Symbol Enso – Beth Mae'n ei Olygu Mewn Gwirionedd?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae'r Enso, symbol poblogaidd o Fwdhaeth a chaligraffeg Japaneaidd, wedi'i wneud ag un trawiad brwsh sy'n creu cylch heb ei gau. Fe'i gelwir hefyd yn Gylch Anfeidredd, Cylch Japaneaidd, Cylch Zen neu Gylch yr Oleuedigaeth. Sut daeth y symbol syml hwn i gynrychioli’r syniad o dragwyddoldeb a pha ddehongliadau eraill sydd ganddo? Dyma olwg agosach ar y symbol Enso.

  Beth yw Symbol Enso? – Cylch Perffaith Amherffaith

  Mae symbol Enso yn cael ei ystyried yn symbol cysegredig yn ysgol feddwl Zen . Fel arfer caiff ei greu gydag un strôc ddi-dor o'r brwsh, er weithiau gellir ei beintio â dwy strôc. Gall y cylch fod naill ai'n agored neu'n gaeedig, gyda'r ddau arddull yn cynrychioli gwahanol bethau (trafodir isod). Mae lluniadu Enso yn gelfyddyd fanwl gywir y mae'n rhaid ei gwneud mewn un strôc hylif. Ar ôl ei dynnu, ni ellir newid y symbol mewn unrhyw ffordd.

  Gellir olrhain symbol Enso yn ôl i'r 6ed ganrif lle cafodd ei ddarlunio gyntaf fel cylch allan o siâp. Credwyd ei fod yn cynrychioli'r syniad o ofod aruthrol nad oes angen dim arno ac nad yw'n cynnwys dim y mae ei angen. Mae'n arwydd o foddhad â'r hyn sydd gan rywun. Mae'n wag ac eto'n llawn, heb ddechrau na diwedd.

  Mae'r Enso yn mynegi syniadau cymhleth Bwdhaeth , mewn strôc syml, finimalaidd.

  Ystyr yr Enso Symbol

  Mae Enso wedi'i ysgrifennu yny kanji Japaneaidd fel 円相 ac mae'n cynnwys dau air:

  • 円 – yn golygu cylch
  • 相 – mae gan y kanji hwn sawl ystyr gan gynnwys rhyng- , cilyddol, gyda'i gilydd, agwedd neu cyfnod

  Gyda'i gilydd, mae'r geiriau'n golygu ffurf gylchol . Mae dehongliad arall yn awgrymu y gall Enso olygu Cylch Cydberthynas. Y dehongliad mwy traddodiadol o'r symbol yw cylch bywyd, fel symbol o ddechrau a diwedd pob peth.

  Mae'r math o gylch, boed yn gylch agored neu gaeedig, yn cynrychioli gwahanol ystyron.

