Erebus - Duw Groeg y Tywyllwch

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ym mytholeg Groeg , personoliad y tywyllwch a'r cysgodion oedd Erebus. Yr oedd yn dduw primordial, a adnabyddir fel un o'r pump cyntaf mewn bod.

  Ni fu Erebus erioed yn ymddangos mewn unrhyw chwedlau ei hun nac am rai eraill. Oherwydd hyn, nid oes llawer yn hysbys amdano. Fodd bynnag, tadodd nifer o dduwiau primordial eraill a ddaeth yn enwog yn nhraddodiad a llenyddiaeth chwedlonol Groeg.

  Gwreiddiau Erebus

  Yn ôl Theogony Hesiod, Erebus (neu Erebos) , ganed o Chaos , y cyntaf o'r duwiau cyntefig a ragflaenodd y bydysawd. Roedd ganddo nifer o frodyr a chwiorydd gan gynnwys Gaia , (personoliaeth y ddaear), Eros (duw cariad), Tartarus (duw yr isfyd) a Nyx (duwies y nos).

  Priododd Erebus ei chwaer Nyx ac roedd gan y pâr nifer o blant a oedd hefyd yn dduwiesau primordial gyda rolau pwysig ym mytholeg Groeg. Y rhain oedd:

  1. Aether – duw'r goleuni a'r awyr ucha
  2. Hemera – duwies y dydd
  3. Hypnos – personoli cwsg
  4. Y Moirai – duwiesau tynged. Roedd tri Moirai – Lachesis, Clotho ac Atropos.
  5. Geras – duw henaint
  6. Hesperides – nymffau'r hwyr a golau euraidd machlud. Roedden nhw hefyd yn cael eu hadnabod fel ‘Nymffau’r Gorllewin’, ‘Merched yEvening’ neu’r Atlantides.
  7. Charon – y fferi a’i ddyletswydd i gludo eneidiau’r ymadawedig dros yr Afonydd Acheron a Styx i’r Isfyd.
  8. Thanatos – duw marwolaeth
  9. Styx – duwies Afon Styx yn yr Isfyd
  10. Nemesis – duwies dial a dialedd dwyfol

  Mae ffynonellau gwahanol yn nodi niferoedd amrywiol o blant Erebus sy’n wahanol i’r rhestr a grybwyllir uchod. Mae rhai ffynonellau yn nodi bod Dolos (daimon y twyll), Oizys (duwies galar), Oneiroi (personoli breuddwydion), Momus (personoli dychan a gwatwar), Eris (duwies cynnen) a Philotes (duwies serch) hefyd. ei epil.

  Credir bod yr enw 'Erebus' yn golygu 'lle tywyllwch rhwng yr Isfyd (neu deyrnas Hades) a'r ddaear', sy'n tarddu o'r iaith Proto-Indo-Ewropeaidd. Fe'i defnyddiwyd yn aml i ddisgrifio negyddiaeth, tywyllwch a dirgelwch a hefyd oedd enw'r rhanbarth Groegaidd a adnabyddir fel yr Isfyd. Trwy gydol hanes, anaml iawn y soniwyd am Erebus yng ngweithiau clasurol yr hen awduron Groegaidd a dyna pam na ddaeth erioed yn dduwdod enwog.

  Darluniau a Symbolaeth Erebus

  Caiff Erebus ei bortreadu weithiau fel endid demonig gyda thywyllwch yn pelydru o'i fewn ei hun a nodweddion dychrynllyd, gwrthun. Ei brif symbol yw'r frân ers ymae lliwiau tywyll, du yr aderyn yn cynrychioli tywyllwch yr Isfyd yn ogystal ag emosiynau a phwerau'r duw.

  Rôl Erebus ym Mytholeg Roeg

  Fel duw'r tywyllwch, roedd gan Erebus y gallu i orchuddio'r byd i gyd mewn cysgodion a thywyllwch llwyr.

  Crëwr yr Isfyd

  Erebus oedd rheolwr yr isfyd hyd nes i'r duw Olympaidd Hades gymryd drosodd. Yn ôl ffynonellau amrywiol, creodd y duwiau eraill y Ddaear yn gyntaf ac ar ôl hynny cwblhaodd Erebus greu'r Isfyd. Ef, gyda chymorth ei chwaer Nyx, a lenwodd y lleoedd gweigion yn y Ddaear â niwloedd tywyll.

  Roedd yr Isfyd yn lle hynod o bwysig i'r Groegiaid hynafol oherwydd dyma lle roedd holl eneidiau neu ysbrydion y wlad. arhosodd y meirw a gofalwyd amdanynt. Roedd yn anweledig i'r byw a dim ond Arwyr fel Heracles allai ymweld ag ef.

  Helpu Eneidiau i Deithio i Hades

  Roedd llawer yn credu mai ef yn unig oedd yn gyfrifol am helpu eneidiau dynol i deithio dros yr afonydd i Hades ac mai tywyllwch oedd y peth cyntaf erioed. byddent yn profi ar ôl marwolaeth. Pan fu farw pobl, aethant yn gyntaf trwy ranbarth Erebus o'r isfyd a oedd yn hollol dywyll.

  Rheolwr ar Bob Tywyllwch ar y Ddaear

  Nid yn unig Erebus oedd yn rheolwr ar yr Isfyd ond roedd hefyd yn rheoli tywyllwch ac holltau ogofâu ar y Ddaear. Roedd ef a'i wraig Nyx yn aml yn cydweithio i ddod â'rtywyllwch y nos i'r byd bob hwyr. Fodd bynnag, bob bore, roedd eu merch Hemera yn eu gwthio o'r neilltu gan ganiatáu i'w brawd Aether orchuddio'r byd â golau dydd.

  Yn Gryno

  Defnyddiodd yr hen Roegiaid eu mytholeg fel ffordd o esbonio'r amgylchedd yn yr oeddent yn byw ynddynt. Credid mai gwaith y duwiau oedd treigl amser trwy dymhorau, dyddiau a misoedd a'r ffenomenau naturiol a welsant. Felly, pryd bynnag y byddai cyfnodau o dywyllwch credent mai Erebus, duw'r tywyllwch oedd ar waith.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.