Duwiau Taranau a Mellt - Rhestr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Am filoedd o flynyddoedd, bu taranau a mellt yn ddigwyddiadau dirgel, wedi eu personoli fel duwiau i'w haddoli neu i'w hystyried yn weithredoedd rhai duwiau blin. Yn ystod y Cyfnod Neolithig, daeth cyltiau taranau yn amlwg yng Ngorllewin Ewrop. Gan fod mellt yn aml yn cael ei ystyried yn amlygiad o'r duwiau, roedd lleoliadau a gafodd eu taro gan fellten yn cael eu hystyried yn gysegredig, ac roedd llawer o demlau yn aml yn cael eu hadeiladu yn y safleoedd hyn. Dyma gip ar dduwiau taranau a mellt poblogaidd mewn gwahanol ddiwylliannau a mytholegau.

  Zeus

  Y duw goruchaf yng nghrefydd Groeg, Zeus oedd duw taranau a mellt . Mae’n cael ei gynrychioli’n gyffredin fel dyn barfog yn dal taranfollt ond weithiau mae’n cael ei ddarlunio gydag eryr pan nad oes ganddo’i arf. Credid ei fod yn rhoi arwyddion i feidrolion trwy daranau a mellt, yn ogystal â chosbi drwgweithredwyr, a rheoli'r tywydd.

  Yn 776 CC, adeiladwyd Zeus yn noddfa yn Olympia, lle cynhaliwyd y Gemau Olympaidd bob pedwar. flynyddoedd, ac offrymwyd ebyrth iddo ar ddiwedd pob gêm. Roedd yn cael ei ystyried yn frenin y duwiau Olympaidd , a'r mwyaf pwerus o'r pantheon duwiau Groegaidd.

  Jupiter

  Yn yr hen Rufeinig crefydd, Jupiter oedd y prif dduw perthynol i daranau, mellt ac ystormydd. Daw ei enw Lladin lupiter o Dyeu-pater sy'n cyfieithu fel Dydd-y-Tad . Y term Dyeu yn etymolegol union yr un fath â Zeus, y mae ei enw yn deillio o'r gair Lladin am duw – deus . Fel y duw Groegaidd, roedd hefyd yn gysylltiedig â ffenomenau naturiol yr awyr.

  Ystyriodd y Rhufeiniaid y garreg fflint neu'r garreg fel symbol o fellten, felly cynrychiolwyd Iau gyda charreg o'r fath yn ei law yn lle taranfollt. Erbyn dyfodiad y Weriniaeth, fe'i sefydlwyd fel y duwiau mwyaf o'r holl dduwiau, ac adeiladwyd teml wedi'i chysegru iddo yn Capitoline Hill yn 509 BCE. Pan oedd y wlad eisiau glaw, ceisiwyd ei gymorth gan aberth o'r enw aquilicium .

  Addolid Jupiter gan ddefnyddio llawer o deitlau, megis Triumphator, Imperator ac Invictus, a chynrychiolai ofn y Rhufeiniaid. fyddin. Roedd y Ludi Romani, neu Gemau Rhufeinig, yn ŵyl a arsylwyd er anrhydedd iddo. Dirywiodd addoliad Iau ar ôl marwolaeth Iŵl Cesar, pan ddechreuodd y Rhufeiniaid addoli’r ymerawdwr fel duw—ac yn ddiweddarach esgyniad Cristnogaeth a chwymp yr Ymerodraeth yn y 5ed ganrif OC.

  Pērkons<5

  Mae duw taranau crefydd y Baltig, Pērkons hefyd yn gysylltiedig â'r Periw Slafaidd, Thor Germanaidd, a Zeus Groeg. Yn yr ieithoedd Baltig, mae ei enw yn golygu taranwr a duw taranau . Mae'n aml yn cael ei gynrychioli fel dyn barfog yn dal bwyell a chredir ei fod yn cyfeirio ei daranfolltau i ddisgyblu duwiau eraill, ysbrydion drwg, a dynion. Y dderwenyn gysegredig iddo, gan fod y goeden yn cael ei tharo gan fellten fynychaf.

  Yn llên gwerin Latfia, darlunir Pērkons ag arfau megis chwipiad aur, cleddyf, neu wialen haearn. Mewn traddodiad hynafol, defnyddiwyd y daranfolltau neu fwledi Pērkons - fflint neu unrhyw wrthrych sy'n cael ei daro gan fellten - fel talisman i'w hamddiffyn. Gwisgwyd bwyeill carreg hynafol, miniog ar y dillad hefyd, gan y credid eu bod yn symbol o'r duw ac y gallent, yn ôl pob sôn, wella afiechydon.

