Mictlāntēcutli – Duw Marwolaeth Astecaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mictlantecuhtli yw un o brif dduwiau’r Asteciaid ac un o’r cymeriadau rhyfeddaf ym mytholegau niferus y byd. Fel duw marwolaeth , roedd Mictlantecuhtli yn rheoli'r fersiwn Aztec o Uffern ac yn nodweddiadol yn cael ei bortreadu naill ai gyda phenglog am ben neu fel sgerbwd cyfan.

  Chwaraeodd Mictlantecuhtli ran arwyddocaol yn Aztec mythau, yn fwyaf nodedig eu straeon creu. Mae'r erthygl hon yn amlinellu'r prif chwedlau am Mictlantecuhtli isod, a'i symbolaeth a'i berthnasedd heddiw.

  Pwy yw Mictlāntēcutli?

  Roedd Mictlantecuhtli yn ŵr i Mictecacíhuatl ac yn arglwydd Mictlan/Chicunauhmictlan – gwlad y farwolaeth ym mytholeg Aztec. Mewn gwirionedd, mae enw Mictlantecuhtli yn golygu'n union hynny - Arglwydd Mictlan neu Arglwydd Gwlad y Marwolaeth.

  Roedd enwau eraill ar y duw hwn yn cynnwys Nextepehua (Gwasgarwr y Lludw), Ixpuztec (Wyneb Wedi Torri), a Tzontemoc (Yr Hwn sy'n Gostwng Ei Ben). Yn y rhan fwyaf o'i ddarluniau neu gynrychioliadau gweledol, fe'i dangosir fel sgerbwd gwaedlyd neu ddyn â phenglog am ei ben. Fodd bynnag, mae hefyd bob amser wedi'i orchuddio â dillad brenhinol fel coron, sandalau, ac eraill. Mae hynny i fod i ddangos ei statws uchel fel nid yn unig duw ond fel arglwydd.

  Mae Mictlantecuhtli hefyd yn gysylltiedig â phryfed cop, ystlumod, a thylluanod, yn ogystal â'r 11eg awr o'r dydd.

  Arglwydd (rhai o) yMarw

  Cerflun gwisgadwy o Mictlantecuhtli. Gweler yma.

  Efallai bod Mictlantecuhtli yn Arglwydd Marwolaeth ond nid oedd yn ymwneud yn weithredol â lladd pobl na hyd yn oed ymladd neu annog rhyfeloedd. Roedd Mictlantecuhtli yn berffaith fodlon ar eistedd yn ei deyrnas ac yn aros i bobl farw ar eu pen eu hunain.

  Yn wir, nid oedd Mictlantecuhtli hyd yn oed yn dduw i bawb a fu farw ym mytholeg Aztec. Yn lle hynny, roedd yr Asteciaid yn gwahaniaethu rhwng tri math o farwolaeth a oedd yn pennu pwy sy'n mynd i ble yn y byd ar ôl marwolaeth:

  • Ymunodd rhyfelwyr a fu farw mewn brwydr a merched a fu farw wrth eni plant â'r Haul a Rhyfel Duw Huitzilopochtli yn ei balas haul llachar yn y de, a'u heneidiau'n troi'n adar .
  • Pobl a fu farw o foddi, o afiechydon yn gysylltiedig â glaw a llifogydd, a phobl a laddwyd gan fellten aeth i Tlālōcān – paradwys Aztec a reolir gan y deity glaw Tlaloc .
  • Bu'n rhaid i bobl a fu farw o bob achos arall fynd ar daith pedair blynedd trwy Naw Uffern mytholeg Aztec nes cyrraedd Mictlan. Unwaith yno, diflannodd eu heneidiau am byth a chawsant orffwys.

  Yn y bôn, Mictlan yw'r opsiwn gwaethaf i Astec ddod i mewn iddo. Ar yr un pryd, go brin ei fod yn debyg i uffern mewn mytholegau eraill.

  Mictlan – Gwlad y Meirw

  Yn ôl mythau Aztec, mae Gwlad y Meirw wedi ei leoli “i’rdde” neu i'r gogledd o Tenochtitlan a Dyffryn Mecsico. Roedd yr Asteciaid yn cysylltu'r cyfeiriad cywir â'r gogledd a'r cyfeiriad chwith â'r de. Mae hyn yn gosod Mictlan mewn gwrthwynebiad uniongyrchol i Huitzilopochtli a'i balasdy y dywedir ei fod yn y de.

  Mae'n werth nodi hefyd i'r llwythau Astecaidd (Acolhua, Chichimecs, Mexica, a Tepanecs) ymfudo i ganol Mecsico o'r wlad. tir gogleddol o'r enw Aztlan . Dywedir hefyd iddynt ddianc rhag yr elitaidd dyfarniad anffafriol o'r enw Azteca Chicomoztoca . Mae mythau Mexica hefyd yn dweud pan arweiniodd Huitzilopochtli yr Asteciaid i'r de iddo ddweud wrthynt am ailenwi eu hunain i Mexica fel ffordd o roi eu gorffennol y tu ôl.

