Pentecostaidd vs. Protestannaidd – Beth Yw'r Gwahaniaethau?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Pentecostaliaeth yw un o’r mudiadau crefyddol sy’n tyfu gyflymaf yn y byd heddiw, gyda mwy na 600 miliwn o ymlynwyr ledled y byd. Mae'r rhif hwn yn cynrychioli aelodau o enwadau Pentecostaidd a Christnogion o enwadau eraill sy'n uniaethu â chredoau Pentecostaidd/Carismatig.

  Mae Pentecostaliaeth yn llai o enwad ac yn fwy yn fudiad o fewn Cristnogaeth. Am y rheswm hwn, mae'n anodd ei wahanu oddi wrth grwpiau eraill o fewn Cristnogaeth, megis Catholig, Uniongred Dwyreiniol, neu Brotestannaidd.

  Sut mae wedi amlhau mewn ychydig dros 100 mlynedd? Mae hyn i'w briodoli'n bennaf i'w ffocws ar ffydd trwy brofiad ac addoliad bywiog, egnïol, sy'n cyferbynnu'n llwyr y Protestaniaeth a geir yn America i'r 1900au.

  Pentecostaidd vs. grŵp eang iawn ac yn cynnwys nifer o enwadau, gan gynnwys Lutheriaid, Anglicaniaid, Bedyddwyr, Methodistiaid, Adfentyddion, a Phentecostaliaid. Mewn nifer o ffyrdd, mae Pentecostaliaeth yn rhan o Brotestaniaeth.

  Mae rhai credoau tebyg rhwng Pentecostiaeth a ffurfiau eraill ar Brotestaniaeth yn cynnwys:

  • Y gred nad oes unrhyw fai na chamgymeriad yn y Beibl ac yn gwir air Duw.
  • Y gred mewn cael eich geni eto trwy edifarhau am eich pechodau a derbyn Iesu fel eich Arglwydd a'ch Gwaredwr personol.

  Eto, rhai nodweddion o'r gred Bentecostaidd ei wahaniaethu oddiwrth y Protestaniaeth a ragflaenai eicyrraedd ar ddechrau'r 20fed ganrif.

  Y prif wahaniaethau yw bod y Pentecostiaid yn credu:

  • Yn y bedydd yn yr Ysbryd Glân sy'n galluogi dilynwyr i fyw bywyd wedi'i lenwi â'r 'Ysbryd'
  • Mewn doniau ysbrydol, megis llefaru mewn tafodau, gwyrthiau, ac iachâd dwyfol, sy'n cymharu ysbrydolrwydd a dysgeidiaeth y mudiad presennol â rhai'r Oes Apostolaidd

  Dechrau Pentecostaliaeth

  Mae dylanwad treftadaeth biwritanaidd America yn hirsefydlog mewn eglwysi Protestannaidd. Cyn troad yr 20fed ganrif, roedd addoliad eglwysig yn dra rheoledig ac yn ddiemosiwn. Yr oedd y pwyslais ar foreu Sabboth ar briodoldeb ymddygiad, difrifwch, a dysgu athrawiaeth ddiwinyddol.

  Darganfuwyd yr unig wir eithriad crefyddol i hyn yn y diwygiad. Ysgubodd adfywiadau yn rheolaidd dros rannau o ddwyrain yr Unol Daleithiau yn yr ychydig ganrifoedd cyntaf ar ôl dyfodiad gwladychwyr Ewropeaidd. Y mwyaf nodedig o'r rhain yw'r Deffroad Mawr Cyntaf a'r Ail Ddeffroad Mawr yn y 1730au a dechrau'r 1800au yn ôl eu trefn.

  Daeth cyfarfodydd adfywio yn arf poblogaidd ar gyfer cyrraedd ardaloedd gwledig y wlad, yn enwedig yn y De. Gwnaeth dynion fel George Whitfield, John, a Charles Wesley enwau iddynt eu hunain fel pregethwyr teithiol, gan fynd â'u neges i leoedd heb glerigwyr llawn amser. Roedd y traddodiad hwn yn darparu amgylchedd ar gyfer mathau newydd o addoli.

  Roedd cyfarfodydd adfywio yn fwyyn cael ei yrru gan brofiad ac, felly, yn fwy cyffrous. Roeddent yn denu pobl yn seiliedig ar y cyffro hwn, heb bryderu pe bai rhywun yn dangos i fyny ar gyfer adloniant yn unig oherwydd byddai'r person hwnnw'n clywed y neges ac efallai'n cael tröedigaeth.

  Y digwyddiad a ddefnyddir amlaf i nodi dechrau'r mudiad Pentecostaidd modern yw Diwygiad Azusa Street yn 1906. Yno, mewn hen eglwys AME, y lansiodd pregethiad William J. Seymor y mudiad byd-eang.

  Cyn y digwyddiad hwn, roedd y syniadau a esgorodd ar Bentecostiaeth yn egino mewn gwahanol ranbarthau o'r Unol Daleithiau, yn bennaf ymhlith y poblogaethau tlotach o gymunedau gwyn deheuol gwledig a chymunedau trefol Affricanaidd Americanaidd.