  • Gall y gofod gwyn o fewn y cylch nodi gwag neu gall gymryd y syniad ei fod yn cynnwys popeth sydd ei angen yn ei ganol. Hefyd, yn dibynnu ar y dehonglydd, gall canol y cylch gynrychioli presenoldeb neu absenoldeb – yn debyg i senario gwydr hanner llawn neu hanner gwag.
  • Ar lefel gymdeithasol, gall cylch Enso cael eu gweld yn symbol o cydweithrediad cytûn rhwng y naill a’r llall, derbyn eich hun neu’r ymgais i ddatblygu’n bersonol a hunan-wella.
  • Fel adlewyrchiad o fywyd a natur, gall y cylch Zen adlewyrchu'r syniad o sut mae rhywun yn gweld eu bywyd ac a yw'n llawn neu'n wag ac yn wag. Mae'n dangos meddwl yr unigolyn a'i foddhad o'i le yn nhaith ei fywyd.
  • Gall y symbol hefyd ddangos natur gylchol bywyd :genedigaeth, marwolaeth ac ailenedigaeth. Mae natur, trwy gydol y flwyddyn, yn mynd trwy'r broses gylchol hon o enedigaeth, marwolaeth ac aileni o ganlyniad i'r tymhorau. Hefyd, mae'r Haul yn codi ac yn suddo'n barhaus mewn modd cylchol, gan ddod â golau a bywyd.
  • >
   • Yn ogystal, gall yr Enso symboleiddio'r perthynas gytûn a'r cydbwysedd rhwng popeth. .
   >
  • Yn ysbrydol mae cylch Enso yn cael ei ystyried yn drych y lleuad ac felly'n arwyddlun sy'n awgrymu'r Oleuedigaeth. Mewn Bwdhaeth, mae'r lleuad yn symbol o'r athrawiaethau a dysgeidiaeth sy'n arwain un ar hyd y llwybr i oleuedigaeth, a dyna pam y byddwch weithiau'n dod o hyd i'r Enso y cyfeirir ato fel Cylch Goleuedigaeth .
  • <1
   • Mewn myfyrdod, mae'r Enso yn nodi'r cyflwr myfyriol perffaith y mae eich meddwl wedi'i wahanu oddi wrth bawb ac mewn cysylltiad â'r Anfeidrol. Mae'n rhoi ymdeimlad o dawelwch, canolbwyntio ac adfywiad.
   >
   • Ac eto mae dehongliadau eraill o'r Enso yn ei weld fel symbol o gryfder, y cosmos (sy'n gyflawn ac yn gyfan) a deuoliaeth o ddibyniaeth ac annibyniaeth. Gellir cymryd ei fod yn cynrychioli un meddwl gan fod y person sy'n paentio'r Enso yn gwneud hynny gyda ffocws a phenderfyniad tra'n derbyn y canlyniad terfynol fel y mae.
   • Gellir cymryd cylch agored fel arfer fel arwydd o'r cysyniad o wabi-sabi, sef y farn bod pethau'n amherffaith, yn amherffaithac yn rhannol.

   Symbol Enso Mewn Defnydd Modern

   Celf wal gylch hardd Enso gan Bennu Metal Wall Art. Gweler yma.

   Mae cylch Enso wedi cael ei fabwysiadu gan amrywiaeth o gwmnïau fel Apple, sydd â champws Apple 2 i'w weld wedi'i osod mewn ffurf gylchol tebyg i Enso, a allai adlewyrchu cynllun Steve Jobs. Credoau Bwdhaidd.

   Mae'r cwmni telathrebu, Lucent Technologies, yn defnyddio symbol coch sy'n edrych yn drawiadol fel yr Enso i adlewyrchu'r syniad o greadigrwydd.

   Defnyddiodd AMD yr Enso fel ffordd o farchnata ei Zen microsglodion, gan fod y cwmni'n honni bod yr Enso yn adlewyrchu'r ysbryd dynol creadigol.

   Enso mewn Emwaith a Ffasiwn

   Celf wal aur Enso. Gweler ef yma .

   Mae'r Enso i'w weld yn aml mewn gemwaith minimalaidd, yn enwedig mewn modrwyau, crogdlysau a chlustdlysau. Mae'r symbol yn anrheg ddelfrydol i rywun oherwydd ei ddehongliadau symbolaidd niferus a'i gymhwysedd cyffredinol. Mae rhai achlysuron gwych ar gyfer rhoi’r Enso yn anrheg yn cynnwys:

   • Graddio – fel symbol o gryfder, doethineb a chymryd rheolaeth dros eich tynged
   • Ffarwelio i anwylyd – daw'r Enso yn symbol o lwc a gobaith ar gyfer y dyfodol.
   • Pen-blwydd – mae'r Enso yn symbol o gryfder mewn undod, harmoni a chydbwysedd.
   • I rywun sy’n mynd trwy gyfnod anodd yn ei fywyd – mae’r Enso yn dynodi cryfder a rheolaeth ddi-ben-draw ar eutynged, gan atgoffa'r person bod ganddo'r dewis i benderfynu sut mae'n gweld a byw ei fywyd. Mae hefyd yn atgof i edrych i mewn a dod o hyd i heddwch mewnol.
   • I deithiwr – mae'r Enso yn symbol o gadw eu heddwch, cryfder a theimlad o gydbwysedd waeth ble maen nhw'n mynd.

