Symbolau Unol Daleithiau America (Gyda Delweddau)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae llawer o symbolau cenedlaethol yr Unol Daleithiau, o fflora a ffawna i henebion a strwythurau sy’n syfrdanu ac yn ysbrydoli gyda’u mawredd a’u symbolaeth. Tra bod gan bob talaith yn America ei symbolau ei hun, y canlynol yw'r symbolau cenedlaethol mwyaf poblogaidd, sy'n cynrychioli treftadaeth ddiwylliannol, credoau, gwerthoedd a thraddodiadau'r Unol Daleithiau.

  Symbolau Cenedlaethol Unol Daleithiau America

  • Diwrnod Cenedlaethol : 4ydd o Orffennaf
  • Anthem Genedlaethol : Y Faner Seren-Spangled<10
  • Arian Cenedlaethol: Doler yr Unol Daleithiau
  • Lliwiau Cenedlaethol: Coch, gwyn a glas
  • Coeden Genedlaethol: Derw
  • Blodeuyn Cenedlaethol: Rhosyn
  • Anifail Cenedlaethol: Bison
  • Aderyn Cenedlaethol: Moel eryr
  • Pysgod Cenedlaethol: Hamburger

  Baner Genedlaethol UDA

  Y faner Americanaidd, a adnabyddir fel y Seren- Mae Baner Spangled yn cynnwys sawl elfen, pob un â'i symbolaeth ei hun. Mae'r dyluniad yn cynnwys tair ar ddeg o streipiau llorweddol coch a gwyn, gyda phetryal glas yn y gornel chwith uchaf. Saif y streipiau ar gyfer y tair trefedigaeth Brydeinig ar ddeg a ddaeth yn daleithiau cyntaf yr Unol Daleithiau ar ôl datgan annibyniaeth oddi wrth Brydain Fawr.

  Gellir gweld hanner cant o sêr gwyn, pum pwyntiog y tu mewn i'r petryal glas, a'r cyfan wedi'u trefnu'n llorweddol mewn rhesi o chwech bob yn ail. gyda rhesi o bump. Mae'r sêr hyn yn cynrychioli 50 talaithy wlad.

  Roedd gan ddyluniadau cynharach baner yr Unol Daleithiau niferoedd amrywiol o sêr, ond yna crëwyd baner 50-seren a archebwyd gan yr Arlywydd Eisenhower ym 1959 i nodi ychwanegu Alaska at yr undeb. Dewisodd Eisenhower ef o amrywiaeth o ddyluniadau 27 fflag, ac ers hynny dyma'r fersiwn a ddefnyddiwyd hiraf, wedi'i hedfan ers dros 60 mlynedd.

  Sêl Fawr UDA

  Ffynhonnell

  Dyluniwyd y Sêl Fawr gan y Gyngres Gyfandirol, ac mae'n arwyddlun swyddogol Unol Daleithiau America, yn symbol o awdurdod y llywodraeth ac yn nod adnabod. Mae'r morlo yn darlunio cylch glas gyda symbol cenedlaethol arall, yr eryr moel Americanaidd, yn dal rhuban gydag arwyddair UDA yn ei big.

  Mae'r eryr moel yn dal cangen olewydd mewn un droed i symboli heddwch a bwndel o 13 saeth yn arwydd o ryfel yn y llall. Mae'r gangen olewydd a'r saethau yn symbol, er bod gan UDA awydd am heddwch, y bydd byth yn barod ar gyfer rhyfel. O flaen yr eryr mae tarian gyda 13 o streipiau gwyn a choch sy'n cynrychioli'r 13 cytref. Mae'r bar glas uchod yn dynodi undod y cytrefi hynny.

  Mae'r Sêl Fawr yn symbol unigryw a geir ar ddogfennau swyddogol fel pasbort yr Unol Daleithiau a hefyd ar gefn biliau $1.

  Bison Gogledd America

  Y Bison Americanaidd yw'r mamal tir mwyaf brodorol i Ogledd America. Rhannodd yr Americanwyr brodorol eu tir gydayr anifail mawreddog hwn ac iddynt hwy, yr oedd yn cael ei ystyried yn gysegredig ac yn dra pharchus. Mae llawer o straeon a chwedlau am y Bison Americanaidd.

  Mae'r Bison yn cynrychioli digonedd, nerth a rhyddid. Mae ei bŵer symbolaidd yn cyd-fynd ag ysbryd cryfder mewnol rhywun ac yn cysylltu un â'r Ysbryd Mawr a'r Fam Fawr. Roedd yn anifail hynod o bwysig i'r Americaniaid Brodorol sef un o'r prif resymau pam ei fod yn gysegredig iddynt. Roedd yr Americanwyr Brodorol yn anrhydeddu ac yn defnyddio pob rhan o'r Bison, gan adael i ddim fynd yn wastraff. Darparodd fwyd, offer a chynhesrwydd iddynt ac roeddent yn ddiolchgar iddo am ei haelioni.

