Duwiesau Natur – Rhestr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mewn mytholegau ledled y byd, mae duwiau natur fel arfer yn cyfeirio at dduwiau a duwiesau sy'n gysylltiedig â rhai agweddau neu rymoedd natur. Gelwir y mathau hyn o dduwiesau fel arfer yn Fam Dduwiesau neu Fam Natur. Yn gyffredinol, maent yn gysylltiedig yn agos â gwahanol ffenomenau a gwrthrychau naturiol, megis tymhorau, afonydd, cynaeafau, anifeiliaid, coedwigoedd, mynyddoedd, a'r Ddaear ei hun.

  Yn yr erthygl hon, byddwn yn cymryd golwg agosach yn rhai o dduwiesau natur allweddol o wahanol ddiwylliannau a mytholegau ledled y byd.

  Abnoba

  Abnoba, a elwir hefyd yn Avnova , Dianae Abnobae , neu Mae Dea Abnoba , yn dduwies Geltaidd natur, mynyddoedd a helfa. Ei symbol amlycaf yw'r Goedwig Ddu, y gadwyn o fynyddoedd enfawr yn Baden-Würtemburg, yr Almaen. Yn ôl y chwedloniaeth Geltaidd, y dduwies oedd personoliad y Goedwig Ddu, ac mae Mynydd Abnoba, a leolir o fewn y gadwyn hon o fynyddoedd, wedi'i chysegru iddi.

  Heblaw am fynyddoedd, roedd y dduwies hefyd yn cael ei chynrychioli gan afonydd a choedwigoedd. Roedd hi'n cael ei pharchu fel duwdod pwysig yn ardal y Goedwig Ddu, gyda nifer o gysegrfeydd a themlau wedi'u hadeiladu er anrhydedd iddi ar ben y mynydd ac ar hyd glannau'r afon. Ond nid oedd ei dylanwad yn gyfyngedig i'r Almaen. Ledled Lloegr, gelwid llawer o afonydd yn Avon fel arwydd o barch i'r dduwies.

  Roedd Abnoba yn cael ei pharchu fel noddwr ac amddiffynnydd ffynhonnau, afonydd,Krenaiai (ffynhonnau); Potameides (afonydd a nentydd); Limnadau (llynnoedd); a Heleionomai (gwlyptiroedd a chorsydd). Roeddent yn cael eu portreadu gan amlaf fel merched ifanc hardd, yn eistedd, yn sefyll, neu'n gorwedd wrth ymyl corff dŵr ac yn dal hydria, pot dŵr, neu ffrond planhigyn deiliog.

  Credwyd bod y nymffau hyn, ynghyd â roedd y dduwies Artemis yn amddiffynwyr ac yn noddwyr merched a merched ifanc, yn edrych dros eu taith ddiogel o blentyndod i fod yn oedolyn. O'r pum math o nymff, nymffau ffynhonnau a ffynhonnau oedd y rhai mwyaf nodedig ac addolgar. Roedd gan rai hyd yn oed gysegrfeydd a cults ymroddedig iddynt. Er enghraifft, roedd gan nymffau Anigrides Elis, y credid eu bod yn gwella afiechydon â'u dyfroedd, yn ogystal â Naiades Mynydd Helikon, y credid eu bod yn meddu ar ysbrydoliaeth broffwydol a barddonol yn eu ffynhonnau eu canolfannau addoli eu hunain.

  Pachamama

  Ym mytholeg Inca, Pachamama oedd duwies ffrwythlondeb, yn llywyddu dros gynaeafu a phlannu. Roedd hi hefyd yn cael ei hadnabod fel Mother Earth a Mother World , oherwydd mae pacha yn golygu tir neu fyd , a mama yn golygu mam yn iaith Aymara.

  Yn ôl rhai mythau, roedd hi'n briod â Pacha Kamaq, Creawdwr y Byd, neu weithiau, ag Inti, duw'r haul, a noddwr yr Inca ymerodraeth. Credwyd ei bod yn achosi daeargrynfeydd, ac aberthwyd lamas i'w dyhuddo. Wedimeddiannodd y Sbaenwyr eu tiroedd a dod â Christnogaeth, a gwnaeth llawer o bobl frodorol uniaethu'r Forwyn Fair â Pachamama.

