Esboniad o Symbolaeth Modrwyau Trwyn

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ymhlith y mathau hynaf o emwaith yn y byd, mae modrwyau trwyn yn ategolion cyffredin a wisgir gan fenywod ledled y byd. Tra yn y Gorllewin, mae'r duedd o wisgo modrwyau trwyn braidd yn newydd, mewn rhannau eraill o'r byd, mae'r arfer o wisgo modrwyau trwyn yn dyddio'n ôl cannoedd, os nad miloedd, o flynyddoedd.

  Yn wahanol i'r rhan fwyaf o fathau eraill o gemwaith, gellir gweld modrwyau trwyn yn symbolaidd. Mae ganddynt ystyron amrywiol, yn dibynnu ar ddiwylliant a rhanbarth. Hyd yn oed yn y Gorllewin, mae modrwyau trwyn wedi cynrychioli llawer o bethau - o wrth-ddiwylliannedd, gwrthryfel, a gwrth-geidwadaeth i ddim ond affeithiwr ffasiwn. Dyma archwiliad agosach o symbolaeth modrwyau trwyn o gwmpas y byd.

  Beth yw Modrwy Trwyn?

  Dechrau ni trwy chwalu myth. Mae'r term cylch trwyn braidd yn gamarweiniol, oherwydd mae yna lawer o fathau o emwaith trwyn ac nid modrwyau yn unig. Mae'r ddelwedd ganlynol yn dangos naw math o emwaith trwyn. Er bod y rhain yn cael eu galw’n ‘fodrwyau trwyn’ ar lafar, mae gan bob un ei enw ei hun.

  Mae yna hefyd lawer o fathau o dyllu trwyn i ddewis ohonynt. Tra bod tyllu'r ffroen o bosib y mwyaf poblogaidd a'r mwyaf traddodiadol, mae'r tyllu'r septwm hefyd yn hynod boblogaidd o gwmpas y byd.

  Ble Tarddodd Tyllu'r Trwyn?

  Mae'r arferiad o dyllu'r trwyn wedi digwydd. bodoli ers yr hen amser, yn dyddio'n ôl i tua 4000 o flynyddoedd. Credir bod gan y practistarddu yn y Dwyrain Canol ac yna lledaenu i India a rhannau eraill o'r byd. O'r holl fathau o dyllu'r trwyn sydd ar gael, mae'r ffroen a'r septwm yn ddau o'r hynaf, mwyaf traddodiadol ac adnabyddus.

  Tyllu ffroenau

  8>Priodferch Indiaidd yn gwisgo modrwy trwyn

  Yn tarddu o’r Dwyrain Canol, mae’r tyllu’r ffroen hyd yn oed yn cael ei grybwyll yn y Beibl, lle mae Isaac yn rhoi modrwy trwyn i’w ddarpar wraig Rebeca yn anrheg. O'r Dwyrain Canol, cyflwynwyd tyllu ffroenau i India gan ymerawdwyr Moghul tua'r 16eg ganrif. Roedd cylch y trwyn mor gyffredin fel bod y darn hwn o emwaith wedi dod yn rhan annatod o ddiwylliant India erbyn y 1500au.

  Yn India, mae'r arferiad o wisgo modrwyau trwyn cywrain gyda chadwyni yn eu cysylltu â chlustdlysau neu binnau gwallt yn gyffredin. ymhlith merched. Roedd lleoliad y tyllu ffroenau yn bwysig, gan y credwyd ei fod yn effeithio ar ymddygiad ac iechyd y fenyw. Mewn rhai achosion, gwneir y tyllu yn y mannau aciwbigo ar y ffroen i annog ymostyngiad. Mae cymunedau yn rhannau gogleddol a deheuol India yn gwneud y tyllu ar y ffroen dde. Maent yn credu bod y sefyllfa hon yn lleddfu poenau esgor a mislif.

  Er bod gwreiddiau'r tyllu ffroenau yn niwylliant hynafol y Dwyrain, dim ond yn yr 20fed ganrif y daeth yr arferiad i'r Gorllewin, gan wneud ei ffordd i gymdeithasau gorllewinol mor ddiweddar â'r 1960au. Roedd hwn yn amserlle daethpwyd ag arferion y Dwyrain yn ôl i'r Gorllewin gan unigolion a deithiodd i'r Dwyrain i chwilio am oleuedigaeth ysbrydol. Yn ddiweddarach, dechreuodd punks a sêr roc chwarae modrwyau trwyn, gan gysylltu'r gemwaith â diwylliant cownter a gwrthryfel.

  Tyllu Septwm

  Y septwm yw’r cartilag meddal sy’n cysylltu eich ffroenau. Yn wahanol i dyllu ffroenau, a ddewiswyd yn nodweddiadol ar gyfer harddwch, tyllu septwm oedd yn cael ei ddefnyddio amlaf ar gyfer rhai defodau ac arferion ymhlith cymunedau llwythol. Cyfeirir ato weithiau fel tyllu teirw, ac roedd y tyllu hwn yn gyffredin ymhlith rhyfelwyr a llwythi rhyfel.

  Roedd tyllu'r septwm yn gyffredin ymhlith llwythau Brodorol America, Affrica, Maya, Astec, a Papua Gini Newydd, i enwi ond ychydig. . Roedd y rhain wedi'u gwneud o asgwrn, pren, neu gerrig gemau fel jâd. Roedd llawer o resymau dros wisgo tyllau yn y septwm – credwyd ei fod yn gwella ymddangosiad, yn gwella canolbwyntio a’r chweched synnwyr o ffocws, ac yn symbol o ffyrnigrwydd a chryfder.

