Blodyn Mimosa - Ystyr a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Planhigyn collddail sy'n frodorol i Ogledd Affrica, Asia, a'r Dwyrain Canol, mae'r goeden Mimosa yn cael ei hadnabod fel y ' cysgwr nos' neu'r 'coeden sidan Persaidd '. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn tueddu i ddrysu’r blodyn mimosa gyda’r coctel mimosa, ond mae’r rhain yn hollol wahanol.

  Cafodd y coctel mimosa, nad yw’n cynnwys blodau (yn groes i’r gred boblogaidd), ei enwi ar ôl lliwiau blodau'r mimosa, sy'n felyn oren llachar.

  Mewn gwahanol wledydd ledled y byd, credir bod gan y goeden mimosa ystyron gwahanol yn dibynnu ar y diwylliant a'r ardal y mae i'w chael ynddi.

  Beth yw Mimosa Blodau?

  Mae Mimosa yn genws sy'n cynnwys tua 400 o rywogaethau o wahanol lwyni a pherlysiau. Daw ei enw o'r geiriau Groeg ' mimos' sy'n golygu ' actor' neu ' meim', a ' osa' sy'n golygu ' yn debyg'. O’u cyfuno, mae’r ddau air hyn yn disgrifio’n berffaith sut mae’r blodyn yn dynwared bywyd ymwybodol, gyda’i ddail yn ymateb yn gyflym i gyffyrddiad rhywun. Fe'i gelwir hefyd yn 'blanhigyn gostyngedig' i lawer, yn bennaf oherwydd bod ei ddail yn cwympo cyn gynted ag y bydd yn canfod y symudiad lleiaf.

  Mae llwyni Mimosa yn cynhyrchu ystod eang o wahanol flodau, gyda melyn, pinc , a gwyn fel rhai o'r lliwiau mwyaf cyffredin. Maent yn tyfu'n gyflym, gyda rhai yn cyrraedd hyd at 10 metr o uchder. Yn lwyn gwydn, gall y mimosa fyw am dros 50 mlynedd, gan gynhyrchu harddyn blodeuo rhwng Ionawr a Mawrth.

  Symbolaeth y Blodyn Mimosa

  Coeden hynod iawn, mae gan y mimosa nodweddion arbennig y mae’n cael eu gwerthfawrogi a hyd yn oed eu parchu mewn rhai rhannau o’r byd ar eu cyfer. Dyma gip manwl ar y llu o ystyron diddorol y tu ôl i'r goeden hardd hon, a'r hyn maen nhw'n ei gynrychioli.

  1. Cryfder a Synhwyraidd Menyw

  Dewiswyd y blodyn mimosa fel symbol swyddogol Diwrnod Rhyngwladol y Menywod. Gellir olrhain hanes y diwrnod hwn yn ôl dros gan mlynedd, pan roddodd dau actifydd Eidalaidd, Teresa Mattei a Rita Montagna, ganghennau mimosa i fenywod eraill a oedd yn ymladd dros gydraddoldeb rhywiol a hawliau menywod.

  Bob blwyddyn ar yr 8fed o Fawrth, mae pobl o amgylch y byd yn cerdded drwy’r strydoedd i goffau Diwrnod Rhyngwladol y Merched. Yn cael ei ystyried yn wyliau byd-eang, ei nod yw codi ymwybyddiaeth am gydraddoldeb rhywiol a dathlu cyfraniadau menywod i gymdeithas. Ers hynny, mae rhoi blodau mimosa i ddangos gwerthfawrogiad o fenywod wedi dod yn draddodiad.

  Dywedodd Terese Mattei ei bod wedi dewis y blodyn mimosa i'w gyflwyno i fenywod eraill oherwydd ei bod yn ei ystyried yn symbol ardderchog o gryfder, sensitifrwydd a sensitifrwydd merched. synwyrusrwydd. Er gwaethaf eu hymddangosiad bregus, gall mimosas dyfu mewn amgylcheddau amrywiol gan eu bod yn blanhigion gwydn a gwydn. Ychydig iawn o waith cynnal a chadw sydd ei angen arnynt hefyd, gan oroesi'r rhai anoddafamodau, a ystyrir yn nodweddion o fod yn fenyw gref, annibynnol.

