Blodyn Anthurium - Symbolaeth ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Un o'r planhigion mwyaf trawiadol yn y byd, mae'r blodyn anthurium yn cynnwys siâp calon nodedig a lliwiau llachar, gan ddod â chyffyrddiad o'r trofannau i'ch cartref. Dyma beth sy'n ei wneud yn arbennig, ynghyd â'i ystyron symbolaidd a'i ddefnyddiau ymarferol heddiw.

  Am yr Anthurium

  Yn frodorol i goedwigoedd glaw trofannol America, mae'r blodau egsotig hyn yn dod o'r Anthurium genws o'r teulu Araceae . Mae ei enw botanegol yn deillio o'r termau Groeg anthos a oura , sy'n cyfieithu i bloom a tail yn y drefn honno. Fe'u gelwir hefyd yn lili fflamingo, tafod wedi'i baentio a planhigyn cynffon y moch .

  Nid blodyn yw strwythur siâp calon y planhigyn mewn gwirionedd ond llifeiriant, sy'n bract fawr neu ddeilen wedi'i haddasu. Eu gwir flodau yw'r lympiau bach ar y spadix - y pigyn cigog, siâp bys ar ganol y llifeiriant. Mae gan Anthurium olwg sgleiniog neu hyd yn oed lacr a gellir ei weld mewn coch, porffor, pinc, gwyn, gwyrdd ac oren, ac fel arfer mae ganddo bigyn blodau melyn a gwyn. Maen nhw'n hirhoedlog fel blodau wedi'u torri.

  Yr amrywiaeth mwyaf poblogaidd yw'r A. andraeanum sy'n tyfu hyd at 2 droedfedd o daldra. Fodd bynnag, mae'r A. mae scherzeranum yn fyrrach ac mae'n cynnwys rhawics wedi'i dorchi'n llac yn lle pigyn tebyg i gynffon. Gan fod anthuriums yn blanhigion trofannol, maen nhw'n ffynnu orau mewn tymereddau cynnes, ond gellir eu tyfu mewn tai gwydr o hyd.mewn ardaloedd oerach.

  • Faith Ddiddorol: Wyddech chi mai epiffyt yw'r rhan fwyaf o fathau o'r blodyn hwn, sy'n tyfu ar wyneb planhigion eraill? Mae llawer o siapiau anthurium - meddyliwch am siâp tiwlip, siâp cwpan, siâp calon a hyd yn oed siâp rhuban!

  Ystyr a Symbolaeth yr Anthurium

  Mae anthuriums wedi ennill sawl ystyr mewn diwylliannau gwahanol. Dyma rai ohonyn nhw:

  • Cariad a Rhamant – A elwir hefyd yn Calon Hawaii , mae’r blodyn yn ein hatgoffa o gariad ac addoliad gyda siâp eu calon . Yn Feng Shui , credir bod anthuriums yn dod â lwc mewn perthnasoedd. Ym myth Groeg, maen nhw'n cael eu hystyried yn saethau Cupid , duw cariad ac atyniad, a allai wneud i bobl syrthio mewn cariad.
  • Symbol o Sensitifrwydd - Cyfeirir ato weithiau fel Boy Flower a Painted Tongue , mae anthuriums wedi dod yn gysylltiedig â chariad lustrad, rhywioldeb neu hyd yn oed rhyw, yn ôl pob tebyg oherwydd ei olwg egsotig.
  >
 • Lletygarwch - Gyda'i flodyn agored siâp calon, mae'r blodyn yn symbol o letygarwch - heb sôn am ei fod yn gwneud i unrhyw ystafell deimlo'n glyd a chartrefol.
 • <1
  • Hapusrwydd a Digonedd - Gall anthuriums i'w gweld mewn lliwiau llachar, beiddgar, gan roi naws da. Mae ei ymddangosiad unigryw nid yn unig yn ychwanegu ychydig o foethusrwydd i gartrefi, ond dywedir hefyd ei fod yn denu positifrwydd a digonedd.
  • YnMewn rhai cyd-destunau, mae'r blodyn hefyd yn cynrychioli harddwch egsotig , gyda'i olwg un-o-fath, ei liwiau a'i batrymau dwys.

   Am ganrifoedd, mae anthuriums wedi cael eu gwerthfawrogi am eu harddwch egsotig a'u trin fel planhigion addurnol. Oeddech chi'n gwybod eu bod yn cael eu gwerthfawrogi hefyd am eu priodweddau puro aer? Dyma rai o ddefnyddiau'r blodyn.

   • Fel Planhigion Addurnol

   Ganoedd o flynyddoedd yn ôl, ni chyffyrddwyd anthuriums yng nghoedwigoedd glaw America—nid tan ddiwedd y 1800au, pan gawsant eu cyflwyno i Hawaii. Yn ddiweddarach, mae anthuriums wedi'u bridio'n ddetholus i gynhyrchu mathau lliwgar o flodau. Daethant yn un o flodau mwyaf poblogaidd y wlad ac yn y pen draw ymledu i ranbarthau eraill y byd.

