Galatea - Y Cerflun a Ddaeth yn Fyw

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae hanes Galatea a Pygmalion ymhlith y rhai mwyaf poblogaidd o'r mythau Groegaidd, ac mae'n hysbys ledled y byd. Mae'n adrodd hanes cerflunydd enwog a syrthiodd mewn cariad â'i gampwaith ei hun. Mae'r myth wedi ysbrydoli nifer o weithiau celf gweledol a llenyddol.

  Galatea a Pygmalion

  Mae'r cyfrifon yn amrywio o ran pwy oedd Pygmalion . Mewn rhai mythau, roedd Pygmalion yn Frenin Cyprus ac yn gerflunydd ifori medrus, ond mewn adroddiadau eraill, nid oedd yn frenin, ond yn ddyn cyffredin a oedd yn wych yn ei grefft.

  • >Pygmalion a merched
  2>Yr oedd Pygmalion yn dirmygu merched ac yn blino arnynt. Roedd yn eu gweld yn ddiffygiol, ac wedi colli diddordeb ynddynt yn llwyr. Gan sylweddoli na allai wrthsefyll amherffeithrwydd merched, penderfynodd Pygmalion na fyddai byth yn priodi. Ni wyddys pam y teimlai fel hyn, ond mewn rhai cyfrifon, y rheswm am hynny oedd ei fod yn gweld merched yn gweithio fel prositiwtiaid ac yn teimlo cywilydd a gwarth drostynt.

  Penderfynodd Pygmalion ganolbwyntio ar ei waith a dechreuodd gerflunio delwau o berffaith. merched heb unrhyw ddiffygion. Yn fuan creodd ‘Galatea’, cerflun ifori hardd gyda manylion coeth, wedi’i gerflunio i berffeithrwydd. Y cerflun hwn oedd ei gampwaith a daeth yn enwog am ei greu.

  • Pygmalion yn creu Galatea
  >Yr oedd delw Pygmalion yn harddach a pherffaith nag unrhyw fenyw neu unrhyw gerfiad arall o wraig a welwyd erioed. Wedi iddo ei gwblhau, yr oedd delw agwraig hynod brydferth yn sefyll o'i flaen. Syrthiodd Pygmalion, a oedd hyd yn hyn ddim yn hoffi pob menyw, mewn cariad dwfn â'i greadigaeth berffaith. Galwodd hi Galatea. Roedd gan Pygmalion obsesiwn â'r cerflun a dechreuodd ei drin fel y byddai'n fenyw, gan roi anrhegion iddo, siarad ag ef a dangos hoffter iddo. Yn anffodus, roedd yn teimlo pangiau cariad di-alw-amdano, wrth iddo binio am wrthrych na allai byth ei garu yn ôl.
  • Aphrodite yn mynd i mewn i'r olygfa

  Gwelodd Aphrodite , duwies cariad, mor golledig mewn cariad oedd Pygmalion, a thosturiodd hithau wrtho. Penderfynodd hi roi arwydd iddo, a dewisodd ei moment pan oedd yn ei theml yn aberthu tarw. Tra oedd ei offrymau'n llosgi ar yr allor, fe gyneuodd y fflamau deirgwaith. Yr oedd Pygmalion mewn penbleth ac yn anymwybodol o beth allai neges yr Aphrodite fod.

  Fodd bynnag, wedi iddo ddychwelyd adref a chofleidio’r ddelw, yn sydyn teimlai ei fod yn gynnes ac yn feddal. Dechreuodd llewyrch bywyd ymddangos ohono. Roedd Aphrodite wedi dod â'r cerflun yn fyw.

  Priododd Pygmalion â Galatea ac ni anghofiodd ddiolch i'r dduwies Aphrodite am yr hyn a wnaeth hi iddo. Roedd ganddo fe a Galatea fab ac roedden nhw’n aml yn ymweld â theml Aphrodite gydol eu hoes gydag offrymau i ddiolch iddi. Fe'u bendithiodd hi yn eu tro â chariad a llawenydd a pharhaodd i fyw bywydau heddychlon, hapus.

  Symboledd Galatea

  Dim ond rôl oddefol y mae Galatea yn ei chwarae ynei stori. Nid yw hi'n gwneud nac yn dweud dim byd, ond yn syml mae'n bodoli oherwydd Pygmalion, a daw wedi'i ffurfio'n llawn o'i law. Mae llawer wedi gweld y stori hon fel rhywbeth sy'n adlewyrchu'r statws y mae merched yn nodweddiadol wedi'i ddal trwy gydol hanes, a welir fel un sy'n perthyn i'w tadau neu eu gwŷr.

  Nid oes gan Galatea unrhyw asiantaeth. Mae hi'n bodoli oherwydd bod dyn wedi penderfynu creu'r fenyw berffaith, ac yn cael bywyd oherwydd i'r dyn syrthio mewn cariad â hi. Mewn geiriau eraill, mae hi'n bodoli oherwydd ef ac er ei fwyn. Mae Galatea wedi'i greu o wrthrych diniwed, h.y. marmor, ac nid oes ganddi unrhyw bŵer dros ei chreawdwr.

  Mae beth yw ei theimladau ar y pwnc yn anhysbys ac yn cael ei ystyried yn ddibwys. Mae'r stori yn dweud bod y ddau yn syrthio mewn cariad â'i gilydd ac yn mynd ymlaen i gael plentyn gyda'i gilydd. Ond nid yw’n hysbys pam y syrthiodd hi mewn cariad ag ef neu am fod gydag ef.

  Gwraig ddelfrydedig yw Galatea, sy’n ddrych o ddymuniadau Pygmalion. Mae hi'n symbol o safbwynt Pygmalion o'r hyn y dylai menyw fod.

  Cynrychiolaethau Diwylliannol Galatea

  Mae nifer o gerddi wedi eu hysgrifennu am Pygmalion a Galatea gan feirdd enwog fel Robert Graves a W.S. Gilbert. Daeth stori Pygmalion a Galatea hefyd yn thema fawr mewn gwaith celf megis opera Rousseau o'r enw 'Pygmalion'.

  Mae'r ddrama 'Pygmalion' a ysgrifennwyd gan George Bernard Shaw yn disgrifio fersiwn wahanol o'r stori, am sut oedd Galatea dod yn fyw gan ddau ddyn. Yn y fersiwn hwn, mae'ry nod oedd iddi briodi a dod yn Dduges o'r diwedd. Derbyniodd adborth cadarnhaol ac mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei ystyried yn fersiwn ddiddorol ac unigryw o'r chwedl wreiddiol. Addaswyd y ddrama hon wedyn fel y sioe gerdd lwyfan My Fair Lady, a wnaed yn ffilm hynod lwyddiannus o'r un enw.

  Yn Gryno

  Y cariad anghyffredin a diamod rhwng Galatea a Pygmalion yw un sydd wedi swyno pobl ddi-rif ers degawdau. Fodd bynnag, dim ond rôl oddefol y mae Galatea yn ei chwarae yn ei stori ei hun, ac ni wyddys pwy oedd hi a pha fath o gymeriad oedd ganddi.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.