Coatlicue - Aztec Earth Mam y Duwiau

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Roedd Coatlicue yn dduwies Aztec a chwaraeodd ran hollbwysig ym mytholeg Aztec. Hi yw mam y lleuad, y sêr, a'r haul, ac y mae ei mythau wedi eu cysylltu'n agos â rhai ei olaf anedig, Huitzilopochtli y duw haul , sy'n ei hamddiffyn rhag ei ​​frodyr a chwiorydd blin.

  Yn cael ei hadnabod fel duwies ffrwythlondeb, yn ogystal â dwyfoldeb creadigaeth, dinistr, genedigaeth, a mamolaeth, mae Coatlicue yn adnabyddus am ei darlun brawychus a'i sgert o nadroedd.

  Pwy yw Coatlicue?

  Duwies y ddaear, ffrwythlondeb, a genedigaeth, mae enw Coatlicue yn cyfieithu'n llythrennol fel “nadroedd yn ei sgert”. Os edrychwn ar ei darluniau mewn cerfluniau Aztec hynafol a murluniau teml, gallwn weld o ble y daeth yr epithet hwn.

  Mae sgert y dduwies wedi'i chydblethu â nadroedd ac mae hyd yn oed ei hwyneb wedi'i wneud o ddau ben neidr, yn wynebu ei gilydd, gan ffurfio fisage enfawr tebyg i neidr. Mae gan Coatlicue hefyd fronnau mawr a llipa, sy'n dangos ei bod hi, fel mam, wedi meithrin llawer. Mae ganddi hefyd grafangau yn lle ewinedd a bysedd traed, ac mae hi'n gwisgo mwclis wedi'i gwneud o ddwylo pobl, calonnau, a phenglog.

  Pam Mae Ffrwythlondeb a Duwdod Matriarch yn Edrych Mor Ofnadwy?

  Mae delwedd Coatlicue yn wahanol i unrhyw beth arall a welwn o dduwiesau ffrwythlondeb a mamol eraill ar draws pantheons y byd. Cymharwch hi â duwiesau fel y dduwies Roegaidd Aphrodite neu'r Fam Ddaear Geltaidd Danu , sy'n cael eu darlunio felhardd a dynol-debyg.

  Fodd bynnag, mae ymddangosiad Coatlicue yn gwneud synnwyr perffaith yng nghyd-destun y grefydd Aztec. Yno, fel y dduwies ei hun, mae nadroedd yn symbolau o ffrwythlondeb oherwydd pa mor hawdd y maent yn lluosi. Yn ogystal, defnyddiodd yr Asteciaid y ddelwedd o nadroedd fel trosiad am waed, a oedd hefyd yn ymwneud â'r myth am farwolaeth Coatlicue, y byddwn yn ymdrin â hi isod.

  Mae crafangau Coatlicue a'i mwclis ominous yn gysylltiedig â'r ddeuoliaeth. Roedd yr Asteciaid yn gweld y tu ôl i'r duwdod hwn. Yn ôl eu byd-olwg, mae bywyd a marwolaeth ill dau yn rhan o gylchred diddiwedd o ailenedigaeth.

  Bob hyn a hyn, yn eu hôl nhw, mae'r byd yn dod i ben, mae pawb yn marw, a daear newydd yn cael ei chreu gyda dynoliaeth yn dod i ben. unwaith eto o lwch eu hynafiaid. O’r safbwynt hwnnw, mae dirnad eich duwies ffrwythlondeb fel meistres marwolaeth yn gwbl ddealladwy.

  Symbolau a Symboledd Coatlicue

  Mae symbolaeth Coatlicue yn dweud llawer wrthym am grefydd a byd-olwg yr Aztecs. Mae hi'n cynrychioli'r ddeuoliaeth roedden nhw'n ei gweld yn y byd: mae bywyd a marwolaeth yr un peth, mae genedigaeth yn gofyn am aberth a phoen, mae dynoliaeth wedi'i hadeiladu ar esgyrn ei hynafiaid. Dyna pam y cafodd Coatlicue ei addoli fel duwies y greadigaeth a'r dinistr, yn ogystal â rhywioldeb, ffrwythlondeb, genedigaeth, a mamolaeth.