   Mae'r symbol Enso hefyd yn boblogaidd fel dyluniad tatŵ ac fe'i gwelir yn aml ar ddillad ac eitemau manwerthu eraill.

   Sut i Beintio Symbol Enso

   Lluniadu Mae Enso yn ystum symbolaidd sy'n rhoi ymdeimlad o dawelwch ac ymlacio. Mae creu Enso yn rhoi boddhad ac mae'n tueddu i adfywio meddwl rhywun. Er ei fod yn edrych yn hawdd, gall hefyd fod yn eithaf cymhleth i'w beintio. Y ddau beth i'w cofio wrth frwsio Enso yw:

   1. Dylai'r symbol gael ei beintio mewn un strôc, ac ar ôl ei frwsio, ni ddylid ei newid.
   2. Dylech dynnu llun yr Enso mewn un anadl – cymerwch anadl cyn i chi ddechrau, ac wrth anadlu, brwsiwch eich Enso.
   //www.youtube.com/embed/bpvzTnotJkw

   FAQs

   Beth yw'r symbol Enso, a beth mae'n ei gynrychioli?

   Mae'r symbol Enso, a elwir hefyd yn gylch Japaneaidd, cylch Anfeidredd, neu gylch Zen, yn symbol o galigraffeg Japaneaidd yn ogystal â Bwdhaeth. Mae'n cyfeirio at un trawiad brwsh sy'n cynhyrchu cylch (heb ei gau fel arfer). Mewn Bwdhaeth, mae'r symbol yn cynrychioli cytgord a symlrwydd. Hefyd, mae'n cyfeirio at y syniad o dragwyddoldeb, perffeithrwydd,cryfder diderfyn, goleuedigaeth, a chydbwysedd mewnol.

   A ddylid agor neu gau cylch Enso?

   Gellir agor neu gau cylch Enso, ond maent yn dynodi ystyron gwahanol. Mae Enso agored yn dynodi cylch anghyflawn sy'n rhan o ddaioni mwy, amherffeithrwydd bywydau dynol, a chylch y gwacter lle mae'r hunan yn llifo i mewn ac allan tra'i fod yn aros yn ganolog. Ar y llaw arall, disgrifir y cylch yn ei gyfanrwydd pan gaiff ei gwblhau a'i gau. Mae'n dynodi perffeithrwydd ac yn pwyntio at gylchred genedigaeth, marwolaeth ac ailenedigaeth.

   Sut mae'r symbol Enso yn cael ei ddefnyddio?

   Ymarfer myfyriol yw lluniadu cylch Enso. Nid oes angen dysgu na sgiliau arbennig; yn hytrach, fe’i llunnir yn ddigymell i ddarlunio cyflwr meddwl y crëwr a’i gyd-destun. Gellir ei ddefnyddio hefyd fel ffurf o therapi gan ei fod yn cyfleu bregusrwydd y crëwr ac yn caniatáu iddo werthfawrogi ei gamgymeriadau a harddwch amherffeithrwydd. Yn ddiweddar, mae'r Enso hefyd wedi cael sylw mewn gemwaith minimalaidd megis crogdlysau, clustdlysau, a modrwyau.

   A yw symbol Enso yn ysbrydol?

   Tra bod symbol Enso yn gynrychiolaeth o Fwdhaeth, nid yw'n ysbrydol ond yn datgelu meddylfryd yr unigolyn yn unig. Proses fyfyriol a therapiwtig yw ei lluniadu.

   Pa mor bwysig yw symbol Enso mewn Bwdhaeth?

