Pob Lwc Planhigion (Rhestr)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Pob lwc mae planhigion yn berffaith fel anrhegion i ffrindiau a theulu neu i’w cadw o gwmpas y tŷ fel symbol o bethau da i ddod. Mae yna lawer o blanhigion y credir eu bod yn denu egni cadarnhaol, ffyniant a lwc o'u gosod yn yr ardal gywir o'ch cartref. Dyma gip ar amryw o blanhigion pob lwc sydd i'w cael ledled y byd.

  Bambŵ Lwcus

  Am fwy na 5,000 o flynyddoedd, mae'r bambŵ lwcus wedi bod yn symbol poblogaidd o lwc dda a ffortiwn yn y rhan fwyaf o wledydd Asia. Yn Tsieina, gelwir y planhigyn hwn y Fu Gwey Zhu . Mae'r gair Fu yn golygu lwc a ffortiwn, Gwey , ar y llaw arall, yn dynodi anrhydedd a grym , tra bod Zhu yn sefyll am >bambŵ .

  Yn ôl Feng Shui, gall bambŵ lwcus ddenu egni chi addawol, grym bywyd cadarnhaol, neu egni materol sy'n gwahodd ffortiwn da i'ch cartref. Pan gaiff ei roi mewn cynhwysydd cywir, gall y bambŵ lwcus hefyd gynrychioli'r pum elfen - daear, tân, dŵr, pren a metel.

  Cofiwch nad yw cael planhigyn bambŵ lwcus yn ddigon i ddod â ffortiwn da i'ch cartrefi. Yn Feng Shui, mae nifer y coesynnau hefyd yn arwyddocaol. O'r herwydd, mae angen i chi drefnu chwe choesyn o'r planhigyn mewn fâs neu gynhwysydd i ddenu lwc dda.

  Palms

  Mae palmwydd yn darparu carisma naturiol, ac maen nhw'n dod â naws drofannol i'ch cartref neu'ch swyddfa. Yn ogystal â hyn, amrywiaeth o blanhigion canpuro'r awyr hefyd a dod â lwc i'ch bywydau.

  Yn Feng Shui, gwyddys bod palmwydd yn dod â chyfoeth, hapusrwydd, lwc, a gobaith. Y rheswm yw y gall y planhigyn ddenu egni cadarnhaol chi ac actifadu unrhyw elfennau Feng Shui sydd ar goll. Y lleoliad gorau ar gyfer palmwydd yw y tu allan i'ch cartrefi oherwydd gallant rwystro sha chi, sef egni negyddol sy'n atal llif yr egni chi.

  Y mathau mwyaf cyffredin o gledrau yw European Fan, Lady Palm, Areca Palm, a Sago Palm. Mae'r rhan fwyaf o'r cledrau hyn yn fach a gellir eu gosod dan do neu yn yr awyr agored.

  Cactus

  Mae'r Aztecs yn ystyried cactws blodeuol yn addawol. Iddyn nhw, mae'r planhigyn hwn yn cynrychioli lwc dda, ac unwaith y bydd ei flodyn yn blodeuo, dywedir y bydd newyddion da yn cyrraedd. Dechreuodd y gred hon gyda chwedl. Wrth i'r stori fynd yn ei blaen, derbyniodd yr offeiriaid Aztec addewid gan dduwiau rhyfel a haul y byddent yn dod o hyd i gartref newydd pan welsant eryr yn dal neidr yn clwydo ar gactws. Credwch neu beidio, dywedir bod y stori wedi dod yn wir yn Nyffryn Mecsico.

  Yn Feng Shui, mae cactws hefyd yn cael ei ystyried yn lwcus oherwydd ei fod yn rhyddhau egni amddiffynnol. Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi osod y planhigyn yn yr ardal gywir o'ch cartref. Cofiwch fod gan y planhigyn hwn ddrain, a all yrru egni positif i ffwrdd. O'r herwydd, y lleoliad gorau ar gyfer cactws yw cornel enwogrwydd ac enw da eich cartref, sydd ar draws prif fynedfaeich tŷ. Cyn belled ag y bo modd, dylech osgoi gosod cactws yn eich ystafell fyw, ystafell wely, swyddfa, cegin, ac ystafell ymolchi.

