Gwersi Bywyd o Fytholeg Roegaidd - 10 Myth Gorau

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Mae llenyddiaeth a hanes yn llawn mythau, a hanesion am darddiad ac anturiaethau'r duwiau, duwiesau, a bodau mytholegol eraill. Mae rhai ohonynt yn ffuglen gyfan gwbl, tra bod eraill yn seiliedig ar ffeithiau. Gall pob un ohonynt fod yn hynod ddiddorol i ddysgu a darllen amdanynt.

Yr hyn sy’n fwy diddorol yw’r ffaith y gallwn ddadansoddi’r holl straeon hyn o wahanol safbwyntiau. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn methu â sylwi bod gan bob un o'r straeon hyn wers y gallwn ni i gyd ddysgu ohoni.

Mae’r gwersi hyn yn mynd o syml i eithaf cymhleth, yn dibynnu ar ba fath o stori rydych chi’n ei darllen neu’n gwrando arni. Fodd bynnag, mae gan y rhan fwyaf wers gyffredinol y gall pawb ei deall. Fel arfer mae'n rhaid iddynt ymwneud â theimladau, ymddygiadau, neu sefyllfaoedd sy'n gyffredin mewn bywyd.

Gadewch i ni edrych ar rai o’r chwedlau mytholegol mwyaf diddorol a’r gwersi sydd ganddyn nhw.

Medusa

Gwersi Bywyd:

 • Mae cymdeithas yn dueddol o gosbi’r dioddefwr
 • Mae anghyfiawnder yn bodoli mewn bywyd
 • Mae'r duwiau'n fympwyol ac yn anwadal, yn union fel bodau dynol

Medusa anghenfil oedd â nadroedd i'w wallt. Mae'r myth enwog yn dweud bod y rhai a edrychodd yn uniongyrchol i'w llygaid wedi troi'n garreg. Fodd bynnag, cyn iddi gael ei melltithio a dod yn fwystfil, roedd hi'n offeiriades wyryf i Athena .

Un diwrnod, penderfynodd Poseidon ei fod eisiau Medusa ac ymosododd yn rhywiol arni yn nheml Athena. Athenaond bu'n rhaid iddi adael oherwydd gwelodd llew oedd newydd ladd i'w fwyta yn gorwedd o dan y goeden. Pan gyrhaeddodd Pyramus, yn ddiweddarach, gwelodd yr un llewder a welodd Thisbe, a gwaed ar ei ên, a meddyliodd y gwaethaf.

Mewn meddwl di-hid, cymerodd ei dagr a thrywanu ei hun yn union yn ei galon, gan farw ar unwaith. Ychydig amser ar ôl hynny, aeth Thisbe yn ôl i'r fan a gweld Pyramus yn gorwedd yn farw. Yna penderfynodd ladd ei hun gyda'r un dagr a wnaeth Pyramus.

Mae’r myth hwn, sy’n debyg iawn i stori Romeo a Juliet, yn ein dysgu na ddylem neidio i gasgliadau. Yn yr achos hwn, costiodd brechder Pyramus ei fywydau ef a Thibes. Yn eich achos chi, mae'n debyg na fyddai mor drychinebus, ond gallai fod â chanlyniadau o hyd.

Amlap

Mae mythau yn straeon diddorol y gallwch eu darllen i ddifyrru eich hun. Fel y gwelsoch yn yr erthygl hon, mae gan bob un ohonynt wers bywyd neu ddarn o gyngor wedi'i guddio rhwng y llinellau.

cosbi Medusa trwy ei throi yn anghenfil, gyda'r amcan o atal dyn arall rhag edrych arni byth eto.

Gallodd Perseus ddiarddel Medusa yn y pen draw. Ar ôl cyflawni'r gamp hon, defnyddiodd ei phen yn erbyn ei wrthwynebwyr. Er bod y pen wedi'i dorri oddi wrth y corff, roedd ganddo'r pŵer o hyd i droi pobl a chreaduriaid eraill yn garreg.

