15 Ofergoelion Ffilipinaidd Diddorol Sy'n Adlewyrchu'r Diwylliant Lleol

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Ynysoedd y Philipinau yn wlad ddiwylliannol amrywiol, diolch i'w hanes lliwgar sydd wedi'i nodi gan wladychiaeth ac ymfudiad o hiliau gwahanol. Oherwydd ei leoliad strategol yn Asia, mae Ynysoedd y Philipinau wedi dod yn bot toddi o sawl grŵp Asiaidd, ynghyd â darn o Ewrop wrth i Sbaenwyr feddiannu'r wlad am fwy na thair canrif.

  Bydd Ffilipiniaid heddiw yn dod o hyd i olion genynnau Malay, Tsieineaidd, Hindŵaidd, Arabaidd, Polynesaidd a Sbaenaidd yn eu gwaed. Efallai y bydd gan rai gysylltiadau Saesneg, Japaneaidd ac Affricanaidd hyd yn oed. Mae dylanwad treftadaeth mor amrywiol i'w weld mewn rhai ofergoelion hynod sy'n parhau i fod yn eithaf poblogaidd gyda'r bobl leol hyd yn oed nawr. Dyma 15 o ofergoelion Ffilipinaidd diddorol a fydd yn eich helpu i ddod i adnabod y bobl a'u diwylliant:

  Gwisgo Eich Crys Tu Mewn Allan Pan Fyddwch Ar Goll

  Yn ôl chwedl Ffilipinaidd, mae rhai creaduriaid chwedlonol yn ddiniwed ond wrth eu bodd yn chwarae pranciau ar bobl. Mae'r creaduriaid hyn yn byw'n gyffredin mewn ardaloedd coediog neu rannau o dref lle mae'r llystyfiant yn tyfu'n helaethach.

  Un o'u hoff driciau yw drysu pobl sy'n tresmasu i'w tiriogaeth, gan wneud iddyn nhw golli eu synnwyr o gyfeiriad, felly maen nhw yn y pen draw yn mynd o gwmpas mewn cylchoedd heb fod yn ymwybodol o'r hyn y maent yn ei wneud. Os bydd hyn yn digwydd i chi, gwisgwch eich crys y tu mewn allan, a byddwch yn dod o hyd i'ch ffordd eto yn fuan.

  Bwyta Nwdls iHirhoedledd

  Mae'n gyffredin gweld nwdls hir yn cael eu gweini mewn dathliadau Ffilipinaidd, ond maen nhw bron yn brif fwyd mewn partïon pen-blwydd a dathliadau'r Flwyddyn Newydd. Mae'r traddodiad hwn yn cael ei ddylanwadu'n gryf gan ymfudwyr Tsieineaidd sy'n credu y bydd nwdls hir yn dod â lwc dda i'r cartref neu'r sefydliad sy'n cynnal y dathliad. Mae'r nwdls hyn hefyd yn bendithio aelodau'r teulu â bywydau hir. Po hiraf yw'r nwdls, yr hiraf fydd eich bywyd, a dyna pam na ddylai'r nwdls gael eu torri'n fyrrach yn ystod y broses goginio.

  Ceisio'r Gŵn Priodas Cyn Diwrnod y Briodas

  Ffilipinaidd ni chaniateir i briodferched roi cynnig ar eu gŵn priodas yn union cyn diwrnod eu priodas oherwydd credir bod hyn yn dod ag anlwc a gall hyd yn oed arwain at ganslo'r briodas. Mae'r ofergoeledd hwn mor boblogaidd fel bod yn rhaid i ddylunwyr priodasau weithio gyda stand-ins i addasu ffit y ffrog neu ddefnyddio leinin y gŵn yn unig ar gyfer y ffitiad.

  Cysgu gyda Gwallt Gwlyb

  Os ydych cawod gyda'r nos, sicrhewch fod eich gwallt yn sychu yn gyntaf cyn mynd i'r gwely; fel arall, efallai y byddwch chi'n colli'ch golwg, neu fe allech chi fynd yn wallgof. Nid yw'r ofergoeliaeth boblogaidd hon yn seiliedig ar ffeithiau meddygol ond ar argymhelliad ar lafar gwlad bod mamau Ffilipinaidd wedi trosglwyddo o un genhedlaeth i'r llall.

