Arweinlyfr i Ofergoelion Priodasau o Ledled y Byd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ers canrifoedd, mae dynolryw wedi bod yn cynnal priodasau i ddathlu bondio addawol dau berson. O'r hen amser hyd yn hyn, mae llawer o ofergoelion a thraddodiadau wedi bod yn rhedeg o gwmpas y byd.

  Er ei bod yn ddeniadol ac yn ddifyr i ddysgu am y prif ofergoelion priodas, gan eu hychwanegu at eich digwyddiad mawr yw ddim yn angenrheidiol mwyach. Fodd bynnag, os yw rhai o'r ofergoelion hyn yn werthfawr i chi a'ch anwyliaid, ni ddylech ddal yn ôl rhag cymryd rhan.

  Cofiwch y gallwch chi bob amser briodi trwy drefnu a gwneud pethau eich ffordd chi - eich seremoni briodas yw'r cyfan. amdanoch chi a'ch partner, wedi'r cyfan. A dweud y gwir, mae rhai o'r ofergoelion hyn wedi darfod yn llwyr ac ni fyddant yn ffitio i mewn i seremonïau priodas y cyfnod newydd heddiw.

  Felly, manteisiwch i'r eithaf ar y rhestr o ofergoelion priodas yma i gael cipolwg diddorol , a chymerwch ddiwrnod eich priodas ym mha bynnag ffordd a fynnoch!

  Cwrdd â'ch gilydd cyn y seremoni briodas.

  Ganrifoedd yn ôl, priodasau wedi'u trefnu oedd y cytundeb safonol. Dyna pryd y credai pobl pe bai'r briodferch a'r priodfab yn cyfarfod neu'n gweld ei gilydd cyn y briodas ei hun, y byddai posibilrwydd iddynt newid eu meddyliau ynghylch priodi ai peidio.

  Dros amser, trodd hyn i ofergoeliaeth ac mae pobl bellach yn dal eu hunain yn ôl rhag cyfarfod â'i gilydd hyd nes y byddant yn briod. Yr ‘edrych cyntaf’ yw arhan annwyl o'r seremoni briodas.

  Fodd bynnag, mae yna hefyd barau yn y byd sy’n cadw’n glir o draddodiad o’r fath ac mae’n well ganddyn nhw gyfarfod a gweld ei gilydd cyn gwneud eu haddunedau, boed i dynnu rhai lluniau cyn priodas neu i gael gwared ar rai o’r gorbryder priodas.

  Cario’r briodferch dros y trothwy.

  Mae’n gyffredin i’r priodfab gario ei briodferch dros drothwy eu cartref newydd (neu gartref presennol, beth bynnag fo’r achos). fod). Ond o ble y tarddodd y gred hon?

  Yn ystod y cyfnod Canoloesol, credid y gallai’r lluoedd drwg fynd i mewn i gorff y briodferch trwy wadnau ei thraed. Yn fwy na hynny, pe bai hi'n baglu ac yn cwympo dros y trothwy, gallai hynny arwain at anlwc i'w thŷ a'i phriodas.

  Datryswyd y mater hwn gan y briodferch yn cario'r priodfab dros y trothwy. Heddiw, mae'n ystum mawreddog o ramant ac yn arwydd o fywyd ar fin dechrau gyda'n gilydd.

  Rhywbeth hen, rhywbeth newydd, rhywbeth benthyg, rhywbeth glas.

  Mae'r traddodiad hwn yn seiliedig ar gerdd a darddodd yn sir Gaerhirfryn, yn ystod y 1800au. Mae'r gerdd yn disgrifio'r eitemau y bu'n rhaid i briodferch eu cael gyda hi ar ddiwrnod ei phriodas er mwyn denu ffortiwn da a gwrthyrru ysbrydion drwg a negyddol.

