Enwau Duwiesau Tân - Rhestr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Fel yr agwedd bwysicaf ar wareiddiad dynol, mae tân yn chwarae rhan hanfodol mewn llawer o wahanol fytholegau ledled y byd. Mae'r mathau hyn o fythau a chwedlau fel arfer yn cynnwys duwiau sydd mewn rhyw ffordd yn gysylltiedig â thân. Weithiau, maen nhw'n rheoli'r tân a'i holl ffynonellau. Ar adegau eraill, yr elfen hon yw canolbwynt eu mythau.

  Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych yn agosach ar y duwiesau tân mwyaf amlwg a phoblogaidd. Ond yn gyntaf, gadewch i ni chwalu'r mathau mwyaf cyffredin o'r duwiesau benywaidd hyn.

  Duwiesau llosgfynydd

  Mae lafa a'r tân folcanig yn eithaf mawreddog ac ysbrydoledig , ond ar yr un pryd, yn ddinistriol. Am y rheswm hwn, mae duwiesau llosgfynydd yn aml yn hynod bwerus ac aruthrol. Datblygodd y rhai oedd yn byw yng nghyffiniau llosgfynyddoedd, ac o dan ei fygythiad cyson, nifer o fythau a straeon am dduwiau llosgfynyddoedd. Mae rhai grwpiau o bobl yn dal i weddïo a gwneud offrymau i'r duwiau hyn, gan ofyn am amddiffyniad i'w cartrefi a'u cnydau.

  Duwiesau Tân Aelwyd

  Ers yr hen amser, roedd yr aelwyd yn hanfodol ar gyfer paratoi bwyd, cynhesrwydd, ac offrymau aberthol i dduwiau. O'r herwydd, mae tân yr aelwyd yn cynrychioli bywyd domestig, teulu a chartref. Roedd ei ddifodiant damweiniol yn aml yn symbol o fethiant i ofalu am y teulu a chrefydd.

  Roedd duwiesau tân yr aelwyd yn cael eu hystyried yn amddiffynwyr cartrefi a theuluoedd ac roeddent yn aml yn cael eu hystyried.ond hefyd y gallu i ddinistrio popeth yn eu llwybr. Fodd bynnag, fe'u hystyrir yn bennaf fel duwiesau pwerau adfywio, atyniad rhywiol, a chreadigedd.

  • Duwies Dân fel Symbol Tragwyddoldeb
  > Mewn llawer o grefyddau ar draws y byd, mae tân yn gysylltiedig â'r fflam dragwyddol. Felly, mae'r duwiesau fflam cysegredig, fel y dduwies Rufeinig Vesta a'r dduwies Yoruba Oya, yn symbol o fywyd di-ddiwedd, golau, a gobaith.

  Mae'r dehongliad symbolaidd hwn i'w weld orau trwy'r arferion angladdol a choffaol. Mewn nifer fawr o ddiwylliannau, mae'n arferiad i gynnau cannwyll wrth weddïo, anrhydeddu eu duwiau, neu dalu parch i'r meirw. Yn y cyd-destun hwn, gall y fflam dragwyddol fod yn symbol o olau arweiniol yn y tywyllwch ac atgof bythol anwylyd sydd wedi mynd heibio.

  • Duwies Dân fel Symbol Puredigaeth a Goleuedigaeth

  Pan fydd coedwig yn mynd ar dân, mae'n llosgi trwy'r hen goed, gan adael i'r rhai newydd ddod allan a thyfu oddi tano. Yn y cyd-destun hwn, mae tân yn cynrychioli trawsnewid, puro a goleuedigaeth. Mewn Hindŵaeth, roedd duwiau a oedd yn gysylltiedig â thân, megis Agneya, yn cael eu hystyried yn symbolau o dduwioldeb, purdeb, a goleuedigaeth.

  Roedd ei ffyddloniaid yn caru Agneya yn fawr. Roedd hi'n aml yn gysylltiedig â choelcerthi angladd a ddefnyddiwyd mewn amrywiol ddefodau amlosgi. Mewn llawer o ddiwylliannau a chrefyddau, yr elfeno dân yn cael ei weld fel symbol o buro, gan ei fod yn rhyddhau pobl oddi wrth eu pechodau. Wedi i’r fflamau ddiffodd, does dim byd ar ôl ond lludw.