  Mae cysylltiad nadroedd â ffrwythlondeb a gwaed hefyd yn unigryw i'r diwylliant Aztec.Mae yna reswm pam fod cymaint o dduwiau ac arwyr Aztec wedi cael y gair neidr neu Coat yn eu henwau. Mae defnydd y nadroedd fel trosiad (neu fath o sensro gweledol) ar gyfer arllwys gwaed hefyd yn unigryw ac yn ein hysbysu o dynged llawer o dduwiau a chymeriadau Aztec nad ydym ond yn eu hadnabod o furluniau a cherfluniau.

  Mam y Duwiau

  Mae'r pantheon Aztec yn eithaf cymhleth. Mae hynny'n bennaf oherwydd bod eu crefydd wedi'i gwneud o dduwiau o wahanol grefyddau a diwylliannau. I ddechrau, aeth y bobl Aztec â rhai duwiau Nahuatl hynafol gyda nhw pan wnaethon nhw fudo i'r de o Ogledd Mecsico. Wedi iddynt gyrraedd Canolbarth America, fodd bynnag, roeddent hefyd yn ymgorffori llawer o grefydd a diwylliant eu cymdogion newydd (yn fwyaf nodedig, y Mayans).

  Yn ogystal, aeth y grefydd Aztec trwy rai newidiadau yn ystod y ddau gyfnod byr. bywyd canrif yr Ymerodraeth Aztec. Ychwanegwch ddinistriad goresgyniad Sbaen o arteffactau a thestunau hanesyddol di-rif, ac mae'n anodd dirnad union berthynas yr holl dduwiau Astecaidd.

  Mae hyn i gyd i ddweud, er bod Coatlicue yn cael ei addoli fel Mam y Ddaear, nid yw pob duw yn a grybwyllir bob amser fel un perthynol iddi. Mae'r duwiau hynny rydyn ni'n eu hadnabod yn dod ohoni hi, fodd bynnag, yn gwbl ganolog i'r grefydd Aztec.

  Yn ôl myth Coatlicue, hi yw mam y lleuad yn ogystal â holl sêr yr awyr. Roedd y lleuad, un ferch Coatlicue, yno'r enw Coyolxauhqui (Clychau Ei Cheeks). Roedd ei meibion, ar y llaw arall, yn niferus ac fe'u gelwid yn Centzon Huitznáua (Pedwar Cantref o Ddeheuwyr). Hwy oedd y sêr yn awyr y nos.

  Am amser maith, bu’r Ddaear, y lleuad, a’r sêr yn byw mewn heddwch. Un diwrnod, fodd bynnag, wrth i Coatlicue ysgubo pen mynydd Coatepec (Snake Mountain), syrthiodd pelen o blu adar ar ei ffedog. Cafodd y weithred syml hon yr effaith wyrthiol o arwain at genhedlu hyfryd o fab olaf Coatlicue – duw rhyfelgar yr haul, Huitzilopochtli.

  Genedigaeth Treisgar Huitzilopochtli a Marwolaeth Coatlicue

  Yn ôl y chwedl, unwaith y dysgodd Coyolxauhqui fod ei mam yn feichiog eto, daeth yn ddig. Galwodd ei brodyr o'r awyr, a chyda'i gilydd ymosodasant oll ar Coatlicue, mewn ymgais i'w lladd. Roedd eu rhesymu yn syml – roedd Coatlicue wedi eu dirmygu drwy gael plentyn arall yn ddirybudd.

  Ganed Huitzilopochtli

  Fodd bynnag, pan synhwyrodd Huitzilopochtli, oedd yn dal ym mol ei fam, ymosodiad ei frodyr a chwiorydd. , neidiodd ar unwaith o groth Coatlicue ac i'w hamddiffynfa. Nid yn unig y cafodd Huitzilopochtli ei eni ei hun yn gynamserol i bob pwrpas, ond, yn ôl rhai mythau, roedd hefyd yn gwbl arfog fel y gwnaeth.