  Mewn cyfarfodydd a dathliadau gwahanol, mae'n dal yn arferiad tostio er anrhydedd y Fam Dda neu Pachamama, trwy sarnu ychydig. tamaid o ddiod neu chicha ar y llawr cyn dechrau ei yfed. Mae'r tost hwn, a elwir yn challa , yn cael ei berfformio bron yn ddyddiol. Mae Martes de Challa neu Ddydd Mawrth Challa yn ddiwrnod neu wyliau arbennig er anrhydedd Pachamama, pan fydd pobl yn taflu candi, yn claddu bwyd, ac yn llosgi arogldarth.

  Rhea

  Yn yr hen Roeg crefydd, yr oedd Rhea yn dduwdod cyn-Hellenaidd yn gysylltiedig â natur, ffrwythlondeb, a mamaeth. Gellir cyfieithu ei henw fel lif neu rhwyddineb . Cafodd ei addoli fel y Fam Fawr ac amddiffynnydd popeth sy'n llifo, gan gynnwys llaeth, dyfroedd geni, a gwaed. Roedd hi hefyd yn cael ei hystyried yn dduwies heddwch, rhwyddineb, a chysur.

  Mae hi'n debyg iawn i Gaia, duwies y Ddaear, yn ogystal â Cybele, y Fam Ddaear a'r holl dduwiau. Yn ôl mytholeg Roeg, hi oedd merch Titan i Wranws, duw'r Nefoedd, a Gaia. Roedd Rhea yn briod â'i brawd Cronus , a lyncodd eu holl blant, ac eithrio Zeus. Cuddiodd Rhea eu plentyn ieuengaf, Zeus, mewn ogof ar ynys Creta, i'w achub rhag ei ​​dad.

  Terra

  A elwir hefyd yn Terra Mater , Tellus Mater , neu MamEarth , Terra oedd duwies natur a phersonoliaeth y Ddaear ym mytholeg Rufeinig hynafol. Yn Rhufain hynafol, roedd y dduwies yn cael ei chysylltu'n gyffredin â Ceres, yn enwedig yn ystod gwahanol ddefodau yn anrhydeddu'r Ddaear yn ogystal â ffrwythlondeb amaethyddol.

  Ym mis Ionawr, cafodd Terra a Ceres eu hanrhydeddu fel mamau hadau a chnydau yn ystod yr ŵyl hau a elwir yn Wledd Symudadwy Sementivae. Ym mis Rhagfyr, cafodd ei theml, a elwid yn Deml Tellus, ei phen-blwydd. Roedd gŵyl arall yn ei hanrhydedd o gwmpas y cyfnod hwn, a elwir yn Wledd Tellus a Ceres, yn dathlu cynhyrchiant y Ddaear a'i grym cynyddol.

  Xochiquetzal

  Xochiquetzal, a elwir hefyd yn Ichpōchtli , sy'n golygu blodyn a phlu , yn dduwies Aztec sy'n gysylltiedig â natur, amaethyddiaeth, ffrwythlondeb, pŵer rhywiol benywaidd, a harddwch. Ym mytholeg Aztec, fe'i haddolwyd fel noddwr ac amddiffynnydd mamau ifanc, beichiogrwydd, genedigaeth, a'r holl grefftau a gwaith a ymarferir gan ferched, gan gynnwys brodwaith a gwehyddu.

  Darluniwyd Xochiquetzal fel arfer yn ifanc a hudolus menyw, wedi'i gwisgo'n gyfoethog mewn blodau, yn enwedig marigolds, yn symbol o lystyfiant. Roedd entourage o ieir bach yr haf ac adar bob amser yn dilyn y dduwies. Byddai ei dilynwyr yn gwisgo mygydau anifeiliaid gyda motiffau blodau yn yr ŵyl a oedd yn cael ei chynnal bob wyth mlynedd er anrhydedd iddi.

