Heracles - Y Mwyaf o Arwyr Gwlad Groeg

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Er ei fod yn cael ei adnabod yn fwy poblogaidd wrth ei enw Rhufeinig Hercules , Hercules yw’r arwr mwyaf o’r holl fytholeg Roegaidd o hyd. Mor syfrdanol oedd ei gampau nes iddo ennill lle ymhlith y duwiau Olympaidd ar ôl ei farwolaeth. Dyma gip ar hanes Heracles.

  Pwy yw Heracles?

  Dywedir fod Heracles yn fab i Zeus , duw y taranau, a Alcmene , wyres Perseus . Gwnaeth yr undeb hwn ef yn ddemi-dduw, ac yn ddisgynnydd i'r duw mwyaf pwerus ac yn un o arwyr gorau Groeg.

  Gwisgodd Zeus, a oedd yn adnabyddus am ei ymdrech gyda meidrolion, ei hun fel gŵr Alcmene a mynd i'r gwely efo hi. Byddai eu plant yn tyfu i fod yn arwr mwyaf pwerus Gwlad Groeg. Dywed rhai ffynonellau iddo gael ei eni dan yr enw Alcaeus a'i ail-enwi'n ddiweddarach yn Heracles.

  Mae'r rhan fwyaf o fythau'n awgrymu bod gan Heracles, ers ei ddyddiau cynnar, athrawon gwych, a ddysgodd iddo saethyddiaeth, paffio, reslo, marchogaeth, a hyd yn oed cerddoriaeth a barddoniaeth. Hyd yn oed yn ddyn ifanc, roedd Heracles yn rhagori ar ei diwtoriaid o ran maint a chryfder. Ymhlith ei diwtoriaid enwog, roedd ganddo ffigurau fel Autolycus, a oedd yn daid Odysseus, , Eurytus , a oedd yn frenin Oethalia a gŵr Alcmene , a ei dad tybiedig, Amphitryon.

  Doedd Heracles ei hun ddim yn gwybod am ei gryfder goruwchddynol ac achosodd amryw o broblemau cyn iddo ddysgu sut i'w reoli. Ei bennaethOlympus.

  I’w Lapio

  Mae stori Heracles wedi ei llenwi â gogoniant, ond hefyd ag anawsterau a phoen. Dywed rhai awduron fod hyn i fod i ddangos i ddynolryw fod gan hyd yn oed yr arwr mwyaf pwerus gymhlethdodau yn ei fywyd. Llwyddodd i oresgyn casineb a chynllwynio Hera i ddod yn un o'r ffigurau pwysicaf ym mytholeg Roeg.

  arfau oedd y bwa a’r saeth a’r clwb.

  Didwgrwydd a Dial Hera

  Un o’r ffactorau amlycaf yn hanes Heracles yw’r casineb oedd gan Hera tuag ato. Roedd Heracles yn brawf o anffyddlondeb Zeus iddi, ac achosodd ei chenfigen a’i chasineb i Hera ddial ar Heracles. Gwnaeth Hera sawl ymgais ar ei fywyd ac er na fu’n llwyddiannus, fe achosodd hi drallod aruthrol.

  Heracles Babi

  • Gohirio Genedigaeth Heracles – Gweithred ddialedd gyntaf Hera oedd darbwyllo Zeus i addo y byddai’r mab nesaf yng ngwaed Perseus yn frenin ar holl Roeg, a’r canlynol, ei was. Llwyddodd Hera i ohirio genedigaeth Heracles a disgynnydd arall o Perseus, Eurystheus, oedd yr un cyntaf i gael ei eni a dod yn frenin.
  • Nadroedd i'r Crib – Ar ôl i Heracles gael ei eni, anfonodd Hera ddwy neidr i'w griben i'w ladd, ond dangosodd Heracles ei fod yn rym i'w gyfrif, trwy dagu'r nadroedd.
   • Llofruddiaeth Ei Deulu - Heracles, a oedd eisoes yn ddyn wedi tyfu ac yn arwr adnabyddus, wedi priodi Megara, merch y Brenin Creon o Thebes. Enillodd law Megara trwy fod yn fuddugol yn y rhyfel yn erbyn teyrnas Orchomenus yn Boeotia. Bu ef a Megara yn byw yn hapus ac roedd ganddo deulu pan felltithir Hera Heracles gyda gwallgofrwydd a'i gyrrodd i ladd ei blant a'i wraig.