  Hyd heddiw, mae’n arferol amlosgi’r meirw mewn rhai diwylliannau. Yn yr un modd, trwy gydol hanes, cyhoeddwyd hereticiaid a gwrachod y rhai nad oeddent yn cydymffurfio â chredoau crefyddol yr eglwys. Er mwyn eu puro, roedden nhw fel arfer yn cael eu llosgi yn y fantol.

  • Duwies Tân fel Symbol o Ddinistr

  Mae tân yn elfen fuddiol a defnyddiol iawn pan gaiff ei reoli ond gall fod yn hynod gyfnewidiol os caiff ei adael heb oruchwyliaeth. Mae'r pŵer hwn o dân yn aml yn cael ei gysylltu â dinistr, niwed, a drygioni.

  Mewn llawer o grefyddau, mae'r elfen o dân wedi'i gysylltu'n agos â'r cysyniad o losgi uffern neu'r Isfyd. Gellir gweld yr agwedd hon ar dân trwy chwedlau sy'n ymwneud â'r dduwies dân Eifftaidd Wadjet.

  I Lapio

  Mae diwylliannau mewn gwahanol rannau o'r byd yn adrodd hanesion a mythau amrywiol am yr elfen o dân a ei briodweddau gwahanol. Trwy'r mythau hyn, roedd pobl yn ceisio ac yn parhau i geisio ysbrydoliaeth, gobaith, a goleuedigaeth trwy'r tân, neu amddiffyniad rhag ei ​​ddifrod. Am y rheswm hwn, mae gan bron bob crefydd a mytholeg yn y byd un neu fwy o dduwiau'n gysylltiedig â thân. Yn yr erthygl hon, rydyn ni wedi gwneud rhestr o'r duwiesau tân amlycaf, sy'n cynrychioli Groeg, Hindŵ, Rhufeinig, Japaneaidd,Crefydd Aztec, Iorwba, Eifftaidd a Cheltaidd.

  gysylltiedig â merched a phriodas.

  Duwiesau Tân Cysegredig

  Mae tân cysegredig yn cyfeirio at natur sanctaidd a thragwyddol fflamau ac yn cynrychioli bywyd. Wrth i fodau dynol ei harneisio am y tro cyntaf a'i ddefnyddio ar gyfer coginio, cynhesrwydd, ac amddiffyn rhag gwahanol anifeiliaid gwyllt, daeth tân yn elfen hanfodol ar gyfer goroesi.

  Mae yna nifer o dduwiau mewn gwahanol wareiddiadau ledled y byd sy'n cynrychioli'r agwedd hon ar dân. Cânt eu haddoli a'u hanrhydeddu trwy ofalu amdano bob amser a'i atal rhag gwahaniaethu.

  Duwiesau'r Haul

  Mae'r haul yn cynrychioli priodweddau adfywiol tân. Mae ein seren yn rhyddhau llawer iawn o egni i'n system blanedol, gan ddarparu cynhesrwydd a gwneud bywyd yn bosibl.

  Mae'r duwiesau sy'n cynrychioli'r haul a'i dân yn hynod rymus ac amlwg mewn llawer o ddiwylliannau. Wrth iddynt anfon golau a gwres trwy eu pelydrau pelydru, mae'r duwiesau hyn yn cael eu hystyried yn ffynhonnell bywyd ei hun.

  Rhestr o Dduwiesau Tân Amlwg

  Rydym wedi ymchwilio i'r duwiesau amlycaf sy'n uniongyrchol gysylltiedig â'i gilydd. gyda'r elfen o dân a chreu'r rhestr yn nhrefn yr wyddor:

  1- Aetna

  Yn ôl y mytholegau Groegaidd a Rhufeinig , roedd Aetna yn y nymff Sicilian a'r dduwies folcanig sy'n cynrychioli Mynydd Etna. Credir i'r mynydd gael ei enwi ar ei hôl. Etna yw un o'r llosgfynyddoedd uchaf a mwyaf gweithgar yn Ewropac fe'i lleolir ar yr ynys Eidalaidd Sisili.

  Mae mythau amrywiol yn awgrymu bod gan Aetna wahanol wŷr a geisiodd adennill ei mynydd sanctaidd. Mae rhai yn credu mai ei chymar gwreiddiol oedd Zeus ; mae eraill yn meddwl ei fod yn Hephaestus .

  Fel dwyfoldeb y llosgfynydd, roedd Aetna yn angerddol, yn danllyd, yn anian, ond hefyd yn hael. Ystyrir mai hi sydd â'r rheolaeth a'r pŵer uchaf dros fynydd Etna ac ynys gyfan Sisili.