Mae’r myth hwn yn ein dysgu bod anghyfiawnder yn gyffredin mewn cymdeithas. Penderfynodd Athena gosbi Medusa a gwneud iddi ddioddef hyd yn oed yn fwy, yn hytrach na mynd yn erbyn Poseidon, a oedd ar fai am yr hyn a wnaeth.

Narcissus

Echo a Narcissus (1903) – John William Waterhouse.

Parth Cyhoeddus.

Gwersi Bywyd:

 • Mae oferedd a hunan-addoliad yn faglau a all eich dinistrio
 • Byddwch yn garedig a dosturiol wrth eraill neu gallwch achosi eu dinistr

Roedd Narcissus yn fab i dduw yr afon Cephissus a nymff y ffynnon Liriope. Roedd mor olygus nes bod pobl yn ei ddathlu am ei harddwch. Yn heliwr ifanc, credai Narcissus ei hun mor brydferth nes iddo wrthod pawb a syrthiodd mewn cariad ag ef. Torrodd Narcissus galonnau myrdd o forynion a hyd yn oed ychydig o ddynion. Cafodd

Echo , nymff ifanc, ei melltithio gan Hera i ailadrodd beth bynnag a glywodd oherwydd bod Echo wedi ceisio tynnu sylw a chuddio materion Zeus â nymffau eraill oddi wrth Hera . Ar ôl cael ei felltithio,Crwydrodd Echo y goedwig gan ailadrodd beth bynnag a glywodd ac nid oedd bellach yn gallu mynegi ei hun. Pan welodd hi Narcissus, syrthiodd mewn cariad ag ef, dilynodd ef o gwmpas, ac ailadroddodd ei eiriau.

Ond Narcissus a ddywedodd wrthi am fyned ymaith, ac felly y gwnaeth. Pylodd adlais nes mai'r unig beth oedd ar ôl ohoni oedd ei llais. Ar ôl i Echo ddiflannu, daeth Narcissus yn obsesiwn â'i adlewyrchiad. Gwelodd ei hun mewn pwll a phenderfynodd aros wrth ei ymyl nes i'r adlewyrchiad syfrdanol o hardd ei garu yn ôl. Bu farw Narcissus yn aros a daeth yn flodyn sy'n dwyn ei enw heddiw.

Mae'r myth hwn yn ein dysgu i beidio â hunan-amsugno. Roedd Narcissus mor ynddo'i hun nes iddo arwain yn y pen draw at ei farwolaeth. Achosodd ei gamdriniaeth o Echo iddi ddiflannu ac arweiniodd at ei ddiwedd ei hun.

Gordias a'r Cwlwm Gordian

Alexander Fawr yn Torri Cwlwm Gordian – Jean-Simon Berthelemy. Parth Cyhoeddus.

Gwersi Bywyd:

 • Ymddiried yn eich greddf
 • Nid yw bywyd bob amser yn mynd allan y ffordd rydych yn cynllunio

Gordia oedd gwerinwr a ddaeth yn frenin mewn ffordd ryfedd iawn. Un diwrnod, derbyniodd neges gan Zeus yn dweud wrtho am fynd i'r dref ar ei ychen. Heb ddim i'w golli, penderfynodd ddilyn cyfarwyddiadau duw'r taranau.

Pan gyrhaeddodd, darganfu fod y brenin wedi marw a bod oracl y deyrnas wedi dweud y byddai'r brenin newydd yn cyrraeddyn fuan trwy oxcart. Cyflawnodd Gordias y broffwydoliaeth ac felly daeth yn frenin newydd.