  3 . Cariad Cyfrinachol

  Mae blodau Mimosa, yn enwedig yr amrywiaeth melyn, yn symbolau poblogaidd o gariad cyfrinachol. Mae cerdd o'r enw I Am Like a Mimosa Tree gan Wade Lancaster yn cyffwrdd â'r pwnc hwn, gan esbonio sut mae person mewn cariad yn debyg i goeden mimosa, gydag arogl persawrus a blodau hardd wedi'u bwriadu ar gyfer rhywun arbennig. Mae hefyd yn chwarae gyda rhai delweddau o'r goeden yn darparu cysgod, sy'n perthyn yn agos i'r cysur a'r diogelwch y gall anwyliaid eu cynnig.

  Gellir ychwanegu blodau Mimosa at duswau i fynegi cariad cyfrinachol tuag at rywun arbennig. Mae hefyd yn cael ei ystyried yn addewid cynnil i fod yno bob amser i'r rhywun arbennig hwnnw.

  4. Harddwch

  Yn cael ei hystyried yn symbol o harddwch o ganlyniad i'w hymddangosiad lliwgar a thrawiadol, mae'r goeden mimosa yn aml yn cael ei phlannu mewn gerddi at ddibenion addurniadol. Mae rhai yn credu y gall harddwch y goeden fod yn gysylltiedig â phersonoliaeth rhywun a'r ffordd y mae unigolyn penodol yn cyfoethogi bywydau'r rhai o'u cwmpas â'u natur hardd.

  5. Amddiffyn a Diogelwch

  Mae'r goeden yn datblygu canghennau a all orchuddio ardal fawr dros gyfnod byr, gan gynnig cysgod rhag pelydrau llym yr haul. Oherwydd hyn, mae'r goeden yn gysylltiedig â diogelwch a gwarchodaeth.

  Un rhywogaeth benodol o mimosa, a elwir ynMae Mimosa tenuiflora, yn boblogaidd iawn ac yn cael ei werthfawrogi o ganlyniad i'w briodweddau meddyginiaethol. Fe'i defnyddir yn y diwydiannau fferyllol i gynhyrchu rhai mathau o gyffuriau, gan ddarparu amddiffyniad rhag afiechydon amrywiol. Mae'r goeden hefyd yn amddiffyn anifeiliaid bach rhag ysglyfaethwyr peryglus.

  6. Ehangu

  Mewn rhai diwylliannau o gwmpas y byd, mae'r goeden mimosa yn cynrychioli ehangu a'r awydd i wneud rhai newidiadau mewn bywyd. Gall hefyd fod yn gysylltiedig ag ehangu amrywiol agweddau ar fywyd gan gynnwys teulu, gyrfa, neu unrhyw gynlluniau arbennig.

  7. Sensitifrwydd a Goddefgarwch

  Coeden sensitif yw'r mimosa gyda dail sy'n plygu pan gânt eu cyffwrdd neu pan ganfyddir oerni, a dyna pam ei fod yn cynrychioli sensitifrwydd. Fodd bynnag, mae hefyd yn hynod oddefgar a gall oroesi mewn amgylcheddau anffafriol. O ganlyniad, mae'n symbol o oddefgarwch yn ogystal â sensitifrwydd. Mae rhai yn credu y bydd gweld y goeden hon yn rhoi'r cryfder a'r goddefgarwch iddynt ymdopi ag unrhyw sefyllfa anodd y gallent ddod o hyd iddi.

  8. Marwolaeth a Galar

  Tra bod blodau melyn mimosa yn fynegiant perffaith o gariad ac edmygedd, mae blodau gwyn fel arfer yn symbol o farwolaeth a galar. Mae hyn yn arbennig o wir mewn gwledydd Asiaidd fel Japan, Tsieina, a Korea, lle mae cael mimosas gwyn mewn priodas neu eu hanfon at rywun sy'n sâl yn cael ei ystyried yn dramgwyddus iawn.Defnyddir mimosa gwyn yn aml mewn angladdau neu wrth gynnig cydymdeimlad a chydymdeimlad.

  Defnyddio Llwyni Mimosa

  Ymwadiad

  Darperir y wybodaeth feddygol ar symbolsage.com ar gyfer addysg gyffredinol dibenion yn unig. Ni ddylid defnyddio'r wybodaeth hon mewn unrhyw ffordd yn lle cyngor meddygol gan weithiwr proffesiynol.