  I LapioI fyny

  Fel y gallwn weld o'r rhestr uchod, mae mwyafrif y duwiesau sy'n gysylltiedig â natur yn gysylltiedig â'r Ddaear ac â ffrwythlondeb. Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer duwiau mewn mytholegau Rhufeinig a Groegaidd. Gan fod mytholegau'n adlewyrchu anghenion a phryderon dynol yn yr hen amser, gallwn ddod i'r casgliad bod ein hynafiaid yn ymwneud yn arbennig ag atgenhedlu a ffrwythlondeb y bobl a'r Ddaear. Mae'r rhestr o dduwiesau natur amlycaf yn profi'r thema hon sy'n codi dro ar ôl tro, gan eu bod i gyd mewn rhyw ffordd yn gysylltiedig â'r Fam Ddaear ac yn cynrychioli mamolaeth, ffrwythlondeb, yn ogystal â gwrthrychau a ffenomenau naturiol.

  coedydd, anifeiliaid gwylltion, yn gystal a genedigaeth. Wrth gyfieithu o'r iaith Geltaidd, mae ei henw yn golygu She of River Wetness.

  Aja

  Yng nghrefydd Iorwba, duwies natur yw Aja, neu Orisha – yr ysbryd gysylltiedig â choedwigoedd, anifeiliaid, a phlanhigion meddyginiaethol. Credwyd bod gan Aja gysylltiad agos ag iachawyr llysieuol Affricanaidd ac mai hi oedd yr un a ddysgodd eu sgiliau a'u celf iachâd iddynt. Yng nghrefydd Iorwba y Byd Newydd a ledled Nigeria, cyfeirir ati fel yr iachawr a'r fenyw ddoeth, gan sicrhau iechyd ysbrydol a chorfforol ei dilynwyr.

  Mae pobl Iorwba hefyd yn ei galw hi Y Gwynt Gwyllt . Maen nhw'n credu mai Aja, neu'r gwynt, sy'n cymryd rhywun i ffwrdd ac yna'n eu dychwelyd. Yna maen nhw'n dod yn Babalawo neu jujuman pwerus. Yn yr iaith Iorwba, mae Babalawo yn golygu meistr neu dad cyfriniaeth. Yn ôl pob tebyg, mae'r sawl sy'n cael ei gario i ffwrdd yn mynd i Orun, neu wlad y meirw neu'r nefoedd, ac mae'r daith fel arfer yn para rhwng wythnos a thri mis.

  Antheia

  Yn Groeg mytholeg, roedd Antheia yn un o'r Graces , neu'r Charites, a gysylltid amlaf â blodau, gerddi, blodau, llystyfiant, yn ogystal â chariad. Ymgorfforwyd ei delwedd fel arfer yn y paentiadau ffiol Athenaidd, lle darluniwyd y dduwies fel un o weision Aphrodite.

  Fel duwies y llystyfiant, fe’i haddolwyd yn arbennig yn ystodgwanwyn a ger corsydd ac iseldiroedd, a mannau addas eraill ar gyfer tyfiant llystyfiant. Roedd gan ei chwlt ganolfan ar ynys Creta. Roedd ganddi hefyd deml wedi'i chysegru iddi yn Argos, lle'r oedd hi'n cael ei haddoli fel Hera.

  Aranyani

  Yn y pantheon Hindŵaidd, Aranyani yw'r dduwies natur, sy'n gysylltiedig â choedwigoedd, coedydd ac anifeiliaid sy'n byw oddi mewn iddynt. Yn Sansgrit, mae Aranya yn golygu coedwig . Fel y mynegiant amlycaf o gynhyrchiant a ffrwythlondeb y Ddaear, roedd y dduwies yn cael ei hystyried yn fam i bob coedwig, felly, yn symbol o fywyd a ffrwythlondeb. Mae hi hefyd wedi ystyried yn noddwr coedwigoedd ac anifeiliaid. Mae Aranyani fel arfer yn cael ei ddarlunio fel merch ifanc, yn llawn swyn a bywiogrwydd. Mae hi fel arfer yn gwisgo dillad gwyn wedi'u haddurno â rhosod, ac mae ganddi glychau yn sownd wrth ei pigyrnau, gan wneud synau bob tro y mae'n symud.

