Ziz - Brenin Pob Aderyn mewn Mytholeg Iddewig

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Yn ôl mytholeg Iddewig, creadur anferth tebyg i aderyn a grëwyd gan Dduw oedd y Ziz. Y Ziz yw arglwydd yr awyr, ac fel y cyfryw, mae hefyd yn cael ei ystyried yn Frenin yr holl adar, ac yn amddiffynnydd y byd rhag gwyntoedd cynhyrfus. Mae cynrychioliadau o'r Ziz yn ei ddarlunio fel aderyn anferth, ond weithiau fe'i gwelir hefyd fel griffin anferth .

  Beth yw Tarddiad y Ziz?

  Yn ôl y Torah, yn y dechrau, creodd Duw dri anifail enfawr, pob un ohonynt i edrych dros haen o'r Creu: Y Behemoth (sy'n gysylltiedig â'r wlad), y Lefiathan (yn gysylltiedig â'r moroedd), a'r Ziz (yn gysylltiedig i'r awyr).

  Er mai'r lleiaf adnabyddus o'r triawd cyntefig, roedd y Ziz yn greadur pwerus a phwysig. Roedd yn gallu rhyddhau dinistr enfawr ar y ddaear dim ond trwy ledaenu ei hadenydd. Ar yr un pryd, dywedir y gallai'r Ziz hefyd ddefnyddio ei adenydd i atal corwyntoedd treisgar yn ogystal â ffenomenau hinsawdd eraill a allai fod yn beryglus.

  Nid yw'r traddodiad Iddewig yn nodi a oedd gan y Ziz gydwybod. Fodd bynnag, mae'n ymddangos yn gywirach meddwl am y creadur hwn fel symbol o'r agweddau annirnadwy ac anrhagweladwy ar natur. Ceir tystiolaeth ar gyfer yr olaf yn y mythau sy’n egluro sut y gwnaeth ymddygiad diofal y Ziz ei wneud yn fygythiad i ddynoliaeth.

  Sut mae’r Ziz yn cael ei Gynrychioli?

  Yn gyffredinol, mae’r Ziz yna ddarlunnir fel aderyn anferth y mae ei bigyrnau yn gorffwys ar y ddaear tra bod ei ben yn cyffwrdd â'r awyr. Mae rhai ffynonellau Iddewig yn awgrymu bod y Ziz yn hafal i'r Lefiathan o ran maint. Dywedir hefyd y gallai'r Ziz rwystro'r haul â'i led adenydd.

  Mae rhai cynrychioliadau yn portreadu'r Ziz fel griffin, creadur mytholegol o'r corff, coesau ôl, a chynffon llew, gyda'r pen, adenydd, a thraed blaen eryr .

  Droeon eraill, darlunnir y Ziz fel aderyn â phlu coch llachar, golwg sy'n debyg i olwg y Ffenics , aderyn y gellir ei aileni o'i lwch.

  Mythau Iddewig Perthynol i'r Sis

  Behemoth, Zis, a Lefiathan. PD.

  Er bod y Ziz yn llawer llai poblogaidd na’r ddau fwystfil cyntefig arall, mae rhai mythau’n dal i fod yn gysylltiedig â’r creadur hwn a all ein helpu i ddeall sut y dychmygwyd brenin yr holl adar gan y Iddewon hynafol.

  Yn y Talmud Babilonaidd, er enghraifft, mae chwedl am weld y Ziz gan deithwyr llong oedd wedi bod yn croesi'r moroedd am amser hir iawn. Ar y dechrau, gwelodd y teithwyr fod aderyn o bell yn sefyll dros y dyfroedd, a'r môr prin yn cyrraedd ei fferau. Arweiniodd y llun hwn y dynion i gredu bod y dŵr yn y llecyn hwnnw yn fas, a chan fod y teithwyr eisiau oeri eu hunain, cytunodd pawb i fynd yno i gael bath.

  Fodd bynnag, fel yllestr yn dynesu at y safle, clywid llais dwyfol gan y teithwyr, yn eu rhybuddio am berygl y lle. Deallodd y teithwyr mai'r Ziz ei hun oedd yr aderyn o'u blaenau, felly dyma nhw'n troi eu llong o gwmpas ac yn gadael.