  2- Agneya

  Agneya, neu Agneyi , yn cael ei addoli fel y dduwies dân yn y traddodiad Hindŵaidd. Mae gwreiddiau ei henw yn yr iaith Sansgrit ac mae'n golygu Ganed o Dân neu Bendigedig gan Dân . Ei thad oedd Agni, y duw tân Hindŵaidd uchel ei barch. Am y rheswm hwn, cyfeirir ati hefyd fel merch neu Plentyn y Duw Tân Agni .

  Credir mai Agneya yw duwies tân domestig a'r gwarcheidwad. o gyfeiriad y De-Ddwyrain. Yn ôl arferion Vedic, dylai pob cartref gael ei gegin i'r cyfeiriad hwn, gan anrhydeddu eu duwies dân.

  Hyd heddiw, mae rhai Hindŵiaid yn dal i weddïo ar Dduwies Agneya a'r Arglwydd Agni wrth baratoi bwyd i alw eu bendithion nefol. . Mae bron pob defod Vedic sanctaidd yn dechrau gyda gweddïo ar Agneya ac i Dhik Devadais – y saith dduwies sy'n gwarchod yr wyth cyfeiriad.

  3- Amaterasu

  Amaterasu yw'r dduwies haul i mewnmytholeg Japan. Mae ei myth yn dweud bod ei thad, Izanagi, wedi rhoi tlysau cysegredig iddi pan gafodd ei geni, gan ei gwneud yn rheolwr yr Uchel Wastadedd nefol , neu Takamagahara, preswylfa pob bod dwyfol. Fel y prif dduw, addolid hi hefyd fel llywodraethwr y bydysawd.

  A hithau'n llywodraethu ar yr haul, y bydysawd, a Takamagahara, mae hi'n uno'r tri egni hyn yn un llif. Mae hi'n cael ei gweld fel personoliad y llif hwn o allu dwyfol, sydd bob amser yn ein gorchuddio ac yn rhoi bywyd, bywiogrwydd ac ysbryd i ni.

  4- Brigit

  Brigit , a elwir hefyd yr Un Dyrchafedig, yw duwies Gwyddelig yr aelwyd, yr efail, a'r fflam sanctaidd. Yn ôl llên gwerin Gaeleg, fe'i gelwir hefyd yn dduwies beirdd, iachawyr, gofaint, yn ogystal ag ysbrydoliaeth a genedigaeth. Roedd hi'n ferch i'r Dagda, un o dduwiau Celtaidd pwysicaf, ac yn wraig i frenin y Tuatha Dé Danann, Bres.

  Roedd Brigit hefyd yn rhan hanfodol o'r Tuatha Dé Danann, plant y dduwies Danu, sef y bodau dwyfol a addolid fel prif dduwiau’r Iwerddon cyn-Gristnogol.

  Yn 453 OG, gyda Christnogaeth Iwerddon, trawsnewidiwyd Brigit yn sant a bu’n noddwr gwartheg a gwaith fferm. . Credid hefyd mai Santes Ffraid oedd gwarcheidwad cartrefi, gan eu hamddiffyn rhag tân a thrallod. Mae hi'n dal i gael ei hadnabod wrth ei henw Gaeleg - MuimeCrist , sy'n golygu'r Mam Maeth Crist .

  5- Chantico

  Yn ôl y grefydd Astec , Chantico, neu Xantico, oedd y dduwies oedd yn rheoli tanau aelwyd y teulu. Gellir cyfieithu ei henw fel Hi Sy'n Trigo yn y Tŷ . Credid ei bod yn byw yn yr aelwyd deuluol, yn darparu cynhesrwydd, cysur, a heddwch. Mae ganddi hefyd gysylltiad agos â ffrwythlondeb, iechyd, helaethrwydd, a chyfoeth.

  Credwyd bod Chantico yn ysbryd gwarcheidiol, yn gwarchod cartrefi a phopeth gwerthfawr a gwerthfawr. Fel duwies tân yr aelwyd, cafodd ei hanrhydeddu a'i pharchu yn y cartrefi a'r temlau.

  6- Feronia

  Feronia yw'r dduwies Rufeinig o dân, yn cynrychioli ffrwythlondeb, rhyddid, helaethrwydd, hamdden, a chwaraeon. Yn ôl y traddodiad Rhufeinig, mae hi hefyd yn cael ei hystyried yn  nawddogwr ac yn rhyddhau caethweision.