   Dywed rhai mythau ei fod unwaith yn rhydd o'rfelltith a gweld yr hyn yr oedd wedi ei wneud yr oedd am gyflawni hunanladdiad, ond ei gefnder Theseus ataliodd ef. Cynghorodd Theseus ef i ymweled ag Oracl Delphi, yr hwn o'r diwedd a'i hanfonodd i lawr y llwybr a ragwelwyd gan y broffwydoliaeth. Aeth Heracles i wasanaethu ei gefnder, y Brenin Eurystheus, a fyddai'n rhoi'r Deuddeg Llafur iddo i wneud ei bechodau.

   Deuddeg Llafurwr Heracles

   Mae Heracles yn fwyaf adnabyddus am y Deuddeg Llafur a gyflawnodd ar orchymyn y Brenin Eurystheus. Mae rhai cyfrifon yn nodi bod nifer gwreiddiol y llafurwyr yn ddeg, ond ychwanegodd y Brenin Eurystheus ddau arall yn ddiweddarach.

   1. Y Llew Nemean

   Gorchmynnwyd Heracles i ladd y Nemean Lion, creadur y gwyddys ei fod yn imiwn i bob arf oherwydd ei groen anhydraidd. Yr oedd Hera wedi anfon y creadur i ysbeilio gwlad Argos.

   Yn ôl y chwedl, ceisiodd Heracles niweidio'r llew gwrthun â'i saethau, ond ni allent dreiddio i'w groen trwchus. Yna, llwyddodd i gornelu'r bwystfil mewn ogof a'i dagu â'i ddwylo ei hun. Unwaith roedd y creadur wedi marw, fe fflangellodd yr anifail a gwisgo'i groen fel clogyn gwarchod.

   2. Y Hydra Lernaean

   > Yr Hydra , merch Typhon a Echidna , oedd yn sarff naw pen. anghenfil a drigai gorsydd Lerna. Bob tro y byddai un o'i bennau'n cael ei dorri, roedd dau arall yn codi o'r clwyf. Ymgymerodd Heracles â'r dasg, ond cafodd hi'n anodd ei lladdyr Hydra oherwydd ei phennau niferus. Yna gofynnodd am gymorth ei nai, Iolaos a oedd yn rhybuddio gyddfau'r Hydra ar ôl pob toriad Heracles. Fel hyn, maent yn atal creu pennau newydd.

   Ar ôl trechu’r anghenfil, trochodd Heracles ei saethau yng ngwaed gwenwynig y creadur a’u hachub ar gyfer tasgau yn y dyfodol. Ni chyfrifodd y Brenin Eurystheus y llafur hwn oherwydd bod Heracles wedi derbyn cymorth.

   3. Hind Cerynithian

   Gorchmynnwyd i Heracles nol Hind Cerynithian: carw â chyrn aur yn gysegredig i'r dduwies Artemis . Yn ôl y sôn, cymerodd y llafur hwn dros flwyddyn i Heracles.

   Pan lwyddodd yr arwr i ddal y creadur o'r diwedd, cynddeiriogodd Artemis wrth gipio ei hanifail cysegredig a chwiliodd am Heracles. Eglurodd Heracles ei fod wedi gorfod nôl yr anifail i gwblhau ei lafur ac argyhoeddodd y dduwies i'w ollwng.

   4. Baedd Erymanthian

   Anifail anferth oedd y Baedd Erymanthian a drigai ar Fynydd Erymanthus yn Arcadia ac a anrheithiodd y wlad. Gorchmynnodd Eurystheus i Heracles ddal yr anifail a dod ag ef ato. Llwyddodd Heracles i rwydo'r anifail a'i gymryd at y brenin ar ôl ei erlid trwy eira'r mynydd.

   5. Stablau Augeas

   Roedd Augusteas yn frenin a chanddo gyrr anferth o wartheg. Llafur Heracles oedd glanhau’r stablau o’i holl dail. Yr arwrllwyddo i ddargyfeirio afon gyfagos i gymryd y tail i ffwrdd gyda'i gerrynt.

   Gwrthododd Eurystheus gydnabod y llafur hwn oherwydd iddo ddweud nad oedd yr arwr yn glanhau'r stablau mewn gwirionedd ond yn gadael i'r afon wneud hynny drosto.<7

   6. Yr Adar Stymphalian

   Roedd yr adar Stymphalian yn haid o adar oedd yn bwyta gan ddyn a oedd yn ysbeilio cefn gwlad Arcadia. Gorchmynnodd Heracles ryddhau'r wlad oddi ar yr adar. Gwnaeth hyn trwy ddefnyddio ratl fel y byddent yn hedfan. Wedi iddynt hedfan, saethodd Heracles hwy i lawr â'i saeth.

