Rose - Symbolaeth ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae'r rhosyn yn un o'r blodau mwyaf adnabyddus yn y byd ac mae'n cael ei ystyried yn eang fel y cynrychioliad gorau o gariad. Fodd bynnag, mae mwy nag sy'n cwrdd â'r llygad o ran rhosod. Mae ganddi hanes hynod gyfoethog a diddorol ac fe'i defnyddir yn eang ym maes meddygaeth. Mae'r rhosyn yn flodyn sy'n haeddu mwy na dim ond cipolwg brysiog.

  Am y Rhosyn

  Un o'r blodau mwyaf annwyl yn y byd, mae rhosod wedi cael eu parchu trwy gydol hanes ac maen nhw parhau i chwarae rhan bwysig iawn. Daw'r hen air Saesneg rose o'r gair Lladin rosa sydd fwy na thebyg yn tarddu o'r Groeg a'r Eidaleg rhodon . Ystyrir y rhosyn yn “ brenhines yr ardd .”

  Mae tystiolaeth ffosil yn dangos bod y rhosyn wedi bod o gwmpas ers mwy na 30 miliwn o flynyddoedd. Mae gan y genws Rosa dros gant o rywogaethau wedi'u gwasgaru ledled y byd. Heddiw, gellir dod o hyd i rosod cyn belled ag Alaska a Gogledd Affrica. Mae'n debyg bod rhosod wedi'u tyfu gyntaf yn Tsieina 5,000 o flynyddoedd yn ôl

  Yn ystod y cyfnod Rhufeinig, roedd y blodyn yn cael ei dyfu'n helaeth ledled y Dwyrain Canol. Defnyddiwyd rhosod nid yn unig at ddibenion meddyginiaethol a phersawr, ond roedd y blodyn hefyd yn stwffwl mewn dathliadau fel priodasau. Ar un adeg, sefydlodd uchelwyr Rhufain erddi rhosod cyhoeddus mawr.

  Mae rhosod yn un o dri blodeuyn yn unig sydd yn nodedig o gael eu crybwyll yn yBeibl. Y ddau flodyn arall yw camhire a lili . Er bod mwy na chant o rywogaethau, ers blynyddoedd mae bridwyr rhosod wedi gwneud eu gorau glas i greu rhosyn glas ac yn 2004, fe lwyddon nhw o’r diwedd.

  Cyn bodolaeth y rhosyn glas, gwerthwyr blodau fyddai’n llenwi’r galw. trwy liwio mathau gwyn a'u gwerthu mewn gwisg las. Mae'r rhosyn glas a fedyddiwyd Cymeradwyaeth , yn cynnwys bron i gant y cant o bigment glas yn ei betalau ac mae'n wirioneddol olygfa i'w gweld.

  Rhosyn Symbolaeth

  Mae rhosod yn gysylltiedig gyda sawl ystyr symbolaidd. Gall y rhain amrywio yn dibynnu ar liw'r rhosyn:

  • Mae'r rhosyn coch yn dynodi angerdd a chariad parhaus
  • Mae'r rhosyn gwyn yn dynodi diniweidrwydd
  • Mae'r rhosyn pinc yn dynodi diolchgarwch , edmygedd, a gwerthfawrogiad
  • Mae'r rhosyn porffor yn dynodi cariad ar yr olwg gyntaf a swyngyfaredd
  • Mae'r rhosyn melyn yn mynegi llawenydd a chyfeillgarwch

  Yn gyffredinol, gellir gweld rhosod fel symbolau o gariad tragwyddol, angerdd a gwerthfawrogiad. Dyma pam mai dyma'r blodyn mwyaf poblogaidd ar Ddydd San Ffolant, ac maen nhw'n gyffredin mewn tuswau priodas ac ar gyfer rhoi anrheg i rywun annwyl.

