20 Ffeithiau Diddorol Am Ddillad Canoloesol

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Yn aml disgrifir yr Oesoedd Canol fel bod yn dreisgar, ac yn llawn gwrthdaro ac afiechydon, ond roedd hefyd yn gyfnod o greadigrwydd dynol dyfeisgar. Gellir gweld un agwedd o hyn yn newisiadau ffasiwn y canol oesoedd.

  Roedd dillad canoloesol yn aml yn adlewyrchu statws y gwisgwr, gan roi cipolwg i ni ar eu bywydau beunyddiol, gan wahaniaethu rhwng y cyfoethog a'r rhai llai ffodus.

  Yn yr erthygl hon, gadewch i ni edrych ar esblygiad dillad canoloesol a sut y gellir canfod nodweddion cyffredin mewn ffasiwn ar draws yr hen gyfandir a chanrifoedd gwahanol.

  1. Nid oedd ffasiwn yn yr Oesoedd Canol yn ymarferol iawn.

  Mae bron yn amhosib dychmygu y byddai unrhyw un eisiau gwisgo llawer o'r dillad a wisgwyd yn y canol oesoedd. Mae hyn oherwydd y byddai'r rhan fwyaf ohonom yn gweld eu bod yn anymarferol iawn yn ôl ein safonau. Efallai fod yr enghraifft amlycaf a thrawiadol o ddillad canoloesol anymarferol yn dod o ddillad uchelwyr Ewropeaidd o’r 14eg ganrif.

  Er bod pob cyfnod yn adnabyddus am ei dueddiadau ffasiwn penodol, roedd obsesiwn â ffasiwn hir yn nodi’r 14eg ganrif. , eitemau ffasiwn rhy fawr. Un enghraifft o hyn oedd esgidiau pigfain iawn, a elwir yn crakows neu poulaines, a wisgid gan uchelwyr ledled Ewrop.

  Daeth yr esgidiau pigfain mor anymarferol nes i frenhinoedd Ffrainc y 14eg ganrif wahardd cynhyrchu'r esgidiau hyn, gan obeithio hynnyhaenau mewn cymhariaeth i ddynion. Ni allwch ond dychmygu pa mor llafurus oedd hi i fenyw yn yr Oesoedd Canol wisgo dillad dyddiol.

  Byddai'r haenau hyn fel arfer yn cynnwys dillad isaf fel bylchu, crysau, a phibell wedi'i gorchuddio ag issgertiau neu sidan a'i gorffen gyda yr haen olaf a fyddai'n nodweddiadol yn wisg hir dynn neu'n ffrog.

  Roedd y ffrogiau hefyd yn adlewyrchu safle'r fenyw yn y gymdeithas felly roedd addurniadau a thlysau gormodol yn aml yn gwneud dillad uchelwyr yn drwm iawn ac yn anodd eu gwisgo.

  I’r rhai a allai, roedd tlysau a thecstilau o’r tu allan i Ewrop yn ychwanegiad at eu gwisgoedd ac yn arwydd clir o allu a nerth.

  17. Roedd y dosbarth canol, wel… rhywle yn y canol.

  Roedd nodwedd gyffredin o’r dosbarth canol yn Ewrop yr Oesoedd Canol, bron ym mhob rhan o’r cyfandir, a adlewyrchai yn y ffaith bod eu dillad wedi’u lleoli’n wirioneddol rhywle yn y canol. yr uchelwyr a’r werin.

  Defnyddiodd y dosbarthiadau canol hefyd rai eitemau o ddillad a thueddiadau ffasiwn a fabwysiadwyd gan y werin megis gwisgo eitemau gwlân ond yn wahanol i’r werin, gallent fforddio lliwio’r dillad gwlân hyn mewn gwyrdd neu las a oedd yn fwy cyffredin na choch a fioled a gadwyd yn bennaf ar gyfer uchelwyr.

  Ni allai'r dosbarth canol ond breuddwydio am ddillad porffor yn yr Oesoedd Canol gan fod dillad porffor wedi'u neilltuo'n llym ar gyfer yr uchelwyr a'r uchelwyr.y Pab ei hun.