  Credir y byddai cynnau cannwyll neu roi darn o lo ger stôf neu unrhyw ffynhonnell dân arall yn y tŷ yn atynnu egni Feronia a bywiogrwydd, gan ddod â digonedd i'ch cartref a'ch teulu.

  7- Hestia

  Yng nghrefydd Groeg, Hestia oedd duwies tân yr aelwyd a yr hynaf o'r deuddeg duwiau Olympaidd. Roedd Hestia yn cael ei addoli fel prif dduwdod yr aelwyd deuluol, gan gynrychioli tân sy'n hanfodol i'n goroesiad.

  Roedd Hestia yn aml yn gysylltiedig â Zeus ac yn cael ei hystyried yn dân.duwies lletygarwch a theulu. Ar adegau eraill, byddai ganddi gysylltiad agos â Hermes , ac roedd y ddwy dduwdod yn cynrychioli bywyd domestig yn ogystal â bywyd a busnes awyr agored gwyllt. Fel duwies tân yr aelwyd, roedd ganddi reolaeth dros wleddoedd aberthol a phrydau bwyd teuluol.

  8- Oya

  Yn ôl crefydd Iorwba, Oya yw rhyfelwr y dduwies Affricanaidd yn rheoli tân, hud, gwynt, ffrwythlondeb, yn ogystal â stormydd treisgar, mellt, marwolaeth, ac ailenedigaeth. Mae hi hefyd yn cael ei hadnabod fel y Carrier of the Container of Fire ac mae'n aml yn gysylltiedig ag arweinyddiaeth fenywaidd. Wrth faglu ar anawsterau, mae menywod yn galw arni ac yn gweddïo am ei hamddiffyniad. Mae hi hefyd wedi'i chysylltu'n gyffredin ag Afon Niger ac fe'i hystyriwyd fel ei mam.

  9- Pele

  Pele yw duwies tân Hawaii a llosgfynyddoedd. Mae hi'n dduwdod benywaidd amlwg ym mytholeg Hawaii, a elwir yn aml yn Tūtū Pele neu Madame Pele, allan o barch. Mae ganddi ddylanwad diwylliannol cryf hyd heddiw.

  Fel duwies tân folcanig, cyfeirir at Pele hefyd fel Hi Sy'n Ffurfio'r Tir Cysegredig. Credir mai Pele sy’n gyfrifol am fywyd ar y Ddaear oherwydd ei bod yn tynnu’r gwres o graidd y Ddaear, yn deffro’r hadau a’r pridd segur ac yn ysgogi eu twf. Fel hyn, mae'r tir wedi'i buro ac yn barod ar gyfer dechrau newydd a bywyd newydd. Hyd yn oed heddiw,mae pobl yn gwneud offrymau i'r dduwies hon, gan weddïo am iddi amddiffyn y cartrefi ac amaethyddiaeth.

  10- Vesta

  Yn y grefydd Rufeinig, roedd Vesta yn duwies tân aelwyd, cartref, a theulu. Roedd hi'n cynrychioli fflam dragwyddol tân yr aelwyd, y lle cysegredig i'r Rhufeiniaid hynafol. Roedd ei theml yn ninas Rhufain wedi'i lleoli yn y Forum Romanum, yn gartref i'r fflam dragwyddol.

  Roedd chwech o forynion bob amser yn tueddu at fflam gysegredig Vesta, a elwid yn Forwynion Vestal. Merched y dosbarthiadau llywodraethol uchaf oedd y rhain, a fu fel arfer yn gwasanaethu'r deml am dri degawd.

  Y brif ŵyl i ddathlu'r duwdod hwn oedd y Vestalia a gynhaliwyd rhwng y 7fed a'r 15fed o Fehefin. Mae hi'n aml yn gysylltiedig â'i chymar Groegaidd Hestia.

  11- Wadjet

  Fel un o dduwiau hynaf yr hen Aifft, mae Wadjet yn cael ei hedmygu'n fawr. ledled yr Aifft. Yn wreiddiol, fe'i hystyriwyd yn amddiffynwr a matriarch yr Aifft Isaf, ond yn ddiweddarach daeth yn ffigwr pwysig i'r deyrnas gyfan. Cysylltid hi'n aml â'r duw haul Ra , ac fe'i gelwid yn Llygad Ra .

