Eurydice - Mytholeg Roegaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ym mytholeg Roeg, roedd Eurydice yn gariad ac yn wraig i Orpheus, cerddor a bardd dawnus. Bu farw Eurydice yn farwolaeth drasig, ond teithiodd ei hannwyl Orpheus yr holl ffordd i'r Isfyd i'w chael yn ôl. Mae sawl tebygrwydd i fyth Eurydice mewn straeon Beiblaidd, chwedlau Japaneaidd, llên gwerin Maya a llên Indiaidd neu Sumeraidd. Mae myth Eurydice wedi dod yn fotiff poblogaidd mewn ffilmiau cyfoes, gweithiau celf, cerddi a nofelau.

  Gadewch i ni edrych yn agosach ar stori Eurydice.

  Gwreiddiau Eurydice

  Ym mytholeg Roegaidd, roedd Eurydice naill ai'n nymff coetir neu'n un o ferched Duw Apollo. Nid oes llawer o wybodaeth am ei tharddiad, a chredwyd ei bod yn ychwanegiad diweddarach at fythau Orpheus a oedd yn bodoli eisoes. Mae awduron a haneswyr Groegaidd wedi casglu bod stori Eurydice wedi'i hailfformiwleiddio a'i hailddyfeisio o naratif hŷn o Orpheus a Hecate .

  Eurydice ac Orpheus

  • 6>Eurydice yn cyfarfod Orpheus

  Eurydice yn dod ar draws Orpheus pan oedd yn canu ac yn canu ei delyn yn y goedwig. Roedd Orpheus wedi'i amgylchynu gan anifeiliaid a bwystfilod a oedd wedi'u swyno gan ei gerddoriaeth. Gwrandawodd Eurydice ar ei ganeuon a syrthiodd mewn cariad ag ef. Ailadroddodd Orpheus deimladau Eurydice, ac roedd y cwpl yn unedig mewn priodas llun-berffaith. Yn ystod y seremoni briodas, cyfansoddodd Orpheus ei alawon harddaf a gwyliodd ddawns Eurydice.

  • Eurydiceyn cwrdd â thrychineb

  Er nad oedd dim byd o’i le, rhagwelodd Hymen, duw’r briodas, na fyddai eu hundeb hapus yn para. Ond ni wrandawodd Eurydice ac Orpheus ar ei eiriau a pharhau â'u bywyd hapus. Daeth cwymp Eurydice ar ffurf Aristaeus, bugail a syrthiodd mewn cariad â’i olwg swynol a’i harddwch. Gwelodd Aristaeus Eurydice yn cerdded yn y dolydd a dechreuodd ei herlid. Wrth redeg i ffwrdd oddi wrtho, camodd Eurydice i nyth nadroedd marwol a chafodd ei wenwyno. Ni ellid achub bywyd Eurydice, a theithiodd ei hysbryd i'r Isfyd.

  • Orpheus yn mynd i'r Isfyd

  Glarnadodd Orpheus ei golli. Eurydice trwy ganu alawon trist a chyfansoddi caneuon melancolaidd. Symudwyd y nymffau, y duwiau a'r duwiesau i ddagrau, a chynghorwyd Orpheus i deithio i'r Isfyd ac adfer Eurydice. Gwrandawodd Orpheus ar eu harweiniad a mynd i mewn i byrth yr Isfyd, trwy swyno Cerberus â'i delynau.

  • Nid yw Orpheus yn dilyn y cyfarwyddiadau

  Y Symudwyd duwiau tanddaearol, Hades a Persephone gan gariad Orpheus, ac addawodd ddychwelyd Eurydice i wlad y byw. Ond er mwyn i hyn ddigwydd, roedd yn rhaid i Orpheus ddilyn un rheol a pheidio ag edrych yn ôl nes iddo gyrraedd y byd uchaf. Er ei bod yn dasg hawdd i bob golwg, roedd Orpheus yn destun amheuaeth ac ansicrwydd parhaus. Pan oedd bron a chyrraeddar y brig, edrychodd Orpheus yn ôl i weld a oedd Eurydice yn ei ddilyn ac a oedd y Duwiau'n driw i'w geiriau. Profodd hyn yn gamgymeriad mwyaf difrifol Orpheus, ac ar ei olwg, diflannodd Eurydice i'r Isfyd.

  Er i Orpheus geisio ail-drafod â Hades, nid oedd yn bosibl i dduw'r Isfyd roi un arall iddo. siawns. Ond ni fu’n rhaid i Orpheus alaru yn rhy hir, gan iddo gael ei lofruddio gan y Maenads, a’i aduno ag Eurydice yn yr Isfyd.

  Fersiynau Eraill o Chwedlau Eurydice

  Mewn fersiwn llai adnabyddus o chwedloniaeth Eurydice, caiff ei halltudio i'r Isfyd ar ôl dawnsio gyda Naiads ar ddiwrnod ei phriodas.

