Angylion Seraphim - Ystyr a Phwysigrwydd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae angylion wedi bod gyda dynoliaeth ers cyn cof. Cyn belled yn ôl â Gwlad Groeg hynafol a Babilon, mae cofnodion o greaduriaid dynolaidd tanllyd sy'n ymyrryd ar ran y ddynoliaeth. Mae'r crefyddau Abrahamaidd wedi creu dosbarthiadau â hierarchaeth gyfan, gydag aseiniadau penodol i ddangos eu hagosrwydd at Dduw a beth yw eu rôl.

  Ond nid oes unrhyw ddosbarthiad mor ddirgel ag un y Seraphim.

  Mae'r Seraphim (unigol: Seraph ) yn dal swyddogaeth arbennig yn y Nefoedd fel yr agosaf at orsedd Duw. Fodd bynnag, y mae iddynt hefyd agweddau diddorol eraill, y mae'n bosibl bod ganddynt wreiddiau llawer mwy hynafol.

  O ble y Tarddodd y Seraphim?

  Bodau angylaidd mewn Cristnogaeth yw Seraphim, sy'n perthyn i'r gradd uchaf yr hierarchaeth nefol. Maent yn gysylltiedig â goleuni, purdeb, ac ardor.

  Mae Seraphim fel yr ydym yn eu hadnabod heddiw yn dod yn uniongyrchol o Iddewiaeth, Cristnogaeth ac Islam. Sonnir am y Seraphim mwyaf nodedig yn yr Hen Destament yn Eseciel 1:5-28 ac Eseia 6:1-6. Yn yr adnod olaf, mae'r disgrifiad o'r Seraphim yn mynd fel a ganlyn:

  Uwch iddo (Duw) yr oedd seraphim, pob un â chwe adain: â dwy adain gorchuddiasant eu hwynebau, â dwy a orchuddiasant eu traed. , a chyda dau yr oeddent yn hedfan. 3 Yr oeddent yn galw ar ei gilydd:

  “Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw'r Arglwydd hollalluog;

  y mae yr holl ddaear yn llawn o eigogoniant.”

  Wrth sŵn eu lleisiau crynodd pyst y drws a’r trothwyon, a llanwyd y deml â mwg.

  Mae’r disgrifiadau hyn yn cynnig delwedd ddiddorol o'r Seraphim, gan eu nodi fel bodau pwysig â gallu mawr, y rhai sydd yn canu mawl i Dduw. Fodd bynnag, mae amrywiadau o'r Seraphim yn dibynnu ar y cyd-destun crefyddol y maent yn cael eu gweld ynddo.

  Amrywiadau Crefyddol y Seraphim

  Mae gan Iddewiaeth, Cristnogaeth, ac Islam ill dau wahanol gyfrifon o'r Seraphim.

  • Mae’r traddodiad Iddewig yn darparu haenau manwl am y bodau hyn, ynghyd â gwybodaeth am wahaniaethu rhwng Seraphim oddi wrth urddau eraill o angylion. Nid yw'r disgrifiadau yn eu darlunio fel angylion o gwbl, ond fel bodau goruwchnaturiol tebyg i humanoid. Mae Llyfrau Enoch, Deuteronomium a Rhifau i gyd yn trafod presenoldeb Seraphim.
  • Mae'r dynodiad Cristnogol o Seraphim yn Llyfr y Datguddiad yn eu darlunio fel dynol-ryw, ond maent hefyd yn gymysgrywiau anifeiliaid. . Yma, mae ganddyn nhw wynebau llew, adenydd eryr, a chyrff sarff . Mae anghysondeb a dadl dros y creaduriaid hyn, wrth i rai ysgolheigion ddamcaniaethu nad yw'r rhain yn Seraphim o gwbl ond yn endidau ar wahân yn gyfan gwbl oherwydd eu hymddangosiad tebyg i chimera.
  • Mae traddodiadau Islamaidd hefyd yn ymgorffori'r gred o Seraphim, gyda dibenion tebyg i strwythurau Cristnogol ac Iddewig. Ond mae Mwslimiaid yn credu bod gan Seraphim y ddaupwerau dinistriol a llesiannol. Bydd y rhain yn amlwg ar Ddydd y Farn yn ystod yr Apocalypse.

  Etymology of Seraphim

  Er mwyn deall gwreiddiau ac ystyron y Seraphim ymhellach, mae'n ddefnyddiol edrych ar eirdarddiad eu henw .