  18. Roedd tlysau yn boblogaidd iawn yn Lloegr.

  Tlws yn yr arddull ganoloesol gan Fyfyrdodau'r Oesoedd Canol. Gweler yma.

  Roedd Eingl-Sacsoniaid wrth eu bodd yn gwisgo tlysau. Mae'n anodd dod o hyd i enghreifftiau o ddillad a chyfwisgoedd lle'r oedd cymaint o ymdrech a medr yn cael eu rhoi ynddynt fel broetshis.

  Deuent o bob lliw a llun, o grwn i rai a grewyd i edrych fel croesau, anifeiliaid, a hyd yn oed mwy o ddarnau haniaethol. Y sylw i fanylion a'r deunydd a ddefnyddiwyd a wnaeth i'r darnau hyn sefyll allan a datgelu statws y person oedd yn eu gwisgo.

  Nid yw'n syndod iddynt ddod yn fwy manwl a dangos statws clir.

  3>

  Y tlws mwyaf annwyl oedd y tlws crwn oherwydd dyma'r un hawsaf i'w wneud ac yn cynnig y mwyaf o bosibiliadau ar gyfer addurno. Gellid enamio dynesiadau cylchol gyda gwahanol emau neu eu haddurno ag aur.

  Nid tan y 6ed ganrif y dechreuodd gweithwyr metel yn Lloegr ddatblygu eu harddulliau a’u technegau unigryw iawn eu hunain a greodd symudiad cyfan wrth lunio broetshis a’u lleoli Lloegr ar y map o wneud broetshis.

  19. Roedd penwisgoedd cywrain yn symbol o statws.

  Gwnaeth yr uchelwyr bopeth o fewn eu gallu i wahaniaethu'n weledol oddi wrth ddosbarthiadau eraill yn y gymdeithas.

  Un o'r eitemau dillad mwyaf poblogaidd a oedd yn ateb y diben hwnnw oedd apenwisg a wnaed allan o frethyn neu ffabrig a siapiwyd gyda gwifrau yn siapiau penodol.

  Arweiniodd y defnydd hwn o weiren at ddatblygu capiau pigfain a ddaeth yn hynod gywrain dros amser. Mae hanes cyfan o gysylltiadau cymdeithasol i'w weld yn yr hetiau pigfain hyn ac mae'r rhaniadau rhwng y cyfoethog a'r tlawd i'w gweld mor glir yn arddull penwisgoedd.

  I uchelwyr, mater oedd bod yn berchen ar benwisg o gyfleustra tra na allai y tlodion ond breuddwydio am fforddio dim mwy na lliain syml dros eu pen neu eu gwddf.

  20. Roedd deddfau Seisnig yn y 14g yn gwahardd y dosbarthiadau isaf rhag gwisgo dillad hir.

  Er y gallem heddiw fod â’r rhyddid i ddewis a gwisgo beth bynnag a fynnwn, yn yr Oesoedd Canol, yn enwedig yn Lloegr y 14eg ganrif, dyma oedd yr achos. nid felly.

  Gwaharddodd y Cyfraith Atodol enwog ym 1327 y dosbarth isaf rhag gwisgo gynau hir a chadwodd hyn ar gyfer y rhai o statws uwch.

  Tra'n answyddogol, roedd yn hefyd yn gwgu iawn i annog gweision i wisgo clogynnau rhag tynnu sylw mewn unrhyw ffordd oddi wrth eu meistri. ffasiwn o un ganrif, mae'n ffasiwn o ganrifoedd lawer a ddatblygodd i lawer o arddulliau nodedig. Roedd ffasiwn yn dangos tensiynau cymdeithasol, newidiadau, a chysylltiadau dosbarth a gallwn weld y rhain yn hawdd yn yr awgrymiadau cynnil a gafwyd yn yr oesoedd canoldillad yn dangos i ni.

  Nid oedd Ewrop ychwaith yn ganolog i'r byd ffasiwn. Er bod llawer o arddulliau a thueddiadau wedi datblygu yma, oni bai am y lliwiau a'r tecstilau a fewnforiwyd o dramor, byddai'r tueddiadau ffasiwn wedi bod yn llai diddorol a nodedig.

