Jorōgumo- Corryn Newid Siâp

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ym mytholeg Japan, mae Jorōgumo yn ysbryd, goblin, neu corryn, sy'n gallu trawsnewid a newid siâp yn fenyw hardd. Yn Japaneaidd Kanji, mae'r gair Jorōgumo yn golygu pry cop benywaidd, priodferch yn maglu, neu corryn butain. Yn union fel y mae ei enw'n awgrymu, mae'r Jorōgumo yn ceisio hudo dynion a bwyta eu cnawd. Gadewch i ni edrych yn agosach ar y Jorōgumo a'i rôl ym mytholeg Japan.

  Rôl y Jorōgumo ym Mytholeg Japan

  Parth Cyhoeddus

  Mae'r Jorōgumo yn bryf copyn hudolus sy'n newid siâp a all fyw am filoedd o flynyddoedd. Pan fydd yn cyrraedd 400 oed, mae'n ennill sgiliau arbennig i hudo, dal a bwyta dynion ifanc. Mae'n arbennig o hoff o wahodd dynion golygus adref a'u plethu i'w we. Tra bod rhai Jorōgumo yn hoffi bwyta eu dioddefwyr wrth rai, mae eraill yn eu cadw yn eu gwe ac yn eu bwyta'n raddol.

  Ni ellir lladd na gwenwyno'r pryfed cop hyn yn hawdd, ac maen nhw'n teyrnasu dros rywogaethau llai eraill. Mae'r Jorōgumo's yn cael eu gwarchod gan y pryfed cop sy'n anadlu tân, sy'n sicrhau eu bod yn snisinio unrhyw wrthryfel neu brotest yn erbyn eu pennaeth.

  Nodweddion y Jorōgumo

  Yn eu ffurf corryn, mae'r Jorōgumo fel arfer rhwng dau i dri centimetr o hyd. Gallant dyfu'n llawer mwy yn dibynnu ar eu hoedran a'u diet. Mae gan y pryfed cop hyn gyrff hardd, lliwgar a bywiog. Ond mae eu cryfder sylfaenol yn gorwedd yn eu edafedd, sy'n ddigon cryf idal dyn llawn tyfiant.

  Mae'r creaduriaid hyn fel arfer yn byw mewn ogofeydd, coedwigoedd, neu dai gwag. Maent yn greaduriaid hynod ddeallus, sy'n gallu hudo dyn gyda'u sgiliau sgwrsio. Gwyddys hefyd eu bod yn ddifater, yn greulon, yn ddi-emosiwn, ac yn ddi-galon.

  Gall person adnabod Jorōgumo, trwy edrych ar ei adlewyrchiad. Hyd yn oed yn ei ffurf ddynol, os caiff ei osod yn erbyn drych, bydd yn ymdebygu i bry cop.

  Y Jorōgumo Go Iawn

  Y Jorōgumo yw'r enw gwirioneddol ar rywogaeth go iawn o bry cop a elwir yn Nephila clavate. Mae’r pryfed cop hyn yn tyfu’n fawr, gyda chorff y benywod yn cyrraedd meintiau hyd at 2.5cm. Er bod y Jorōgumo i'w gael mewn sawl man yn Japan, mae ynys Hokkaido yn eithriad, lle nad oes unrhyw olion o'r pry cop hwn.

  Daeth y rhywogaeth hon o gorynnod yn gysylltiedig â straeon iasol a mythau goruwchnaturiol oherwydd eu maint ac ystyr yr enw.

  Jorōgumo yn Llên Gwerin Japan

  Yn ystod cyfnod Edo, ysgrifennwyd nifer o straeon am y Jorōgumo. Roedd gweithiau fel y Taihei-Hyakumonogatari a Tonoigusa yn cynnwys nifer o chwedlau lle trawsnewidiodd y Jorōgumo yn ferched hardd, a chipio dynion ifanc.

  Gadewch i ni edrych yn agosach ar rai o'r mythau hynafol sy'n nodweddu'r Jorōgumo.

  • Pethau y Dylid Eu Meddwl, Hyd yn oed Mewn Cyfnod Brys

  Yn y stori hon, gofynnodd gwraig ifanc a hardd yplentyn yr oedd hi'n ei gario i fynd i gofleidio dyn, yr oedd hi'n honni ei fod yn dad iddo.

  Fodd bynnag, ni syrthiodd y gŵr deallus i dwyll y wraig, a deallodd ei bod hi'n newid siâp mewn cuddwisg. Dadorchuddiodd y rhyfelwr ei gleddyf a'i tharo. Aeth y wraig wedyn i'r atig ac aros yno.

  Y bore wedyn, chwiliodd y pentrefwyr yr atig a dod o hyd i jorōgumo marw, a'i ddioddefwyr bwyta.

  • 9>Chwedl Kashikobuchi, Sendai

  Yn chwedl Kashikobuchi, Sendai, roedd jorōgumo yn byw mewn rhaeadr. Fodd bynnag, roedd pobl y dalaith yn ymwybodol o'i bodolaeth, ac yn defnyddio bonyn coeden yn glyfar fel decoy. Oherwydd y rheswm hwn, dim ond gafael yn y bonyn a'i dynnu i'r dŵr y gallai'r edafedd jorōgumo lwyddo. Unwaith pan ddeallodd y jorōgumo ei fod yn cael ei dwyllo, ymatebodd â'r geiriau clever, clever . Mae'r term Japaneaidd, Kashikobuchi, yn tarddu o'r myth hwn, ac mae'n golygu affwys glyfar .

