Pleidlais i Ferched - Hanes Byr o'i Thro a'i Troeon

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae hanes mudiad y bleidlais i fenywod yn hir ac yn llawn llawer o lwyddiannau, siomedigaethau, troeon trwstan a thro. Mae'r hanes hwn yn ffenestr hynod ddiddorol i gyfnod eithaf arbennig yn hanes America. Mae'r mudiad hefyd yn cydblethu â nifer o symudiadau a digwyddiadau allweddol eraill yn hanes America megis y Rhyfel Cartref, yr hawl i bleidleisio gan Affricanwyr, tensiynau hiliol, y Rhyfel Byd Cyntaf, a mwy.

  Yn yr erthygl fer hon, rydym yn Edrychaf i mewn i fudiad y bleidlais i fenywod a mynd dros y prif linell amser yma.

  Gwreiddiau'r Frwydr dros Hawliau Pleidleisio i Ferched

  Gellir olrhain cychwyniad y bleidlais i fenywod yn ôl i dechrau'r 19eg ganrif, cyn y Rhyfel Cartref. Mor gynnar â'r 1820au a'r 1830au, roedd y rhan fwyaf o daleithiau'r UD eisoes wedi ymestyn yr hawl i bleidleisio i bob dyn gwyn, ni waeth faint o eiddo ac arian oedd ganddynt.

  Roedd hynny, ynddo'i hun, yn gam mawr ynddo'i hun. o safbwynt hanesyddol, ond roedd yn dal i gadw'r hawl i bleidleisio yn gyfyngedig gan y rhan fwyaf o Americanwyr. Fodd bynnag, rhoddodd y garreg filltir hon mewn hawliau pleidleisio gymhelliant i rai menywod ddechrau gwthio am hawliau menywod.

  Ychydig ddegawdau yn ddiweddarach, ymgynullodd yr ymgyrchwyr pleidlais i fenywod cyntaf yng Nghonfensiwn Seneca Fall. Cynhaliwyd y confensiwn ym 1848 yn Seneca Falls, Efrog Newydd. Roedd yn cynnwys menywod yn bennaf ond hefyd ychydig o weithredwyr gwrywaidd a oedd wedi dechrau eirioli dros hawliau menywod. Mae trefnwyr ydigwyddiad oedd y diwygwyr sydd bellach yn enwog, Elizabeth Cady Stanton a Lucretia Mott.

  Yn naturiol, daeth y confensiwn i gasgliad hawdd – mae menywod yn unigolion eu hunain, ac maent yn haeddu i'w safbwyntiau gwleidyddol gael eu clywed a'u cyfrif.<3

  Effaith y Rhyfel Cartref

  Nid oedd y rhan fwyaf o’r cyhoedd yn America yn poeni rhyw lawer ar y pryd am gasgliad ychydig o weithredwyr mewn confensiwn yn Nhalaith Efrog Newydd. Bu’r eiriolaeth dros hawliau merched yn araf ac yn galed yn y 1850au ond llwyddodd i ddenu sylw pobl. Fodd bynnag, oherwydd Rhyfel Cartref America yn y 1860au, arafodd y cynnydd o ran hawliau pleidleisio merched.

  Nid yn unig y cymerodd y rhyfel drosodd sylw pobl America, ond fe'i dilynwyd hefyd gan gadarnhad y 14g. a 15fed Gwelliant i Gyfansoddiad UDA. Er eu bod yn wych ynddynt eu hunain, ni wnaeth y ddau welliant hyn fawr ddim i hyrwyddo hawliau menywod. Yn wir, gwnaethant yn hollol i'r gwrthwyneb.

  Cadarnhawyd y 14eg gwelliant yn 1968, gan nodi bod amddiffyniadau cyfansoddiadol bellach yn ymestyn i holl ddinasyddion yr Unol Daleithiau. Roedd y manylion bach, fodd bynnag, bod y gair “dinesydd” yn dal i gael ei ddiffinio fel “dyn”. Roedd y 15fed gwelliant a gadarnhawyd ddwy flynedd yn ddiweddarach, yn gwarantu hawl i bob dyn Du Americanaidd i bleidleisio ond yn dal i adael merched o bob hil allan.

  Dewisodd y swffragetiaid edrych ar hyn i gyd nid fel rhwystr ond fel cyfle. Mae nifer cynyddol oDechreuodd sefydliadau hawliau menywod ddod i'r amlwg a chanolbwyntio ar y 14eg a'r 15fed gwelliant fel materion i wthio deddfwyr arnynt. Gwrthododd llawer hyd yn oed gefnogi’r 15fed gwelliant nid oherwydd yr hyn yr oedd yn ei gynnwys ond oherwydd yr hyn yr oedd yn dal ar goll – hawliau i ferched o liw yn ogystal â merched gwyn.