Ar ôl ei goroni, penderfynodd y Brenin Gordias glymu ei ychen yn sgwâr y dref i anrhydeddu Zeus. Daeth y cwlwm a ddefnyddiodd, fodd bynnag, yn rhan o chwedl a oedd yn nodi y byddai pwy bynnag a allai ddatod y cwlwm yn dod yn rheolwr Asia gyfan. Daeth hwn i gael ei adnabod fel cwlwm Gordian ac fe'i torrwyd o'r diwedd gan Alecsander Fawr, a fyddai'n mynd ymlaen i ddod yn rheolwr llawer o Asia.

Y wers gudd y tu ôl i'r myth hwn yw'r ffaith y dylech chi bob amser ymddiried yn eich greddf. Manteisiwch ar y cyfleoedd hynny, ni waeth pa mor hap y gallent ymddangos. Byddwch yn synnu lle gallent arwain chi yn y pen draw.

Demeter, Persephone, a Hades

Dychweliad Persephone – Frederic Leighton (1891). Parth Cyhoeddus.

Gwers Bywyd:

 • Mae amseroedd caled ac amseroedd da yn fyrhoedlog

Persephone oedd duwies y gwanwyn a merch duwies y ddaear, Demeter . Syrthiodd Hades , duw'r isfyd, benben â'i benben i Persephone a'i herwgipio, gan lansio Demeter i chwilio'r ddaear am ei merch annwyl.

Unwaith iddi ddarganfod bod ei merch yn yr Isfyd ac na fyddai Hades yn ei dychwelyd, aeth Demeter yn isel ei hysbryd. Roedd iselder y dduwies yn golygu atal ffrwythlondeb y wlad, gan achosi newyn i bobl.

Zeuspenderfynodd ymyrryd a tharo bargen â Hades. Gallai Persephone ymweld â'i mam bedwar mis y flwyddyn. Felly, pryd bynnag y byddai Persephone yn cerdded ar y ddaear, byddai'r gwanwyn yn digwydd, a gallai pobl gynaeafu unwaith eto.

Yr hyn y gallwn ei ddysgu o’r myth hwn yw bod amseroedd caled yn mynd a dod. Nid ydynt i fod i aros am byth. Felly, dylem gael amynedd pan fyddwn yn wynebu'r anawsterau y gall bywyd eu hachosi.

Icarus

15>Hediad Icarus – Jacob Peter Gowy (1635–1637). Parth Cyhoeddus.

Gwersi Bywyd:

 • Osgoi hyrddiau
 • Cynnal cydbwysedd ym mhopeth – ddim yn rhy uchel nac yn rhy isel
 • Mae terfynau a nid yw twf anfeidrol bob amser yn bosibl

Roedd Icarus yn byw gyda'i dad, Daedalus, yn Creta. Roeddent yn garcharorion o Minos . Er mwyn dianc, creodd Daedalus adenydd a gafodd eu rhoi at ei gilydd gyda chwyr iddo ef a'i fab.

Unwaith yr oeddent yn barod, gwisgasant Icarus a'i dad eu hadenydd a hedfan i gyfeiriad y môr. Roedd Daedalus wedi rhybuddio ei fab i beidio â hedfan yn rhy uchel nac yn rhy isel. Byddai hedfan yn rhy uchel yn achosi i'r cwyr doddi, a rhy isel yn achosi i'r adenydd gael eu llaith.

Mae Icarus, fodd bynnag, yn anwybyddu cyngor ei dad ar ôl iddo ffoi. Daeth y gobaith o gyrraedd y cymylau mor ddeniadol fel na allai'r bachgen reoli ei hun. Po uchaf yr aeth, poethaf ydoedd, nes i'r cwyr roddi i mewn.

Syrthiodd Icarus i'w farwolaeth, gan foddi yn y môr. Nid oedd dim y gallai Daedalus ei wneud iddo.

Mae'r myth hwn yn ein dysgu i osgoi hubris. Weithiau rydym yn gweithredu gyda balchder, heb stopio i feddwl beth allai canlyniadau hynny fod. Gall hyn arwain at ein cwymp. Mae'r myth hefyd yn ein dysgu bod yna derfynau, ac weithiau, nid yw ehangu a thwf diddiwedd yn bosibl. Mae angen inni gymryd ein hamser a thyfu.