  Arduinna

  Mae Arduinna yn dduwies coetir o Galaidd sy'n gysylltiedig â natur wyllt, mynyddoedd, afonydd , coedwigoedd, a hela. Mae ei henw yn deillio o'r gair Galeg arduo , sy'n golygu taldra. Hi oedd heliwr y goedwig yn ogystal ag amddiffynnydd eu fflora a'u ffawna.

  Roedd Arduinna fel arfer yn cael ei darlunio fel merch ifanc wedi'i hamgylchynu gan natur, yn marchogaeth baedd ac yn dal gwaywffon yn ei llaw. Ledled Gâl, roedd y baedd gwyllt yn ffynhonnell fwyd hanfodol i'r boblogaeth gyfan, gan gynrychioli digonedd yn ogystal â grym a chryfder .Yn anffodus, yr unig ddarlun o'r dduwies sydd wedi goroesi yw cerflun bach o fenyw ifanc yn marchogaeth baedd gwyllt. Gan fod y ddelw wedi colli ei phen, mae rhai ysgolheigion yn credu nad yw'n cynrychioli'r dduwies wedi'r cyfan.

  Roedd Arduinna'n cael ei addoli'n eang ar draws rhanbarthau'r Ardennes, y tir coediog yn ymestyn dros rannau o'r Almaen heddiw, Lwcsembwrg , Gwlad Belg, a Ffrainc. Mae Fforest Arden, a leolir yn Lloegr, hefyd yn gysylltiedig â hi.

  Artemis

  Ymhlith y duwiau Groegaidd hynafol niferus, mae'n debyg mai Artemis oedd un o'r rhai amlycaf a parchedig. Fe'i gelwir hefyd yn Artemis of the Wildland a Meistress of Animals , hi oedd duwies Hellenig yr anialwch, anifeiliaid gwylltion, a hela. Roedd hi hefyd yn cael ei hystyried yn nawddsant merched a merched ifanc, diweirdeb, a genedigaeth.

  Yn ôl mytholeg Roeg, roedd Artemis yn ferch i Leto a Zeus ac roedd ganddi ferch efeilliaid Apollo . Pan oedd hi'n dair oed, gofynnodd i'w thad roi llawer o anrhegion iddi, gan gynnwys gwyryfdod tragwyddol, pecyn o gwn hela, a bwa a saeth. Oherwydd yr anrhegion hyn, roedd hi'n aml yn cael ei darlunio yn cario bwa ac yn addoli fel duwies bywyd gwyllt, anifeiliaid a natur. Fel duwies ffrwythlondeb a bod yn fenywaidd, roedd Artemis yn noddwr i ddarpar briodferched ifanc, a fyddai'n rhoi eu teganau iddi yn offrwm ac yn arwydd o'u trawsnewid.i fod yn oedolyn llawn.

  Addolwyd Artemis hefyd fel duwies ffrwythlondeb ar draws yr hen Roeg, ac yr oedd ganddi deml wedi ei chysegru iddi yn Effesus. Yn yr hen fyd, roedd Teml Artemis yn un o Saith Rhyfeddod y Byd.

  Ceres

  Ym mytholeg Rufeinig hynafol, ystyrid Ceres yn dduwies cnydau grawn, amaethyddiaeth, ffrwythlondeb a mamolaeth . Hi oedd dwyfoldeb nawdd y plebeiaid, gan gynnwys ffermwyr, pobyddion, crefftwyr ac adeiladwyr. Addasiad Rhufeinig o'r Groeg Demeter yw Ceres, ac mae ei myth yn debyg iawn i un Demeter a'i merch Persephone .

  Yn Rhufain hynafol, addolid Ceres fel rhan o'r Aventine Triad of plebeians, ac o'r tair duwdod hyn, yr addolid Ceres fel prif dduwdod y werin gyffredin. Cysegrwyd gŵyl saith diwrnod, o'r enw gŵyl Ebrill Cerealia, i'r dduwies, ac yn ystod y cyfnod hwn, perfformir Gemau Ceres neu Ludi Ceriales . Anrhydeddwyd y dduwies hefyd yn ystod gŵyl Ambarvalia, a gynhelir bob blwyddyn adeg y cynhaeaf, yn ogystal ag mewn priodasau Rhufeinig a seremonïau angladd.