  Yn ôl ffynonellau eraill , un o bedwar cant o frodyr seren Huitzilopochtli – Cuahuitlicac – wedi’i ddiffygio a dod at y rhai sy’n dal yn feichiogCoatlicue i'w rhybuddio am yr ymosodiad. Y rhybudd hwnnw a sbardunodd Huitzilopochtli i gael ei eni. Unwaith allan o groth ei fam, gwisgodd duw'r haul ei arfwisg, cododd ei darian o blu eryr, cymerodd ei dartiau a'i daflwr dartiau glas, a phaentiodd ei wyneb rhyfel â lliw a elwir yn “baent plentyn”.<5

  Huitzilopochtli yn Trechu Ei Brodyr a Chwiorydd

  Unwaith y dechreuodd y frwydr ar ben Mynydd Coatepec, lladdodd Huitzilopochtli ei chwaer Coyolxauhqui, torrodd ei phen i ffwrdd, a'i rholio i lawr y mynydd. Ei phen hi sydd bellach yn lleuad yn yr awyr.

  Bu Huitzilopochtli hefyd yn llwyddiannus i drechu gweddill ei frodyr, ond nid cyn iddynt ladd a dihysbyddu Coatlicue. Mae'n debyg mai dyma'r rheswm pam mae Coatlicue nid yn unig yn cael ei ddarlunio â nadroedd yn ei sgert - gwaed genedigaeth - ond hefyd â nadroedd yn dod allan o'i gwddf yn lle pen dynol - y gwaed yn dod allan ar ôl iddi gael ei dihysbyddu.

  Felly, yn ôl y fersiwn hon o'r myth, marwolaeth yw'r Ddaear/Coatlicue, ac mae'r Haul/Huitzilopochtli yn gwarchod ei chorff rhag y sêr tra byddwn ni'n trigo ynddo.

  Ailddyfeisio'r Coatlicue a Huitzilopochtli Myth

  Yn ddiddorol, mae’r myth hwn wrth wraidd nid yn unig crefydd a byd-olwg yr Aztecs ond y rhan fwyaf o’u ffordd o fyw, llywodraeth, rhyfel, a mwy. Yn syml, myth Huitzilopochtli a Coatlicue yw pam roedd yr Asteciaid mor farw wedi'u gosod ar ddynol ddefodolaberthau .

  Ynghanol y cyfan mae'n ymddangos bod yr offeiriad Astecaidd Tlacaelel I, a oedd yn byw yn ystod y 15fed ganrif ac a fu farw tua 33 mlynedd cyn goresgyniad Sbaen. Yr oedd Offeiriad Tlacaelel I yn fab, nai, ac yn frawd i nifer o ymerawdwyr Aztec hefyd, gan gynnwys ei frawd enwog yr Ymerawdwr Moctezuma I.

  Mae Tlacaelel yn fwyaf nodedig am ei gamp ei hun – sef ailddyfeisio myth Coatlicue a Huitzilopochtli. Yn fersiwn newydd Tlacaelel o’r myth, mae’r stori’n datblygu yn yr un modd i raddau helaeth. Fodd bynnag, ar ôl i Huitzilopochtli lwyddo i yrru ei frodyr a chwiorydd i ffwrdd, mae'n rhaid iddo ddal i ymladd â nhw i gadw corff ei fam yn ddiogel.

  Felly, yn ôl yr Aztecs, mae'r lleuad a'r sêr mewn brwydr barhaus â'r haul draw. beth sy'n mynd i ddigwydd i'r Ddaear a'r holl bobl sydd arni. Tlacaelel I rhagdybio bod disgwyl i bobl Aztec berfformio cymaint o aberthau dynol defodol â phosibl yn nheml Huitzilopochtli yn y brifddinas Tenochtitlan. Fel hyn, gallai'r Asteciaid roi mwy o nerth i dduw'r haul a'i helpu i frwydro yn erbyn y lleuad a'r sêr.