Ac yn olaf, mae’n bwysig cadw cydbwysedd ym mhob peth. Cymedroli yw’r llwybr i’w ddilyn a bydd hyn yn sicrhau eich bod yn llwyddiannus.

Sisyphus

Sisyphus – Titian (1548-49). Parth Cyhoeddus.

Gwersi Bywyd:

 • Cyflawnwch eich tynged gyda phenderfyniad a dyfalbarhad
 • Gall bywyd fod yn ddiystyr, ond mae angen i ni ddal ati heb roi'r gorau iddi
 • Bydd eich gweithredoedd yn dal i fyny â chi

Yr oedd Sisyphus yn dywysog a oresgynnodd Hades, brenin yr Isfyd, ddwywaith. Twyllodd angau a chafodd gyfle i fyw nes iddo farw o henaint. Fodd bynnag, unwaith iddo gyrraedd yr Isfyd, roedd Hades yn aros amdano.

Condemniodd Hades ef i deyrnas dywyllaf ei deyrnas, gan ei felltithio i wthio clogfaen mawr i fyny bryn am byth. Bob tro yr oedd ar fin cyrraedd y copa, byddai'r graig yn cwympo i lawr a byddai'n rhaid i Sisyphus ddechrau drosodd.

Mae’r myth hwn yn dysgu’r ffaith, hyd yn oed os ydych chi’n gallu osgoi’rcanlyniadau mewn rhai achosion, yn y pen draw bydd yn rhaid i chi wynebu'r gerddoriaeth. Credwch neu beidio, po fwyaf y byddwch chi'n osgoi rhywbeth, y gwaethaf y bydd yn dod.

Gall hefyd ein dysgu am y tasgau rydyn ni’n faich arnyn nhw ein hunain drwy gydol ein bywydau – yn ddiystyr ac yn hurt, rydyn ni’n treulio ein hamser ar bethau sydd ddim o bwys. Ar ddiwedd ein hoes, efallai nad oes gennym ni ddim i'w ddangos ar ei gyfer.

Ond mae yna hefyd wers dyfalbarhad a dygnwch. Hyd yn oed os yw bywyd yn hurt (h.y., yn ddiystyr) ac nad oes pwrpas i'r tasgau y mae'n rhaid i ni eu gwneud, mae'n rhaid i ni ddal ati.

Midas

Gwersi Bywyd:

 • Gall trachwant achosi eich cwymp
 • Mae'r pethau gorau mewn bywyd yn amhrisiadwy

Midas oedd unig fab y Brenin Gordias. Ar un adeg, pan oedd eisoes yn frenin, cyfarfu â Dionysus. Yn y diwedd, hoffodd duw'r gwin ddigon o Midas i roi un dymuniad iddo. Manteisiodd Midas, wrth gwrs, ar y cyfle a dymunodd i bopeth yr oedd yn ei gyffwrdd droi'n aur solet.

Ar ôl i Dionysus roi ei ddymuniad, dechreuodd Midas droi'r rhan fwyaf o'i balas yn aur. Yn anffodus, aeth mor bell â throi ei ferch ei hun yn aur. Gwnaeth y digwyddiad hwn iddo sylweddoli mai melltith oedd yr anrheg dybiedig hon mewn gwirionedd.

Mae diwedd y myth hwn yn amrywio o ran ei ailadrodd. Mae rhai fersiynau lle mae Midas yn marw o newyn, ac mae eraill sy'n dweud bod Dionysus wedi teimlo trueni dros Midas ac wedi codi'r felltith yn y pen draw.