  Nid yw'r myth tarddiad hwn am yr ymerodraeth Aztec yn cyfeirio'n uniongyrchol at Mictlan a Mictlantecuhtli ond mae'n annhebygol o gyd-ddigwyddiad fod yr Asteciaid yn gweld y gogledd fel “Gwlad y Meirw” a'r gwrthwyneb i Huitzilopochtli.

  Yng achos Mictlan ei hun, mae'r mythau yn ei ddisgrifio fel lle tywyll ac anghyfannedd yn llawn esgyrn dynol gyda Palas Mictlantecuhtli yn y canol. Dywedir bod ei balas yn dŷ heb ffenestr a rannodd gyda'i wraig Mictecacíhuatl. Tra bod eneidiau pobl yn diflannu ar ôl cyrraedd y deyrnas olaf hon o uffern, mae'n debyg bod eu gweddillion wedi'u gadael ar ôl.

  Mewn gwirionedd, roedd gweddillion marwol pobl yn gallu goroesi'r bydysawd ei hun ym Mictlan, o ystyried sut mae cosmoleg Aztec yn gweithio. Yn ôl yr Aztecs ,mae'r byd wedi'i greu ac wedi dod i ben bedair gwaith cyn ei iteriad presennol. Mae'r cylch hwn fel arfer yn gysylltiedig â'r duw haul Huitzilopochtli ac a fydd yn llwyddo i atal y lleuad a'r duwiau seren rhag dinistrio'r Ddaear ai peidio. Fodd bynnag, mae'n rhyfedd bod Mictlan wedi goroesi pob un o'r pedwar dinistr hynny o'r bydysawd a'i bum gweithgaredd hamdden.

  Mictlantecuhtli a Chwedl y Creu

  Cerflun clai o Mictlantecuhtli gan Teyolia 13. Gweler yma.

  Mae gan yr Asteciaid sawl myth creu gwahanol ond mae'r un amlycaf yn cynnwys Mictlantecuhtli. Yn ôl iddo, crëwyd y bydysawd (unwaith eto) gan y duwiau Ometecuhtli ac Omecihuatl , rhoddwyr bywyd.

  Edrychir ar Ometecuhtli ac Omecihuatl fel gwrthgyferbyniadau pegynol i Mictlantecuhtli a Mictecacíhuatl. Fodd bynnag, roedd Ometecuhtli ac Omecihuatl hefyd yn dad ac yn fam i'r duwiau enwog Quetzalcoatl ( Y Sarff Pluog ), Huitzilopochtli (Duw Haul a Hummingbird of the South ), Xipe Totec ( Ein Harglwydd Flayed ), a Tezcatlipoca ( Drych Ysmygu ) .

  Mae hyn yn bwysig oherwydd, ar ôl creu'r bydysawd, cyhuddodd Ometecuhtli ac Omecihuatl ddau o'u meibion ​​â dod â threfn iddo a chreu bywyd. Mewn rhai mythau, y ddau fab hynny yw Quetzalcoatl a Huitzilopochtli, mewn eraill - Quetzalcoatl a Tezcatlipoca. Mewn mythau eraill o hyd, yr oeddQuetzalcoatl a'i efaill Xolotl - y duw tân. Serch hynny, creodd y ddeuawd y Ddaear a'r Haul, yn ogystal â bywyd ar y Ddaear. A gwnaethant hynny drwy ymweld â Mictlantecuhtli.

  Yn ôl y fersiynau mwyaf derbyniol o'r myth a grewyd gan yr Asteciaid, Quetzalcoatl oedd yr un a oedd yn gorfod teithio i Mictlan a dwyn esgyrn o Wlad y Meirw. Roedd hyn cyn i'r Sarff Pluog greu bywyd ar y Ddaear, felly roedd esgyrn pobl a fu farw yn y bydysawd blaenorol. Roedd angen esgyrn y meirw yn union ar Quetzalcoatl er mwyn creu pobl newydd y byd ohonyn nhw. Roedd i fod i ddod â’r esgyrn i Tamoanchan, lle chwedlonol yng Nghanolbarth Mecsico lle byddai duwiau eraill yn trwytho’r esgyrn â bywyd ac yn creu dynoliaeth.

  Doedd taith Quetzalcoatl i Mictlan ddim yn anorfod, fodd bynnag. Yno, casglodd y Sarff Pluog gymaint o esgyrn ag a allai eu cario ond wynebodd Mictlantecuhtli cyn iddo adael Mictlan. Ceisiodd Mictlantecuhtli rwystro dihangfa Quetzalcoatl ond prin y llwyddodd y Sarff Pluog i ddianc rhagddo.