  Llawer roedd duwiau a duwiesau yn flin gyda'i hymddygiad anfoesol, ond yn fwy rhwystredig gydag Orpheus, na roddodd y gorau i'w fywyd er mwyn ymuno â hi yn yr Isfyd. Roeddent yn anghymeradwyo trafodaethau Orpheus â Hades, ac ni ddangoswyd iddo ond rhyw olwg annelwig o Eurydice.

  Er nad yw’r fersiwn hon o chwedloniaeth Eurydice yn boblogaidd, mae’n gofyn sawl cwestiwn hollbwysig sy’n galluogi dealltwriaeth fwy cynnil o’r myth.

  Cynrychiolaethau Diwylliannol o Eurydice

  Mae yna llawer o ddramâu, cerddi, nofelau, ffilmiau a gwaith celf yn seiliedig ar chwedl Eurydice. Ysgrifennodd y bardd Rhufeinig Ovid, mewn Metamorphosis bennod gyfan yn manylu ar farwolaeth Eurydice. Yn y llyfr The World’s Wife, mae Carol Ann Duffy wedi ail-ddychmygu ac ailadrodd ymyth Eurydice o safbwynt ffeministaidd.

  Mae myth trasig Eurydice hefyd wedi bod yn ysbrydoliaeth i operâu a sioeau cerdd. Euridice oedd un o’r cyfansoddiadau Opera cynharaf, ac ailddyfeisio myth Eurydice ar ffurf opera werin fodern oedd Hadestown . Roedd myth Eurydice hefyd yn ymddangos mewn nifer o ffilmiau megis Orphée a gyfarwyddwyd gan Jean Cocteau, a Black Orpheus, ffilm a oedd yn ail-ddychmygu myth Eurydice o safbwynt gyrrwr tacsi.

  Dros y canrifoedd, mae nifer o artistiaid a pheintwyr wedi cael eu hysbrydoli gan fyth Eurydice. Yn y paentiad Orpheus ac Eurydice , mae’r artist Peter Paul Rubens wedi darlunio Orpheus yn teithio allan o’r Isfyd. Mae Nicolas Poussin wedi peintio myth Eurydice mewn modd mwy symbolaidd, ac mae ei baentiad Tirwedd gydag Orpheus yn rhagfynegi tynged Eurydice ac Orpheus. Mae’r artist cyfoes, Alice Laverty wedi ail-ddychmygu myth Eurydice a rhoi tro modern iddo drwy ymgorffori bachgen a merch ifanc yn ei phaentiad Orpheus ac Eurydice.

  13>

  Eurydice a Gwraig Lot – Tebygrwydd

  Mae myth Eurydice yn debyg i stori Lot yn Llyfr Genesis. Pan benderfynodd Duw ddinistrio dinasoedd Sodom a Gomorra, rhoddodd ddewis arall i deulu Lot. Fodd bynnag, wrth adael y ddinas, rhoddodd Duw gyfarwyddyd i Lot a'i deulu i beidio â throio gwmpas ac yn dyst i'r dinistr. Fodd bynnag, ni allai gwraig Lot wrthsefyll y demtasiwn a throdd yn ôl am unwaith ar yr olwg olaf ar y ddinas. Wrth iddi wneud hyn, trodd Duw hi'n biler o halen.

  Mae myth Eurydice a stori Lot yn adrodd canlyniadau anufuddhau i allu uwch. Mae'n bosibl bod stori Lot yn y Beibl yn cael ei dylanwadu gan y chwedl Roegaidd gynharach am Eurydice.

  Ffeithiau Eurydice

  1- Pwy yw rhieni Eurydice?

  Nid yw pwy yw rhiant Eurydice yn glir, ond dywedir mai Apollo oedd ei thad.

  2- Pwy yw gŵr Eurydice?

  Eurydice yn priodi Orpheus.

  3 - Beth yw moesol stori Eurydice ac Orpheus?

  Mae stori Eurydice ac Orpheus yn ein dysgu i fod yn amyneddgar a bod â ffydd.

  4- Sut mae Eurydice yn marw?

  Eurydice yn cael ei frathu gan nadroedd gwenwynig wrth iddi redeg i ffwrdd oddi wrth Aristaeus ar ei hôl.

  Yn Gryno

  Mae gan Eurydice un o'r cariadon tristaf straeon ym mytholeg Roeg i gyd. Achoswyd ei marwolaeth gan ddim bai arni hi, ac ni allai aros yn unedig â’i chariad am hir. Er bod Eurydice wedi dioddef amgylchiadau anffodus, dyma'r union reswm y mae hi wedi dod yn un o'r arwresau trasig mwyaf poblogaidd ym mytholeg Groeg.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.