Hanes Rhyfedd Pennau Crebach (Tsantas)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Roedd pennau crebachu, y cyfeirir atynt yn gyffredin fel tsantsas , yn chwarae rhan mewn defodau a thraddodiadau seremonïol hynafol ledled yr Amason. Mae pennau crebachu yn bennau dynol sydd wedi'u dad-ben-draw sydd wedi'u lleihau i faint oren.

  Am ddegawdau, bu sawl amgueddfa ledled y byd yn arddangos yr arteffactau diwylliannol prin hyn, ac roedd y rhan fwyaf o ymwelwyr yn rhyfeddu atynt ac yn eu hofni. Dewch i ni ddarganfod mwy am y pennau crebachlyd hyn, ynghyd â’u harwyddocâd diwylliannol a chrefyddol.

  Pwy a grebachodd y pennau?

  9>Pennau crebachlyd mewn arddangosyn. PD.

  Roedd crebachu pen seremonïol yn arfer cyffredin ymhlith Indiaid Jivaro yng ngogledd Periw a dwyrain Ecwador. Wedi'i gynhyrchu'n bennaf yn Ecwador, Panama, a Columbia, roedd y traddodiad seremonïol hwn sy'n gysylltiedig â gweddillion dynol yn cael ei ymarfer hyd ganol yr 20fed ganrif.

  Roedd y Jivaro yn aelodau o'r Shuar, Wampís/Huambisa, Achuar, Awajún/Aguaruna, yn ogystal â llwythau Indiaidd Candoshi-Shapra. Dywedir bod y broses seremonïol o grebachu pen yn cael ei wneud gan ddynion y llwyth a bod y dull yn cael ei drosglwyddo o dad i fab. Ni roddwyd y statws oedolyn llawn i fachgen nes iddynt ddysgu’r technegau crebachu pen yn llwyddiannus.

  Daeth y pennau crebachu oddi wrth y gelynion a laddwyd gan y dynion yn ystod ymladd. Tybid fod ysbrydion y dioddefwyr hyn wedi eu dal trwy glymu genau y pen crebachlyd agpinnau a chortyn.

  Sut y Crebachwyd y Pennau

  //www.youtube.com/embed/6ahP0qBIicM

  Roedd y broses o grebachu pen yn hir ac yn cynnwys sawl defodol camau. I gyd-fynd â'r holl broses o grebachu roedd dawnsio a defodau a fyddai weithiau'n mynd ymlaen am ddyddiau.

  • Yn gyntaf, i gario'r pen wedi'i dorri'n ôl o'r frwydr, byddai rhyfelwr yn tynnu'r pen oddi ar y gelyn a laddwyd, yna edafu rhwymyn ei ben trwy ei geg a'i wddf i'w wneud yn haws i'w gario.
  • Unwaith yn ôl yn y pentref, byddai'r benglog yn cael ei dynnu a'i gynnig i'r anacondas. Tybid y nadroedd hyn yn dywyswyr ysbrydol.
  • Caewyd amrannau a gwefusau'r pen wedi'i dorri.
  • Wedyn berwyd y croen a'r gwallt am ychydig oriau i grebachu'r pen i tua thraean o'i faint gwreiddiol. Roedd y broses hon hefyd yn gwneud y croen yn dywyllach.
  • Ar ôl ei ferwi, rhoddwyd tywod poeth a cherrig y tu mewn i'r croen i'w wella a helpu i'w fowldio i siâp.
  • Fel cam olaf, y pennau eu dal dros dân neu eu rhwbio â siarcol i dduo'r croen.
  • Unwaith y byddai'n barod, byddai'r pen yn cael ei wisgo ar raff o amgylch gwddf y rhyfelwr neu'n cael ei gario ar ffon.

  Sut y tynnwyd esgyrn y benglog wrth grebachu pennau?

  Unwaith y byddai'r rhyfelwr i ffwrdd yn ddiogel oddi wrth ei elynion ac wedi tynnu'r pen oddi ar yr un a laddwyd ganddo, byddai'n bwrw ymlaen â'r busnes o gael gwared ar y benglog diangenesgyrn o groen y pen.