  Breuddwydio Am Dannedd yn Syrthio

  Nid yw'n anarferol i breuddwydiwch am gael eich dannedd syrthio oddi ar ar gyferrhyw reswm, ond mewn diwylliant Ffilipinaidd, mae iddo ystyr morbid. Yn ôl yr ofergoeliaeth leol, mae’r math yma o freuddwyd yn rhybudd y bydd rhywun sy’n agos atoch chi’n marw’n fuan. Fodd bynnag, gallwch atal y freuddwyd hon rhag dod yn wir os byddwch chi'n brathu'n galed ar eich gobennydd cyn gynted ag y byddwch chi'n deffro.

  Gyrru Ar ôl Mynychu Deffro neu Angladd

  Yn lle mynd adref yn uniongyrchol ar ôl ymweld â deffro neu fynychu angladd, byddai Ffilipiniaid yn galw heibio i le arall hyd yn oed os nad oes ganddynt unrhyw beth pwysig i'w wneud yno. Mae hyn oherwydd y gred y bydd ysbrydion drwg yn glynu wrth gyrff yr ymwelwyr ac yn eu dilyn adref. Bydd yr arhosfan yn tynnu sylw, gan y bydd yr ysbrydion yn mynd ymlaen i grwydro yn y lle hwn yn lle hynny.

  Aros Gartref Cyn Digwyddiad Bywyd Mawr

  Mae Ffilipiniaid yn credu bod gan berson risg uwch o gael ei anafu neu fynd i ddamweiniau pan fydd digwyddiad mawr ar fin digwydd yn ei fywyd, megis priodas sydd ar ddod neu raddio ysgol. Am y rheswm hwn, dywedir wrth y bobl hyn yn aml i leihau neu ganslo eu holl amserlenni teithio ac aros adref cymaint â phosibl. Yn aml, mae hyn yn achos o gael ôl-ddoethineb perffaith, lle mae pobl yn dod o hyd i gysylltiadau rhwng damweiniau a digwyddiadau bywyd ar ôl y ffaith.

  Dweud “Esgusodwch Fi” Wrth Dramwyo Ardal Anghyfanedd

  Yr ymadrodd lleol sy'n yn mynd “tabi tabi po”, sydd yn fras yn golygu “esgusodwch fi”, ywyn aml yn cael ei siarad yn dawel ac yn gwrtais gan Ffilipiniaid wrth iddynt gerdded trwy le diarffordd neu ardal anghyfannedd. Dyma eu ffordd o ofyn am ganiatâd i basio trwy diriogaeth creaduriaid cyfriniol fel dwarves a allai fod wedi meddiannu eu perchnogaeth dros y darn hwnnw o dir. Bydd galw'r ymadrodd hwn yn uchel yn eu hatal rhag tramgwyddo'r creaduriaid hyn rhag ofn tresmasu tra'n osgoi eu hanafu'n ddamweiniol os cânt eu taro i mewn.

  Sgubo'r Llawr yn y Nos

  Poblogaidd arall ofergoeledd yw'r gred y bydd ysgubo ar ôl machlud haul yn dod ag anffawd i'r aelwyd. Maent yn credu bod gwneud hynny yn gyfystyr â gyrru allan yr holl fendithion y tu allan i'r tŷ. Mae'r un egwyddor yn berthnasol i ysgubo'r llawr ar Ddydd Calan.

  Priodi yn yr Un Flwyddyn

  Ar wahân i beidio â chaniatáu i briodferched wisgo eu gynau priodas cyn y seremoni, ofergoeledd arall sy'n ymwneud â phriodas yn Ynysoedd y Philipinau yw'r gred na ddylai brodyr a chwiorydd briodi yn yr un flwyddyn. Mae pobl leol yn credu bod lwc yn cael ei rannu ymhlith brodyr a chwiorydd, yn enwedig o ran materion priodas. Felly, pan fydd brodyr a chwiorydd yn priodi yn yr un flwyddyn, byddant yn rhannu'r bendithion hyn yn eu hanner. Yn yr un modd, mae priodasau hefyd yn cael eu gohirio tan y flwyddyn ganlynol pryd bynnag y bydd perthynas agos i'r briodferch neu'r priodfab yn marw oherwydd y gred y bydd hyn yn denu anlwc i'r briodas.