  Cybele

  Yn yr hen Roeg, Cybele, a elwir hefyd yn Kybele , cyfeiriwyd ati fel y Fam Fynydd a'r Fam Ddaear. Hi oedd y dduwies natur Greco-Rufeinig ac ymgorfforiad y Ddaear ffrwythlon, a gysylltir amlaf â mynyddoedd, caerau, ceudyllau, a bywyd gwyllt ac anifeiliaid, yn enwedig gwenyn allewod. Roedd yr hen Roegiaid a'r Rhufeiniaid yn ei hadnabod yn gyffredin â Rhea .

  Mewn llenyddiaeth Rufeinig, ei henw llawn oedd Mater Deum Magna Idaea , sy'n golygu Mam Fawr Idae y Duwiau . Roedd cwlt y Fam Fawr yn cael ei addoli'n eang yn ardal Phrygia, yn Asia Leiaf neu ganol Twrci heddiw. Oddi yno, ymledodd ei chwlt i Wlad Groeg yn gyntaf, ac yn ddiweddarach yn 204 CC, ar ôl i Hannibal oresgyn yr Eidal, ymledodd ei haddoliad i Rufain hefyd.

  Yn yr hen Orient, Groeg, a Rhufain, roedd Cybele yn amlwg fel y Mam Fawr duwiau, bodau dynol, a bwystfilod. Roedd ei hoffeiriaid, o'r enw y Galli, yn sbaddu eu hunain yn ddefodol wrth fynd i mewn i'w gwasanaeth ac yn cymryd hunaniaeth a dillad benywaidd. Roedd hyn oherwydd y myth am gariad Cybele, y duw ffrwythlondeb Attis, a esgynnodd ei hun a gwaedu i farwolaeth o dan goeden pinwydd. Yn ystod yr ŵyl flynyddol er anrhydedd Cybele, roedd yn arferiad i dorri coeden pinwydd a dod ag ef i'w chysegrfa.

  Demeter

  Roedd Demeter yn dduwdod natur amlwg yng Ngwlad Groeg hynafol. Cafodd ei addoli fel duwies y cynhaeaf, gan newid y tymhorau, grawn, cnydau, a ffrwythlondeb y Ddaear. Roedd hi hefyd yn cael ei hadnabod fel y Rhoddwr Bwyd neu Grawn . Oherwydd bod ei henw yn deillio o'r geiriau de , sy'n golygu Daear , a metr , sy'n golygu Mam , fe'i gelwid yn aml yn Fam y Ddaear.

  Ynghyd â'i merch, Persephone, hi oedd y canoldwyfoldeb yn y Dirgelion Eleusinaidd, yr hwn oedd yn rhagflaenu y pantheon Olympaidd. Yn ôl yr hen Roegiaid, rhoddion mwyaf Demeter i'r Ddaear oedd grawn, yr oedd ei drin yn gwneud bodau dynol yn wahanol i anifeiliaid. Ei symbol amlycaf yw'r planhigion pabi, a wneid yn aml fel offrymau i'r meirw mewn mythau Rhufeinig a Groegaidd.

  Diana

  Ym mytholeg Rufeinig, Diana, sy'n golygu dwyfol neu nefol, oedd y dduwies natur, a gysylltir yn fwyaf cyffredin â'r helfa, anifeiliaid gwyllt, coetiroedd, yn ogystal â'r lleuad. Hi yw cyfochrog y dduwies Roegaidd Artemis. Mae hi’n cael ei hadnabod fel y dduwies forwyn a dyngodd i beidio byth â phriodi, ynghyd â’r ddwy dduwies forwynol arall, Vesta a Minerva . Diana oedd nawdd merched, gwyryfon, a diweirdeb.

  Yn ôl y myth, Diana oedd merch Jupiter, duw awyr a tharanau, a Latona, duwies y Titan o famolaeth a charedigrwydd. Apolo oedd ei hefaill, ac fe'u ganed ar ynys Delos. Addolid Diana yn helaeth fel un agwedd ar y triawd Rhufeinig, ynghyd ag Egeria, duwies y dŵr nymff, a gwas Diana, a Virbius, duw'r coetiroedd.