   Defnyddir y symbol Enso i ddarlunio rhai cysyniadau mewn Bwdhaeth. Er enghraifft, mae'nyn hanfodol i'r esboniad o'r syniad o fodolaeth ddynol, amherffeithrwydd, a thragwyddoldeb. Cyfeirir at yr Enso hefyd fel cylch yr oleuedigaeth.

   Pan ddechreuodd Bwdhaeth, cymharwyd goleuedigaeth â drych crwn a lleuad. Dywedwyd bod meistr Prajnaparamita Nagarjuna (un o'r athrawon mawr yn hanes Bwdhaeth) yn ymddangos fel cylch clir i ddarlunio gwir ffurf natur bwdha. O ganlyniad, defnyddiodd llawer o athrawon hynafol eraill lawer o gylchoedd ar gyfer eu gwersi.

   O ble y tarddodd symbol Enso?

   Yn ôl cerdd o'r enw Shin Jin Mei, mae symbol Enso yn tarddu o Tsieina yn y 28ain ganrif C.C. O'r fan hon, cyrhaeddodd Japan yn y 5ed ganrif OC Mewn Bwdhaeth, lluniwyd yr Enso cyntaf i ddarlunio'r cysyniad o oleuedigaeth gan na allai'r meistr ei esbonio mewn geiriau.

   A yw'r Enso yn arwyddo yr un peth. fel yr Ouroboros?

   Mae'r Ouroboros yn cyfeirio at neidr sy'n brathu ei chynffon. Pan fydd yn gwneud hyn, mae'n ffurfio cylch, a gellir defnyddio'r Enso i gynrychioli'r cyfryw. Fodd bynnag, nid yw'n golygu eu bod yr un peth. Gall arwydd Enso wneud cynrychioliadau gwahanol.

   Beth yw'r berthynas rhwng y symbol Enso a chydbwysedd mewnol?

   Tynnir yr arwydd Enso o gyflwr meddwl arbennig; felly, mae'n ei adlewyrchu. Gallwch ddod o hyd i heddwch yn ogystal â'r ymdrech i barhau i dynnu cylch Enso. Mae Bwdhyddion Zen yn credu bod y corff yn rhyddhau'r meddwl pan fydd unyn ceisio cylch Enso.

   Sut mae symbol Enso yn cynrychioli’r syniad o dragwyddoldeb?

   Gall symbol Enso ddarlunio’r broses gylchol o genhedlu, genedigaeth, marwolaeth ac aileni sy’n digwydd o gwmpas y flwyddyn . Gall hefyd fod yn symbol o ddechrau a diwedd popeth.

   Ble galla i weld yr Enso?

   Gellir addasu'r symbol i'w ddefnyddio mewn pensaernïaeth, fel y gwnaeth Steve Jobs ar gyfer Apple Campus 2. Yn Hefyd, gall y symbol gael ei datŵio ar y corff neu ei wneud yn ddarnau gemwaith minimalaidd fel mwclis a chlustdlysau.

   Pwy all beintio symbol Enso?

   Mae'n haws codi brwsh a paentio strôc. Fodd bynnag, mae Bwdhyddion Zen yn credu mai dim ond person galluog yn ysbrydol ac yn feddyliol all dynnu Enso go iawn. Mewn gwirionedd, mae meistri yn paentio Enso i'w myfyrwyr ei ddehongli. Felly, mae'n rhaid i unrhyw un sy'n dymuno lluniadu'r Enso ddwyn i gof ei feddwl mewnol a derbyn ei amherffeithrwydd.

   Amlapio

   Gwelwyd gyntaf bod yr Enso yn cynrychioli syniadau anfeidredd a deuoliaeth gwacter a chyflawnder. Ers y 6ed ganrif, mae wedi ennill dehongliadau amrywiol sy'n unigryw ac yn bersonol i'r unigolyn sy'n ei baentio. Boed yn gylch cyflawn neu anghyflawn, mae'r ddau yn adlewyrchu harddwch ac ystyr.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.