  Yn eironig, ymunodd sefydliadau hiliol deheuol ar ôl y rhyfel hefyd achos hawliau merched. Roedd eu cymhelliad yn dra gwahanol, fodd bynnag - ym mhresenoldeb y ddau welliant newydd, roedd pobl o’r fath yn gweld hawliau menywod fel ffordd i ddyblu “y bleidlais wen” ac ennill mwyafrif mwy dros Americanwyr o liw. Er tegwch, fe wnaeth eu mathemateg wirio. Yn bwysicach fyth, fodd bynnag, fe wnaethant gefnogi'r mater cywir hyd yn oed os oeddent yn ei wneud am y rhesymau anghywir.

  Is-adran yn y Mudiad

  Elizabeth Cady Stanton. PD.

  Er hynny, roedd y mater hiliol wedi gyrru lletem dros dro yn y mudiad dros hawliau merched. Ymladdodd rhai swffragetiaid am welliant cyffredinol newydd i'r cyfansoddiad i'r bleidlais. Yn nodedig, sefydlwyd y Cymdeithas Genedlaethol Pleidlais i Fenywod gan Elizabeth Cady Stanton. Ar yr un pryd, fodd bynnag, credai gweithredwyr eraill fod mudiad y bleidlais i fenywod yn amharu ar y mudiad rhyddfreinio Du Americanaidd ifanc, gan ei fod yn eithaf amhoblogaidd.

  Costiodd yr adran hon tua dau ddegawd llawn o effeithiolrwydd is-optimaidd a chymysg i'r mudiad.negeseuo. Er hynny, erbyn y 1890au, roedd y ddwy ochr wedi llwyddo i weithio allan y rhan fwyaf o'u gwahaniaethau a sefydlu'r Cymdeithas Genedlaethol Pleidlais i Fenywod America gydag Elizabeth Cady Stanton yn llywydd cyntaf.

  Mudiad sy'n Datblygu

  Roedd dull yr actifyddion wedi dechrau newid hefyd. Yn hytrach na dadlau bod merched yr un fath â dynion ac yn haeddu'r un hawliau, dechreuon nhw bwysleisio'r pwynt bod merched yn wahanol ac felly roedd angen i'w safbwynt gael ei glywed hefyd.

  Bu'r tri degawd nesaf yn weithredol. ar gyfer y symudiad. Cynhaliodd llawer o weithredwyr ralïau ac ymgyrchoedd pleidleisio tra bod eraill – sef drwy Plaid Genedlaethol y Merched Alice Paul – yn canolbwyntio ar ddull hyd yn oed yn fwy milwriaethus drwy bicedi’r Tŷ Gwyn a streiciau newyn.

  Roedd yn ymddangos bod pethau’n tyfu i drobwynt erbyn canol y 1910au pan roddodd rhyfel mawr arall stop ar y mudiad – Rhyfel Byd I. Fel gyda’r diwygiadau cyfansoddiadol ar ôl y Rhyfel Cartref, fodd bynnag, gwelai’r swffragetiaid hyn yn fwy o gyfle na dim arall. Oherwydd bod merched yn cymryd rhan weithredol yn ymdrech y rhyfel fel nyrsys yn ogystal â gweithwyr, dadleuodd yr ymgyrchwyr hawliau menywod fod merched yn amlwg yn wladgarol, mor ddiwyd, ac yn haeddu dinasyddiaeth â dynion.

  Cyflawnwyd Cenhadaeth

  A llwyddodd yr ymgyrch olaf honno yn wir.

  Ar Awst 18, 1920, daeth 19eg gwelliant yr Unol Daleithiau i rym.Cadarnhawyd cyfansoddiad o'r diwedd, gan roi'r hawl i fenywod yr Unol Daleithiau o bob hil ac ethnigrwydd bleidleisio. Ar yr etholiad nesaf 3 mis yn ddiweddarach, aeth cyfanswm o 8 miliwn o fenywod allan i bleidleisio. Flash ymlaen i etholiadau UDA gan mlynedd yn ddiweddarach, ac mae merched yn pleidleisio ar gyfraddau uwch na rhai dynion – byth ers etholiad enwog Reagan vs Carter yn 1980 mae merched wedi bod yn perfformio'n well na dynion yn y bwth pleidleisio.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.