Joan of Arc - Arwr Annisgwyl

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Joan of Arc yw un o'r arwyr mwyaf annisgwyl yn hanes gwareiddiad y gorllewin. I ddeall sut y daeth merch fferm ifanc, anllythrennog i fod yn nawddsant Ffrainc ac yn un o'r merched mwyaf adnabyddus i fyw erioed, rhaid dechrau gyda'r digwyddiadau hanesyddol yr aeth i mewn iddynt.

  Pwy Oedd Joan of Arc?

  Ganed Joan yn 1412 CE yn ystod y Rhyfel Can Mlynedd. Anghydfod oedd hwn rhwng Ffrainc a Lloegr ynghylch etifeddiaeth llywodraethwr Ffrainc.

  Adeg bywyd Joan, roedd rhan helaeth o ogledd a gorllewin Ffrainc dan reolaeth Lloegr, gan gynnwys Paris. Rheolwyd rhannau eraill gan garfan Ffrengig o blaid-Seisnig a elwid y Burgundiaid. Yna yr oedd y teyrngarwyr Ffrengig wedi eu canoli yn ne a dwyrain y wlad.

  I'r rhan fwyaf o'r cyffredinwyr, yr oedd yr ymryson hwn yn ymryson pell rhwng yr uchelwyr. Nid oedd gan deuluoedd a phentrefi fel y rhai y daeth Joan ohonynt fawr o amser na diddordeb i fuddsoddi yn y rhyfel. Ni ferwodd i fawr mwy na brwydr wleidyddol a chyfreithiol, nes i Joan of Arc godi i amlygrwydd.

  Bywyd Cynnar a Gweledigaethau

  Ganed Joan yn y pentref bychan o Domrémy yng ngogledd-ddwyrain Ffrainc, mewn ardal o deyrngarwch Ffrengig wedi'i hamgylchynu gan diroedd a reolir gan Burgundian. Ffermwr a swyddog tref oedd ei thad. Credir bod Joan yn anllythrennog, fel y byddai wedi bod yn gyffredin i ferched ei theulusafle cymdeithasol y pryd hwnnw.

  Hawliodd iddi dderbyn ei gweledigaeth gyntaf gan Dduw yn 13 oed tra'n chwarae yng ngardd ei chartref. Yn y weledigaeth ymwelwyd â hi gan Sant Mihangel yr archangel, Santes Catrin, a Santes Margeret, ymhlith bodau angylaidd eraill.

  Yn y weledigaeth dywedwyd wrthi am yrru'r Saeson allan o Ffrainc a dod â choroni Siarl i ben. VII, a aeth wrth y teitl Dauphin, neu 'etifedd yr orsedd,' yn ninas Reims.

  Bywyd Cyhoeddus

  • Gan geisio cynulleidfa gyda’r brenin

  Pan oedd Joan yn 16 oed, teithiodd drwy diriogaeth elyniaethus Bwrgwyn i dref gyfagos lle darbwyllodd pennaeth y garsiwn lleol i roi hebryngydd iddi i’r ddinas. o Chinon lle'r oedd llys Ffrainc ar y pryd.

  Ar y dechrau, ceryddwyd hi gan y cadlywydd. Dychwelodd yn ddiweddarach i wneud ei chais eto a bryd hynny hefyd cynigiodd wybodaeth am ganlyniad brwydr ger Orleans, nad oedd ei thynged yn hysbys eto.

  Pan gyrhaeddodd negeswyr rai dyddiau'n ddiweddarach gydag adroddiad yn cyfateb i'r wybodaeth o fuddugoliaeth Ffrengig a lefarwyd gan Joan, cafodd yr hebryngwr dan y gred ei bod wedi derbyn y wybodaeth trwy ddwyfol ras. Roedd hi wedi gwisgo mewn dillad milwrol gwrywaidd a theithiodd i Chinon i ennyn cynulleidfa gyda Charles.

