Satan vs Lucifer – Beth yw'r Gwahaniaeth?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae’r rhan fwyaf o draddodiadau crefyddol yn credu mewn bodolaeth bod drwg neu wrthryfelgar y gellir ei adnabod fel y diafol. Efallai bod y bod hwn yn fwyaf adnabyddadwy oherwydd y rôl y mae'n ei chwarae mewn Cristnogaeth. Ar hyd y canrifoedd y mae wedi myned trwy lawer o enwau, ond y ddau fwyaf cyffredin ydynt Satan a Lucifer. Dyma gip ar darddiad yr enwau hyn.

  Pwy yw Satan?

  Trawslythreniad Saesneg o air Hebraeg yw cyhuddwr satan . neu gwrthwynebydd . Mae'n deillio o ferf sy'n golygu gwrthwynebu.

  Defnyddir y gair yn aml yn y Beibl Hebraeg i gyfeirio at wrthwynebwyr dynol sy'n gwrthwynebu pobl Dduw. Er enghraifft, deirgwaith yn 1 Brenhinoedd pennod 11, defnyddir y gair adversary am rywun a fyddai'n gwrthwynebu'r brenin. Yn yr achosion hyn, defnyddir y gair Hebraeg am wrthwynebydd heb yr erthygl bendant.

  Defnyddio'r gair gyda'r erthygl bendant sy'n cyfeirio at Satan, gwrthwynebydd goruwchnaturiol Duw a chyhuddwr pobl Dduw, gan amlygu Rôl Satan fel y gwrthwynebydd goruchaf.

  Digwydd hyn 17 o weithiau yn y Beibl Hebraeg, a'r cyntaf ohonynt yn Llyfr Job. Yma cawn fewnwelediad i ddigwyddiadau sy'n digwydd y tu hwnt i olwg daearol bodau dynol. Mae “meibion ​​Duw” yn cyflwyno eu hunain gerbron yr ARGLWYDD, ac mae Satan yn ymddangos gyda nhw wedi dod o grwydro’r ddaear.

  Ymddengys mai fel cyhuddwr dynion y mae ei rôl ymager bron Duw mewn rhyw fodd. Mae Duw yn gofyn iddo ystyried Job, dyn cyfiawn, ac oddi yno mae Satan yn ceisio profi Job yn annheilwng gerbron Duw trwy ei demtio mewn amrywiol ffyrdd. Mae Satan hefyd yn amlwg fel cyhuddwr yr Iddewon yn y drydedd bennod o Sechareia.

  Cawn yr un gwrthwynebwr hwn yn amlwg yn y Testament Newydd. Ef sy'n gyfrifol am demtasiwn Iesu yn yr Efengylau Synoptig (Mathew, Marc, a Luc).

  Yn Roeg y Testament Newydd, cyfeirir ato'n aml fel ‘y diafol’. Defnyddiwyd y term hwn gyntaf yn y Septuagint , cyfieithiad Groeg o'r Beibl Hebraeg sy'n rhagddyddio'r Testament Newydd Cristnogol. Mae’r gair Saesneg ‘diabolical’ hefyd yn tarddu o’r un Groeg diabolos .

  Pwy yw Lucifer?

  Ymgorfforwyd yr enw Lucifer i Gristnogaeth o'i darddiad ym mytholeg Rufeinig . Fe'i cysylltir â'r blaned Venus fel mab i Aurora, duwies y wawr . Mae'n golygu “Light Bringer” ac weithiau roedd yn cael ei ystyried yn dduwdod.

  Daeth yr enw i Gristnogaeth oherwydd cyfeiriad yn Eseia 14:12. Yn drosiadol, gelwir brenin Babilon yn “Seren y Dydd, Mab y Wawr”. Cyfieithodd y Septuagint Groeg yr Hebraeg yn “ddorydd y wawr” neu “ seren y bore ”.

  Cyfieithir Vulgate yr ysgolhaig Beiblaidd Jerome, a ysgrifennwyd ar ddiwedd y 4edd ganrif. hwn i Lucifer. Yn ddiweddarach daeth y Vulgate yntestun Lladin swyddogol yr Eglwys Gatholig Rufeinig.

  Defnyddiwyd Lucifer hefyd yng nghyfieithiad Saesneg cynnar Wycliff o’r Beibl, yn ogystal â Fersiwn y Brenin Iago. Mae’r rhan fwyaf o gyfieithiadau Saesneg modern wedi cefnu ar y defnydd o ‘Lucifer’ o blaid “seren y bore” neu “seren ddydd”.

  Daeth Lucifer i fod yn gyfystyr â’r diafol a Satan o ddehongliad geiriau Iesu yn Luc 10:18, “ Gwelais Satan yn syrthio fel mellten o’r nef ”. Gosododd Tadau eglwysig cynnar lluosog, gan gynnwys Origen a Tertullian, y testun hwn ochr yn ochr ag Eseia 14 a'r disgrifiad o'r ddraig fawr yn Datguddiad 3, i gyfansoddi disgrifiad o wrthryfel a chwymp Satan.

  Byddai'n llawer hwyrach y credid mai'r enw Lucifer oedd yr enw ar Satan pan oedd yn angel cyn ei wrthryfel a'i gwymp.

  Yn Gryno

  Satan, y diafol, Lucifer. Mae pob un o'r enwau hyn yn cyfeirio at yr un personoliad o ddrygioni yn y metanaratif Cristnogol.

  Er nad yw wedi'i enwi'n benodol yn Genesis 1, mae'r sarff sy'n ymddangos yng Ngardd Eden i demtio Adda ac Efa yn gysylltiedig â'r draig fawr y Datguddiad 3.

  Credir yn gyffredin mai hwn yw yr angel syrthiedig Lucifer, gwrthwynebydd Duw, a chyhuddwr pobl Dduw.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.