  Yn Llyfr y Meirw , mae hi'n cael ei darlunio fel dwyfoldeb pen sarff sy'n bendithio pen rhywun â fflamau. Droeon eraill, mae hi'n cael ei hadnabod fel Y Fonesig Ysfa Fflam, sy'n defnyddio ei thân i ddinistrio ei gelynion, yn union fel y byddai sarff yn defnyddio ei gwenwyn. Roedd hi hefyd yn cael ei hadnabod fel TheLlygad Tanllyd Cobra , a ddarlunnir yn aml fel sarff yn amddiffyn pharaohs yr Aifft ac yn llosgi eu gelynion i farwolaeth â'i hanadl tanllyd.

  Ei epithet arall, Arglwyddes y Dyfroedd Fflam , wedi'i gysylltu'n agos â Llyfr y Meirw yr hen grefydd Eifftaidd a'i straeon yn disgrifio'r llyn o fflamau llosgi sy'n aros pechaduriaid ac ysbrydion drwg.

  Pwysigrwydd Duwiesau Tân Ar Draws Diwylliannau

  Roedd gwahanol ddiwylliannau a phobl yn dehongli'r elfen o dân mewn gwahanol ffyrdd. Yn ôl mythau a chrefyddau amrywiol, mae tân yn symbol o amrywiaeth o bethau, gan gynnwys awydd, angerdd, tragwyddoldeb, atgyfodiad, ailenedigaeth, purdeb, gobaith, ond hefyd dinistr.

  Mae pobl wedi defnyddio tân ers cannoedd o filoedd o flynyddoedd. Wrth i ni ddysgu sut i reoli tân, cawsom y gallu hanfodol ar gyfer ein goroesiad. Roedd gan dân fanteision aruthrol i ddynolryw ac fe'i defnyddiwyd ar gyfer coginio bwyd, ffugio arfau ac offer, a'n cadw'n gynnes yn y nos.

  Ers yr amseroedd cynharaf, mae pobl wedi cael eu hysbrydoli gan dân, gan adrodd straeon amdano a aeth heibio. genhedlaeth i genhedlaeth, ac, yn ddiweddarach, ysgrifennu amdano hefyd. Mae mythau a chrefyddau amrywiol yn pwysleisio gallu’r tân i amddiffyn a meithrin, ond hefyd i niweidio.

  Diolch i’r mythau a’r llên gwerin hyn, gallwn ddod i’r casgliad mai tân efallai yw un o symbolau pwysicaf y ddynoliaeth. Mae'n ymddangos bod rhai symbolaidddehongliadau o dân yn aml yn cael eu hailadrodd trwy gydol hanes, gan adlewyrchu perthnasoedd cymhleth oedd gan bobl â thân dros amser.

  O ddechrau amser, ceisiodd pobl amgyffred a deall y dirgelion a'r pŵer sy'n gysylltiedig â thân. Am y rheswm hwn, fe wnaethon nhw greu mythau a straeon hynod ddiddorol yn ymwneud â gwahanol fathau o dduwiesau tân a duwiesau.

  Gadewch i ni dorri i lawr rai ystyron symbolaidd o'r duwiesau hyn:

  • Duwies Tân fel Symbol o Fywyd, Ffrwythlondeb, a Chariad

  Fel calon pob cartref, tân yr aelwyd oedd ffynhonnell neu gynhesrwydd, goleuni, a bwyd. Darparodd noddfa a theimlad o amddiffyniad. Nododd llawer o ddiwylliannau dân yr aelwyd fel croth menyw. Yn union fel y gall y tân domestig droi toes yn fara, dim ond y tân sy'n llosgi y tu mewn i groth all greu bywyd. Felly, roedd duwiesau tân yr aelwyd, fel y dduwies Roegaidd Hestia, y dduwies Geltaidd Brigid a'r Aztec Chantico, yn cael eu hystyried yn symbolau ffrwythlondeb, bywyd a chariad.

  • Duwies Dân fel a Symbol Angerdd, Creadigrwydd, Pŵer

  Roedd duwiesau’r llosgfynydd, gan gynnwys y dduwies Hawäiaidd Pele ac Aetna o fytholegau Groeg a Rhufain, yn cynrychioli angerdd a grym creadigol. Dim ond lafa neu'r tân folcanig sy'n llosgi'n ddwfn y tu mewn i'r Ddaear all drawsnewid cynhesrwydd a golau'r haul yn fywyd.

  Mae'r duwiesau tân hyn yn rheoli'r lafa sy'n rhoi ei bridd cyfoethog a ffrwythlon i'r wlad,

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.