  Ffeithiau Rhosyn

  • I gannoedd Ers blynyddoedd, mae'r rhosyn wedi'i dderbyn yn eang fel symbol o gariad, angerdd, cydymdeimlad yn ogystal â thristwch.
  • Y rhosyn yw blodyn swyddogol pedair talaith: Iowa , Georgia , Gogledd Dakota , a NewyddEfrog .
  • Mae Groegiaid a Rhufeiniaid wedi cysylltu rhosod erioed â'r duwiesau Venus ac Aphrodite .
  • Defnyddiwyd rhosod i gyfleu negeseuon heb eiriau. Mae'r ymadrodd Lladin “ sub rosa ” sy'n golygu “ o dan y rhosyn ”, yn golygu dweud rhywbeth yn gyfrinachol.
  • Yn Rhufain hynafol, roedd rhosyn gwyllt yn cael ei osod yn aml. ar ddrws ystafell lle trafodwyd busnes sensitif a chyfyngedig.
  • Mehefin, y mis y cynhelir y rhan fwyaf o briodasau, yw Mis Cenedlaethol y Rhosyn .
  • Mae rhosod yn aml yn a roddwyd fel anrhegion yn ystod y 15fed penblwydd priodas.
  • Yn yr Oesoedd Canol, roedd y rhosyn yn symbol o rym. Tyfodd Charlemagne, Brenin Franks, rosod yn Aix-la-Chapelle.
  • Yn ystod cyfnod y Dadeni, roedd y rhosyn yn aml yn gysylltiedig â rhifyddiaeth. Roedd rhosyn ag wyth petal yn symbol o adnewyddiad a genedigaeth.
  • Mewn Seiri Rhyddion, mae pob un o'r tri rhosyn yn symbol o'r egwyddorion arweiniol – Goleuni, Cariad, a Bywyd.
  • Mewn alcemi , roedd rhosyn gyda saith petal yn symbol o drefn, derbyniad, a chynhwysiant.
  • Mewn mytholeg, cysylltir y rhosyn yn aml â duwies cariad, Aphrodite . Roedd hi'n aml yn cael ei phortreadu wedi'i haddurno â rhosod o'i thraed i'w phen. Mae sôn hefyd bod llwyn rhosod wedi tyfu lle cafodd Adonis gwaed ei arllwys. Ef oedd cariad Aphrodite.
  • Ym mytholeg Christina, dywedwyd bod llwyn rhosod hefyd wedi tyfu yng Nghrist.traed yn ystod ei farwolaeth.
  4>Defnyddiau'r Rhosyn

  Y rhosyn chwedlonol, ar wahân i fod mor bleserus i edrych arno a'i arogli, hefyd fel llawer o wrthlidiol , lleddfol, ac eiddo oeri sy'n eu gwneud yn gynhwysion delfrydol ar gyfer meddyginiaethau amrywiol a chynhyrchion harddwch.

  Meddygaeth

  Ymwadiad

  Darperir y wybodaeth feddygol ar symbolsage.com at ddibenion addysgol cyffredinol yn unig. Ni ddylid defnyddio'r wybodaeth hon mewn unrhyw ffordd yn lle cyngor meddygol gan weithiwr proffesiynol.

  Mewn meddygaeth lysieuol, mae petalau rhosyn yn gwneud carthyddion ysgafn rhagorol ac mae'n donig da i'r galon a hefyd ar gyfer gostwng colesterol. Mae gan betalau rhosod hefyd natur antiseptig sy'n eu gwneud yn ddefnyddiol wrth drin toriadau, brechau, cleisiau a chlwyfau. O'i gymryd yn fewnol, mae'r priodweddau gwrthlidiol yn gwneud y rhosyn yn driniaeth ardderchog ar gyfer wlserau a dolur gwddf.

  Mae gan Rose hefyd y pŵer i ostwng tymheredd eich corff a helpu i ostwng twymyn. Mae hefyd yn helpu i leddfu sbasmau ac mae ganddo rinweddau gwrthfeirysol rhagorol. Yn ogystal, gall petalau rhosyn helpu i reoleiddio cylchoedd mislif gohiriedig.