  Roedd y rhywbeth hen yn cynrychioli tei gorffennol, tra bod y rhywbeth newydd yn symbol o obaith ac optimistiaeth ar gyfer y dyfodol a'r bennod newydd mae'r cwplyn cychwyn gyda'n gilydd. Roedd y rhywbeth a fenthycwyd yn symbol o lwc dda a ffrwythlondeb – cyn belled â bod yr eitem a fenthycwyd gan ffrind a oedd yn briod yn hapus. Roedd y rhywbeth glas i fod i wrthyrru drygioni, tra'n gwahodd ffrwythlondeb, cariad, llawenydd a phurdeb. Mae yna eitem arall hefyd yr oedd angen ei chario, yn ôl y gerdd. Roedd hyn yn chwecheiniog yn eich esgid. Roedd y chwe cheiniog yn cynrychioli arian, ffortiwn, a lwc.

  Traddodiadau modrwy priodas a modrwy ddyweddïo.

  • Roedd angen i'r dyn a'r dygiedydd fodrwy gorau fod yn fwy effro a gwyliadwrus. Credir pe baech yn gollwng y fodrwy briodas ar gam neu’n camleoli’r fodrwy, y byddai ysbrydion drwg yn cael eu rhyddhau i effeithio ar yr undeb sanctaidd hwn.
  • Credir bod Aquamarine yn darparu heddwch priodasol ac yn gwarantu priodas hapus, hwyliog a hirhoedlog. – felly mae rhai priodferched yn dewis y garreg berl hon yn hytrach na’r diemwnt traddodiadol.
  • Daeth modrwyau neidr gyda phennau emrallt yn fandiau priodas traddodiadol ym Mhrydain Oes Fictoria, gyda’r ddwy ddolen yn troi’n rhywbeth tebyg i batrwm crwn sy’n cynrychioli tragwyddoldeb.
  • Mae modrwy ddyweddïo perl yn cael ei hystyried yn anlwcus gan fod ei ffurf yn ymdebygu i ddeigryn.
  • Yn unol â symbolaeth gemau, mae modrwy briodas wedi'i dylunio â saffir ar ei phen yn cynrychioli boddhad priodasol.
  • Priodas ac mae modrwyau dyweddïo fel arfer yn cael eu gosod a'u gwisgo'n bennaf ar bedwerydd bys y llaw chwith gan fod gwythïen yn bresennol ar hwnnwcredid yn flaenorol bod bys penodol yn cysylltu'n syth â'r galon.

  Cael set o gyllyll fel anrheg priodas.

  Tra bod cyllyll yn ddewis ymarferol a defnyddiol o anrheg i roi i gwpl oedd newydd briodi, roedd y Llychlynwyr yn credu nad oedd rhoi cyllyll yn anrheg yn syniad da. Roeddent yn credu ei fod yn cynrychioli torri neu chwalu cysylltiad.

  Os ydych chi am osgoi derbyn cyllyll ar ddiwrnod eich priodas, dilëwch ef o'ch cofrestrfa. Neu, y ffordd orau i wrthyrru'r anlwc a ddaw gyda rhodd cyllell yw rhoi darn arian yn y nodyn diolch y byddwch yn ei anfon atynt - bydd hyn yn troi'r anrheg yn fasnach, ac ni all masnach eich niweidio.

  Mae'r nefoedd yn dechrau tywallt bendithion fel glaw ar ddiwrnod y briodas.

  Mae glawiad yn ystod y seremoni briodas yn bryder y mae pob cwpl yn poeni amdano, ond yn seiliedig ar normau gwareiddiadau amrywiol, mae'n dynodi a dilyniant o ffawd ar gyfer yr achlysur arbennig.

  Os sylwch chi ar gymylau taranau'n cronni a glawiad yn disgyn, peidiwch â phoeni mewn gwirionedd am fynd ychydig yn llaith. Mae glaw yn cynrychioli bywiogrwydd a glendid, ac os oes unrhyw ddiwrnod gwell i ddechrau, mae ar ddiwrnod eich priodas.

  Arbed darn neu ddau o haen uchaf y gacen briodas.