  Er efallai na fyddai rhai datganiadau ffasiwn o'r Oesoedd Canol yn gwneud llawer synnwyr i ni yn yr 21ain ganrif neu gallent hyd yn oed ymddangos yn anymarferol, maent yn dal i roi cipolwg gonest i ni ar dapestri cyfoethog o fywyd sydd weithiau'n cael ei ddeall orau trwy liwiau, tecstilau a siapiau.

  byddent yn gallu atal y duedd ffasiwn hon.

  2. Roedd meddygon yn arfer gwisgo porffor.

  Roedd yn arferiad cyffredin mewn gwledydd fel Ffrainc i feddygon a gweithwyr meddygol wisgo dillad ysgarlad neu fioled wedi eu gwneud o ddefnydd o safon uchel. Roedd hyn yn arbennig o wir yn achos athrawon prifysgol a phobl a oedd yn dysgu meddygaeth.

  Nid yw'r dewis o fioled yn ddamweiniol. Roedd meddygon am wahanu eu hunain yn weledol oddi wrth y werin gyffredin a nodi eu bod yn unigolion addysgedig iawn.

  Er y dyddiau hyn, mae gwisgo porffor yn aml yn fater o ddatganiad ffasiwn, yn ystod yr Oesoedd Canol roedd yn arwydd o statws a ffordd i wahanu'r cyfoethog oddi wrth y tlawd, y pwysig oddi wrth y rhai a dybiwyd yn llai pwysig ar y pryd.

  Faith ryfedd arall yw nad oedd meddygon canoloesol yn cael gwisgo gwyrdd mewn rhai cymdeithasau.

  3. Roedd galw mawr am hetiau.

  Roedd hetiau yn boblogaidd iawn, waeth i ba ddosbarth cymdeithasol yr oedd un yn perthyn iddo. Er enghraifft, roedd hetiau gwellt yn gynddaredd ac yn parhau mewn ffasiwn am ganrifoedd.

  Nid oedd hetiau yn wreiddiol yn symbol o statws ond dros amser fe ddechreuon nhw adlewyrchu rhaniadau cymdeithasol hefyd.

  Rydym yn gwybod am eu rhaniadau. poblogrwydd gweithiau celf o’r Oesoedd Canol sy’n dangos pobl o bob dosbarth yn gwisgo hetiau gwellt.

  Tra byddai gweithwyr yn y caeau’n eu gwisgo i amddiffyn eu hunain rhag y gwres tanbaid, aelodau o’r dosbarth uwchgwisgo hetiau gwellt cywrain yn ystod y gwanwyn a'r gaeaf, yn aml wedi'u haddurno â phatrymau a lliwiau cymhleth.

  Dechreuodd hyd yn oed yr uchelwyr eu gwisgo a byddai'r rhai a allai fforddio darn mwy cywrain fel arfer yn buddsoddi mewn hetiau gwellt a oedd yn fwy gwydn ac addurniadol fel y gallent hefyd wahanu eu hunain oddi wrth y dillad confensiynol a weithiwyd gan aelodau'r dosbarthiadau is.

  4. Roedd amlygu'r pen-ôl yn beth.

  Mae hon yn ffaith ddigon doniol nad yw llawer yn gwybod amdani. Ar un adeg, roedd uchelwyr canoloesol Ewrop yn chwaraeon ac yn annog hyd yn oed i wisgo tiwnigau byrrach a dillad tynnach.

  Roedd y defnydd o ddillad byrrach a thynnach yn cael ei wneud yn aml i amlygu cromliniau rhywun, yn enwedig pen-ôl a chluniau.

  >Nid oedd yr un tueddiadau ffasiwn yn berthnasol i'r werin. Roedd y duedd hon yn arbennig o enwog yn Lloegr yn y 15fed ganrif. Er nad arhosodd ym mhob cymdeithas Ewropeaidd, dychwelodd yn y canrifoedd diweddarach, a gwyddom hyn o'r gweithiau celf sy'n arddangos dillad y cyfnod.

  5. Roedd dillad seremonïol yn arbennig o addurniadol.

  Roedd dillad seremonïol mor arbennig ac wedi'u haddurno'n fawr fel eu bod yn aml yn cael eu creu ar gyfer un achlysur crefyddol penodol yn unig. Roedd hyn yn gwneud dillad seremonïol yn hynod o foethus ac yn boblogaidd iawn.

