Beth Mae'n ei Olygu i Weld Person Marw Yn Fyw yn Eich Breuddwydion?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Ers canrifoedd, mae gwahanol ddiwylliannau a chrefyddau wedi credu a chynnal trafodaethau am farwolaeth a bywyd ar ôl marwolaeth, gyda phob un yn arddel barn wahanol ar y mater. I lawer, mae marwolaeth yn gysyniad nad ydyn nhw eto wedi gwneud heddwch ag ef, er ei fod wedi bod yn rhan o'r byd ers y cychwyn cyntaf. I eraill, trosglwyddiad yn unig ydyw o un bywyd i'r llall, arwydd o ddechreuad newydd.

  Ni waeth pa gredoau y mae rhywun yn eu dilyn, erys un peth yn gyson; mae marwolaeth anwylyd yn gadael yn ei sgil fyrdd o emosiynau. Wedi'r cyfan, er eich bod yn credu ei fod yn rhan o broses naturiol neu'n daith i le gwell, gall y meddwl yn unig o orfod byw heb y person hwnnw yn y bywyd hwn fod yn ddinistriol.

  Gyda dweud hynny , mae breuddwydion ynghylch marwolaeth yn gyffredin a gallant fod yn emosiynol iawn. Mewn gwirionedd, mae'r breuddwydion hyn yn frawychus ac yn ddinistriol i lawer o bobl ond mae hynny'n ddiangen. Ond o'r rhain i gyd, un o'r mwyaf cyffredin yw breuddwyd o berson marw yn dod yn ôl yn fyw i ddweud rhywbeth wrthych.

  Beth Mae'r Freuddwyd Hon yn ei Olygu?

  Marw gallai pobl sy'n dod yn fyw yn eich breuddwydion fod yn isymwybod i chi yn prosesu emosiynau anodd neu'n ffordd i'r anymwybodol neu hyd yn oed y bydysawd gyfathrebu â chi.

  Mae niwrowyddoniaeth yn egluro bod breuddwydion wedi'u cysylltu'n gryf â'n hatgofion. Mae rhan amygdala ein hymennydd yn storio ac yn ein helpu i brosesuadweithiau emosiynol. Ar y llaw arall, mae'r hippocampus yn cydgrynhoi gwybodaeth o'r cof tymor byr i'r tymor hir.

  Pan fyddwn ni yng nghwsg REM, mae gweithgaredd theta blaen yn adalw, dadgodio, ac yn amgodio'r atgofion a'r emosiynau hyn gan siapio'r cwrs ein breuddwydion.

  1- Rydych yn Drwglyd

  Gall colli rhywun sy'n agos atoch fod yn hynod o anodd. Mae eu gweld yn fyw yn eich breuddwydion yn golygu eich bod chi'n ofnus o'u colli, felly rydych chi'n dal gafael yn dynn ar atgofion ohonyn nhw.

  2- Rydych yn Eu Colli

  Mae hyn yn digwydd yn fwyaf arbennig os ydych yn meddwl llawer am eich anwylyd ymadawedig. Rydych chi'n gweld eisiau eu cwmni a'u dirnadaeth gymaint nes bod eich isymwybod yn adfer eu hatgofion ac yn creu breuddwydion. yn union fel yr ydych yn gweld eisiau eich anwylyd, mae eu hysbryd hefyd yn colli'r amser y maent yn ei dreulio gyda chi. Arwydd bod ysbryd eich anwylyd yn gweld eich eisiau yw breuddwydio am y ddau ohonoch yn gwneud y pethau yr oeddech yn arfer eu gwneud gyda'ch gilydd pan oeddent yn dal yn fyw. Mae hyn hefyd yn ffordd o ddweud wrthych nad ydych ar eich pen eich hun ac nad ydynt erioed wedi eich gadael mewn gwirionedd.

  4- Materion Heb eu Datrys

  Mae seicolegwyr yn honni eu bod yn breuddwydio gyda'r meirw yn arwydd o faterion heb eu datrys sy'n achosi euogrwydd ac iselder. Os oes gennych chi un o'r breuddwydion hyn, archwiliwch eich hun a gweld a oes gennych unrhyw faterion sydd wedi'u gohiriosydd angen eu cwblhau. Gallai hefyd olygu bod yna bobl yn eich bywyd y mae angen i chi gymodi â nhw.

  5- Gresyn

  Gall breuddwydion eich anwyliaid ymadawedig hefyd fod yn arwydd o edifeirwch y mae angen gofalu amdano. Gallai fod yn edifeirwch ynghylch yr ymadawedig os, efallai eich bod yn teimlo eich bod wedi eu methu neu os nad oedd y ddau ohonoch mewn heddwch ar adeg eu hymadawiad. Fel arall, gallai fod yn arwydd o orffennol trist neu ddiffygion ac embaras y teimlwch sy'n eich dal yn ôl. Yn yr achos hwn, mae eich isymwybod yn eich rhybuddio am yr angen i geisio cau a gollwng gafael.

  6- Mae Angen Eu Canllawiau Chi

  Mae hyn yn digwydd yn bennaf os oedd yr ymadawedig blaenor, mentor, neu’n syml, rhywun yr oeddech yn dibynnu arno am arweiniad. Efallai y byddwch chi'n gorfod gwneud penderfyniad anodd ac yn dyheu am eu cyngor neu eu hanogaeth.

