Allweddi St. Pedr - Beth Ydyn nhw a Pam Ydyn nhw'n Arwyddocaol?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae allweddi Sant Pedr, a elwir hefyd yn Allweddi'r Nefoedd, yn cyfeirio at yr allweddi trosiadol a roddwyd i Sant Pedr gan Iesu Grist, cyn ei esgyniad i'r nefoedd. Dywedir fod yr allweddau hyn yn agor y drws i'r nefoedd. Ni allai Iesu ymddiried yn unrhyw ddisgybl arall ond Pedr â'r allweddi hyn, a'i ddyletswydd oedd gofalu am y bobl gyffredin a llywodraethu'r eglwysi.

  Mae symbol Allweddi Pedr i'w weld yn Arfbais y Pab, Dinas-wladwriaeth y Fatican, a'r Sanctaidd Gweld, fel arwyddlun o ufudd-dod a diwinyddiaeth.

  Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio tarddiad Allweddi Pedr, ei harwyddocâd mewn crefydd, ystyron symbolaidd , ei ddefnydd yn y cyfnod cyfoes, a'i ddarlunio mewn celfwaith enwog.

  Gwreiddiau Allweddi Pedr

  Gellir olrhain Allweddi Pedr fel symbol Cristnogol yn ôl i gredoau paganaidd Rhufain Hynafol. Yn Rhufain hynafol, roedd pobl yn rhoi pwysigrwydd aruthrol i Janus, y duw a gwarcheidwad giatiau. Rhoddwyd yr allweddi i'r nefoedd baganaidd i Iona , a bu'n gwarchod ac yn gwarchod yr awyr. Darparodd fynediad i'r holl dduwiau eraill, a oedd yn byw ac yn ffynnu o fewn yr awyr.

  Credwyd mai Ionus oedd y duwiau Rhufeinig hynaf o'r holl dduwiau Rhufeinig a rhoddwyd cryn bwysigrwydd iddo mewn defodau crefyddol. Ef oedd y cyntaf i gael ei addoli a'i alw yn holl seremonïau crefyddol y Rhufeiniaid. Yn ystod aberthau cyhoeddus, roedd offrymau'n cael eu rhoi yn gyntaf i Janus cyn unrhyw un arallduw.

  Pan ddaeth Cristnogaeth i Rufain, mabwysiadwyd llawer o gredoau a thraddodiadau paganaidd gan y crefyddwyr a'u Cristnogi. Roedd hyn nid yn unig yn lledaenu'r grefydd, ond hefyd yn ei gwneud yn haws i baganiaid ymwneud â'r grefydd newydd. Credir nad yw Allweddi Beiblaidd Peter yn ddim llai nag allweddi Janus.

  Mae Allweddi’r Nefoedd yn symbol hynod arwyddocaol, gan ei fod yn dynodi awdurdod a rôl Pedr fel cynrychiolydd Duw ar y ddaear. At hynny, mae hyn yn dangos awdurdod y Pab, sef olynydd eglwys Pedr ar y ddaear.

  Allweddi Pedr ac yn y Beibl

  Yn ôl Eseia 22, Allweddi Pedr cael eu cadw yn wreiddiol gan Elaikim, gweinidog ffyddlon a gonest. Trosglwyddwyd y cyfrifoldeb hwn i Sant Pedr ar ôl marwolaeth Crist ac esgyniad i'r nefoedd. Yn Efengyl Mathew, mae Iesu'n addo rhoi Allweddi'r Nefoedd i Pedr, ac fe'i hordeiniwyd i arwain yr eglwys a gofalu am ei phobl.

  Mae llawer o Gatholigion yn credu bod Iesu wedi dewis Sant Pedr oherwydd mai ef oedd y y disgybl mwyaf ymroddedig a dibynadwy. Roedd Sant Pedr yn sefyll o'r neilltu, yn cefnogi, ac yn deall Iesu. Ef oedd yr unig un a ddeallodd mai Iesu, yn wir, oedd Crist y Duw. Pedr hefyd oedd y disgybl mwyaf ymroddedig, a safodd yn gyson wrth ymyl Iesu mewn cyfnod blinedig a heriol. I Gatholigion, mae Allweddi Pedr yn adlewyrchu ffydd selog ac ymroddiad i dduw.

  SymbolaiddYstyr Allweddi Pedr

  Emblem Pab a Ddefnyddir gan yr Eglwys Gatholig

  Mae Allweddi'r Nefoedd yn darlunio dwy allwedd wedi'u croesi, un aur ac un arian.