  Yn ddiddorol ddigon, roedd dillad seremonïol yn aml yn adlewyrchu traddodiad yn hytrach na moderniaeth. Tra yr oedd yn amlwedi'i amlygu â lliwiau a thlysau trawiadol, roedd yn dal i adleisio traddodiadau dillad hŷn a oedd wedi'u gadael ac nad oeddent yn cael eu hymarfer mwyach mewn bywyd rheolaidd.

  Dyma a wnaeth efallai fod dillad seremonïol yn un o'r enghreifftiau cynharaf o ffasiwn yn dychwelyd ac yn cael ei ailddyfeisio. amser. Mae hyd yn oed dillad seremonïol heddiw yn edrych yn debyg i hen dueddiadau, ond efallai y bydd llygad sydd wedi'i hyfforddi'n dda yn gallu gweld rhai adleisiau o foderniaeth hefyd.

  Gwelwn enghreifftiau gorau o gadw i fyny â'r traddodiad mewn gwisg grefyddol y Catholig eglwys nad yw wedi newid yn sylweddol, yn enwedig pan ddaw i echelon uchaf y Fatican yn ystod y seremonïau crefyddol.

  6. Gwisgai gweision wisgoedd amryliw.

  gwisg mi-parti canoloesol gan Hemad. Gweler yma.

  Efallai eich bod wedi sylwi ar ffresgoau neu waith celf yn darlunio gweision, cantorion, neu artistiaid yn gwisgo dillad amryliw, a elwir yn mi-parti . Cadwyd y dillad yma ar gyfer y gweision pendefig nodedig y disgwylid eu gwisgo yn unig.

  Roedd yn well gan dai bonheddig i'w gweision adlewyrchu dawn a chyfoeth y tŷ a dyna pam eu bod wedi eu gwisgo mewn lliwiau bywiog. yn adlewyrchu gwisgoedd eu noddwyr.

  Y duedd fwyaf annwyl i weision bonheddig oedd gwisgo gynau neu wisgoedd wedi eu hollti'n fertigol yn ddau hanner a oedd yn cynnwys dau liw gwahanol. Yn ddiddorol, hwnnid yn unig adlewyrchai duedd gyffredin, ond yr oedd hefyd i anfon arwydd o reng gwas ac yna hyd yn oed rheng yr aelwyd ei hun.

  7. Roedd yr uchelwyr yn ofni'r heddlu ffasiwn.

  Un o'r rhesymau y byddai offeiriaid weithiau'n cael eu gweld mewn dillad hynod addurniadol ac addurniadol oedd oherwydd ei bod yn gwgu'n fawr arno weld uchelwyr yn gwisgo'r un pethau.

  Dyma pam y byddai uchelwyr yn taflu eu dillad neu hyd yn oed yn eu rhoi i offeiriaid a byddai'r Eglwys wedyn yn eu hailfodelu a'u troi'n ddillad seremonïol. Yn syml, arwydd o wendid i uchelwyr oedd dangos nad oedd ganddynt wisg newydd, ac roedd hyn yn nodwedd gyffredin ledled Ewrop.

  Roedd hyn yn hynod ymarferol i'r offeiriaid oherwydd gallent ddefnyddio'r darnau dillad hynod addurniadol hyn amlygu eu statws uchel fel offeiriad a gwario llai o adnoddau ar wisg grefyddol.

  8. Roedd pawb wrth eu bodd â gwlân defaid.

  Roedd galw mawr am wlân defaid. Roedd yn hoff iawn gan y rhai oedd yn well ganddynt wisgo a gwisgo'n fwy cymedrol. Gallem feddwl y byddai pobl yr Oesoedd Canol yn gwisgo dillad gwyn neu lwyd yn rheolaidd ond nid felly y bu.