  Rhagweld aRhyw Babi

  Oergoeliaeth boblogaidd ymhlith metronau Ffilipinaidd yw'r dywediad y gallech chi ddyfalu rhyw y babi trwy edrych ar siâp bol y fam tra'n feichiog, yn ogystal â chyflwr ei hymddangosiad corfforol. . Os yw'r bol yn grwn a'r fam yn edrych yn ddisglair gydag iechyd, mae'n debyg mai merch yw'r babi y tu mewn i'w bol. Ar y llaw arall, mae bol pwynt a mam sy'n edrych yn haggard yn arwyddion ei bod yn cael bachgen bach.

  Mewnosod Arian mewn Waled Cyn Rhodd

  Os ydych yn bwriadu i roi waled fel anrheg i rywun yn Ynysoedd y Philipinau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi darn arian o leiaf y tu mewn cyn ei drosglwyddo. Mae hyn yn golygu eu bod yn dymuno llwyddiant ariannol i dderbynnydd y rhodd. Nid yw gwerth yr arian o bwys, a chi sydd i benderfynu a ydych am fewnosod arian papur neu ddarnau arian. Ofergoeliaeth gysylltiedig yw peidio â gadael unrhyw waled yn wag, hyd yn oed hen waledi nad ydych yn eu defnyddio mwyach neu'n anaml yn eu defnyddio. Gadewch ychydig o arian y tu mewn bob amser cyn eu storio.

  Gollwng Offer ar y Llawr

  Mae teclyn sy'n disgyn yn ddamweiniol ar y llawr yn dynodi y bydd ymwelydd yn dod draw o fewn y Dydd. Mae p'un a yw'n ddyn neu'n fenyw yn dibynnu ar ba offer a ollyngwyd. Mae fforc yn golygu y bydd gwryw yn dod i ymweld, tra bod llwy yn golygu y bydd yr ymwelydd yn fenyw.

  Glanhau'r Bwrdd CynEraill

  Os ydych chi’n sengl, gwnewch yn siŵr nad yw’r bwrdd yn cael ei lanhau tra byddwch chi’n dal i fwyta, neu fel arall fyddwch chi byth yn gallu priodi. Oherwydd bod Ffilipiniaid yn canolbwyntio ar y teulu, maent yn tueddu i fwyta gyda'i gilydd, felly mae'r sefyllfa hon yn debygol iawn os bydd un aelod yn digwydd bod yn fwytawr araf. Mae'r ofergoeliaeth hon, sy'n fwy poblogaidd mewn ardaloedd gwledig yn y wlad, yn datgan y bydd pobl ddi-briod neu ddigyswllt yn colli eu cyfle i gael hapusrwydd byth wedyn os bydd rhywun yn codi'r platiau wrth y bwrdd tra'u bod yn dal i fwyta.

  Brathu'r Tafod yn Ddamweiniol

  Mae'n debyg y gall ddigwydd i unrhyw un, ond os byddwch chi'n brathu'ch tafod yn ddamweiniol, mae Ffilipiniaid yn credu bod hyn yn golygu bod rhywun yn meddwl amdanoch chi. Os ydych chi eisiau gwybod pwy ydyw, gofynnwch i rywun wrth eich ymyl roi rhif ar hap i chi oddi ar ben ei ben. Pa bynnag lythyren yn yr wyddor sy'n cyfateb i'r rhif hwnnw mae'r rhif hwnnw'n cynrychioli enw'r person sydd â chi ar ei feddwl.

  Amlapio

  Mae Ffilipiniaid yn llawn hwyl ac yn canolbwyntio ar y teulu. pobl, sydd i'w gweld mewn llawer o'u ofergoelion yn ymwneud â dathliadau, cynulliadau teulu , a pherthnasoedd rhyngbersonol. Mae ganddynt hefyd barch mawr at eu blaenoriaid, a dyna pam, hyd yn oed yn y cyfnod modern hwn, y byddai'r genhedlaeth iau yn dewis dilyn traddodiad hyd yn oed pe bai hyn weithiau'n ymyrryd â'u cynlluniau.

  Fodd bynnag, maent yn fwy trugarog i ymwelwyr, felly os ydych chiewch i Ynysoedd y Philipinau ar eich taith nesaf, peidiwch â phoeni gormod a ydych chi'n torri rhywfaint o ofergoeliaeth yn anfwriadol. Mae'n debyg na fydd y bobl leol yn ei gymryd fel trosedd ac yn lle hynny mae'n debyg y byddant yn rhuthro i'ch hysbysu am eu harferion cyn i chi ofyn hyd yn oed.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.