  Ymunodd y Bison â rhengoedd Eryr Moel America pan gafodd ei ddatgan yn famal cenedlaethol yn Unol Daleithiau America ac mae bellach yn arwyddlun swyddogol o'r wlad.

  Eryr Moel

  Mae Eryr Moel America wedi bod yn enwog fel aderyn cenedlaethol yr Unol Daleithiau ers iddo gael ei osod yn swyddogol ar Sêl Fawr y wlad yn 1782. Yn gynhenid ​​i Ogledd America, ymddangosodd delwedd yr aderyn hwn am y tro cyntaf ar y cant copr Massachusetts yn 1776 fel symbol Americanaidd. Ers hynny mae wedi cael ei ddefnyddio ar gefn nifer o ddarnau arian yr Unol Daleithiau gan gynnwys yr hanner doler, chwarter a’r ddoler arian.

  Mae’r eryr moel wedi’i gweld fel symbol o ddewrder, rhyddid, cryfder ac anfarwoldeb i lawer. cenedlaethau. Er ei fod unwaith yn doreithiog drwyddo drawy wlad, mae ei phoblogaeth wedi lleihau yn fawr dros y blynyddoedd. Lladdwyd llawer gan ffermwyr a physgotwyr am fynd yn rhy agos at eu rhwydi pysgota neu ddofednod a lladdwyd llawer mwy gan giperiaid. Erbyn hyn, mae'r rhan fwyaf o boblogaeth yr eryrod wedi'i chyfyngu i rannau gogleddol Gogledd America a gwarchodfeydd bridio yn Fflorida. strwythur siâp, a adeiladwyd i anrhydeddu Arlywydd cyntaf yr Unol Daleithiau, George Washington. Wedi'i gwblhau ym 1884 a'i agor i'r cyhoedd bedair blynedd yn ddiweddarach, hwn oedd yr adeilad talaf yn y byd ac mae'n dal i fod yr un talaf yn Ardal Columbia, UDA

  Y cynllun gwreiddiol ar gyfer y Gofeb oedd cael cerflun amlwg. wedi ei adeiladu ger y Ty Gwyn i anrhydeddu y Llywydd. Fodd bynnag, penderfynodd y Gymdeithas Henebion Genedlaethol i gael cystadleuaeth ddylunio yn lle hynny a enillwyd gan y pensaer Robert Mills gyda'i ddyluniad obelisg buddugol.

  Mae'r Gofeb yn symbol o'r parch, y diolchgarwch a'r parchedig ofn y mae'r genedl yn ei deimlo tuag at ei Thad Sylfaenol. Felly, ni chaniateir i unrhyw adeilad arall yn yr ardal fod yn uwch. Mae ei siâp obelisg yn dwyn i gof symbolaeth yr hen Aifft ac amseroldeb y gwareiddiadau hynafol. Heddiw, mae'n parhau i fod yn un o'r symbolau mwyaf trawiadol a phwysig sy'n unigryw i America.

  Ty Gwyn

  Dechreuwyd adeiladu'r Tŷ Gwyn ym mis Hydref 1792 ac roedd ynyn cael ei oruchwylio gan yr Arlywydd Washington, er na fu erioed yn byw ynddo. Dim ond yn 1800 y cwblhawyd yr adeilad. Symudodd yr Arlywydd Adams i'r Tŷ Gwyn gyda'i deulu ac ers hynny mae pob Arlywydd yr Unol Daleithiau wedi byw yn y Tŷ Gwyn, pob un yn ychwanegu ei newidiadau ei hun iddo.

  Am drosodd dau gan mlynedd, mae'r Tŷ Gwyn wedi bod yn symbol o bobl America, llywodraeth yr Unol Daleithiau a'r Llywyddiaeth. Fe'i gelwir hefyd yn 'Dŷ'r Bobl'.. Dyma unig breswylfa breifat unrhyw bennaeth gwladwriaeth sy'n agored i'r cyhoedd, yn rhad ac am ddim.