   7. Tarw Cretan

   Ar gyfer y llafur hwn, bu'n rhaid i Heracles nol tarw y Cretan, sef tarw gwyn a anfonwyd gan Poseidon gyda'r frenhines Pasiphae wedi cyplysu; epil yr undeb hwn oedd y Minotaur . Aeth Heracles â'r tarw i Eurystheus a lle cafodd ei ryddhau yn ddiweddarach.

   8. Cesig Diomedes

   Roedd y llafur hwn yn cynnwys dwyn cesig bwyta cig y Brenin Diomedes , brenin Thracaidd. Yn ôl y myth, llwyddodd Heracles i ddal y bwystfilod yn fyw trwy fwydo'r Brenin Diomedes i'r cesig, cyn clymu eu cegau ar gau.

   9. Gwregys Hippolyta

   Gorchmynnwyd Heracles i nôl y gwregys oedd yn perthyn i'r Amasonaidd Brenhines Hippolyta a'i roi i Eurystheus. Gwisgodd yr Hera ddialgar ei hun fel Amazon a dechrau lledaenu sibrydion gan ddweud bod Heracles wedi cyrraeddcaethiwo eu brenhines. Torrodd yr ymladd yn rhydd, a bu farw Hippolyta. Wedi hyn cymerodd yr Heracles y gwregys a ffoi.

   10. Gwartheg Geryon

   Gofynnwyd i Heracles nol gwartheg Geryon, cawr tri chorff asgellog a drigai ar ynys Erytheia. Wedi cyrraedd yr ynys, lladdodd Heracles Geryon gan ddefnyddio ei saethau gwenwyn Hydra a hwyliodd yn ôl i Wlad Groeg gyda'r fuches lawn.

   11. Afalau Hesperides

   Gorchmynnwyd Heracles i ddod o hyd i ac adalw afalau aur yr Hesperidiaid, sef gwarcheidwaid y goeden, yng nghwmni'r ddraig Ladon. Ar ei daith, daeth Heracles o hyd i Prometheus a saethodd yr eryr yn bwyta ei iau. Yn gyfnewid, dywedodd Prometheus wrth Heracles y byddai ei frawd Atlas yn gwybod ble i ddod o hyd i’r ardd. Twyllodd Atlas Heracles i gario'r byd ar ei ysgwyddau, ond yn y diwedd llwyddodd Heracles i'w dwyllo'n ôl a dychwelyd yr afalau i Mycenae.

   12. Cerberus

   Y llafur olaf oedd i nol Cerberus, y ci tri phen a oedd yn gwarchod y pyrth i'r isfyd. Rhoddodd Eurystheus y llafur hwn gan obeithio y byddai Heracles yn methu o'r diwedd, gan ei fod yn ystyried y dasg hon yn amhosibl. Fodd bynnag, gyda chymorth Persephone , llwyddodd Heracles i lywio'r isfyd a dychwelyd i wlad y byw. Yr oedd Eurystheus yn ofni Heracles, fel yr oedd wedi gwneyd yr anmhosibl, a chyda hyny yyr oedd llafur Heracles ar ben.

   Marwolaeth Heracles

   Cyfarfu Heracles â Deianira a'i phriodi. Roeddent yn byw yn hapus yng Nghalydon, ond mae Hercules yn lladd ei dad-yng-nghyfraith trwy ddamwain, sy'n achosi iddynt adael y ddinas. Ar eu taith, ceisiodd y Centaur Nessus dreisio Deianira, ond lladdodd Hercules ef gan ddefnyddio ei saethau wedi'u gwenwyno â gwaed Hydra. Cyn marw, dywedodd y centaur wrth Deianira am gymryd peth o'i waed, a fyddai'n gwasanaethu fel diod garu pe bai Heracles byth yn syrthio mewn cariad â menyw arall. Roedd hyn, wrth gwrs, yn gamp, gan fod Nessus yn gwybod y byddai'r gwenwyn yn ei waed yn ddigon i ladd Heracles.

   Heracles yn lladd y centaur a fyddai'n ddadwneud iddo ei hun

   Flynyddoedd yn ddiweddarach, syrthiodd Hercules mewn cariad ag Iole a'i chymryd yn ordderchwraig iddo, ond mae Deianira yn defnyddio gwaed Nessus i socian crys Heracles i mewn, gan obeithio y byddai'n gweithio fel diod garu. Yn lle hynny, wrth i Heracles, y gwenwyn ar y crys lliw gwaed, ddinistrio Heracles, gan losgi ei groen i fyny a'i ladd yn y pen draw.

