Symbolau Karuna Reiki a'u Hystyron

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Karuna Reiki yn fath o iachâd sy'n seiliedig ar egwyddorion tosturi, cariad ac empathi. Gair Sansgrit yw Karuna sy'n golygu gweithredoedd empathetig unigolyn ag un sy'n profi poen. Mae ymarferwyr Karuna Reiki yn ceisio dod yn un gyda'r derbynnydd ar gyfer trosglwyddiad esmwyth egni positif.

  Mae Karuna Reiki yn defnyddio llafarganu geiriol i greu dirgryniad iachâd sy'n treiddio'n ddwfn i'r meddwl a'r corff. Yn ei hanfod, mae'n ymwneud â derbyn, maddau a deall. Dywed y rhai sydd wedi cael eu hiacháu gan Karuna Reiki nad ydynt wedi profi dim o'r maint hwn o'r blaen.

  Datblygwyd y system Reiki hon gan William L. Rand ac fe'i hystyrir yn fwy pwerus na Reiki traddodiadol, gyda'i ddirgryniadau dwys ac egni uwch. Defnyddir Karuna Reiki ynghyd ag Usui Reiki i gysylltu unigolion ar lefel ddyfnach yr enaid.

  Mae symbolau Karuna Reiki i'w cael mewn amryw o bractisau meddygol amgen, ond mae'r bwriadau y tu ôl i'w defnyddio yn wahanol ac yn unigryw yn iachâd Reiki. Gadewch i ni edrych ar y symbolau Karuna Reiki pwysicaf a'u harwyddocâd.

  Om

  Mae Om yn sain a symbol cysegredig mewn Hindŵaeth, Bwdhaeth, a Jainiaeth . Mae'r gair yn cael ei siantio yn ystod myfyrdod neu'n cael ei ddefnyddio fel caniad ar ddechrau seremoni grefyddol. Om yw yr iawn ffynhonnell bywyd ei hun, yn cynnwys o'i fewn, ygorffennol, presennol, a dyfodol. Mae'n cynrychioli'r egni grym bywyd cyffredinol, sy'n llifo y tu mewn i bob creadur byw.

  Defnyddir Om gan iachawyr Karuna Reiki i gysylltu â'r derbynnydd ar lefel ddyfnach, ysbrydol, gan fynd y tu hwnt i amser, lle a phellter. Mae'r symbol yn cynorthwyo'r ymarferydd i ddod yn un gyda'r derbynnydd, a thrin eu hanhwylderau, fel pe bai'n un eu hunain. Mae Om yn cael ei siantio yn ystod sesiwn iachau Karuna i lanhau a phuro'r meddwl, yr enaid, a'r ysbryd.

  Zonar

  Zonar yw'r symbol cyntaf y mae iachawr Karuna Reiki yn dysgu ei ddefnyddio, ac fe'i defnyddir i wella atgofion poenus, trawma, a chreithiau emosiynol yn y gorffennol a'r presennol. Ystyrir Zonar yn un o'r symbolau Karuna mwyaf pwerus oherwydd ei fod yn treiddio'n ddwfn i'r meddwl a'r corff i gael gwared ar egni negyddol. Mae'n ymestyn yr holl ffordd at wraidd y broblem ac yn darparu cefnogaeth ar gyfer iachâd dwfn, emosiynol.

  Credir bod y symbol hwn hyd yn oed yn newid creithiau meddwl sydd wedi'u hargraffu yn y DNA a'r celloedd. Y Zonar yw'r symbol mwyaf defnyddiol i wella perthnasoedd, caethiwed i gyffuriau, ansicrwydd, a thrawma.

  Halu

  Symbol Karuna Reiki yw Halu a ddefnyddir ar y cyd â Zonar i gryfhau proses iachau Karuna. Defnyddir Halu fel amddiffyniad i atal egni niweidiol rhag mynd i mewn i'r meddwl a'r corff.

  Mae gan y symbol hwn strwythur pyramidaidd sy'n darparu'r cyfanamddiffyniad crwn rhag triniaeth seicig ac emosiynol ac yn ymateb i hyd yn oed y llinynnau lleiaf o egni negyddol trwy ffurfio tarian amddiffynnol o amgylch yr iachawr neu'r derbynnydd. Mae'r symbol yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer taflu'r llygad drwg a rhwystro hypnosis annymunol.

  Harth

  Yn Karuna Reiki, mae Harth yn symbol o gariad, tosturi ac empathi. Credir bod Harth wedi'i gysylltu'n uniongyrchol ag endidau ysbrydol uwch fel Mary, Lakshmi , a Kwan Yin. Mae'r symbol hwn yn manteisio ar yr egni benywaidd sy'n bresennol o fewn pawb.

  Mae symbol Harth yn datgelu teimladau o ofal, amddiffyniad, ac empathi tuag at gyd-fodau eraill, ac yn cynnau emosiynau puraf yr enaid i ddod â theimlad cadarnhaol ac iachus. newid. Mae Harth hefyd yn cael ei ddwyn i gof gan ymarferwyr Karuna i feithrin a datblygu teimladau o hunan-gariad a hyder.