  Gwnaed hyn yn ystod gwledd o'r buddugwyr yng nghanol llawer o ddawnsio, yfed, a dathlu. Byddai'n gwneud toriad yn llorweddol gyda nape y gwddf rhwng y clustiau isaf. Yna byddai'r fflap croen dilynol yn cael ei dynnu i fyny i goron y pen ac yna'n cael ei blicio i lawr dros yr wyneb. Byddai cyllell yn cael ei defnyddio i dorri'r croen i ffwrdd o'r trwyn a'r ên. Byddai'r esgyrn penglog yn cael eu taflu neu eu gadael i'r anacondas eu mwynhau.

  Pam roedd y croen wedi berwi?

  Roedd berwi'r croen yn help i grebachu'r croen ychydig, er nid dyma oedd y prif fwriad. Roedd berwi yn helpu i lacio unrhyw fraster a chartilag y tu mewn i'r croen y gellid ei dynnu'n hawdd wedyn. Yna gallai'r croen fod yn llawn tywod poeth a chreigiau a ddarparodd y prif fecanwaith crebachu.

  Ystyr a Symbolaeth y Pennau Crebach

  Mae'n hysbys mai'r Jivaro yw'r bobl fwyaf rhyfelgar o Dde America. Buont yn ymladd yn ystod ehangiad yr Ymerodraeth Inca, a buont hefyd yn brwydro yn erbyn Sbaen yn ystod y goncwest. Does ryfedd fod eu traddodiadau diwylliannol a chrefyddol hefyd yn adlewyrchu eu natur ymosodol! Dyma rai o ystyron symbolaidd y pennau crebachlyd:

  Dewrder a Buddugoliaeth

  Roedd y Jivaro yn falch nad oedden nhw erioed wedi cael eu gorchfygu, felly roedd y pennau crebachlyd yn gwasanaethu fel symbolau gwerthfawr o ddewrder a buddugoliaeth i'r rhyfelwyr llwythol ar ôl cyfnod hirtraddodiad o ymryson gwaed a dial Fel tlysau rhyfel, credid eu bod yn dyhuddo ysbrydion hynafiaid y buddugwr.

  Symbolau Grym

  Yn niwylliant Shuar, roedd pennau crebachu yn bwysig symbolau crefyddol y credid eu bod yn meddu ar bwerau goruwchnaturiol. Credwyd eu bod yn cynnwys ysbryd y dioddefwyr, ynghyd â'u gwybodaeth a'u sgiliau. Yn y modd hwn, roeddent hefyd yn ffynhonnell pŵer personol i'r perchennog. Tra bod rhai diwylliannau'n gwneud gwrthrychau pwerus i ladd eu gelynion, lladdodd y Shuar eu gelynion i wneud gwrthrychau pwerus.

  Roedd y pennau crebachlyd yn dalisman o gymuned y buddugoliaethwr, a chredir bod eu pwerau wedi'u trosglwyddo i'r buddugwr. aelwyd yn ystod y seremoni, a oedd yn cynnwys gwledd gyda nifer o fynychwyr. Fodd bynnag, credwyd bod pwerau talismanig tsantsas yn lleihau o fewn tua dwy flynedd, felly dim ond ar ôl hynny y cawsant eu cadw fel cofroddion.

  Symbolau Dial

  Tra bod rhyfelwyr eraill yn ymladd dros pŵer a thiriogaeth, ymladdodd y Jivaro am ddialedd. Pe bai rhywun annwyl yn cael ei ladd ac nad oedd yn cael ei ddial, roedden nhw'n ofni y byddai ysbryd eu hanwyliaid yn ddig ac yn dod ag anffawd i'r llwyth. I'r Jivaro, nid oedd lladd eu gelynion yn ddigon, felly roedd y pennau crebachu yn symbol o ddialedd ac yn brawf bod eu hanwyliaid wedi cael eu dial.