   Wrth wylio marwolaeth ei fab, cynigiodd Zeus i'r duwiau eraill roedd gweithredoedd ei fab wedi'u caniatáu. iddo le yn y nefoedd. Esgynnodd Heracles i Olympus wrth i'w ochr farwol farw.

   Heracles – Symbolau a Symbolaeth

   Mae symbolau Heracles yn cynnwys ei glwb pren, croen llew, ac weithiau hyd yn oed ei gyhyrau. Mae'n aml yn cael ei ddarlunio yn dal ei glwb neu'n ei ddefnyddio i ymosod ar fod arall. Heracles ynyn cael ei bortreadu fel un cryf, cyhyrog a gwrywaidd, a'i gorff yn cynrychioli ei gryfder a'i rym.

   Mae Heracles ei hun yn symbol o'r cysyniadau canlynol:

   • Penderfyniad a dyfalbarhad – Pa mor anhawdd bynag y byddo y gorchwyl yn ymddangos, os dalier ati, y mae llwyddiant yn sicr o ddilyn. Mae Heracles yn profi hyn gan nad yw'n rhoi'r gorau iddi waeth pa mor anodd yw'r tasgau. Mae hyn yn ei arwain yn y pen draw at lwyddiant a rhyddid.
   • Dewrder – Er i Heracles gael tasg amhosibl ar ôl tasg amhosibl, llwyddodd i'w cwblhau'n llwyddiannus. Mae'n ddi-ofn ac yn ddewr hyd yn oed yn wyneb angau.
   • 5>Cryfder a medr – Y mae gan Heracles nerth a medrusrwydd mewn rhawiau, sy'n caniatáu iddo gyflawni tasgau goruwchddynol.
   • <12 Cenfigen Hera - Tra bod cenfigen Hera yn achosi poen a thristwch i Heracles, mae'n ei arwain i ymgymryd â'r Deuddeg Llafur, a hebddynt ni fyddai byth wedi dod yn arwr y mae heddiw. Felly, tra bod cenfigen Hera yn ei llosgi y tu mewn ac yn achosi poen i lawer o rai eraill, llwyddodd Heracles i elwa ohono a gadael ei ôl ar y byd yn y pen draw.

   Ffeithiau Heracles

   1- Pwy yw rhieni Heracles?

   Mae Heracles yn fab i Zeus a'r marwol Alcmene.

   2- Pwy yw brodyr a chwiorydd Heracles?

   Ac yntau’n fab i Zeus, mae gan Heracles lawer o feidrolion a duwiau pwysig yn frodyr a chwiorydd iddo, gan gynnwys Aphrodite, Ares, Apollo, Artemis,Athena, Perseffon a Perseus.

   3- Faint o blant oedd gan Heracles?

   Yr oedd gan Heracles bump o blant o'r enw Alexiares, Anicetus, Telephus, Hyllus a Thepolemus.<7 4- Pwy yw cymariaid Heracles?

   Roedd gan Heracles bedwar prif gymar – Megara, Omphale, Deianira a Hebe.

   5- Beth yw Heracles duw?

   Mae'n amddiffynnydd dynolryw ac yn noddwr y gampfa. Roedd yn dduw demi ond yn ddiweddarach cafodd ganiatâd i fyw ar Fynydd Olympus diolch i apotheosis trwy Zeus.

   6- Beth yw symbolau Heracles?

   Ei symbolau yw y pigyn a'r croen llew.

   7- A yw Hercules a Hercules yr un fath?

   Hercules yw'r fersiwn Rufeinig o Heracles, ond erys ei fythau bron yr un fath. Yn syml, mabwysiadodd y Rhufeiniaid chwedlau Heracles, gan ychwanegu ychydig o fanylion yn unig at 'Rufeiniad' y ffigwr.

   8- Beth laddodd Heracles?

   Gwenwyno oedd hi. yr Hydra, trwy waed y centaur Nessus, a laddodd Heracles yn araf a phoenus.

   9- Beth yw gwendidau Heracles?

   Cafodd Heracles a tymer ddrwg ac roedd yn gyflym i ddicter. Roedd hefyd yn brin o ddeallusrwydd a byddai'n gwneud penderfyniadau heb fawr o feddwl. Ef yw'r ymgorfforiad o frown heb fawr o ymennydd.

   10- A oedd Heracles yn anfarwol?

   Tra'n farwol yn ystod ei fywyd, daeth yn dduw anfarwol ar ôl ei farwolaeth fel y duwiau barnu ei fod wedi ennill lle iddo ei hun ar Mount

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.