  Y gwlân hawsaf a rhataf i’w gael oedd naill ai du, gwyn, neu lwyd. I'r rhai â phoced ddyfnach, roedd gwlân lliw ar gael. Byddai eitemau dillad wedi'u gwneud o wlân defaid yn gyfforddus ac yn gynnes ac rydym hyd yn oed yn gwybod hynnygwrthododd offeiriaid wisgo gwisg grefyddol gywrain a dewis eitemau dillad gwlân diymhongar. Roedd gwlân yn ddelfrydol ar gyfer rhannau oer o Ewrop, a pharhaodd yn boblogaidd ar hyd y canrifoedd.

  9. Nid oedd esgidiau yn beth ers tro.

  Nodwedd drawiadol arall nad yw llawer wedi clywed amdani yw'r hyn a elwir yn esgidiau hosan a oedd yn boblogaidd yn yr Eidal tua'r 15fed ganrif. Roedd yn well gan rai Eidalwyr, yn enwedig yr uchelwyr, wisgo sanau â gwadnau yn hytrach na gwisgo sanau ac esgidiau ar yr un pryd.

  Daeth yr hosanau yn duedd ffasiwn mor boblogaidd fel y gwelwyd Eidalwyr yn aml yn gwisgo'r rhain tra y tu allan i eu cartrefi.

  Heddiw rydym yn gwybod am dueddiadau esgidiau tebyg lle mae'n well gan lawer o siopwyr brynu esgidiau sy'n dynwared siâp naturiol traed. Beth bynnag yr ydych yn ei feddwl ohono, mae'n ymddangos mai'r Eidalwyr a'i gwnaeth gyntaf, ganrifoedd yn ôl.

  10. Daeth ffasiwn merched yn finimalaidd yn ystod y 13eg ganrif.

  Gwelodd y 13eg ganrif ryw fath o ddirywiad cymdeithasol a welwyd hefyd yn y ffordd yr oedd eitemau ffasiwn merched yn cael eu harddangos a'u gwisgo. Nid oedd y cod gwisg o'r 13eg ganrif yn gwthio cymaint am yr eitemau a'r gweadau dillad bywiog a bywiog. Yn lle hynny, roedd yn well gan fenywod ddewis ffrogiau a dillad mwy cymedrol eu golwg – yn aml mewn arlliwiau priddlyd.

  Roedd yr addurniad yn fach iawn ac nid oedd llawer o hype o gwmpas ffasiwn. Dechreuodd hyd yn oed dynion wisgo brethyn ar draws arfwisgoedd pan fyddent yn mynd ifrwydr i osgoi eu harfwisg yn adlewyrchu a dangos eu lleoliad i filwyr y gelyn. Efallai mai dyma pam nad ydym yn meddwl am y 13eg ganrif fel pinacl ffasiwn.

  11. Roedd y 14eg ganrif yn ymwneud â'r ffigwr dynol i gyd.

  Ar ôl fflops ffasiwn y 13eg ganrif, ni fu fawr o ddatblygiad arwyddocaol ym myd ffasiwn yr oesoedd canol. Ond daeth y 14eg ganrif â blas mwy beiddgar mewn dillad. Yr enghraifft fwyaf nodedig o hyn yw chwaraeon dillad nad oeddent i fod i fod yn addurnol neu'n addurniadol yn unig neu i wneud datganiad. Fe'i gwisgwyd hefyd i amlygu siâp a ffigwr y person oedd yn ei wisgo.

  Nid yw hyn yn syndod o ystyried y ffaith bod y Dadeni eisoes yn dechrau siapio a chysyniadau dechreuodd urddas a rhinweddau dynol ailymddangos. Felly, nid oedd yn syndod bod pobl yn teimlo mwy o anogaeth i ddangos eu cyrff a dathlu eu ffigurau ar ôl cyfnod mor hir o'u cuddio mewn haenau o ddillad.

  Gwnaethpwyd y ffigwr dynol yn ffigwr dynol yn ôl ffasiwn y 14eg ganrif. cynfas ar gyfer gwisgo a dathlu dillad cywrain.

  12. Roedd yr Eidal yn allforiwr brandiau yn llawer cynt na'r disgwyl.

  Roedd yr Eidal yn y 14eg ganrif eisoes yn ffynnu gyda thon y Dadeni a oedd yn dathlu'r ffigwr dynol ac urddas dynol. Adlewyrchwyd y don hon hefyd wrth newid chwaeth a chynyddwydgalw am eitemau dillad wedi'u gwneud o frethyn neu ffabrig o ansawdd uwch.