  • Hybu morâl Ffrainc

  Roedd ei chyrhaeddiad yn cyd-daro ag unpwynt isel eithafol i achos y teyrngarwyr Ffrengig, a elwir hefyd yn garfan Armagnac. Bu dinas Orléans ynghanol gwarchae misoedd o hyd gan fyddin Lloegr a byddin Siarl wedi llwyddo i ennill ychydig o frwydrau o unrhyw ganlyniad ers peth amser.

  Newidiodd Joan of Arc naws a thenor y rhyfel trwy alw achos Duw â'i gweledigaethau a'i rhagfynegiadau. Gwnaeth hyn argraff gref ar goron anobeithiol Ffrainc. Ar gyngor swyddogion eglwysig, anfonwyd hi at Orléans i brofi geirwiredd ei honiadau dwyfol.

  Cyn dyfodiad Joan yn 1429, yr oedd Armagnacs Ffrainc yn Orléans wedi dioddef pum mis ofnadwy o warchae. Roedd ei chyrhaeddiad yn cyd-daro â throad anferthol o ddigwyddiadau a'u gwelodd yn cyflawni eu hymgais sarhaus llwyddiannus cyntaf yn erbyn y Saeson.

  Buan iawn y cododd cyfres o ymosodiadau llwyddiannus ar gaerau Lloegr y gwarchae, gan roi arwydd i brofi cyfreithlondeb Joan's hawliadau i lawer o swyddogion milwrol. Canmolwyd hi fel arwr, wedi iddi gael ei chlwyfo gan saeth yn ystod un o'r brwydrau.

  • Arwr o Ffrainc, a dihiryn o Loegr

  Tra daeth Joan yn arwr Ffrengig, roedd hi'n dod yn ddihiryn Seisnig. Dehonglwyd y ffaith y gallai merch werinol anllythrennog eu trechu yn arwydd clir ei bod yn gythreulig. Roeddent yn ceisio ei dal a gwneud rhywbeth o olygfa ohoni.

  Yn y cyfamser, ei byddinroedd gallu yn parhau i ddangos canlyniadau trawiadol. Roedd hi'n teithio gyda'r fyddin fel cynghorydd o bob math, yn cynnig strategaeth ar gyfer brwydrau ac yn adennill nifer o bontydd critigol a fu'n llwyddiannus.

  Parhaodd ei statws ymhlith y Ffrancwyr i dyfu. Arweiniodd llwyddiant milwrol y fyddin o dan wyliadwriaeth Joan at adennill dinas Reims. Ym mis Gorffennaf 1429, ychydig fisoedd ar ôl y cyfarfod cyntaf hwnnw yn Chinon, coronwyd Siarl y VII!

  • Collwyd y momentwm a chipiwyd Joan
  • <1.

   Yn dilyn y coroni, anogodd Joan ymosodiad cyflym i adennill Paris, ac eto llwyddodd yr uchelwyr i berswadio'r brenin i ddilyn cytundeb gyda'r garfan Bwrgwyn. Derbyniodd arweinydd y Bwrgwyn, y Dug Phillip, y cadoediad, ond fe'i defnyddiodd fel clawr i atgyfnerthu sefyllfa'r Saeson ym Mharis.

   Methodd yr ymosodiad gohiriedig a bu'r momentwm a oedd wedi'i adeiladu yn simsan. Wedi i gadoediad byr, oedd yn gyffredin yn ystod y Rhyfel Can Mlynedd, ddod i ben, cipiwyd Joan gan y Saeson yn y gwarchae ar Compiègne.

   Ceisiodd Joan ddianc o'r carchar sawl gwaith gan gynnwys neidio o dwr saith deg troedfedd i mewn ffos sych. Gwnaeth byddin Ffrainc hefyd o leiaf dri ymgais i'w hachub, a phob un ohonynt yn aflwyddiannus.