  Mae gwreiddiau'r mudiad yn adfywiadau mudiad sancteiddrwydd diwedd y 1800au o amgylch Gogledd Carolina, Tennessee, a Georgia. Y dyn a oedd yn gyfrifol am ledaenu'r hyn a ddaeth yn gredoau allweddol Pentecostaliaeth oedd Charles Parham. Roedd Parham yn bregethwr adfywiad annibynnol a oedd yn eiriol dros iachâd dwyfol ac yn hyrwyddo siarad mewn tafodau fel tystiolaeth o “fedydd yr Ysbryd Glân”.

  Ar droad yr 20fed ganrif, agorodd Parham ysgol yn Topeka, KS. , lle y dysgodd y syniadau hyn i'w efrydwyr. Mae Agnes Ozman, un o'r myfyrwyr, yn cael ei nodi fel y person cyntaf i siarad â thafodau. Yn 1901 caeodd Parham ei ysgol.

  Ar ôl cyfnod arall fel diwygiwr teithiol, agoroddYsgol hyfforddi Feiblaidd yn Houston, Texas. Dyma lle daeth Seymor i gysylltiad â Parham. Yn Americanwr Affricanaidd ag un llygad, roedd Seymor yn fyfyriwr o Parham ac wedi hynny gadawodd am Los Angeles, lle dechreuodd bregethu. Dechreuodd Diwygiad Stryd Azusa yn fuan ar ôl iddo gyrraedd Arfordir y Gorllewin.

  Credoau Pentecostaidd Pentecostaliaeth

  Prif gredoau Pentecostaliaeth yw:

  • Bedydd gan yr Ysbryd Glân
  • Siarad â thafodau
  • Iachâd dwyfol
  • Ar fin dychwelyd Iesu Grist

  Y mwyaf nodedig cred Pentecostaliaeth yw'r gred mewn bedydd gan yr Ysbryd Glân. Yn gyssylltiedig a hyn y credir mai siarad mewn tafodau yw tystiolaeth y bedydd ysbrydol hwn.

  Cymerwyd y ddwy gred hon o Actau'r Apostolion yn y Testament Newydd. Mae pennod dau yn sôn am ddigwyddiadau yn yr eglwys gynnar a ddigwyddodd ar Ddydd y Pentecost, sef Gwledd yr Wythnosau Iddewig yn dathlu diwedd y cynhaeaf.

  Yn ôl Actau 2:3-4, roedd dilynwyr cynnar Iesu gyda’i gilydd yn addoli , pan “ ymddangosodd iddynt dafodau fel tân, yn ymranu ac yn gorphwys ar bob un o honynt. A llanwyd hwy oll â'r Ysbryd Glân, a dechreuasant lefaru â thafodau eraill.” Yna aethant i mewn i Jerwsalem, gan ddatgan neges Iesu mewn gwahanol ieithoedd i'r tyrfaoedd a oedd wedi ymgynnull o bob rhan o'r ymerodraeth Rufeinig. Daeth y digwyddiad hwn i ben gyda throsiad o dros 3,000pobl.

  Mae pentecostaliaeth yn dyrchafu'r digwyddiadau hyn o stori ddisgrifiadol i ddisgwyliad rhagnodol. Nid oedd Protestaniaid a Christnogion eraill yn gweld bod y math hwn o lenwi gan yr Ysbryd Glân yn gyffredin nac yn siarad â thafodau. Mae'r Pentecostiaid yn ystyried y rhain yn brofiadau angenrheidiol i'w disgwyl gan bob crediniwr ar ôl tröedigaeth.

  Mae iachâd dwyfol yn arwydd nodedig arall o gred Pentecostaidd. Mae iachâd afiechyd ac afiechyd a geir yn y Testament Newydd eto yn rhagnodol yn hytrach nag yn ddisgrifiadol ar gyfer y Pentecostaliaid. Mae'r iachau hyn yn digwydd trwy weddi a ffydd. Maent yn dystiolaeth o ddychweliad Iesu pan fydd yn gwneud i ffwrdd â phechod a dioddefaint.

  Mae hyn yn adeiladu ar gred Pentecostaidd arall, sef dychweliad Crist sydd ar fin digwydd. Mae'r Pentecostaliaid yn pwysleisio'r syniad y gallai Iesu ddychwelyd unrhyw bryd, ac yn y bôn rydyn ni bob amser yn byw yn y dyddiau diwethaf.

  Mae'r holl gredoau hyn yn dod i'r amlwg yn y drafodaeth ar yr hyn a elwir yn ddoniau ysbrydol. Cymerir y term hwn o ysgrifau Paul, yn enwedig 1 Corinthiaid 12. Yma mae Paul yn cyfeirio at “amrywiaethau o ddoniau, ond yr un Ysbryd”. Mae'r doniau hyn yn cynnwys doethineb, gwybodaeth, ffydd, iachâd , proffwydoliaeth, llefaru â thafodau, a dehongli tafodau. Beth mae'r rhoddion hyn yn ei olygu a sut maen nhw'n amlygu yw dadl ddiwinyddol barhaus o fewn Cristnogaeth.