   Y dyddiau hyn, maent yn cael eu cydnabod gan NASA fel planhigyn puro aer. Dywedir y gall eu dail dynnu tocsinau yn yr aer, gan gynnwys amonia, fformaldehyd, sylene a tholwen, dim ond i enwi ond ychydig. Mae'n eu gwneud yn addurn planhigion delfrydol mewn swyddfeydd, yn enwedig o amgylch argraffwyr, gludyddion a chopïwyr!

   • Mewn Meddygaeth

   Ymwadiad

   Y meddygol darperir gwybodaeth ar symbolsage.com at ddibenion addysgol cyffredinol yn unig. Ni ddylid defnyddio'r wybodaeth hon mewn unrhyw ffordd yn lle cyngor meddygol gan weithiwr proffesiynol.

   Yn ôl yn y dydd, defnyddiwyd stêm y blodyn i leddfu arthritis acryd cymalau. Hefyd, fe'i defnyddiwyd fel poultice ar gyfer crampiau a phoen yn y cyhyrau. Fodd bynnag, mae pob rhan o'r blodyn yn cynnwys crisialau calsiwm ocsalad, sy'n wenwynig ac yn llidus i'r croen.

   Blodeuyn Anthurium sy'n cael ei Ddefnyddio Heddiw

   Mae anthuriums yn berffaith ar gyfer y rhai sy'n wyrdd bawd herio ond caru harddwch planhigion dan do. Mae'r blodau hyn yn caru amgylcheddau llaith, ond nid ydynt byth yn eu hamlygu i olau haul uniongyrchol. Gallwch eu cael mewn man cynnes, wedi'i oleuo'n dda yn eich cartref neu hyd yn oed eu rhoi mewn gwydraid uchel o ddŵr i addurno'ch cegin a'ch ffenestri trwy gydol y flwyddyn.

   Ar gyfer partïon haf a barbeciws iard gefn, meddyliwch am anthuriums i greu'r olygfa drofannol berffaith. Os ydych chi'n ddigon creadigol, gallwch chi hyd yn oed drefnu'r blodau hyn mewn fasys ffrwythau - watermelon, pîn-afal a chnau coco - yn lle taflu'r cregyn ffrwythau i ffwrdd. Nhw sydd â'r oes fâs hiraf o'r mwyafrif o flodau.

   Efallai nad yw anthuriums yn flodyn priodas nodweddiadol, ond maen nhw'n berffaith ar gyfer priodasau trofannol a haf, gan ychwanegu cymeriad at drefniadau blodau. Yn wir, gallant wneud eich byrddau derbyn yn siriol ac yn ddeniadol. Ar gyfer priodferch modern, mae'n well paru anthuriumau pinc a gwyn pastel gyda rhosod a lelog i greu tusw hyfryd.

   Pryd i Roi Blodau Anthurium

   • Os ydych chi eisiau rhowch negeseuon cariad , anfonwch dusw o'r blodau hyn at eich ffrindiau a'ch anwyliaid.
   • Gan fod ganddyn nhw gariad annwyl.siâp calon, anthuriums coch yn berffaith ar gyfer Dydd Ffolant , penblwyddi ac unrhyw achlysur rhamantus . Does dim anthuriwm glas naturiol, ond mae 'Tywysoges Alexia Blue' sy'n berffaith ar gyfer y gwyliau.
   • Tra bod rhoi blodau wedi'u torri fel anrheg yn draddodiadol ar Sul y Mamau , gallwch chi hefyd optio ar gyfer planhigyn blodeuol y gellir ei dyfu trwy gydol y flwyddyn.
   • Maent yn anrheg addurniadol delfrydol, ond gallant hefyd fod yn ffordd feddylgar i fynegi eich cydymdeimlad dwysaf >.
   • Gyda'u cysylltiad â hapusrwydd a digonedd, gall anthuriums fod yn anrheg longyfarch perffaith i raddedigion a'r rhai sy'n dechrau busnes neu yrfa newydd .
   • Mae Anthuriums yn gwneud gwesteiwr gwych neu anrheg cynhesu tŷ hefyd.
   • Hefyd, maen nhw'n anrheg pen-blwydd anhraddodiadol i'r rhai sy'n caru bod yn anghonfensiynol ac yn mynd yn erbyn y norm.

   Yn Gryno

   Mae anthuriums yn flodyn trofannol, egsotig a thrawiadol gydag ystod o ddefnyddiau. Mae eu symbolaeth a'u harddwch yn eu gwneud yn hynod amlbwrpas ar gyfer amrywiaeth o achlysuron a gellir eu defnyddio fel blodau wedi'u torri, anrhegion, neu ffordd o ychwanegu byrst o liw i'ch addurn.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.