  Priodasau ac roedd bedyddiadau ill dau yn gysylltiedig â chacennau, er nad yw mor gyffredin heddiw i gael bedydd cacennau. Yn ystod y 1800au, mae'ndaeth yn boblogaidd i gael cacennau haenog ar gyfer priodasau. Yna arbedwyd haen uchaf y gacen ar gyfer dathliad bedydd eu plentyn cyntaf. Ar y pryd, roedd yn gyffredin i briodferch gael plentyn cyn gynted ag y byddent yn briod - ac roedd y rhan fwyaf o bobl yn rhagweld y byddai'r briodferch yn beichiogi o fewn y flwyddyn gyntaf.

  Heddiw, rydym yn dal i achub haen uchaf y briodferch. cacen, ond yn hytrach nag ar gyfer y bedydd, mae'n symbol o daith y pâr gyda'i gilydd yn y flwyddyn gyntaf.

  Croesi llwybrau gyda mynach neu leian ar y ffordd i'r briodas.

  Credwyd unwaith petaech yn croesi llwybrau gyda mynach neu leian, a oedd wedi tyngu llwon celibacy, y byddech wedyn yn cael eich melltithio ag anffrwythlondeb. Byddai'n rhaid i chi hefyd fyw oddi ar elusen. Heddiw, mae’r ofergoeliaeth hon yn cael ei hystyried yn wahaniaethol ac yn hynafol.

  Wrthi’n crio wrth gerdded at yr allor.

  Mae’n anodd dod ar draws priodfab neu briodferch na fyddai’n crio ar ddiwrnod eu priodas. Wedi'r cyfan, mae'n brofiad eithaf emosiynol ac mae'r rhan fwyaf o bobl yn cael eu goresgyn ag emosiwn ar y diwrnod hwn. Ond mae yna ochr gadarnhaol i'r emosiwn hefyd - mae'n cael ei ystyried yn lwc dda. Unwaith y byddwch wedi llefain eich dagrau i ffwrdd, ni fydd yn rhaid i chi byth grio eto trwy gydol eich priodas, neu fel y maent yn ei ddweud.

  Ymgorffori gorchudd yn eich ensemble.

  O blaid cenedlaethau, mae ensemble priodferch wedi cynnwys gorchudd. Er y gallai ymddangos fel dewis esthetig, yn y gorffennol, mae'nyn benderfyniad ymarferol, yn enwedig ymhlith y Groegiaid a'r Rhufeiniaid.

  Yn ôl y diwylliannau hyn, y gred oedd y byddai hi, trwy orchuddio'r brie, yn llai agored i swynion a grymoedd goruwchnaturiol cythreuliaid cenfigenus ac endidau drwg. a oedd yn dymuno tynnu ymaith lawenydd dydd ei phriodas.

  Priodi mewn lliwiau amrywiol.

  Am filoedd o flynyddoedd, roedd cod gwisg safonol unrhyw briodas wedi bod yn gwisgo rhywbeth gwyn. Mae yna gerdd sy'n ceisio egluro pam:

  Priod mewn gwyn, byddwch wedi dewis yn iawn.

  Priod mewn llwyd, byddwch yn mynd ymhell i ffwrdd .

  Yn briod mewn du, byddwch yn dymuno eich hun yn ôl.

  Yn briod mewn coch, byddwch yn dymuno marw.

  Yn briod mewn glas, byddwch bob amser yn wir.

  Yn briod mewn perl, byddwch yn byw mewn tro.

  <2 Priod mewn gwyrdd, cywilydd i'w weld.

  Priod mewn melyn, cywilydd ar y cymrawd.

  Priod mewn brown, byddwch yn byw y tu allan i'r dref.

  Yn briod mewn pinc, bydd eich ysbryd yn suddo

  Amlapio

  Mae llawer o'r traddodiadau priodas hyn yn hynafol ac yn hen ffasiwn, ond serch hynny, maen nhw'n ddifyr ac yn rhoi cipolwg i ni ar sut roedd pobl eu cyfnod yn meddwl am bethau. Heddiw, mae rhai o'r ofergoelion hyn wedi troi'n draddodiadau ac yn dal i gael eu dilyn gan briodferched a gweision o bob rhan o'r byd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.