  Tanis

  Duw taranau Celtaidd, Taranis oedd a gynrychiolir gan y fflach mellt a'r olwyn. Mewn arysgrifau addunedol, mae ei enw hefyd wedi'i sillafu Taranucnus neu Taranucus. Mae’n rhan o driawd cysegredig a grybwyllwyd gan y bardd Rhufeinig Lucan yn ei gerdd Pharsalia . Addolid ef yn bennaf yng Ngâl, Iwerddon a Phrydain. Yn ôl haneswyr, roedd ei addoliad yn cynnwys dioddefwyr aberthol, a losgwyd mewn coeden wag neu lestr pren.

  Thor

  Duwdod mwyaf poblogaidd y pantheon Norsaidd, Thor oedd duw'r taranau a'r awyr, a datblygodd o'r duw Germanaidd cynharach Donar. Daw ei enw o'r gair Germanaidd am taranau . Mae'n cael ei ddarlunio'n gyffredin gyda'i forthwyl Mjolnir a chafodd ei alw am fuddugoliaeth yn y frwydr ac am amddiffyniad ar fordeithiau.

  Yn Lloegr a Sgandinafia, roedd y gwerinwyr yn addoli Thor oherwydd ei fod yn dod â thywydd teg a chnydau. Yn ardaloedd Sacsonaidd yn Lloegr,gelwid ef Thunor. Yn ystod Oes y Llychlynwyr, cyrhaeddodd ei boblogrwydd ei anterth a gwisgwyd ei forthwyl fel swyn a swynoglau. Fodd bynnag, disodlwyd cwlt Thor gan Gristnogaeth gan y 12fed ganrif OC.

  Tarḫun

  Hefyd wedi'i sillafu Tarhunna, Tarhun oedd duw'r stormydd a brenin duwiau'r Hethiaid. Roedd yn hysbys i bobl Hurrian fel Teshub, tra bod yr Hatiaid yn ei alw'n Taru. Ei symbol oedd taranfollt triphlyg, a ddarlunnir yn gyffredin mewn un llaw. Yn y llaw arall, mae'n dal arf arall. Sonnir amdano yng nghofnodion Hethiaid ac Asyriaidd, a chwaraeodd ran fawr ym mytholeg.

  Hadad

  Duw Semitig cynnar y taranau a'r stormydd, Hadad oedd prif dduw yr Amoriaid, ac yn ddiweddarach y Canaaneaid ac Aramaeaid. Darluniwyd ef fel dwyfoldeb barfog gyda phenwisg corniog, yn dal taranfollt a chlwb. Wedi'i sillafu hefyd Haddu neu Hadda, mae'n debyg bod ei enw yn golygu taranwr . Addolid ef yng Ngogledd Syria, ar hyd yr Afon Ewffrates ac arfordir Phoenician.

  Marduk

  Cerflun o Marduk. PD-UDA.

  Yng nghrefydd Mesopotamaidd, Marduk oedd duw ystormydd a tharanau, a phrif dduw Babilon. Mae'n cael ei gynrychioli'n gyffredin fel bod dynol mewn gwisgoedd brenhinol, yn dal taranfollt, bwa, neu rhaw trionglog. Dywed y gerdd Enuma Elish , sy'n dyddio o deyrnasiad Nebuchodonosor I, ei fod yn dduw â 50 o enwau. Adwaenid ef yn ddiweddarach fel Bel, a ddaw o'rTerm semitig baal sy'n golygu arglwydd .

  Daeth Marduk yn boblogaidd ym Mabilon yn ystod teyrnasiad Hammurabi, tua 1792 i 1750 BCE. Ei demlau oedd yr Esagila a'r Etemenanki. Gan ei fod yn dduw cenedlaethol, dinistriwyd ei gerflun gan y brenin Persiaidd Xerxes pan wrthryfelodd y ddinas yn erbyn rheolaeth Persia yn 485 BCE. Erbyn 141 CC, roedd yr Ymerodraeth Parthian yn rheoli'r rhanbarth, ac roedd Babilon yn adfail anghyfannedd, felly anghofiwyd Marduk hefyd.

  Leigong

  A elwir hefyd yn Lei Shen, Lei Gong yw'r duw Tsieineaidd y taranau. Mae'n cario mallet a drwm, sy'n cynhyrchu taranau, yn ogystal â chŷn i gosbi rhai drwg. Credir ei fod yn taflu taranfollt at unrhyw un oedd yn gwastraffu bwyd. Mae duw'r taranau fel arfer yn cael ei ddarlunio fel creadur brawychus gyda chorff glas, adenydd ystlumod, a chrafangau. Tra bod llochesau a adeiladwyd ar ei gyfer yn brin, mae rhai pobl yn dal i'w anrhydeddu, gan obeithio y bydd y duw yn dial ar eu gelynion.

