Leto - Titan Dduwies Gostyngeiddrwydd a Mamolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Leto oedd un o'r cymeriadau a gafodd fwyaf o gamweddau ym mytholeg Roegaidd ac roedd yn cael ei barchu fel duw pwerus. Hi oedd duwies mamolaeth a gwyleidd-dra ac fe'i gelwid yn fam i Apollo ac Artemis , dwy dduwiau pwerus a phwysig y pantheon Groegaidd. Roedd Leto yn rhan o sawl myth gan gynnwys hanes y Rhyfel Trojan . Gadewch i ni edrych ar ei stori.

  Pwy Oedd Leto?

  Titanes ail genhedlaeth oedd Leto ac yn ferch i Titans Phoebe a Coeus o'r genhedlaeth gyntaf. Roedd ei brodyr a chwiorydd yn cynnwys Hecate , duwies dewiniaeth, ac Asteria duwies y sêr sy'n cwympo. Roedd gan Leto ddau o blant gan y duw Olympaidd Zeus : Apollo, duw Groegaidd saethyddiaeth a'r haul, ac Artemis, duwies hela.

  Mae gan wahanol ffynonellau esboniadau gwahanol am ystyr Enw Leto, rhai yn datgan ei fod yn perthyn i 'Lethe', un o bum afon yr Isfyd. Dywed eraill ei fod yn perthyn i'r 'lotus' a oedd yn ffrwyth a ddaeth ag ebargofiant i unrhyw un a oedd yn ei fwyta, fel yr amlinellir yn chwedl y Lotus Eaters, ac y byddai ei henw felly yn golygu 'yr un cudd'.

  Mae Leto yn aml yn cael ei ddarlunio fel merch ifanc hardd yn gwisgo gorchudd ac yn ei chodi mewn gwyleidd-dra, gyda'i dau blentyn wrth ei hymyl. Fel duwies gwyleidd-dra, dywedwyd ei bod yn hunanymwybodol iawn a bob amser yn cuddio y tu ôl i wisg ddu yr oedd hi wedi'i gwisgo ers ydydd y ganwyd hi. Yn ôl Hesiod, hi oedd y mwyaf caredig o holl dduwiau'r Titan a oedd yn caru ac yn gofalu am bawb o'i chwmpas. Dywedwyd mai hi oedd y ‘mwyaf ym mhob un o’r Olympus’. Fodd bynnag, pan oedd wedi gwylltio, gallai fod yn ddidrugaredd a digofaint, fel y gwelir ym mythau Niobe a gwerinwyr y Lysia.

  Zeus yn Seduces Leto

  Pan y Titanomachy , y rhyfel epig deng mlynedd a ymladdwyd rhwng yr Olympiaid a'r Titans, a ddaeth i ben gyda Zeus yn dymchwel ei dad Cronus ei hun, cosbwyd pob Titan a wrthododd ochri â Zeus. Anfonwyd hwy i Tartarus, yr affwys ddofn a ddefnyddid fel daeardy a charchar o ddioddefaint a phoenyd. Fodd bynnag, nid oedd Leto wedi cymryd ochr yn ystod y Titanomachy felly caniatawyd iddi fod yn rhydd.

  Yn ôl y myth, canfu Zeus fod Leto yn hynod ddeniadol a chafodd ei swyno ganddi. Er ei fod yn briod â'i chwaer Hera , duwies y briodas, penderfynodd Zeus fod yn rhaid iddo gael Leto a chan weithredu ar ei ysgogiadau, fe wnaeth hudo'r dduwies a chysgu gyda hi. O ganlyniad, beichiogodd Leto gan Zeus.

  Dial Hera

  Roedd gan Zeus enw da am beidio â bod yn ffyddlon i’w wraig ac roedd ganddi lawer o faterion allbriodasol nad oedd yn ddall iddynt. Roedd hi bob amser yn ddig ac yn genfigennus o gariadon niferus Zeus a’u plant a gwnaeth ei gorau i ddial arnyn nhw.

  Pan gafodd Hera wybod bod Leto yn feichiog gan Zeus, fe wnaeth hi ar unwaith.dechreuodd aflonyddu ar Leto a'i hatal rhag rhoi genedigaeth. Yn ôl rhai ffynonellau, melltithio Leto fel na fyddai'n gallu rhoi genedigaeth ar unrhyw dir ar y Ddaear. Dywedodd wrth y dŵr a’r tir am beidio â helpu Leto a gorchuddiodd hi’r Ddaear mewn cwmwl hyd yn oed fel na fyddai Eileithyia, duwies geni plant, yn gallu gweld bod angen ei gwasanaethau ar Leto.