  Rama

  Mae Rama yn symbol Karuna Reiki o gydbwysedd ac ecwilibriwm. Mae'r symbol yn adlewyrchiad o'r Arglwydd Rama, avatar o Vishnu ym mytholeg Hindŵaidd. Mae Hindŵiaid yn credu bod Vishnu yn cael ei aileni'n barhaus ar y ddaear i adfer cydbwysedd rhwng da a drwg. Mae'r symbol Rama yn cael ei ddwyn i gof at ddiben tebyg, i ddod â chydbwysedd o fewn y corff.

  Mae'r Rama Reiki yn gwella trawma meddwl trwy ddileu a chlirio egni negyddol. Mae'n adfer ac yn adnewyddu'r meddwl ar gyfer perthynas hapusach â chi'ch hun ac eraill. Mae'r symbol Rama hefyd yn dod â chydbwyseddrhwng y chwe phrif chakras ac yn creu cytgord rhwng yr egni gwrywaidd a benywaidd o fewn y corff.

  Gnosa

  Mae symbol Gnosa Reiki yn helpu'r ymarferwr i gyrraedd ei hunan ysbrydol uwch . Mae'r symbol yn clirio'r meddwl o feddyliau digroeso ac yn paratoi'r ffordd ar gyfer goleuedigaeth ddeallusol ac ysbrydol, gan alluogi dealltwriaeth ddofn o'ch hun ac ysgogi ymwybyddiaeth a greddf.

  Trwy actifadu'r symbol Gnosa, mae'r ymarferydd iachau yn ymwybodol o'u dyletswydd a phwrpas i ddynoliaeth. Mae'r Gnosa yn uno'r meddwl ymwybodol ac anymwybodol i ddeffro ymdeimlad uwch o eglurder ac ymwybyddiaeth ofalgar o fewn yr ymarferydd.

  Dyma un o'r symbolau pwysicaf yn Karuna Reiki oherwydd ei fod yn cryfhau hunan-sylweddiad yr ymarferydd ac yn cefnogi'r broses iachau.

  Kriya

  Mae symbol Kriya yn cynnwys dau symbol Usui Cho Ku Rei yn wynebu ei gilydd. Yn Karuna Reiki, mae'n cael ei ysgogi i wireddu dymuniadau a dyheadau yn weithredoedd realistig. Mae'n gweithio'n greadigol i drawsnewid syniadau i'r byd materol.

  Mae'r Kriya yn gysylltiad rhwng y byd meddyliol a chorfforol. I'r rhai sy'n cael trafferth cyflawni eu nodau, gellir tynnu symbol Kriya ar chakras y goron. Gellir myfyrio hefyd ar y Kriya i ganolbwyntio'n ddyfnach a ffocws.

  Mae'r symbol yn cael ei ystyried yn egni benywaidd sy'n darparuanogaeth a hyder i gyflawni eich pwrpas.

  Iava

  Defnyddir y symbol Iava yn Karuna Reiki i gael gwell canfyddiad o realiti. Mae'n dileu anwireddau a chamsyniadau i feithrin mwy o eglurder meddwl a greddf.

  Mae'r Iava yn symbol pwysig i ryddhau'r meddwl o ddryswch a thrin emosiynol. Mae siâp y symbol Iava yn adlewyrchu'r cytgord rhwng y pum elfen: daear, dŵr, tân, aer, ac ysbryd.

  Mae myfyrio ar symbol Iava yn tawelu'r meddwl ac yn dod â mwy o eglurder i syniadau a safbwyntiau, fel y mae yn chwalu ysbrydion ffug, ofergoelion, a rhithiau, er mwyn atal y meddwl rhag cael ei drin.

  Shanthi

  Mae Shanthi yn symbol o heddwch, tawelwch, a llonyddwch. Dyma'r symbol olaf i'w ddysgu ym mhroses iachau Karuna Reiki. Ystyrir mai Shanthi yw'r symbol Reiki mwyaf pwerus gyda'i lefel uchel o ddirgryniad. Fe'i defnyddir mewn iachâd Reiki i agor trawma emosiynol a'u gwella â meddyliau heddychlon.

  Defnyddir symbol Shanthi yn aml iawn mewn myfyrdod i gael gwared ar ofnau a straen i'r meddwl. Hefyd, credir bod llafarganu'r symbol mewn modd rhythmig yn gwneud yr awyrgylch yn heddychlon a chytûn. Gall Shanthi wella hyd yn oed y clwyfau dyfnaf a'i lenwi â golau llachar, lleddfol.

  Yn Gryno

  Gellir defnyddio Karuna Reiki ynghyd â Reiki traddodiadol am fwyproses iachau dwys a phwerus. Mae'r rhai sydd wedi mynd trwy broses iachau Karuna Reiki yn ei ystyried yn hynod effeithiol, gan ei fod yn dysgu sut i dderbyn, maddau a deall.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.