  Aberth dynol a ddarlunnir yn y Codex Magliabechiano . Parth Cyhoeddus.

  Dyma pam y canolbwyntiodd yr Aztecs ar galon eu dioddefwyr hefyd - fel ffynhonnell fwyaf hanfodol cryfder dynol. Oherwydd bod yr Aztecs wedi seilio eu calendr ar un y Maya, roedden nhw wedi sylwi bod y calendrffurfio cylchoedd neu “ganrifoedd” 52 mlynedd.

  Dyfalodd dogma Tlacaelel ymhellach fod yn rhaid i Huitzilopochtli ymladd yn erbyn ei frodyr a chwiorydd ar ddiwedd pob cylchred 52 mlynedd, gan olygu bod angen hyd yn oed mwy o aberthau dynol ar y dyddiadau hynny. Pe bai Huitzilopochtli yn colli, byddai'r byd i gyd yn cael ei ddinistrio. Mewn gwirionedd, roedd yr Asteciaid yn credu bod hyn eisoes wedi digwydd bedair gwaith o'r blaen ac roedden nhw'n byw yn y pumed ymgnawdoliad o Coatlicue a'r byd.

  Enwau Eraill Coatlicue

  Gelwir y Fam Ddaear hefyd yn Teteoinnan (Mam y Duwiau) a Toci (Ein Mam-gu). Mae rhai duwiesau eraill hefyd yn aml yn gysylltiedig â Coatlicue a gallant fod yn perthyn iddi neu hyd yn oed yn alter-egos y dduwies.

  Mae rhai o'r enghreifftiau enwocaf yn cynnwys:

  • Cihuacóatl (Neidr Neidr) - duwies bwerus geni plant
  • Tonantzin (Ein Mam)
  • Tlazoltéotl – duwies gwyredd rhywiol a gamblo

  Dyfalir bod y rhain i gyd yn wahanol ochrau Coatlicue neu gyfnodau gwahanol o'i datblygiad/bywyd. Mae'n werth cofio yma fod y grefydd Astecaidd yn ôl pob tebyg braidd yn dameidiog – roedd llwythau Astecaidd amrywiol yn addoli gwahanol dduwiau ar wahanol adegau.

  Wedi'r cyfan, nid un llwyth yn unig oedd y bobl Aztec neu Mexica – roedden nhw wedi'u gwneud i fyny llawer o bobloedd gwahanol, yn enwedig yng nghamau olaf yr Ymerodraeth Aztec pan oedd yn gorchuddio rhannau anferth o GanolAmerica.

  Felly, fel sy'n digwydd yn aml mewn diwylliannau a chrefyddau hynafol, mae'n bur debyg bod hen dduwiau fel Coatlicue wedi mynd trwy ddehongliadau lluosog a chyfnodau addoli. Mae'n debygol hefyd bod duwiesau amrywiol o wahanol lwythau, crefyddau, a/neu oedrannau i gyd wedi dod yn Coatlicue rywbryd neu'i gilydd.

  I gloi

  Mae coatlicue yn un o'r duwiau Astecaidd niferus a wyddom yn unig. darnau o gwmpas. Fodd bynnag, mae'r hyn a wyddom amdani yn dangos yn glir i ni pa mor hanfodol oedd hi i'r grefydd Aztec a'i ffordd o fyw. Fel mam Huitzilopochtli – duw rhyfel a haul yr Aztecs – roedd Coatlicue yn ganolog i chwedl y greadigaeth Aztec a’u ffocws ar aberthau dynol.

  Hyd yn oed cyn i ddiwygiad crefyddol Tlacaelel I ddyrchafu Huitzilopochtli a Coatlicue i uchelfannau newydd o addoliad yn ystod y 15fed ganrif, roedd Coatlicue yn dal i gael ei addoli fel y Fam Ddaear ac yn noddwr ffrwythlondeb a genedigaethau.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.