  Roedd pobl yn addoli ac yn adeiladu cysegrfannau ar gyfer jorōgumo y rhaeadr hon, oherwydd ei fod credir ei fod yn atal llifogydd a thrychinebau eraill yn ymwneud â dŵr.

  • Sut Cafodd Magoroku ei Dwyllo gan Jorōgumo

  Gŵr yn roedd prefecture Okayama yn paratoi i gymryd nap. Ond yn union fel yr oedd ar fin cysgu, ymddangosodd dynes ganol oed. Honnodd y ddynes fod ei merch ifancwedi gwirioni arno. Yna gwahoddodd y dyn i weld y ferch. Derbyniodd y dyn yn anfoddog a phan gyrhaeddodd y lleoliad lle'r oedd y ferch, gofynnodd y ferch ifanc iddo ei phriodi.

  Gwrthododd y dyn oherwydd ei fod eisoes yn briod â dynes arall. Fodd bynnag, roedd y ferch yn gyson iawn ac yn parhau i boeni arno. Dywedodd wrtho ei bod yn fodlon ei briodi, er ei fod bron â llofruddio ei mam. Wedi ei syfrdanu gan ei geiriau, ffodd y dyn o'r stad.

  Pan gyrhaeddodd ei gyntedd ei hun, adroddodd y digwyddiadau hyn wrth ei wraig. Fodd bynnag, tawelodd ei wraig ef trwy ddweud nad oedd yn ddim mwy na breuddwyd. Y foment honno, gwelodd y dyn gorryn jorō bach, a sylweddolodd mai'r creadur hwn yr oedd wedi ceisio ei erlid ddeuddydd yn ôl.

  • Rhaeadr Jōren o Izu

  Yn rhagdybiaeth Shizuoka roedd rhaeadr hudolus o’r enw Rhaeadr Jōren, lle trigai jorōgumo.

  Un diwrnod, dyma ddyn blinedig yn stopio heibio i orffwys ger y rhaeadr. Ceisiodd y jorōgumo gipio a llusgo'r dyn i'r dŵr. Fe wnaeth hi we i'w gaethiwo, ond roedd y dyn yn glyfar, ac fe anafodd yr edafedd o amgylch coeden yn lle hynny. Felly dyma hi'n llusgo hwnnw i'r dŵr, a dyma'r dyn yn dianc. Fodd bynnag, cyrhaeddodd newyddion am y digwyddiad hwn ymhell ac agos, ac ni feiddiai neb fentro ger y rhaeadr.

  Ond un diwrnod, aeth torrwr pren anwybodus yn agos at y rhaeadr. Pan oedd yn ceisiotorri coeden, gollyngodd ei hoff fwyell i'r dŵr yn ddamweiniol. Cyn iddo allu amgyffred beth oedd wedi digwydd, ymddangosodd gwraig brydferth a rhoi'r fwyell yn ôl iddo. Ond erfyniodd arno i beidio â dweud wrth neb amdani.

  Er i'r torrwr coed geisio cadw hyn yn gyfrinach, roedd y baich yn ormod iddo ei ysgwyddo. Ac un diwrnod, ac yntau mewn cyflwr meddw, fe rannodd yr hanes gyda'i gyfeillion.

  O hyn ymlaen, mae i'r stori dri diweddglo gwahanol. Yn y fersiwn gyntaf, rhannodd y torrwr coed y stori, a syrthiodd i gysgu. Oherwydd iddo dorri ei air, bu farw yn ei hunllef. Yn yr ail fersiwn, tynnodd llinyn anweledig ef, a darganfuwyd ei gorff wrth y rhaeadr. Yn y trydydd fersiwn, syrthiodd mewn cariad â'r jorōgumo, ac yn y diwedd cafodd ei sugno i'r dŵr gan edafedd y pry cop.

  Y Jorōgumo mewn Diwylliant Poblogaidd

  Mae'r Jorōgumo yn ymddangos yn aml mewn gweithiau ffuglen . Yn y llyfr In Darkness Unmasked , mae'r Jorōgumo yn ymddangos fel yr antagonist, sy'n lladd cerddorion benywaidd, yn ymgymryd â'u hymddangosiad, ac yn paru â cherddorion gwrywaidd.

  Yn y sioe animeiddiedig Wasurenagumo , mae'r prif gymeriad yn blentyn Jorōgumo ifanc. Mae hi wedi'i selio y tu mewn i lyfr gan offeiriad, ac yn cael ei rhyddhau yn ddiweddarach, i gychwyn ar antur.

  Yn Gryno

  Mae'r Jorōgumo yn un o'r newidwyr siâp mwyaf peryglus ym mytholeg Japan. Hyd yn oed heddiw, mae pobl yn cael eu rhybuddio yn erbyncreaduriaid o'r fath, a gymerant olwg gwraig ryfedd a hardd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.