  Mae'r gair “Seraphim” yn lluosog ar gyfer yr unigol, “Seraph”. Mae'r ôl-ddodiad Hebraeg –IM yn dynodi bod o leiaf dri o'r bodau hyn, ond yn wir fe allai fod llawer mwy.

  Daw “Seraph” o'r gwreiddyn Hebraeg “Sarap” neu'r Arabeg “Sharafa”. Mae'r geiriau hyn yn cyfieithu i "llosgi un" neu "byddwch yn uchel," yn y drefn honno. Mae'r fath monicer yn dynodi bod y Seraphim nid yn unig yn fodau tanllyd, ond yn rhai sydd â'r gallu i hedfan.

  Tra bod y gair Seraphim yn cael ei ddefnyddio yn y Beibl i gyfeirio at y bodau nefol hyn, defnydd arall o'r gair hwn yn cyfeirio at seirff.

  Felly, mae ysgolheigion yn awgrymu y gellir cyfieithu'r gair Seraphim i olygu'n llythrennol “seirff sy'n hedfan tanllyd.”

  Gwreiddiau Hynafol y Gair Seraphim

  Mae geirdarddiad y gair “Seraphim” sy’n cyfieithu i “losg seirff” yn rhoi cliwiau bod eu tarddiad wedi dod ymhell cyn Iddewiaeth, Cristnogaeth, neu Islam.

  Mae gan yr Hen Aifft nifer o greaduriaid trwy eu beddrod a’u hogofau darluniau celf. Yn fwy na hynny, mae'r wrews a wisgir gan y Pharoaid yn portreadu seirff adeiniog o dân yn aml ar ben dynol neu'n arnofio o gwmpas pen dynol.

  Mae gan fythau Babylonaidd hefyd chwedlau penodol amseirff sy'n gallu hedfan o gwmpas a chynhyrchu tân mewn perthynas â meddwl, cof a chân. Yn y cyd-destunau hyn, yn draddodiadol, roedd Seraphim yn cael ei ystyried yn gyfystyr â'r meddwl dynol.

  Mae hyn i gyd yn dod â chysylltiad diddorol â'r syniadaeth Roegaidd hynafol o'r Muses. Roeddent hwythau hefyd yn dylanwadu ar y meddwl dynol mewn cysylltiad â'r cof, dawns, meddwl, a chân gyda sawl cysylltiad llac â thân a seirff.

  Mae'r cysylltiadau cyn-Judeo-Gristnogol hyn o “dân” a “hedfan” yn amgylchynu y meddwl dynol mewn perthynas â themâu meddwl, cof, cân, a pharch eithaf i'r Dwyfol. Mae'r syniad hwn yn parhau ac yn byw trwy ddealltwriaeth Abrahamaidd o bwy a beth yw'r Seraphim.

  Trefn Seraphim a'u Nodweddion

  Yn dibynnu ar y grefydd Abrahamaidd yr ydych yn cyfeirio ati, mae'r Mae gan Seraphim nodweddion ychydig yn wahanol. Ond mae pob un o’r tair credo Cristnogaeth, Iddewiaeth ac Islamaidd yn dangos mai’r bodau llosgi hyn sydd agosaf at orsedd Duw.

  Seraphim mewn Iddewiaeth, Cristnogaeth, ac Islam

  Yn ôl Cristnogaeth cyfrifon, y Seraphim yw urdd gyntaf angylion, yn ymyl y Cherubim , ac yn canu ei fawl Ef ar hyd y dydd. Heddiw, mae rhai canghennau o Gristnogaeth yn cynnig bod hierarchaeth 9 lefel o angylion, gyda Seraphim a Cherubim ar y lefelau uchaf. Fodd bynnag, mae’n bwysig deall bod y Beiblnid yw’n nodi unrhyw hierarchaeth o fodau angylaidd, felly mae’n bosibl mai dehongliad diweddarach o’r Beibl yw hwn.

  Mae traddodiadau Iddewig hefyd yn credu mewn Seraphim mewn modd tebyg i rai Cristnogion, ond maen nhw'n rhoi golwg fanylach ar eu cymeriad, eu trefn, eu hymddangosiad, a'u swyddogaeth. Mae'r rhan fwyaf o'r cyfeiriadau Iddewig hyn yn gosod Seraphim fel seirff tanllyd. Y cyfeiriad hwn at nadroedd sy'n gwahaniaethu'r Seraphim oddi wrth weddill urddau angylion.