  Llwyddodd Mictlantecuhtli i faglu Quetzalcoatl am eiliad, gan orfodi’r duw i ollwng yr esgyrn a thorri rhai ohonynt. Fodd bynnag, casglodd Quetzalcoatl gynifer ohonynt â phosibl ac enciliodd i Tamoanchan. Cyfeirir at y ffaith bod rhai o'r esgyrn wedi'u torri fel y rheswm pam mae rhai pobl yn fyrrach ac eraill -talach.

  Fodd bynnag, dim ond un fersiwn o'r myth yw hwn.

  Brwydr Wits

  Mewn amrywiad arall, y gellir dadlau ei fod yn fwy poblogaidd, nid yw Mictlantecuhtli yn ceisio rhwystro neu ymladd Quetzalcoatl ond yn ceisio twyllo yn lle hynny. Mae Mictlantecuhtli yn addo gadael i Quetzalcoatl adael Mictlan gyda chymaint o esgyrn ag y dymuna os bydd yn gwneud prawf syml am y tro cyntaf - teithio trwy Mictlan bedair gwaith, gan gario trwmped conch .

  Mae Quetzalcoatl yn cytuno'n hapus i y dasg syml, ond mae Mictlantecuhtli yn rhoi cregyn conch arferol iddo heb unrhyw dyllau ynddo. Yn benderfynol o gwblhau'r dasg, mae Quetzalcoatl yn galw ar fwydod i ddrilio tyllau yn y plisgyn a gwenyn i fynd i mewn a gwneud iddo swnio fel trwmped. Gyda chymorth y pryfed, mae'r Sarff Pluog yn rhedeg bedair gwaith o amgylch Mictlan i gwblhau ymchwil Mictlantecuhtli.

  Mewn ymgais olaf i'w atal, gorchmynnodd Mictlantecuhtli i'w weision, y Mictera, gloddio pwll ger lle'r oedd Quetzalcoatl i fod i orffen ei daith olaf o gwmpas Mictlan. Gwnaeth y Mictera hynny ac, yn anffodus, daeth soflieir i dynnu sylw Quetzalcoatl wrth iddo nesáu at y pwll. Heb edrych i ble'r oedd yn mynd, syrthiodd i lawr, gwasgarodd yr esgyrn, a gadawyd ef yn methu gadael y pwll na Mictlan.

  Yn y pen draw, fodd bynnag, llwyddodd Quetzalcoatl i ddeffro ei hun, casglu llawer o'r esgyrn, a dianc. . Yna rhoddodd yr esgyrn i'r dduwies Cihuacóatl ynTamoanchan. Cymysgodd y dduwies yr esgyrn â diferion o waed Quetzalcoatl a chreu'r dynion a'r merched cyntaf o'r gymysgedd.

  Symbolau a Symbolaeth Mictlāntēcutli

  Fel arglwydd y meirw, mae symbolaeth Mictlantecuhtli yn glir – mae yn cynrychioli marwolaeth a bywyd ar ôl marwolaeth. Eto i gyd, mae'n rhyfedd nad yw Mictlantecuhtli yn cael ei ystyried mewn gwirionedd fel grym maleisus nac fel duw yr oedd yr Asteciaid yn ei ofni.

  Efallai bod Mictlantecuhtli wedi ceisio atal creu bywyd ar y dechrau, ond nid yw'n poeni'r byd o'r bywoliaeth wedi iddo gael ei greu.

  Codwyd delwau o Mictlantecuhtli ar ochr ogleddol Maer y Templo yn Tenochtitlan. Roedd yna seremonïau a defodau wedi'u neilltuo i Mictlantecuhtli hefyd, gyda rhai yn ôl pob sôn yn cynnwys canibaliaeth.

  Mictlantecuhtli yw arwydd duw'r dydd Itzcuintli (ci), a chredir ei fod yn rhoi'r rhai a aned ar y diwrnod hwnnw eu hegni a'u heneidiau.

  Pwysigrwydd Mictlāntēcutli mewn Diwylliant Modern

  Efallai nad yw Mictlantecuhtli mor boblogaidd heddiw ag y mae Quetzalcoatl, ond mae i'w weld o hyd mewn cryn dipyn o ddarnau o gyfryngau. Mae rhai cyfeiriadau diddorol yn cynnwys cyfres animeiddiedig 2018 Constantine: City of Demons , y gyfres animeiddiedig o Fecsico Victor and Valentino , llyfr Aliette de Bodard yn 2010 Servant of the Underworld , animeiddiad Mecsicanaidd Onyx Equinox , ac eraill.

  Amlapio

  Un o'r rhai blaenllawduwiau'r Asteciaid, roedd gan Mictlantecuhtli ran bwysig i'w chwarae yn y gymdeithas Astecaidd. Yn wahanol i lawer o dduwiau angau mewn diwylliannau eraill, roedd yn cael ei barchu ond nid oedd yn cael ei ofni fel grym negyddol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.