  Gastronomeg

  Er efallai nad yw llawer o bobl yn gyfarwydd o hyd â defnyddio petalau rhosyn fel cynhwysyn wrth goginio, fe'u defnyddir yn gyffredin yn y Dwyrain Canol bwyd. Mae hyfrydwch Twrcaidd yn un o'r enghreifftiau mwyaf poblogaidd o fwyd sy'n defnyddio rhosyn ar gyfer cyflasyn. Ras El Hanout, o Ogledd Affricacymysgedd sbeis, hefyd yn defnyddio petalau rhosyn sych, ymhlith llawer o sbeisys sawrus eraill, i flasu bwyd.

  Gall cluniau rhosyn neu betalau rhosyn sych gael eu trwytho'n hawdd mewn dŵr poeth i wneud te rhosyn cain. Gellir defnyddio petalau rhosyn hefyd i drwytho diodydd amrywiol fel sudd a lemonêd. Mae petalau rhosod candi hefyd yn garnais perffaith ar gyfer cacennau a phwdinau. Mae petalau rhosyn ffres, ar y llaw arall, yn ychwanegiad perffaith at saladau gwyrdd cymysg a saladau ffrwythau.

  Beauty

  Yn cael eu hadnabod fel symbol o harddwch, nid yw'n syndod bod rhosod yn aml a ddefnyddir fel cynhwysyn mewn amrywiol gynhyrchion harddwch. Mae Rosewater yn gwneud arlliw gwych ac mae gan betalau rhosyn briodweddau gwrthfacterol sy'n atal heintiau croen amrywiol. Maen nhw'n helpu i wlychu'r croen, yn cael gwared ar gylchoedd tywyll o amgylch y llygaid, yn maethu croen y pen, ac yn gwella llacharedd eich croen.

  Arwyddocâd Diwylliannol Rhosyn

  Mae hanes hir a lliwgar y rhosyn wedi'i gynnwys yn hanes hir a lliwgar y rhosyn. gweithiau celf amrywiol a hyd heddiw mae iddo arwyddocâd diwylliannol na ellir ei wadu. Darganfuwyd y paentiad cynharaf y gwyddys amdano o rosyn yng Nghreta, Gwlad Groeg yn 1600 CC

  Roedd poblogrwydd y rhosyn gymaint nes bod hyd yn oed y bardd a’r dramodydd annwyl Syr William Shakespeare wedi cynnwys y rhosyn yn Romeo a Juliet , yn y llinell enwog: Beth sydd mewn enw? Byddai'r hyn a alwn yn rhosyn wrth unrhyw enw arall yn arogli'n felys.

  Rhyfel cartref oedd Rhyfel y RhosynnauLloegr a barhaodd am fwy na 30 mlynedd. Derbyniodd y rhyfel ei enw oddi wrth y rhosod coch, a oedd yn symbol o Lancaster a rhosod gwyn, a oedd yn cynrychioli Swydd Efrog. Yr ochrau gwrthwynebol oedd y ddwy hyn. Pan ddaeth y rhyfel i ben o'r diwedd a'r ddwy ochr yn uno'n gytûn, roedd eu harwyddlun yn arddangos y ddau rosod.

  Ar “ Y Baglor ”, mae'r merched yn cystadlu am rosod ym mhob seremoni.<3

  Ym mis Tachwedd 1986, gwnaeth yr Arlywydd Ronald Reagan ar y pryd arwyddlun blodau cenedlaethol rhosyn yr Unol Daleithiau wrth sefyll yng Ngardd Rhosod enwog y Tŷ Gwyn.

  Mae rhosod hefyd yn nodwedd amlwg mewn straeon tylwyth teg a straeon, yn aml fel symbol o gariad a chariad. Mae'r stori dylwyth teg annwyl “ Beauty and the Beast ” yn un enghraifft o'r fath.

  I'w Lapio

  Yn hardd a phoblogaidd, mae'r rhosyn yn dod mewn gwahanol liwiau a meintiau, a wedi cael ei werthfawrogi ers yr hen amser. Mae'r rhosyn yn cael ei ddefnyddio nid yn unig ar gyfer addurniadau, a thuswau, ond mae hefyd yn gynhwysyn poblogaidd mewn cynhyrchion harddwch ac mae'n cael sylw amlwg mewn bwydydd ledled y byd. Mae'n parhau i fod yn un o'r symbolau amlycaf o gariad ac angerdd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.