  Y Cerflun o Ryddid

  Mae'r Y Cerflun o Ryddid , sy'n sefyll ym Mae Efrog Newydd Uchaf, U.S.A, yn symbol o ryddid a gydnabyddir yn gyffredinol. Yn wreiddiol, roedd yn arwyddlun o gyfeillgarwch rhwng Ffrainc a'r Unol Daleithiau, gan nodi eu dymuniad ar y cyd am ryddid. Fodd bynnag, mae wedi dod yn llawer mwy dros y blynyddoedd. Yn ogystal â’r enw ‘Statue of Liberty’, fe’i gelwir hefyd yn Mam yr Alltudion , gan gyfarch miloedd o fewnfudwyr o bob rhan o’r byd. Mae'r Cerflun yn dynodi gobaith a'r cyfle i bobl sy'n ceisio bywyd gwell yn yr Unol Daleithiau Mae'n rhoi'r awydd i bobl am ryddid ac yn gynrychioliadol o Unol Daleithiau America ei hun.

  Liberty Bell

  A elwid gynt yn Old State House Bell neu State House Bell, mae'r Liberty Bell yn symbol enwog o ryddid ao annibyniaeth America. Fe'i defnyddiwyd i alw deddfwyr i gyfarfodydd deddfwriaethol a phobl eraill i gyfarfodydd cyhoeddus. Fe’i gelwid yn ‘Liberty Bell’ gan bobl ar ddechrau’r 1800au a’i defnyddiodd fel symbol yn erbyn caethwasiaeth.

  Mae’r Liberty Bell yn adnabyddus am ei hollt enwog. Gwnaed y gloch gyntaf, a bwriwyd yn Lloegr yn 1752, ar gyfer y State House of Pennsylvania. Ar ôl cyrraedd Pennsylvania, fe chwalodd a bu'n rhaid bwrw un newydd o'r un metel â'r cyntaf. Yn ddiweddarach yn 1846, dechreuodd hollt arall ffurfio yn y gloch. Atgyweiriwyd y crac, a chanwyd y gloch ar gyfer penblwydd George Washington y flwyddyn honno, ond cracio unwaith eto a heb ei chanu ers hynny rhag ofn y byddai'n cael ei difrodi'n anadferadwy.

  Y Liberty byd-enwog Mae Bell yn cael ei harddangos wrth ymyl y Neuadd Annibyniaeth mewn canolfan ymwelwyr lle mae miliynau o bobl yn ymweld â hi bob blwyddyn. Mae'n parhau i fod yn un o symbolau enwocaf cyfiawnder a rhyddid.

  Rhosyn

  Enw'n flodyn cenedlaethol UDA ym 1986 gan yr Arlywydd Ronald Reagan, ac mae'r rhosyn wedi bod o gwmpas ers dros 35 miliwn o flynyddoedd, gan dyfu'n naturiol ledled Gogledd America. Ar gael mewn lliwiau amrywiol, mae gan rosod arogl cyfoethog ac mae'r petalau a'r cluniau rhosyn wedi'u defnyddio at ddibenion meddyginiaethol ers yr hen amser nid yn unig gan Americanwyr ond ledled y byd.

  Yng nghalonnau Americanwyr, mae rhosod yn cael eu dal yn annwyl fel symbolauo gariad, bywyd, defosiwn, tragwyddoldeb a harddwch. Mae gan y Tŷ Gwyn Gardd Rosod hyfryd a thyfir llwyni rhosod ym mhob un o'r hanner cant o daleithiau. Mae gorymdeithiau a dathliadau wedi'u haddurno â'r blodau hardd hyn ac maent hefyd yn cael eu gosod ar feddi neu eirch fel ffordd o anrhydeddu'r meirw. coeden genedlaethol UDA fel y datganwyd gan y Seneddwr Nelson yn 2004. Mae'n un o'r ychwanegiadau mwy newydd i'r rhestr o symbolau cenedlaethol yn Unol Daleithiau America. Dewiswyd y Dderwen i gynrychioli cryfder y genedl gan ei bod yn tyfu o ddim ond mesen fach i fod yn endid hynod bwerus gyda llawer o ganghennau sy'n parhau i gynyddu mewn cryfder, gan ymestyn i'r awyr dros amser. Mae tua 50 o wahanol rywogaethau o dderw yn UDA sy'n hynod boblogaidd oherwydd eu dail hardd a phren cryf. Mae’r Dderwen yn sefyll am foesoldeb, cryfder, gwybodaeth a gwrthwynebiad, yn cael ei hystyried yn stordy doethineb a dyna pam mai dyma’r dewis mwyaf amlwg a phoblogaidd i goeden genedlaethol yr Unol Daleithiau

  Amlapio…<7

  Dim ond rhai o'r symbolau Americanaidd mwyaf enwog ac adnabyddadwy yw'r uchod. Mae'r symbolau hyn yn cynrychioli'r delfrydau a'r gwerthoedd y mae America'n adnabyddus amdanynt, gan gynnwys cryfder, rhyddid, rhyddid, pŵer a gwladgarwch.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.