  Stori arall yw bod y Ziz wedi taflu un o'i wyau allan o'r nyth yn ddiofal ar ôl darganfod ei fod wedi pydru. Creodd yr wy ddinistr ofnadwy ar y ddaear wrth iddo daro’r tir, gan ddinistrio hyd at 300 o gedrwydd ac achosi llifogydd a ddinistriodd tua chwe deg o ddinasoedd. Mae'r stori hon yn awgrymu maint a grym y Ziz.

  Duw yn Cloi'r Ziz

  Mae yna hefyd broffwydoliaeth Iddewig ynglŷn â marwolaeth pob un o'r tri bwystfil primordial. Yn ôl y myth hwn, rywbryd, fe wnaeth Duw gloi'r Behemoth, y Lefiathan, a'r Ziz, i'w rhyddhau dim ond ar ôl atgyfodiad dwyfol y ddynoliaeth.

  Mae'r broffwydoliaeth yn crybwyll bod yna gyrff y Behemoth a'r Behemothiaid. byddai'r Lefiathan yn darparu cnawd a lloches i ddynolryw. Ni nodir beth fyddai'n digwydd i'r Ziz, ond gellir awgrymu y bydd yn rhannu'r un tynged â'r tri chreadur arall, gan fod y tri chreadur hynafol hyn yn cael eu hystyried yn gyffredin yn driawd anrhanadwy.

  Yn ôl un hanes chwedlonol, nid oedd gan yr un o'r tri bwystfil primordial ran weithredol yn y rhyfel a gariodd Lucifer yn erbyn Duw.

  Er hynny, ar ôl i'r gwrthdaro ofnadwy hwn ddod i benroedd natur y greadigaeth ei hun yn dioddef o newid dramatig a newidiodd ymddygiad pob anifail byw. Yn achos Behemoth, Lefiathan, a Ziz, aeth y tri chreadur yn hynod dreisgar a throi yn erbyn ei gilydd.

  Yn olaf, ar ôl gwylio'r dinistr yr oedd y tri brawd neu chwaer anferth yn ei gythruddo, penderfynodd Duw gloi'r tri ohonynt i ffwrdd, hyd ddyfodiad Dydd y Farn.

  Fodd bynnag, mae myth arall yn awgrymu bod y tri chreadur wedi gwrthryfela yn erbyn Duw, yn union ar ôl diwedd y Rhyfel yn y Nefoedd. Cyn-gynghreiriaid y Tad Nefol, penderfynodd y bwystfilod cyntefig fradychu eu creawdwr ar ôl i Lucifer roi gwybod iddynt sut yr oedd Duw wedi eu cynllunio i ddod yn ffynhonnell maeth i ddynolryw, unwaith yr oedd dynolryw wedi'i atgyfodi.

  Er mwyn osgoi'r chwalfa o faeth rhyfel nefol newydd, cloodd Duw y tri chreadur mewn lleoliad a adwaenid ganddo ef yn unig.

  Symboledd y Ziz

  Ym mytholeg Iddewig, gelwir y Ziz yn bennaf yn frenin yr holl adar, ond mae hefyd yn cynrychioli natur gyfnewidiol yr awyr. Dyma paham y cyssylltir y creadur hwn â gwyntoedd tymhestlog, fel y gall mor hawdd wysio. Fodd bynnag, nid yw'r Ziz bob amser yn niweidiol i ddynolryw, gan ei fod weithiau'n lledu ei adenydd i amddiffyn y byd rhag corwyntoedd cythryblus.

  Yn yr un modd, mae'r Ziz hefyd yn debyg i'r Ffenics, aderyn anfarwol o mytholeg Groeg sy'n symbol o adnewyddiad, yn ogystal ây posibilrwydd o fywyd ar ôl marwolaeth. Gellir ei gymharu hefyd â'r Simurgh Persian hynafol , aderyn arall tebyg i Ffenics.

  Amlapio

  Creadur enfawr tebyg i aderyn, mae'r Ziz yn cael ei ystyried yn Frenin o'r holl adar ym mytholeg Iddewig. Un o dri chreadur cyntefig a grëwyd gan Dduw ar ddechrau amser, y Ziz yw arglwydd yr awyr, lle mae'n teyrnasu, gyda rheolaeth dros y gwynt. Er ei fod yn unigryw i fytholeg Iddewig, mae'r Ziz yn debyg i adar mytholegol anferth eraill, megis y Ffenics a Simurgh.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.