  • Ystyr Yr Allwedd Aur: Dywedir mai'r allwedd aur yw'r allwedd sy'n agor drysau'r nefoedd. Mae'n symbol o ysbrydolrwydd a chred. Yr oedd gan Pedr yr allwedd aur i arwain yr eglwysi a'r bobl ym mhob mater ysbrydol a chrefyddol.
  • Ystyr Yr Allwedd Arian: Defnyddiwyd yr allwedd arian i lywodraethu pobl y ddaear, ac i ddysgu moesau a gwerthoedd da iddynt. Roedd gan ddeilydd yr allwedd arian awdurdod llwyr i bardwn ac i gosbi. Roedd y pŵer i farnu gweithredoedd da a drwg yn nwylo ceidwad yr allweddi.
  • Symbol o Wir Ffydd: Mae Allweddi Pedr yn sefyll fel arwyddlun o wir ffydd a chred yn Nuw. Mae llawer o Gristnogion a Chatholigion yn credu bod yn rhaid i’r rhai sy’n addoli Iesu ymdrechu i fod mor wir ac ymroddedig â Phedr.
  • Symbol o Wobr: Derbyniodd Sant Pedr Allweddi’r Nefoedd fel gwobr am ei ffyddlondeb . Yn yr un modd, credir y bydd dilynwyr gwir ac ymroddgar Crist bob amser yn cael eu gwobrwyo.

  Allweddi'r Nefoedd sy'n cael eu Defnyddio Heddiw

  Mae Allweddi'r Nefoedd yn symbol hynod bwysig yn yr eglwys Gatholig. Fe'i defnyddir mewn llawer o arwyddluniau a logos pwysig.

  • Arfbais y Pab: Mae gan Arfbais Pabaidd Pabau'r eglwys Gatholig ddwy allwedd aursy'n cynrychioli'r allweddi a roddwyd i Sant Pedr. Mae Allweddi Pedr yn adgoffa i'r Pabau fod yn rhaid iddynt fod yn dduwiol, a gwasanaethgar tuag at Dduw a'r bobl a ymddiriedir iddynt. Fel Croes y Pab , mae Arfbais y Pab yn cynrychioli swyddfa'r Pab.
  • baner talaith Dinas y Fatican/Yr Eglwys Sanctaidd: Mae baner Dinas y Fatican a'r Sanctaidd yn yn cael ei ddefnyddio yn gyfnewidiol. Mabwysiadwyd baner Dinas y Fatican yn y flwyddyn 1929 pan ddaeth y Fatican yn wladwriaeth annibynnol. Yr oedd i gael ei lywodraethu gan y Sanctaidd neu y pabau. Mae'r faner yn felyn a gwyn, ac mae'r tiara Pab a'r allweddi euraidd wedi'u hymgorffori ynddi. Mae symbol Allweddi Pedr yn amlygu'r cyfrifoldeb o lywodraethu a ordeiniwyd gan Dduw i'r Pabau.

  Allweddi'r Nefoedd mewn Celf

  Mae Allweddi'r Nefoedd yn boblogaidd. symbol mewn eglwysi a chelf Gristnogol. Mae yna nifer o paentiadau a gwaith celf sy'n dangos Sant Pedr yn dal set o allweddi:

  • Danfon Allweddi

  Mae 'The Delivery of Keys' yn ffresgo a weithredwyd gan yr arlunydd Eidalaidd o'r Dadeni Pietro Perugino, yng Nghapel Sistinaidd Rhufain. Mae'r ffresgo yn darlunio Sant Pedr yn derbyn Allweddi'r Nefoedd gan Iesu.

  • Crist yn rhoi'r allweddi i Sant Pedr

  'Crist yn Rhoi lluniwyd The Keys to Saint Peter' gan Giovanni Battista Tiepolo, peintiwr Eidalaidd. Mae'n dangos delwedd o Pedr yn ymgrymucyn Crist a derbyn Allwedd y Nefoedd.

  • St. Basilica Pedr

  Mae Basilica Sant Pedr, sef eglwys San Pedr, wedi’i hadeiladu yn arddull pensaernïol y Dadeni. Mae adeiledd yr eglwys yn debyg i un cywair, yn adlewyrchu Allweddi'r Nefoedd a ymddiriedodd Crist i Pedr.

  Yn Gryno

  Mae Allweddi Pedr yn arwyddlun pwysig yn y Ffydd Gristnogol ac yn cynrychioli pŵer, awdurdod a chyfrifoldeb yr Eglwys Gatholig a'i rôl fel cynrychiolydd Duw ar y ddaear.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.