Yr hyn y gallwn ei ddysgu o’r myth hwn yw’r ffaith y gall trachwant fod yn doom. Nid yw pethau materol mor bwysig ag y gallech feddwl. Yr hyn sy'n wirioneddol bwysig yw eich bod chi'n cael eich amgylchynu gan hapusrwydd, cariad, a phobl dda.

Blwch Pandora

Gwersi Bywyd:

 • Mae gobaith yn beth gwerthfawr ac mae wastad yno
 • Mae'n well gadael rhai pethau heb eu harchwilio

Am fod dynolryw wedi defnyddio tân Prometheus ', roedd Zeus eisiau eu cosbi drwy greu'r wraig gyntaf. Gwnaeth Pandora yn arbennig o ddeniadol a rhoddodd flwch wedi'i lenwi â phopeth a allai wneud i bobl ddioddef.

Yna rhoddodd Zeus y bocs iddi gyda chyfarwyddiadau i beidio byth â'i agor, beth bynnag fo'r sefyllfa, a'i hanfon yn syth i'r ddaear. Ni wrandawodd Pandora ar Zeus, ac ar ôl iddi gyrraedd y ddaear, agorodd y blwch, gan ryddhau marwolaeth, dioddefaint a dinistr.

Wrth sylweddoli beth oedd hi wedi ei wneud, caeodd Pandora y bocs mor gyflym ag y gallai. Yn ffodus, llwyddodd i gadw yn Hope, a oedd yn parhau. Mae hyn yn bwysig oherwydd dyhead Zeus oedd nid yn unig i fodau dynol ddioddef ond hefyd iddyn nhw gael gobaith yn eu gweddïau a’u haddoliad fel efallai y byddai’r duwiau’n helpu rhyw ddydd.

Mae’r myth hwn yn ein dysgu bod weithiau’n well bod yn ufudd. Lladdodd chwilfrydedd y gath, ac yn yr achos hwn, gwnaeth y ddaear yn lle llawn tywyllwch. Gallai eich gweithredoedd gael canlyniadau trychinebus os ydych chiddim yn ofalus.

Arachne

Minerva ac Arachne – René-Antoine Houasse (1706). Parth Cyhoeddus.

Gwersi Bywyd:

 • Osgowch frolio haerllugrwydd o ran eich sgiliau a'ch doniau
 • Nid yw byth yn dda trechu'r meistr
 • <2

  Roedd Arachne yn wehydd ardderchog a oedd yn ymwybodol o'i dawn. Fodd bynnag, anrheg gan Athena oedd y dalent hon, ac nid oedd Arachne eisiau diolch iddi amdani. O ganlyniad, penderfynodd Athena herio Arachne i ornest, a chytunodd.

  Ar ôl y gystadleuaeth gwehyddu, dangosodd Arachne mai hi yn wir oedd y gwehydd gorau a welodd y byd. Mewn ffit o gynddaredd, oherwydd ei bod wedi colli, Athena troi Arachne yn pry cop. Melltithiodd hyn hi a'i holl ddisgynyddion i blethu am dragwyddoldeb.

  Y wers y tu ôl i’r myth hwn yw er ei bod yn berffaith iawn bod yn ymwybodol o’ch galluoedd, nid yw byth yn gadarnhaol bod yn drahaus ac yn amharchus. Yn amlach na pheidio, bydd gan yr ymddygiad hwn ganlyniadau.

  Pyramus a Thisbe

  Pyramus a Thisbe – Gregorio Pagani. Parth Cyhoeddus.

  Gwers Bywyd:

  • Peidiwch â neidio i gasgliadau

  Roedd Pyramus a Thisbe yn ddau yn eu harddegau a oedd mewn cariad â'i gilydd. Fodd bynnag, roedd eu rhieni yn elynion. Er gwaethaf hyn, penderfynodd Pyramus a Thisbe gyfarfod yn gyfrinachol wrth goeden benodol yn y nos.

  Unwaith cyrhaeddodd yr amser, llwyddodd Thisbe i gyrraedd y fan a'r lle

Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.