  Raijin

  Raijin yw duw Japan gysylltiedig â stormydd mellt a tharanau, a chaiff ei addoli yn Daoism, Shintoiaeth, a Bwdhaeth. Mae’n aml yn cael ei bortreadu ag ymddangosiad gwrthun, a chyfeirir ato fel on, cythraul Japaneaidd, oherwydd ei natur ddireidus. Mewn peintio a cherflunio, mae wedi'i ddarlunio'n dal morthwyl ac wedi'i amgylchynu gan ddrymiau, sy'n cynhyrchu taranau a mellt. Mae'r Japaneaid yn credu mai duw'r taranau sy'n gyfrifol am gynhaeaf helaeth, felly mae Raijinyn dal i addoli a gweddïo iddo.

  Indra

  Un o dduwiau pwysicaf y grefydd Fedaidd, Indra yw duw'r taranau a'r stormydd. Mewn paentiadau, mae'n cael ei ddarlunio'n gyffredin yn dal taranfollt, cŷn, a chleddyf, wrth reidio ei eliffant gwyn Airāvata. Mewn testunau crefyddol cynnar, mae'n chwarae amrywiaeth o rolau, o ddod â glaw i gael ei ddarlunio fel rhyfelwr mawr, a brenin. Roedd hyd yn oed yn cael ei addoli a'i alw i mewn adeg rhyfel.

  Mae Indra yn un o brif dduwiau'r Rigveda , ond yn ddiweddarach daeth yn ffigwr pwysig mewn Hindŵaeth. Roedd rhai traddodiadau hyd yn oed yn ei drawsnewid yn ffigwr mytholegol, yn enwedig ym mytholegau Jain a Bwdhaidd India. Yn y traddodiad Tsieineaidd, mae wedi uniaethu â'r duw Ti-shi, ond yn Cambodia, fe'i gelwir yn Pah En. Mewn Bwdhaeth ddiweddarach, daw ei daranfollt yn deyrnwialen diemwnt o'r enw y Vajrayana.

  Xolotl

  Duw Aztec mellt, machlud, a marwolaeth, roedd Xolotl yn ben ci. duw y credwyd ei fod yn gyfrifol am greu bodau dynol. Roedd yr Aztec, Tarascan, a Maya hyd yn oed yn meddwl y gallai cŵn yn gyffredinol deithio rhwng bydoedd ac arwain eneidiau'r meirw. Ym Mecsico hynafol, roeddent yn gydymaith ffyddlon hyd yn oed ar ôl marwolaeth. Mewn gwirionedd, darganfuwyd claddedigaethau ym Mesoamerica gyda cherfluniau o gwn, ac aberthwyd rhai ohonynt hyd yn oed i'w claddu gyda'u perchnogion.

  Illapa

  Yng nghrefydd Inca,Illap oedd y duw taranau oedd â rheolaeth dros y tywydd. Edrychid arno fel rhyfelwr yn y nefoedd wedi ei wisgo mewn gwisg arian. Tra y tybid fod mellt yn tarddu o fflachiad ei wisg, cynhyrchid taranau o'i sling. Yn ystod cyfnodau o sychder, gweddïodd yr Incas arno am amddiffyniad a glaw.

  Thunderbird

  Ym mytholeg Indiaidd Gogledd America, mae'r daran aderyn yn un o'r prif dduwiau yr awyr. Credwyd bod yr aderyn mytholegol yn creu mellt o'i big, a tharanau o'i adenydd. Fodd bynnag, mae gan wahanol lwythau eu hanesion eu hunain am yr aderyn taran.

  Tra bod pobl Algonquian yn ei ystyried yn hynafiad bodau dynol, roedd pobl Lakota yn meddwl ei fod yn ŵyr i ysbryd awyr. Mewn traddodiad Winnebago, mae'n arwyddlun rhyfel. Fel ymgorfforiad o'r storm fellt a tharanau, mae'n gysylltiedig yn gyffredinol â phŵer ac amddiffyniad.

  Darganfuwyd ysgythriadau o'r aderyn taran yn safleoedd archeolegol Dong Son, Fietnam; Dodona, Gwlad Groeg; a Gogledd Periw. Fe'i darlunnir yn aml ar begynau totem Gogledd-orllewin y Môr Tawel, yn ogystal ag yng nghelf y Sioux a'r Navajo.

  Amlapio

  Roedd taranau a mellt yn cael eu hystyried yn bwerus digwyddiadau dwyfol ac yn gysylltiedig â duwiau amrywiol. Mae yna wahanol draddodiadau a chredoau lleol am y duwiau taranau a mellt hyn, ond yn gyffredinol fe'u hystyrid yn amddiffynwyr rhag y lluoeddnatur, rhoddwyr cynhaeafau hael, a'r rhai a ymladdodd ochr yn ochr â rhyfelwyr adeg rhyfel.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.