  Ni chymerodd yn rhy hir i'r chwaeth hyn gael eu hallforio y tu allan i'r Eidal a dechreuodd cymdeithasau Ewropeaidd eraill fynnu mwy o eitemau dillad o ansawdd uchel. Dyma lle camodd yr Eidal i'r adwy, a daeth teilwra dillad yn ddiwydiant proffidiol.

  Daeth tecstilau, lliwiau, ac ansawdd y ffabrig ddim yn beth moethus ond yn beth o anghenraid a galw mawr.

  13. Daeth croesgadwyr i mewn i effaith y Dwyrain Canol.

  Faith arall anhysbys yw nad oedd y Croesgadwyr a aeth i’r Dwyrain Canol yn ystod yr Oesoedd Canol yn unig wedi dod â’r trysorau niferus a ysbeiliwyd ganddynt ar eu ffordd. . Daethant hefyd yn ôl â llu o eitemau dillad a ffabrig wedi'u gwneud o sidan neu gotwm, wedi'u lliwio â lliwiau bywiog, ac wedi'u haddurno â les a gemau.

  Cafodd y mewnforio hwn o ddillad a thecstilau o'r Dwyrain Canol effaith aruthrol ar y ffordd y newidiodd chwaeth pobl, gan achosi cydgyfeiriant cyfoethog o arddulliau a chwaeth.

  14. Nid oedd lliwiau tecstilau yn rhad.

  Roedd lliwiau tecstilau braidd yn ddrud ac fel y soniasom roedd yn well gan lawer wisgo dillad syml wedi'u gwneud o frethyn heb ei liwio. Ar y llaw arall roedd yn well gan uchelwyr wisgo brethyn wedi'i liwio.

  Roedd rhai lliwiau'n ddrytach ac yn anos eu darganfod nag eraill. Enghraifft nodweddiadol yw coch, er y gall ymddangos fel ei fod ym mhobman o'n cwmpasnatur, yn ystod yr Oesoedd Canol, roedd lliw coch yn aml yn cael ei dynnu o bryfed Môr y Canoldir a oedd yn rhoi pigment coch cyfoethog.

  Roedd hyn yn gwneud y lliw coch yn anos dod o hyd iddo ac yn hytrach drud. Yn achos dillad gwyrdd, defnyddiwyd cen a phlanhigion gwyrdd eraill i liwio'r tecstilau gwyn plaen i liw gwyrdd cyfoethog.

  15. Roedd uchelwyr wrth eu bodd yn gwisgo clogynnau.

  Roedd clogynnau hefyd yn eitem ffasiwn arall a oedd yn parhau i fod yn boblogaidd drwy'r Oesoedd Canol. Nid oedd pawb yn gallu gwisgo clogyn o ansawdd uchel, felly roedd yn gyffredin i'w weld ar uchelwyr neu fasnachwyr cyfoethog ac yn llai cyffredin ar bobl gyffredin.

  Roedd clogyn fel arfer yn cael ei docio yn ôl siâp ffigwr y person hwnnw yn ei wisgo, a byddent yn cael eu gosod ar yr ysgwyddau gyda thlws addurniadol.

  Er ei fod yn ymddangos fel eitem ddilledyn syml iawn a ddefnyddir at ddibenion addurniadol yn unig, daeth clogynnau'n hynod addurnedig a'u troi'n rhyw fath o symbol statws. adlewyrchu eich sefyllfa yn y gymdeithas. Po fwyaf addurnol ac addurniadol a lliw anarferol, y mwyaf y byddai'n anfon arwydd bod ei berchennog yn berson pwysig.

  Ni adawyd hyd yn oed y manylion bach ar y clogynnau. Byddai'r rhai a oedd yn wirioneddol ofalu am eu hymddangosiad yn gosod broetshis hynod addurniadol a gwerthfawr wedi'u goreuro ag aur a thlysau i ddal eu clogynnau trymion.

  16. Gwisgai merched lawer o haenau.

  Roedd merched a oedd yn rhan o uchelwyr yn gwisgo llawer mwy

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.