  Jade Plant

  Yn draddodiadol, mae pobl yn rhoi planhigion jâd i berchnogion busnes newydd oherwydd mae'n meddwl i lwc dda. Gelwir y planhigion hyn hefyd yn blanhigion arian. Yn ôl Feng Shui, mae planhigion jâd yn addawol oherwydd eu dail crwn, sy'n gweithredu fel drws i lwyddiant a ffyniant. O'r herwydd, bydd gosod y planhigyn ger prif fynedfa eich swyddfa neu gartref yn denu ac yn croesawu ffortiwn da i'ch bywyd.

  Ti Hawaii

  Mae'r Ti Hawaiian yn blanhigyn blodeuol hardd, a chredir ei fod dod â lwc dda i'w berchnogion. Daeth y gred hon o'r Polynesiaid cynnar. Yn ôl iddynt, mae gan y planhigyn bwerau cyfriniol. Mewn gwirionedd, mae Hawaiiaid yn credu y gall atal ysbrydion drwg, a hefyd yn ystyried y planhigyn hwn fel cludwr lwc dda, gobaith parhaol, a bywyd hir. Iddyn nhw, gallwch chi ddyblu eich lwc trwy blannu dwy goesyn o Hawaii Ti mewn pot.

  Pachira neu Money Tree

  Pachira yw un o'r planhigion lwc dda mwyaf poblogaidd ledled y byd, a credir ei fod yn denu arian a ffortiwn da. Yn ôl chwedl Asiaidd enwog, gweddïodd ffermwr tlawd a oedd yn byw yn Taiwan am arian. Ar ei ffordd adref, daeth o hyd i pachira. Yn fuan wedyn, daeth y ffermwr yn gyfoethog trwy werthu'r planhigion sy'n cael eu tyfu o hadau'r planhigyn.

  Mae'r planhigion pachira ynplethedig gyda'i gilydd pan fydd eu coesyn yn ifanc ac yn dyner i wahodd pob lwc. Fel arfer, fe welwch goeden arian gyda thri neu bum coesyn wedi'u plethu gyda'i gilydd. Nid ydynt yn plethu pedwar coesyn oherwydd bod pedwar yn rhif anlwcus yn Feng Shui.

  Tegeirianau

  Mae’n gred gyffredin y gall tegeirianau mewn pot ddod â ffyniant a lwc dda, yn enwedig os ydych chi’n chwilio am gariad. Yn ôl y chwedlau, mae gan y planhigyn hwn gyda blodyn hyfryd bwerau hudolus, ac mae'n cynyddu'ch siawns o ddenu partner rhamantus.

  Yn Feng Shui, mae gan degeirianau wahanol ystyron yn dibynnu ar ei liw. Er enghraifft, gall tegeirianau gwyn lenwi'ch cartrefi â heddwch. Ar y llaw arall, gall pinc ddenu perthnasoedd cytûn. Yn olaf, lliw mwyaf addawol tegeirian yw fioled.

  Planhigion Arian

  A elwir hefyd yn winwydden arian, credir bod y planhigyn arian yn denu lwc dda, cyfoeth a ffyniant. Mewn gwirionedd, mae'n gred gyffredin y gall y planhigyn hwn gael gwared ar rwystrau ariannol a dod â sawl ffynhonnell incwm, yn enwedig pan gaiff ei osod yng nghornel de-ddwyrain eich ystafell fyw. Yn ôl Vastu Shastra, system draddodiadol Indiaidd o bensaernïaeth, mae cyfeiriad y de-ddwyrain yn eiddo i'r Arglwydd Ganesha, ac mae'n cael ei reoli gan y blaned Venus. Iddynt hwy, gall Ganesha gael gwared ar eich lwc ddrwg tra gall Venus gynyddu eich cyfoeth.

  Ar wahân i ffortiwn da, credir hefyd bod y ffatri arian yn lleihaustraen a phryder. Gall hefyd atal anhwylderau cysgu a dadleuon, yn enwedig pan gaiff ei osod ar draws cornel miniog yn eich cartref. Yn olaf, gall y planhigyn hwn hefyd ddod â chyfeillgarwch hirhoedlog.