  Flora

  Yn Rhufain hynafol , Flora oedd duwies natur blodau, gwanwyn, a ffrwythlondeb. Ei symbol cysegredig oedd y blodyn-May. Mae ei henw yn deillio o'r gair Lladin flos , sy'n golygu blodyn . Yn yr iaith Saesneg gyfoes, flora yw'r enw cyffredin ar blanhigion o ardal benodol.

  Fel y dduwies ffrwythlondeb, roedd Flora yn dduwdod arbennig o bwysig a addolid yn ystod y gwanwyn. Ystyrid hi hefyd yn noddwr ieuenctid. Floralia oedd yr wyl chwe diwrnod a gynhelid er anrhydedd iddi, bob blwyddyn o ddiwedd Ebrill hyd ddechrau Mai.

  Cynrychiolai'r ŵyl gylch bywyd, adnewyddiad, natur, a thrawsnewidiad. Yn ystod yr ŵyl, byddai’r dynion yn gwisgo blodau a byddai merched yn gwisgo fel dynion. Yn ystod y pum diwrnod cyntaf, perfformiwyd memes a ffarsiau amrywiol, ac roedd llawer o noethni. Ar y chweched dydd, byddai pobl yn mynd i hela ysgyfarnogod a geifr.

  Gaia

  Yn y pantheon Groeg hynafol, roedd Gaia yn dduwdod primordial, a elwir hefyd Mam Titan neu Titan Mawr . Roedd hi'n cael ei hystyried yn bersoneiddiad o'r Ddaear ei hun, ac felly cyfeirir ati hefyd fel Mam Natur neu Fam y Ddaear.

  Yn ôl mytholeg Roegaidd, Gaia, Anrhefn, ac Eros oedd yr endidau cyntaf i ddod allan o'r Wy Cosmig, a'r bodau cyntaf a oedd yn byw o ddechrau amser. Yn ôl myth creu arall, daeth Gaia i'r amlwg ar ôl Anrhefn, a rhoddodd enedigaeth i Wranws, personoliad yr awyr, a gymerodd hi wedyn fel ei chymar. Yna, ar ei phen ei hun, esgorodd ar y mynyddoedd, a elwir Ourea , ac i'r moroedd, a elwir Pontus .

  Y mae amryw ddarluniau o Gaiamewn celf hynafol. Mae rhai darluniau yn ei phortreadu fel duwies ffrwythlondeb, ac fel gwraig famol a llawn mynwes. Mae eraill yn pwysleisio ei chysylltiad â natur, tymhorau ac amaethyddiaeth, gan ddangos ei bod yn gwisgo dillad gwyrdd gyda llystyfiant a ffrwythau gyda hi.

  Konohanasakuya-hime

  Ym mytholeg Japan, Konohanasakuya-hime, a elwir hefyd yn Kono-hana, oedd duwies blodau a bywyd daearol cain. Ei symbol cysegredig oedd y blodeuyn ceirios . Roedd y dduwies yn ferch i Ohoyamatsumi, neu Oho-yama, duw'r mynydd, ac yn cael ei hystyried yn dduwies mynyddoedd a llosgfynyddoedd ei hun yn ogystal â phersonoliaeth Mynydd Fuji.

  Yn ôl y chwedl, Oho-yama bu iddynt ddwy ferch, y Kono-hama iau, y dywysoges flodau, a'r hynaf Iwa-Naga, y dywysoges roc. Cynigiodd Oho-yama law ei ferch hŷn i'r duw Ninigi, ond roedd y duw mewn cariad â'r ferch iau ac fe briododd hi yn lle hynny. Gan ei fod yn gwrthod y dywysoges graig, ac yn hytrach yn cymeryd llaw y dywysoges flodeuog, Konohanasakuya-hime, condemniwyd bywyd dynol i fod yn fyr a di-baid, yn union fel blodau, yn lle hir-barhaol a pharhaol, fel creigiau.<3

  Naiades

  Ym mytholeg Roeg, Naiades, neu Naiads, oedd duwiesau nymff dyfroedd croyw, megis afonydd, llynnoedd, nentydd, corsydd, a ffynhonnau. Roedd y pum math o nymffau Naiad yn cynnwys: Pegaiai (nymffau'r gwanwyn);

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.