Symbolaeth Fes - Beth Mae'r Cnau Bach hwn yn ei Olygu?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Yn gyffredinol, mae mes yn cael eu hystyried yn symbol o lwc dda a digonedd. Mewn gwirionedd, mae mes yn cael eu cydnabod yn eang fel y cneuen mwyaf ffodus yn y byd, ond nid oes llawer o bobl yn ymwybodol o'r chwedlau oesol a roddodd enedigaeth i'r cysylltiadau symbolaidd hyn. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio beth mae mes yn ei olygu i wahanol ddiwylliannau a sut daeth yr ystyron hyn i fod.

  Hanes Mes fel Swyn Lwcus

  Clustdlysau gre mes gan Saffron a Saege. Gweler yma.

  Yn ôl hanesion hen chwedlau Saesneg, roedd mes yn wreiddiol yn arwyddocaol ym myd dewiniaeth a hud a lledrith. Ar adeg pan oedd gwrachod Celtaidd yn gorfod bragu diodydd a thaflu swyn yn y cysgodion, credir y byddai gwrachod yn cyfnewid mes yn y coed i adnabod ei gilydd ac i adael i'r llall wybod eu bod mewn cwmni diogel, yn debyg iawn i Gristnogion y symbol o'r Icthys .

  Ym mytholeg Roeg, roedd y dderwen yn goeden sanctaidd a oedd yn gysylltiedig â Zeus , y duw goruchaf. Hyd heddiw, mae gan oracl Zeus yn Epirus y dderwen sanctaidd yng nghanol y llwyn, a byddai offeiriaid yn ceisio datgelu negeseuon gan y duwiau trwy ddehongli siffrwd dail y dderwen.

  Mae gan fytholeg Norsaidd ei hanes ei hun gyda'r mes. Roedd derw uchel yn denu mellt, ac felly credid bod y goeden yn gysegredig i Thor, duw'r mellt. Wedi marchogaeth ystormydd, deuai derwyddon i gasglu mes, pa raibob amser yn cael eu harbed yn wyrthiol rhag digofaint y duw.

  Gyda'r chwedl hon mewn golwg, byddai Llychlyn fel arfer yn rhoi mes ar silff y ffenestr pryd bynnag y byddai storm enfawr yn chwythu, fel arwydd o barch i Thor, ac i ofyn am amddiffyniad rhag mellt dinistriol. Wrth gwrs, roedd y rhain yn yr hen ddyddiau pan oedd pobl yn credu bod mellt yn dod i mewn i'ch cartref trwy'r ffenestr.

  Yn ôl chwedl Norseg arall, mae'r duw, Odin , wedi pigo derwen i'w hongian. ei hun o, fel y gallai ennill hen ddoethineb y goeden.

  Yn wir, mae rhai coed derw yn gallu byw hyd at fil o flynyddoedd oed, ac mae'n ddiddorol a rhyfeddol meddwl y gallai coeden mor gryf, sefydlog a hen. tarddu o fesen fach isel. Dyma lle mae'r ddihareb goed derw mawr o fes bach yn tyfu i ddangos y gall pethau mawr ddod i'r amlwg o ddechreuadau bach a gostyngedig.

  Tra bod diwylliannau eraill yn ymfoddloni ar gario mes neu eu defnyddio fel addurniadau er mwyn ail-greu'r chwedlau gwych am sut mae coed derw yn cario grasusau da duwiau a gwrachod, mae diwylliannau eraill yn bwyta mes fel danteithfwyd annibynnol ac yn gynhwysyn blasus i brydau mwy cymhleth.

  Y cyntaf i wneud hyn oedd y derwyddon, a gredent fod ffrwyth y dderwen nerthol yn cynnwys rhinweddau proffwydol. Mewn gwirionedd, mae haneswyr o’r farn bod y gair ‘drwydd’ yn llythrennol yn dod o’r gair Celtaidd am mes.

  Ystyr a Symbolaeth Fes

  O ystyried ei gwreiddiau hanesyddol cyfoethog ac amrywiol, mae'r fesen wedi ennill llawer o wahanol ystyron a symbolaeth ar ôl miloedd o flynyddoedd.

  • Iechyd da – yn debygol oherwydd ei gysylltiad â gwrachod a mages pwerus, credir bod cario mes yn amddiffyn un rhag dal poenau a salwch. Os yw eisoes yn sâl, credir bod dal mes yn lleddfu poen ac yn cyflymu'ch adferiad.
  • Amddiffyn yn ystod stormydd mellt a tharanau – Mae Thor yn edrych yn hoffus ar y dderwen , felly ar ôl mae mes yn y tŷ yn cael ei ystyried yn swyn amddiffynnol rhag mellt oddi wrth Thor.
  • Doethineb – Mae cymdeithas yn dal i barchu henaint fel sail i wybodaeth a doethineb. Felly, credir bod hen goed derw yn dwyn doethineb yn ei ffrwythau.
  • Cryfder a nerth – Y mae Odin a Thor, a ystyrid yn dduwiau pwerus, wedi ymostwng o flaen coed derw a'u hepil gostyngedig – y mesen. Felly mae mes yn dynodi grym.
  • Ieuenctid tragwyddol – Mae merched mewn rhai diwylliannau yn gwisgo mes am eu gyddfau, gan obeithio atal dwylo amser ac atal heneiddio.
  • Dyfalbarhad a photensial - O fes bach tyfwch y dderwen nerthol, trwy frwydr yn ystod amseroedd caled. Felly, dywedir bod y gneuen lwcus yn symbol o botensial cyfoethog ac y bydd yn gallu dyfalbarhau.