  Yn ysbrydol, credir bod yr ymadawedig yn dychwelyd trwy freuddwydion i roi arweiniad a rhybuddion. Boed hynny fel y gallai fod, yn wyddonol, gall eich meddwl gydnabod yr angen am arweiniad dibynadwy ac felly gall ddewis wyneb cyfeillgar, cyfarwydd i ledaenu'r doethineb hwn. Os mai wyneb person ymadawedig yw'r wyneb cyfarwydd hwnnw, yna rydych chi'n debygol o freuddwydio amdano'n siarad â chi.

  7- Nid ydych chi wedi Derbyn Eu Marwolaeth

  Un o'r rhesymau mwyaf cyffredin y gwelwch berson marw yn fyw yw nad ydych wedi dod i delerau â'upasio. Yn ymwybodol, rydych chi'n gwybod eu bod nhw wedi mynd ond yn ddwfn y tu mewn, rydych chi'n dal i ddisgwyl iddyn nhw lifo i mewn gyda'u gwên hardd a'r tynnu coes a'u gwnaeth mor hoffus. Gan fod rhan ohonoch wedi gwrthod gadael iddynt fynd, nid yw'n syndod y byddwch yn parhau i'w gweld yn eich breuddwydion.

  8- Mae angen Bod yn Bresennol i'ch Anwyliaid <9

  Mae breuddwydion am eich anwyliaid ymadawedig yn dod i'ch atgoffa bod bywyd yn brin, a dydych chi byth yn gwybod a yw'n bosibl mai treulio amser gyda'r rhai rydych chi'n eu caru yw'r olaf hefyd. Rydych chi'n cael eich atgoffa i fod yno iddyn nhw a'u mwynhau tra byddwch chi'n dal i'w cael.

  9- Mae Angen Cysur

  Gweld rhywun roeddech chi'n ei garu ac ar goll mewn breuddwyd gall fod yn gysurus iawn. Mae'n gwneud i chi deimlo nad ydych chi ar eich pen eich hun ac yn bywiogi'ch meddwl gyda phositifrwydd. Mae'r breuddwydion hyn yn arwydd bod y bydysawd yn ceisio'ch cysuro, eich bywiogi, a dweud wrthych y bydd popeth yn iawn.

  Dehongliadau Eraill

  Weithiau, ystyr gweld marw mae pobl sy'n byw mewn breuddwydion yn dibynnu ar y berthynas oedd gennych chi gyda'r person. Dyma rai o'r ystyron hynny.

  1- Breuddwyd Perthnasau Marw Yn Fyw

  Weithiau fe welwch berthnasau marw yn eich breuddwydion yn ymddangos yn fyw, yn iach, a dedwyddach nag oeddynt pan yn fyw. Pan fydd hyn yn digwydd, rydych chi'n cael eich cysuro y bydd popeth yn iawn. Dyma hefyd eu ffordd nhw o ddweud wrthych chieu bod mewn gwell lie nag oeddynt pan yma ar y ddaear.

  2- Breuddwydio am Fod yn Fyw Mam Marw

  Mae mamaeth yn ymgorfforiad o ofal, naturiaeth, cariad, a lloches. Gall gweld eich mam ymadawedig yn eich breuddwydion olygu nad oes gennych y pethau hyn yn eich bywyd a'ch bod yn eu chwennych. Pe byddai hi'n arfer bod yn fan heddwch a chadarnhad i chi tra yn fyw, fe allai hefyd olygu bod eich isymwybod yn ceisio heddwch a hyder mewnol.

  3- Breuddwydio am Fod Tad Marw yn Fyw <9

  Mae tadau yn ffigurau o awdurdod, amddiffyniad, a rhagluniaeth. Mae gweld eich tad ymadawedig yn eich breuddwyd yn arwydd nad oes gennych y rhinweddau hyn yn eich bywyd deffro neu eich bod yn eu chwennych> Ar y naill law, gallai'r freuddwyd hon olygu eich bod chi'n colli cael rhywun yn eich bywyd y gallwch chi chwarae ag ef, yn eich cysuro, ac sydd â'ch cefn bob amser. Ar y llaw arall, os ydych yn ymladd â'ch brawd neu chwaer yn eich breuddwyd, yna dyna eich isymwybod yn paratoi ei hun i dorri i ffwrdd cyfeillgarwch neu gysylltiad mewn bywyd deffro.

  5- Breuddwydio Am Gwrthod Dilyn a Person marw Rhywle

  Mae gweld person marw yn gofyn i chi ei ddilyn yn rhywle a'ch bod yn gwrthsefyll yn rhybudd. Dywedir wrthych eich bod yn cael eich hun yn rhan o rywbeth peryglus a thra'ch bod yn gwneud hynny o'ch gwirfodd, yn ddwfn i lawr rydych yn gwybod na ddylechmynd i lawr y ffordd honno. Rydych chi'n cael eich annog i wrthsefyll y tyniad hwnnw.

  Yn Gryno

  Pan fyddwn ni'n breuddwydio am yr ymadawedig yn dod yn ôl yn fyw, gallai fod oherwydd eu bod yn ceisio dweud rhywbeth wrthych. Mae hyn yn dibynnu ar bwy yw'r person a'r berthynas oedd gennych chi gyda nhw pan oedden nhw'n fyw.

  Yng ngeiriau A. A. Milne (awdur Winnie-the-Pooh), “Rydyn ni'n breuddwydio felly dydyn ni ddim rhaid i ni fod ar wahân cyhyd, oherwydd os ydym ni ym mreuddwydion ein gilydd, gallwn fod gyda'n gilydd drwy'r amser”. Mae gweld ein hanwyliaid ymadawedig yn fyw yn ein breuddwydion yn eu cadw gyda ni ac felly, nid ydynt byth wedi mynd mewn gwirionedd ac nid ydym yn unig mewn gwirionedd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.