  Roedd y Jivaro hefyd yn credu bod ybyddai ysbrydion eu gelynion lladdedig yn ceisio dialedd, felly byddent yn cilio eu pennau ac yn cau eu safnau i atal yr eneidiau rhag dianc. Oherwydd eu cynodiadau crefyddol, daeth decapitation a chrebachu pen seremonïol yn arwyddocaol yn niwylliant Jivaro.

  Isod mae rhestr o brif ddewisiadau'r golygydd yn cynnwys Shrunken Heads.

  Dewisiadau Gorau'r Golygydd Pennau Crebachog: AILMASTRU Gweld Hwn Yma Amazon.com RiffTrax: Pennau Crebach Gweld Hwn Yma Amazon.com Pennau Crebach Gweld Hwn Yma Amazon.com Ghoulish Productions Pen crebachlyd A - 1 Addurniadol Calan Gaeaf Gweld Hwn Yma Amazon.com Loftus Mini Crebachu Pen Hongian Calan Gaeaf 3" Addurno Prop, Du Gweler Hwn Yma Amazon.com Ghoulish Productions Shrunken Head A 3 Prop See This Here Amazon.com Diweddariad diwethaf oedd ar: Tachwedd 24, 2022 3:34 am

  Hanes Pennau Crebachedig

  Mae Jivaro Ecwador yn airwyr yr ydym yn eu clywed am y mwyaf aml, ond gellir olrhain y traddodiad o gymryd pennau dynol a'u cadw yn ôl i'r hen amser mewn gwahanol ranbarthau.Roedd hela pennau yn gyffredin mewn diwylliannau sy'n credu gol yn bodolaeth enaid y credid ei fod yn preswylio yn y pen.

  Y Traddodiad Hynafol o Hela Pennau

  Roedd penydunt yn draddodiad a ddilynwyd yn yr hen amser mewn llawer gwlad ar draws y byd. Yn Bafaria ar ddiwedd y cyfnod Paleolithig,claddwyd pennau dihysbyddu ar wahân i gyrff, a oedd yn awgrymu arwyddocâd y pen i'r diwylliant Azilian yno.

  Yn Japan, o'r cyfnod Yayoi hyd at ddiwedd y cyfnod Heian, defnyddiodd rhyfelwyr Japan eu gwaywffyn neu hoko am barablu pennau toredig eu gelynion lladdedig.

  Ar Benrhyn y Balcanau, credid bod cymryd pen dynol yn trosglwyddo enaid y meirw i'r lladdwr.

  Y parhawyd â thraddodiad yng ngorymdeithiau'r Alban hyd ddiwedd yr Oesoedd Canol a hefyd yn Iwerddon.

  Gelwid hefyd am Headhunting yn Nigeria, Myanmar, Indonesia, dwyrain Afghanistan, a ledled Oceania.

  Yn Seland Newydd , cafodd pennau'r gelynion a oedd wedi'u dadfeddiannu eu sychu a'u cadw i gadw nodweddion wyneb a marciau tatŵ. Roedd yr Awstraliaid Aboriginal hefyd yn meddwl bod eneidiau eu gelynion lladdedig yn mynd i mewn i'r lladdwr. Fodd bynnag, dim ond y Jivaro yn Ne America yn bennaf a wnaeth y traddodiad rhyfedd o grebachu pennau i faint dwrn. yn y 19eg ganrif, enillodd pennau crebachu werth ariannol ymhlith Ewropeaid fel cofroddion prin ac eitemau diwylliannol. Roedd y rhan fwyaf o bobl a oedd yn berchen ar tsantsas yn fodlon masnachu eu talismans ar ôl i'w pŵer gael ei drosglwyddo eisoes. Yn wreiddiol, cynhyrchwyd pennau crebachu ar gyfer seremonïau gan rai grwpiau diwylliannol. Y galw am tsantsas tyfodd y cyflenwad yn rhy gyflym, a arweiniodd at greu llawer o nwyddau ffug i ateb y galw.