  Dyfyniadau Sylweddol Eraill am Fes

  Y cryfafNid yw o dderw'r goedwig yr un sy'n cael ei amddiffyn rhag y storm ac yn cuddio rhag yr haul. Mae'n un sy'n sefyll yn yr awyr agored lle mae'n cael ei orfodi i frwydro am fodolaeth yn erbyn y gwyntoedd a'r glaw a'r haul crasboeth. – Bryn Napoleon

  > Mae anfeidredd o goedwig yn gorwedd ynghwsg o fewn breuddwydion un fesen – Wayne Dyer

  O fewn mesen fach, derwen nerthol yn aros! Mae pethau gwych bob amser yn dechrau'n fach, felly cofleidiwch ddechreuadau a chymerwch lawenydd ar y daith - Pearl Sanborn

  Mae pob bod dynol yn cael ei fridio â set unigryw o botensial sy'n dyheu am gael ei gyflawni mor sicr â'r mae mes yn dyheu am ddod yn dderwen o'i mewn. – Aristotle

  Mes mewn Emwaith

  Mae dylunwyr gemwaith yn defnyddio symbol y fesen ar fodrwyau, crogdlysau ac ategolion eraill. Mae swyn mes bach hefyd wedi addurno dolenni llawes, clustdlysau, neu hyd yn oed nodau tudalen.

  Mae mes yn edrych yn hardd a blasus mewn clustdlysau, tywydd fel dangles neu stydiau. Tra bod siâp 3D y fesen yn creu crogdlysau anghyfforddus, gellir eu steilio i eistedd yn gyfforddus. Mae rhai crogdlysau mes yn gweithredu fel lociau, gyda lle y tu mewn ar gyfer nodyn bach neu dlysau arbennig. Fel arfer mae dail neu frigau derw yn cyd-fynd ag emwaith sy'n cynnwys mes, i gael golwg bohemaidd. Isod mae rhestr o brif ddewisiadau'r golygydd sy'n cynnwys y symbol mes.

  Dewisiadau Gorau'r Golygydd-6%Joji Boutique: Mwclis Pendant Mesen Gwydr Aur Ambr Gweler HonYmaAmazon.comCadwyn Swyn Acorn Sterling Silver 3D, 18" Gweler Hwn YmaAmazon.comMwclis Pendant Ambr Baltig ar gyfer Merched a Dynion. Pendant Mes wedi'i Gwneud â Llaw ar gyfer.. . Gweler Hwn YmaAmazon.com Diweddariad diwethaf ar: Tachwedd 23, 2022 11:59 pm

  Mae mes hefyd yn creu prosiectau celf a chrefft gwych Mae plant weithiau'n paentio mes, aur neu arian i wneud tlws crog a swyn lwcus yn Gall y cnau hefyd gael eu clymu at ei gilydd i greu mwclis.Mae'r gneuen lwcus hefyd yn cael ei ddefnyddio'n aml ar gyfer cofroddion babanod i ddymuno ffrwyth llawn potensial y rhai bach.

  Cwestiynau Cyffredin (FAQs) Ynglŷn Mes

  A yw mes yn cael eu hystyried yn symbolau lwcus?

  Ydy, mae mes yn symbol lwcus, yn dynodi ffortiwn da, ffyniant a lwc.

  Beth mae'r fesen yn ei olygu i Gristnogion?

  Credir bod y fesen yn arwydd o addewid Duw, gan annog credinwyr i ganolbwyntio ar ddaioni Duw a gollwng unrhyw amheuaeth.Yn y modd hwn, daioni a bendithion Duw credir eu bod yn dilyn.

  Pa mor hir mae'n ei gymryd i dderwen gynhyrchu mes?

  Mae mes yn gynnyrch dros 20 i 30 mlynedd o dyfiant araf. Er mwyn i dderwen gael mes, mae angen iddi aeddfedu, ac mae hyn yn cymryd sawl degawd.

  Beth mae tatŵ mes yn ei olygu?

  Mae tatŵs mes yn datŵs bach yn llawn. gyda llawer o ystyr. Fel y trafodwyd eisoes, mae gan y fesen lawerystyron cadarnhaol sy'n gysylltiedig ag ef. Gall tatŵ mes fod yn fach ac yn gynnil neu'n fawr ac yn denu sylw - chi biau'r dewis.

  Allwch chi fwyta mes?

  Ydy, mae mes yn fwytadwy, ond ni ellir eu bwyta'n amrwd. Mae hyn oherwydd bod rhai mes yn gallu bod yn chwerw ac yn wenwynig i'w bwyta, a dyna pam mae angen eu prosesu cyn eu bwyta.

  Yn Gryno

  Ystyr a symbolaeth mes

  Fel symbol o ddoethineb, cryfder , a photensial, mae'r fesen fach yn symbol o obaith tragwyddol bod pethau gwych ar fin dod, yn union fel y dderwen nerthol y mae'n disgyn ohoni'n osgeiddig. O hen chwedlau Saesneg i nygets meddwl cyfoes, mae mes yn fan gwerthfawr ym mron pob diwylliant sy'n ceisio lwc.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.