  Parhaodd Hera i aflonyddu ar Leto a chael y ddraig arswydus, Python, yn erlid ar ôl y dduwies heb adael iddi orffwys yn ei chyfnod anodd.

  Dyma Leto ac Ynys Delos

  Python yn parhau i erlid Leto tan Zeus helpu'r dduwies trwy anfon Boreas , Gwynt y Gogledd, i'w chwythu allan i'r môr. Yn y diwedd cyrhaeddodd ynys arnofiol Delos ac ymbil ar yr ynys i roddi noddfa iddi.

  Ynys greigiog, anghyfannedd a diffrwyth oedd Delos. Addawodd Leto i'r ynys y byddai'n ei throi'n ynys hardd pe bai'n ei helpu. Gan fod Delos yn ynys arnofiol, nid oedd yn cael ei hystyried yn dir na dŵr felly trwy helpu Leto, nid oedd yn mynd yn groes i orchmynion Hera. Fodd bynnag, pan gyffyrddodd Leto â Delos, daeth â'i wreiddiau'n gryf i gefnfor y llawr a stopiodd arnofio. Mewn eiliadau, trawsnewidiwyd yr ynys yn baradwys, yn gyforiog o fywyd ac wedi'i gorchuddio â choedwigoedd gwyrddlas.

  Yn ôl ffynonellau hynafol, dywedir mai ynys Delos oedd y dduwies Asteria, chwaer Leto. Roedd Asteria wedi bodtrawsnewid yn ynys arnofiol er mwyn dianc rhag datblygiadau Zeus a dywedir mai dyna pam y cytunodd i roi noddfa i'w chwaer.

  Ganwyd Apollo ac Artemis

  Leto gydag Apollo ac Artemis gan Daderot. Parth Cyhoeddus.

  Gan fod gan Leto le diogel i aros, llwyddodd i eni ei phlant (efeilliaid, fel y digwyddodd) mewn heddwch. Ganwyd Artemis gyntaf. Bu Leto yn ymlafnio am naw diwrnod a naw noson, ond nid oedd golwg ar y baban.

  Yn y diwedd, cafodd duwies geni, Eileithyia, wybod fod Leto yn dioddef wrth esgor a daeth i'w chynorthwyo. Yn fuan gyda chymorth Eileithyia, esgorodd Leto ar ei hail blentyn, Apollo.

  Mewn fersiynau amgen o'r stori, roedd Eileithyia wedi cael ei herwgipio gan Hera fel na allai helpu Leto ac Artemis a gynorthwyodd ei mam mewn gwirionedd. wrth iddi roi genedigaeth i Apollo.

  Tityos a Leto

  Daeth Apollo ac Artemis yn dra medrus mewn saethyddiaeth yn ifanc iawn er mwyn iddynt allu amddiffyn eu mam. Pan oedd Apollo ond yn dridiau oed, lladdodd yr anghenfil Python oedd wedi bod yn aflonyddu ar ei fam, gan ddefnyddio bwa a saethau a wnaethpwyd gan Hephaestus.

  Yn ddiweddarach, roedd Tityos, y cawr, yn aflonyddu ar Leto unwaith eto. Yn fab i Zeus a'r dywysoges farwol Elara, ceisiodd Tityos gipio Leto tra roedd hi'n teithio i Delphi. Fodd bynnag, clywodd Apollo ac Artemis sŵn eu mambrwydro yn erbyn y cawr a rhuthrasant i'w chymorth. Anfonwyd Tityos i Tartarus, lle cafodd ei gosbi am dragwyddoldeb.

  Leto a'r Frenhines Niobe

  Chwaraeodd Leto ran ym myth Niobe, merch y brenin drygionus Tantalus. Hi oedd brenhines Theban ac roedd ganddi bedwar ar ddeg o blant (saith merch a saith mab) yr oedd yn falch iawn ohonynt. Roedd hi'n aml yn brolio am ei phlant ac yn chwerthin am ben Leto am gael dau yn unig, gan ddweud ei bod hi'n well o lawer mam nag oedd Leto.

  Roedd Leto wedi gwylltio pan glywodd hi frolio Niobe. Gofynnodd i Apollo ac Artemis ladd plant Niobe. Cytunodd yr efeilliaid a lladdodd Apollo bob un o'r saith mab a lladdodd Artemis bob un o'r saith merch.

  Gorchfygu mewn galar, lladdodd gŵr Niobe, Amphion, a dywedir i Niobe ei hun droi at farmor. Serch hynny, mae’n parhau i wylo dros ei phlant a chafodd ei chorff ei osod ar gopa mynydd uchel yn Thebes. Mae'r stori hon yn arddangos dialedd Leto.