  Dechreuodd y pennau crebachu gael eu gwneud nid yn unig gan bobl yr Amazon ond hefyd gan bobl o'r tu allan at ddibenion masnachu, gan arwain at ddidwyll, masnachol. tsantsas . Roedd y rhan fwyaf o'r bobl hyn o'r tu allan yn feddygon meddygol, yn dechnegwyr corffdy, ac yn dacsidermwyr. Yn wahanol i'r pennau crebachog seremonïol a gynhyrchwyd ar gyfer pwerau talismanaidd, dim ond i'w hallforio i farchnad drefedigaethol Ewrop y gwnaed tsantsas masnachol.

  Mewn rhai achosion, roedd pennau crebachog hyd yn oed yn cael eu gwneud o bennau anifeiliaid fel mwncïod, geifr, a sloths, yn ogystal â deunyddiau synthetig. Waeth beth fo'u dilysrwydd, cawsant eu hallforio ledled Gogledd America ac Ewrop. Fodd bynnag, nid oedd gan tsantsas masnachol yr un gwerth hanesyddol â tsantsas seremonïol, gan eu bod wedi'u gwneud ar gyfer casglwyr yn unig.

  Mewn Diwylliant Poblogaidd<10

  Ym 1979, ymddangosodd pen crebachlyd yn y ffilm Wise Bloods gan John Huston. Roedd ynghlwm wrth gorff ffug ac yn cael ei addoli gan un o'r cymeriadau. Fodd bynnag, canfuwyd yn ddiweddarach ei fod yn tantsa go iawn—neu'n ben dynol go iawn.

  Am ddegawdau, roedd y pen crebachog wedi'i arddangos ym Mhrifysgol Mercer yn Georgia. Roedd wedi dod yn rhan o gasgliad y brifysgol ar ôl marwolaeth cyn-aelod o’r gyfadran a oedd wedi ei brynu wrth deithio yn Ecwador ym 1942.

  Dywedirprynwyd y pen crebachog oddi wrth y Jivaro trwy fasnachu ar ei gyfer gyda darnau arian, cyllell boced, ac arwyddlun milwrol. Fe'i benthycwyd gan y brifysgol ar gyfer propiau'r ffilm wrth i'r ffilm gael ei ffilmio yn Macon, Georgia, ger y brifysgol. Mae cynlluniau i ddychwelyd y pen i Ecwador lle y tarddodd.

  A yw pennau crebachu yn dal i gael eu gwneud heddiw?

  Er bod crebachu pennau wedi'i wneud yn wreiddiol at ddibenion seremonïol a chrefyddol, fe ddechreuwyd ei wneud yn ddiweddarach at ddibenion masnach. Byddai'r llwythau yn eu masnachu i orllewinwyr am ynnau ac eitemau eraill. Hyd at y 1930au, roedd yn dal yn gyfreithlon i brynu pennau o'r fath a gellid eu cael am tua $25. Dechreuodd y bobl leol ddefnyddio pennau anifeiliaid i dwyllo twristiaid a masnachwyr i'w prynu. Gwaharddwyd yr arferiad ar ôl 1930. Mae'n debyg bod unrhyw bennau crebachog sydd ar gael ar wefannau heddiw yn ffug.

  Yn Gryno

  Mae pennau crebachu yn weddillion dynol ac yn eitemau diwylliannol gwerthfawr. Cawsant werth ariannol yn y 19eg ganrif fel cofroddion prin, a arweiniodd at greu tsantsas masnachol i ateb y galw cynyddol.

  I Indiaid Jivaro, maent yn parhau i fod yn symbol o ddewrder, buddugoliaeth , a grym, er mae'n debyg y daeth yr arfer o grebachu pen seremonïol i ben yng nghanol yr 20fed ganrif. Er bod gwerthu pennau o'r fath yn anghyfreithlon yn Ecwador a Pheriw yn y 1930au, nid yw'n ymddangos bod unrhyw gyfreithiau yn erbyn eu gwneud.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.