  Yn Islam, ni chrybwyllir unrhyw fanylion penodol am y Seraphim ac eithrio dim ond dau sy'n eistedd agosaf at orsedd Duw. Mae'r rhain yn gwahaniaethu gan fod ganddynt dair adain ar eu hwynebau, yn lle dwy. Maent yn fodau o olau sy'n cario'r gweithredoedd cofnodedig dynolryw y byddant yn eu cyflwyno ar Ddydd y Farn.

  Ymddangosiad Seraphim

  Yn un o'r ychydig gyfrifon sydd gennym ni amdano. Seraphim yn y Beibl, fe'u disgrifir fel rhai sydd â chwe adain a llawer o lygaid, er mwyn iddynt allu gwylio Duw ar waith drwy'r amser.

  Disgrifir hwy fel rhai â harddwch huawdl ac annisgrifiadwy. Mae ganddynt leisiau canu mawr, bywiog, ac yn swyno unrhyw un sy'n ddigon bendigedig i'w glywed yn bersonol.

  Mae eu chwe adain yn nodwedd ryfedd.

  • Dwy am hedfan, sy'n cynrychioli eu rhyddid a mawl.
  • Dau am orchuddio eu hwynebau, rhag iddynt gael eu llethu gan ddisgleirdeb Duw.
  • Dau ar eu traed, i arwyddocau eu gostyngeiddrwydd aymostwng i dduw.

  Fodd bynnag, yn y Beibl Uniongred Groeg, dywed fod y ddwy adain yn gorchuddio wyneb Duw yn hytrach nag wynebau’r Seraphim.

  Wrth ystyried cyfieithiadau yn fel hyn, daw dehongliad llythrennol o destunau amrywiol yn bwysig er mwyn deall y cwmpas a'r darlun llawn. Mae hyn oherwydd nad yw ieithoedd hŷn bob amser yn trosi'n hawdd i'r Saesneg.

  Rôl y Seraphim

  Mae'r Seraphim yn chwarae rhan bwysig yn y Nefoedd, yn canu mawl di-baid i'r Hollalluog.

  Moli Duw

  Seraphim yn canu emynau, yn dawnsio, ac yn dyrchafu mawl i Dduw a'i sancteiddrwydd anfeidrol. Mae'r drefn uchaf, sanctaidd hon o angylion yn cyfuno cariad a gwirionedd tra'n adlewyrchu tosturi a chyfiawnder dwyfol. Maent yn atgof i ddynolryw o’r Creawdwr i’w greadigaeth, gan ddangos sut i ganu ac ymhyfrydu ym mawl Duw.

  Nid ydynt yn cysgu, gan gadw gwyliadwriaeth gyson dros orsedd Duw gyda chân ddi-baid. Mae hyn yn rhoi rhyw fath o rôl gwarchodaeth amddiffynnol iddynt ar y cyd â'r Creawdwr.

  Pechod Glanhau i Ffwrdd

  Mae hanes Eseia am ei brofiad gydag un Seraph yn pwyntio at eu gallu i ddileu pechod o'r enaid. Roedd y Seraph hwn yn cario glo poeth o'r allor ac yn ei gyffwrdd â gwefusau Eseia, a oedd yn ei lanhau o bechod. Yr oedd y ddeddf hon yn ei buro ddigon i eistedd o flaen Duw ac i fod yn llefarydd dros ddynolryw.

  YTrisagion

  Mae eu gallu a’u cysondeb mewn caneuon ac emynau hefyd yn dangos i ni agwedd bwysig arall ar bwrpas Seraphim. Mae'r Trisagion, neu emyn deirgwaith, sy'n cynnwys y deisyfiad triphlyg ar Dduw fel bod yn sanctaidd, yn agwedd bwysig ar y Seraphim.

  Yn Gryno

  Mae'r Seraphim yn llosgi bodau angylaidd sydd yn eistedd agosaf at Gorsedd Duw, yn offrymu caneuon, mawl, emynau, dawnsiau a gwarcheidiaeth. Mae ganddyn nhw'r potensial i lanhau eneidiau o bechod a dysgu dynoliaeth sut i anrhydeddu'r Dwyfol. Fodd bynnag, mae peth dadlau ynglŷn â beth yn union yw'r Seraphim, gyda rhai arwyddion eu bod yn fodau tanllyd tebyg i sarff.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.