  Dylanwad Pentecostaidd

  Rhywun sy'n darllen y crynodeb hwn oEfallai bod credoau pentecostaidd yn dweud wrthyn nhw eu hunain, “Nid yw’r rhain mor wahanol i’r hyn y mae fy eglwys neu’r eglwys y cefais i fy magu ynddi yn ei gredu. Doeddwn i ddim yn gwybod eu bod yn Bentecostaidd.”

  Yr hyn y mae hyn yn siarad ag ef yw dylanwad Pentecostaliaeth ar draws enwadau Cristnogol. Fel y dywedwyd yn gynharach, mae Pentecostaliaeth yn llai o enwad gwahanol ac yn llawer mwy o fudiad. Mae rhannau neu bob un o'r credoau hyn yn dylanwadu ar eglwysi o bob enwad. Heddiw, er enghraifft, mae’n llawer mwy poblogaidd bod yn “barhadwr” yn y traddodiad Pentecostaidd yn hytrach nag yn “ddarfyddwr” yn yr hen draddodiad Protestannaidd pan ddaw at ddoniau ysbrydol.

  • Mae darfyddwyr yn dadlau dros y darfod rhai doniau ysbrydol ar ol marwolaeth yr apostolion. Yn y farn hon, nid yw pethau fel tafodau ac iachau yn digwydd mwyach.
  • Mae parhadwyr i'r gwrthwyneb, safbwynt sy'n cael ei godi'n boblogaidd gan Bentecostiaeth.

  Canfyddir dylanwad Pentecostaidd hefyd yn y cerddoriaeth addoli boblogaidd a genir yn y rhan fwyaf o eglwysi efengylaidd Protestannaidd. Gall y caneuon hyn ofyn am bresenoldeb Duw neu ei groesawu i ddod i gwrdd â’r bobl. Roedd y geiriau'n canolbwyntio ar yr Ysbryd a gwyrthiau. Daw'r rhain o draddodiad addoli trwy brofiad y Pentecostaidd.

  Ac nid yw'n syndod, o ystyried bod rhai o'r mega-eglwysi mwyaf a mwyaf dylanwadol yn y byd yn Bentecostaidd. Mae Eglwys Hillsong, er enghraifft, yn eglwys garismatig yn yTraddodiad pentecostaidd.

  //www.youtube.com/embed/hnMevXQutyE

  Fe'i sefydlwyd ym 1983 ym maestrefi Sydney, Awstralia, ac mae gan yr eglwys bellach gampysau ledled y byd gyda 150,000 o aelodau mewn 23 o wledydd. Efallai ei fod yn fwyaf adnabyddus am ei ganeuon addoli, albymau, a chyngherddau. Mae Hillsong Worship, Hillsong United, Hillsong Young and Free, a Hillsong Kids yn ffurfiau amrywiol ar eu cerddoriaeth.

  Cwestiynau Cyffredin Am Bentecostaidd yn erbyn Protestannaidd

  Beth mae'r eglwys Bentecostaidd yn ei gredu?

  Mae'r eglwys Bentecostaidd yn pwysleisio profiad uniongyrchol y crediniwr o Dduw yn ogystal â gwaith yr Ysbryd Glân.

  Ar beth mae Pentecostaliaeth yn seiliedig?

  Seiliwyd yr enwad hwn ar fedydd y deuddeg. disgyblion ar ddydd y Pentecost, fel yr amlinellir yn llyfr yr Actau.

  Beth yw 'rhoddion' Pentecostiaeth?

  Ddoniau'r Ysbryd megis llefaru â thafodau, iachâd, gwyrthiau , neu broffwydoliaeth yn cael ei gredu fel profiad uniongyrchol Duw yn ei ddatguddio ei hun.

  A yw Pentecostaliaeth yn eglwys?

  Na, mae’n fwy o fudiad nag eglwys. Mae'n cynnwys nifer o eglwysi, megis Eglwys Hillsong.

  A yw'r Pentecostiaid yn credu yn y Beibl?

  Ydyw, mae'r Pentecostiaid yn credu mai gair Duw yw'r Beibl ac yn rhydd o unrhyw gyfeiliornadau.

  Yn Gryno

  Mae'r gwahaniaethau rhwng Pentecostaliaeth a Phrotestaniaeth yn fwy hanesyddol na gwahaniaethau sylfaenol. Po fwyaf o gredoau Pentecostaidd amae ymadroddion o addoliad yn dylanwadu ar Gristnogaeth yn fyd-eang, po leiaf gweladwy y daw'r gwahaniaethau hyn.

  Ychydig o Brotestaniaid heddiw fyddai'n gallu gwahaniaethu rhwng credoau Pentecostaidd a'u traddodiadau ffydd eu hunain. Mae pa un a yw'r dylanwad hwn yn dda neu'n ddrwg yn drafodaeth werth ei chael. Eto i gyd, nid yw cydlifiad Pentecostiaeth a Phrotestaniaeth draddodiadol ond yn edrych i gynyddu yn y dyfodol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.