  Mae tystiolaeth bod y darnau o risgl mimosa a gwreiddiau yn meddu ar briodweddau gwrthfacterol a gwrthlidiol cryf. Mae ganddo hefyd enw da mewn meddygaeth draddodiadol fel triniaeth effeithiol ar gyfer clwyfau a phroblemau croen. Mewn rhai gwledydd, defnyddir gwreiddiau mimosa i wneud past cynnes sydd wedyn yn cael ei osod dros glwyfau i atal gwaedu a lleddfu cosi.

  Mimosa pudica, a elwir hefyd yn 'goeden gysgu' ' , yw un o'r mathau mwyaf poblogaidd o mimosa. Mae bob amser wedi bod yn boblogaidd mewn meddygaeth draddodiadol a chredir ei fod yn helpu i drin materion iechyd amrywiol megis dolur rhydd, poen yn y cyhyrau, a rhewmatism. Mae hadau mimosa, sy'n cael eu hadnabod fel sgwrwyr perfedd pwerus, yn cael eu defnyddio fel y prif gynhwysyn mewn capsiwlau llysieuol sy'n honni eu bod yn glanhau'ch llwybr treulio trwy dynnu tocsinau a bacteria niweidiol.

  Mae rhai astudiaethau wedi dangos y gall hadau mimosa pudica helpu gyda'r meddwl anhwylderau iechyd fel gorbryder ac iselder. Dywedir ei fod yn helpu i hybu lefelau serotonin trwy wella iechyd y perfedd, gan atal anghydbwysedd cemegol sy'n achosi'r arferolsymptomau gorbryder ac iselder – anniddigrwydd, trafferth cysgu, a theimladau melancholy.

  Gofalu am Goed Mimosa

  Mae coed Mimosa yn aml yn ddewis poblogaidd ymhlith garddwyr sydd am ychwanegu pop o liw at eu gerddi. Mae coed gyda blodau melyn yn berffaith ar gyfer y rhai sydd eisiau rhywbeth trawiadol a thrawiadol, ond mae cyltifarau gyda blodau gwyn yn opsiwn gwell cywair isel, ond cofiadwy.

  Gan fod coed mimosa yn wydn, maen nhw'n hawdd eu tyfu ac nid oes angen fawr ddim gofal arnynt. Fodd bynnag, mae'n bwysig gwneud yn siŵr bod y goeden yn cael ei phlannu mewn ardal sy'n agored i lawer o haul y bore. Gall gorddyfrio effeithio ar dyfiant y goeden felly mae’n well aros iddi sychu rhwng dyfrio, yn enwedig os yw’r planhigyn yn dal i fod yn lasbren. Gall pridd soeglyd arwain at bydredd gwreiddiau a lladd y planhigyn.

  Y gwrtaith delfrydol ar gyfer planhigyn mimosa yw gwrtaith cytbwys 10:10:10. Fodd bynnag, gan fod y coed hyn yn tyfu'n gyflym, nid oes angen gor-wrteithio. Gall gwreiddiau'r planhigyn hefyd ddod yn ymledol, a dyna pam nad yw plannu ger ardaloedd concrit yn ddelfrydol.

  Mae angen tocio coed Mimosa yn rheolaidd, ond dim ond os yw'r planhigyn wedi bod yn tyfu am gyfnod y dylai hyn ddechrau. lleiafswm o dair blynedd. Dylid tocio bob amser yn ystod y gaeaf i gael canlyniadau delfrydol a'i osgoi yn yr haf. Dylid hefyd archwilio'r goeden yn awr ac yn y man am blâu a chlefydau.

  Amlapio

  Mae'r mimosa ynblodyn deniadol sy'n gwneud ychwanegiad deniadol a chynnal a chadw isel i unrhyw ardd. Oherwydd arwyddocâd blodau mimosa, fe'u dewisir yn aml i'w hychwanegu at duswau neu eu cyflwyno fel symbolau cariad ac anwyldeb. Mewn rhai rhannau o'r byd, mae'n parhau i fod yn lwyn collddail uchel ei barch a pharchus iawn.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.