  Yn y Gorllewin, mae tyllu’r septwm yn cynyddu mewn poblogrwydd, yn cael ei werthfawrogi am ei amlochredd a'i arddull unigryw. Yn wahanol i'r tyllu ffroenau, gellir cuddio'r tyllu'r septwm (os caiff ei wisgo â barbell pedol), gan ei wneud yn dyllu delfrydol ar gyfer senarios proffesiynol lle mae tyllu yn cael ei wgu. Heddiw, mae'n dyllu prif ffrwd ac yn un sydd ond yn cynyddu mewn poblogrwydd.

  Modrwy Trwyn GyffredinYstyron

  Heddiw, mae modrwyau trwyn yn cael eu hystyried yn bennaf fel datganiad ffasiwn, dewis beiddgar ond chwaethus, yn enwedig yn y Gorllewin. Mae iddynt wahanol ystyron, rhai ohonynt fel a ganlyn.

  Cyfoeth a Bri

  Mewn rhai llwythau, mae modrwyau trwyn yn portreadu cyfoeth a statws cymdeithasol. Mae eu maint yn bwysig oherwydd bod modrwy trwyn maint mawr yn golygu bod y gwisgwr yn gyfoethog ac yn gyfoethog, tra bod modrwy trwyn fach yn awgrymu bod y gwisgwr yn perthyn i ddosbarth cymdeithasol is. Mae'r gred hon i'w chael ymhlith cymuned Berber Gogledd Affrica sy'n gwisgo modrwyau trwyn i arddangos eu cyfoeth. Byddai priodfab Berber yn rhoi trwyn i'w briodferch newydd fel arwydd o'i gyfoeth. Mae'r arfer hwn yn dal yn gyffredin hyd yn hyn.

  Priodas

  Mewn rhai rhannau o'r byd, mae modrwy trwyn yn debyg i fodrwy briodas, sy'n symbol o briodas. Mae priodferched Hindŵaidd fel arfer yn gwisgo modrwyau trwyn fel symbol o briodi, yn ogystal ag i anrhydeddu duwdod Parvati Hindŵaidd . Mewn rhannau eraill o'r byd, mae dynion yn dal i roi modrwyau trwyn i'w priodferched ar ddiwrnod eu priodas, arfer sy'n deillio o'r stori Feiblaidd am Rebeca yn cael modrwy trwyn fel symbol o'i haddasrwydd i briodi Isaac. Roedd rhai cymunedau yn y Dwyrain Canol yn cynnwys modrwyau trwyn yn eu gwaddol ochr yn ochr â buchod a geifr.

  Ffrwythlondeb

  Mewn arferion Ayurvedic, credir bod organau atgenhedlu menyw wedi'u cysylltu i'w ffroen chwith. Am hynrheswm, roedd rhai merched Indiaidd yn gwisgo modrwyau trwyn i leddfu anghysur mislif a phoenau esgor. Yn ôl arferion Ayurveda, mae gwisgo modrwy ar eich ffroenau chwith yn rhoi hwb i ffrwythlondeb , yn gwella iechyd rhywiol, yn cynyddu pleser rhywiol, yn lleddfu crampiau mislif, ac yn lleddfu genedigaeth.

  Herfeiddiad

  Mae gan wisgo modrwy trwyn yn niwylliant y Gorllewin ystyr gwahanol i gymunedau eraill. Mae cymunedau Indiaidd, er enghraifft, yn gwisgo modrwyau trwyn fel traddodiad cysegredig. I'r gwrthwyneb, roedd unigolion yn y cymunedau gorllewinol yn eu gwisgo i ddechrau fel arwydd o wrthryfel a herfeiddiad.

  Mae cymunedau pync a Gothig yn gwisgo modrwyau trwyn a septwm cywrain fel arwydd o wrthryfel yn erbyn normau cymdeithasol.

  Oherwydd bod modrwyau trwyn mor estron ac anghyffredin, roedd y cymunedau hyn yn gweld y tyllau hyn yn anneniadol ac yn eu gweld fel gweithred yn erbyn ceidwadaeth. Roedd hyn yn creu stigma i wisgo modrwyau trwyn, ond heddiw mae hyn wedi newid. Mae modrwyau trwyn wedi dod bron mor gyffredin â thyllu clustiau.

  Beth Sydd Wedi Newid?

  Y dyddiau hyn, mae modrwyau trwyn wedi cael eu derbyn yn eang, diolch i'r diwydiant ffasiwn sydd wedi eu chwyldroi. Mae'r stigma sy'n gysylltiedig â modrwyau trwyn wedi cynyddu fwy neu lai ac mae llawer o bobl bellach yn eu gwisgo at ddibenion harddwch yn unig.

  Fodd bynnag, mae rhai lleoliadau proffesiynol yn dal i ystyried tyllu'r trwyn yn anaddas ac amhroffesiynol. Efallai y gofynnir i weithwyr eu cuddio neu adaelnhw gartref.

  Os oes gennych fodrwy trwyn, mae'n dda darganfod polisïau a rheoliadau cwmni ynghylch tyllu'r corff cyn derbyn swydd.

  Casgliad

  Tra bod y rhan fwyaf o'r defodau hynafol sy'n gysylltiedig â modrwyau trwyn yn dal i gael eu hymarfer heddiw, mae'r stigma sy'n gysylltiedig â nhw yn y Gorllewin wedi lleihau. Maent bellach yn cael eu hystyried yn bennaf fel affeithiwr amlbwrpas, chwaethus. Mae rhai mathau o dyllu'r trwyn, megis y trydydd llygad a thyllu pontydd, yn dal i gael eu hystyried yn feirniadol, yn gyffredinol, mae modrwyau trwyn yn cael eu gweld fel affeithiwr prif ffrwd heddiw.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.