  Planhigyn Neidr

  Fel y cactws, mae'r planhigyn neidr, a adwaenir hefyd wrth yr enw difyr tafod mam-yng-nghyfraith , yn cael ei ystyried yn blanhigyn Feng Shui drwg pan gaiff ei osod. yn y corneli anghywir o'ch cartrefi. Fodd bynnag, gall ddod ag ynni amddiffynnol pwerus pan gaiff ei osod mewn ardaloedd delfrydol o'ch tŷ neu'ch swyddfa. Cofiwch y gall planhigion pigog, fel y planhigyn neidr, eich cysgodi rhag egni negyddol, ond mae ganddyn nhw egni ymosodol hefyd. O'r herwydd, mae'n rhaid i chi eu gosod mewn ardaloedd nad yw pobl fel arfer yn eu meddiannu.

  Cyn i oes Feng Shui ddechrau, roedd y bobl Tsieineaidd yn gosod eu planhigion nadroedd ger prif fynedfa eu cartrefi fel bod yr wyth rhinwedd gallent fynd i mewn i'w cartrefi. Yr wyth rhinwedd yw cryfder, ffyniant, bywyd hir, iechyd, harddwch, deallusrwydd, celf, a barddoniaeth.

  Mae planhigyn neidr hefyd yn purifier aer rhagorol, hyd yn oed yn cael ei argymell gan NASA am ei briodweddau puro aer. Mae hyn yn ychwanegu at symbolaeth gadarnhaol y planhigyn.

  Basil

  Ar wahân i fod yn berlysieuyn meddyginiaethol, credir hefyd bod basil yn dod â ffyniant, cyfoeth a lwc yng Ngorllewin Ewrop. Mewn gwirionedd, mae pobl yng Ngorllewin Ewrop yn defnyddio'r planhigyn hwn i'w hamddiffyn rhag gwrachod yn ystod yr Oesoedd Canol. Yn ôl yDiwylliant Indiaidd, mae basil yn blanhigyn sanctaidd. Yn nodweddiadol, gosodir y planhigyn o flaen cartrefi i ddileu drygioni ac i ddenu lwc, cariad a chyfoeth. At hynny, credwyd bod y perlysiau hwn hefyd yn helpu pobl i gael llwyddiant ariannol heb fawr o ymdrech.

  Jasmine

  Mae Jasmine yn cael ei adnabod fel affrodisaidd pwerus, a chredir ei fod yn dod â lwc a naws gadarnhaol i'ch perthnasau. Yn ôl Feng Shui, gall arogl ei flodyn gael gwared ar egni negyddol, felly mae'n well ei roi mewn ystafell lle rydych chi'n treulio amser gyda'ch teulu a'ch ffrindiau. Yn olaf, credir bod y planhigyn hwn hefyd yn denu arian, ac mae'n annog breuddwydion proffwydol.

  Heddwch Lili

  Heddwch Lili yw un o'r planhigion lwc dda a argymhellir fwyaf y gallwch eu gosod yn eich cartref neu swyddfa. Y rheswm yw ei allu i drosi egni negyddol yn egni positif. Mae'r planhigyn hefyd yn un o'r purifiers aer gorau.

  Meddyliau Terfynol

  Mae gosod planhigion pob lwc yn eich cartref a’ch swyddfa yn ffordd wych o ddenu egni positif i’ch bywyd. Fodd bynnag, cofiwch nad yw'r defnydd o blanhigion i ddenu ffortiwn da wedi'i warantu. Mae llawer yn gweld planhigion lwc dda yn symbol o lwc dda yn hytrach na gwirioneddol. Ni waeth a yw planhigion yn dod â lwc dda ai peidio, ni ellir gwadu manteision gosod planhigion o amgylch eich cartref neu eu rhoi i ffrindiau. Er enghraifft, mae rhai planhigion, fel y lili heddwcha phlanhigyn neidr, yn gallu puro'r aer, sy'n gwella'ch iechyd. Gallant hefyd wella ymddangosiad eich cartref. Felly, mae gosod planhigion yn eich tŷ bob amser yn syniad da.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.