  Y Gwerinwyr Lycian

  Yn ôl Ovid yn y Metamorphoses , ardal Lycia oedd cartref Leto, lle cyrhaeddodd yn fuan ar ôl Apollo ac Artemis wedi ei eni. Roedd y dduwies eisiau ymdrochi mewn ffynnon i lanhau ei hun (er bod rhai yn dweud ei bod yn dymuno yfed ychydig o ddŵr o bwll) ond cyn iddi allu gwneud hynny, daeth nifer o werinwyr Lycian a dechrau troi'r dŵr â ffyn fel ei fod yn mynd yn fwdlyd, gyrru'r dduwies i ffwrdd.Roedd gan y gwerinwyr lawer o wartheg sychedig ac roedden nhw wedi dod â nhw at y ffynnon er mwyn iddyn nhw gael eu diod o ddŵr.

  Glanhaodd Leto, dan arweiniad bleiddiaid, ei hun yn yr Afon Xanthus yn lle ac unwaith roedd hi gwneud, dychwelodd i'r gwanwyn lle'r oedd y werin. Trodd hi'r gwerinwyr i gyd yn llyffantod fel y byddai'n rhaid iddyn nhw aros yn y dŵr am byth.

  Leto yn Rhyfel Caerdroea

  Roedd Leto yn perthyn i’r Trojans yn ystod Rhyfel Caerdroea deng mlynedd o hyd ynghyd â’i phlant Apollo ac Artemis. Roedd cysylltiad agos rhwng y dduwies a Lycia a oedd yn gysylltiedig â dinas Troy yn ystod y cyfnod hwn. Dywed rhai ffynonellau fod Leto ar fin ymladd yn erbyn Hermes , y duw negesydd, a oedd yn cefnogi'r Achaeans, ond penderfynodd Hermes sefyll i lawr o barch at y dduwies.

  Pan oedd Aeneas, y Cafodd arwr Trojan ei anafu, Leto a iachaodd ei glwyfau gyda chymorth Artemis a gwnaethant ei adfer i'w wychder a'i allu blaenorol.

  Bu Leto hefyd yn rhan o nifer o fân fythau. Yn un o’r rhain, roedd Apollo ar fin cael ei anfon i Tartarus gan Zeus am ladd Cyclops ond erfyniodd Leto ar Zeus i leihau cosb Apollo, a gwnaeth hynny.

  Addoliad Leto

  Roedd Leto yn cael ei addoli'n helaeth yng Ngwlad Groeg, gyda nifer o demlau wedi'u cysegru i'w henw. Roedd ei chwlt wedi'i ganoli'n bennaf ar lan ddeheuol Anatolia. Yn ôl yr hynafolffynonellau, roedd ei haddoliad dwysaf yn Lycia, cartref y dduwies. Yma, addolid hi fel duwies ddomestig a chenedlaethol yn ogystal â gwarcheidwad beddrodau. Roedd hi'n annwyl iawn gan y bobl oherwydd ei charedigrwydd ac roedden nhw hefyd yn ei haddoli fel gwarcheidwad mamau, plant a theuluoedd.

  Dywedir bod yna deml fawr o'r enw 'y Letoon' (fe'i gelwid hefyd Teml Leto' yn Lycia lle'r oedd hi'n cael ei haddoli ochr yn ochr ag Apollo ac Artemis.Mae Herodotus yn nodi bod Leto yn cael ei addoli yn yr Aifft ar ffurf y dduwies pen-cobra o'r enw Wadjet.

  Cwestiynau Cyffredin Am Leto

  1. Beth yw duwies Leto? Leto yw duwies hwd mam a gwyleidd-dra.
  2. Pwy yw plant Leto? Roedd gan Leto ddau o blant , y deuoedd Apollo ac Artemis.
  3. Pwy yw cymar Leto? Cysgodd Leto gyda Zeus.
  4. Pwy sy'n cyfateb i Leto yn Rufeinig? Yn Mytholeg Rufeinig , Latona yw Leto.
  5. Ble mae Leto yn byw? Mae Leto yn byw yn Delos.
  6. Beth yw symbolau Leto? Symbolau Leto yw gorchuddion, dyddiadau, coed palmwydd , blaidd, gryffon, ceiliog a gwencïod.

  Yn Gryno

  Er bod L Roedd eto'n dduwdod enwog a hoffus iawn yn yr hen Roeg, mae ei henw bellach yn aneglur ac ychydig iawn o bobl sy'n gwybod amdani. Adnabyddir hi yn awr gan mwyaf o hanes genedigaeth ei phlant, yr efeilliaid.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.