   Marwolaeth Joan of Arc: Treial A Dienyddio

   Ym mis Ionawr 1431, rhoddwyd Joan ar brawf am y cyhuddiad o heresi. Roedd y treial ei hun yn broblemus, yn cynnwys dim ondclerigwyr Seisnig a Bwrgwyn. Roedd problemau eraill yn cynnwys diffyg tystiolaeth ei bod wedi cyflawni heresi a bod y treial wedi digwydd y tu allan i awdurdodaeth yr esgob llywyddol.

   Er hynny, ceisiodd y llys ddal Joan mewn heresi trwy gyfres o gwestiynau troellog diwinyddol. .

   Yn fwyaf enwog, gofynnwyd iddi a oedd hi'n credu ei bod hi dan ras Duw. Roedd ateb ‘ie’ yn hereticaidd, oherwydd roedd diwinyddiaeth ganoloesol yn dysgu na allai neb fod yn sicr o ras Duw. Byddai ‘na’ yn gyfystyr â chyfaddef euogrwydd.

   Roedd ei gallu i ateb unwaith eto yn drysu arweinwyr pan atebodd hi, “ Os nad ydw i, bydded i Dduw fy rhoi i yno; ac os ydwyf, bydded i Dduw fy nghadw felly.” Roedd hyn yn ddealltwriaeth ymhell y tu hwnt i’r disgwyliadau ar gyfer menyw ifanc, anllythrennog.

   Roedd casgliad y treial yr un mor broblemus â’r achos. Arweiniodd diffyg tystiolaeth sylweddol at ganfyddiad trwm ac roedd llawer a oedd yn bresennol yn ddiweddarach yn arddel y gred bod cofnodion y llys wedi’u ffugio.

   Daeth y cofnodion hynny i’r casgliad bod Joan yn euog o deyrnfradwriaeth, ond iddi adennill llawer o yr hyn y cafwyd hi yn euog ohono trwy arwyddo papur derbyn. Y gred oedd na allai fod wedi deall yn iawn beth yn union yr oedd yn ei arwyddo oherwydd ei anllythrennedd.

   Fodd bynnag, ni chafodd ei chondemnio i farw oherwydd, dan gyfraith eglwysig, rhaid ei chael yn euog ddwywaith o heresi er mwyn cael ei ddienyddio. Cynhyrfodd hyny Saeson, ac arweiniodd at ffug fwy fyth, y cyhuddiad o groeswisgo.

   Ystyriwyd trawswisgo fel heresi, ond yn ôl cyfraith yr oesoedd canol, dylid ei ystyried yn ei gyd-destun. Os oedd y dillad mewn rhyw ffordd yn cynnig amddiffyniad neu wedi gwisgo allan o reidrwydd, yna roedd yn ganiataol. Roedd y ddau yn wir yn achos Joan. Gwisgodd lifrai milwrol i amddiffyn ei hun yn ystod teithiau peryglus. Roedd hefyd yn atal trais rhywiol yn ystod ei chyfnod yn y carchar.

   Ar yr un pryd, roedd hi’n gaeth iddo pan wnaeth gwarchodwyr ddwyn ei ffrog, gan ei gorfodi i wisgo dillad dynion. Fe'i dyfarnwyd yn euog o dan y cyhuddiadau ysgeler hyn o ail drosedd o heresi, a'i dedfrydu i farwolaeth.

   Ar y 30ain o Fai, 143, yn 19 oed, cafodd Joan of Arc ei rhwymo wrth stanc yn Rouen a'i llosgi. . Yn ôl adroddiadau llygad-dyst roedd hi wedi gofyn am groeshoeliad wedi’i gosod o’i blaen ac roedd hi’n syllu arni’n astud wrth lefain, “Iesu, Iesu, Iesu.”

   Ar ôl marw, llosgwyd ei gweddillion ddwywaith eto nes ei leihau i ludw a’i daflu. yn y Seine. Roedd hyn er mwyn atal honiadau iddi ddianc a chasglu creiriau.

   Digwyddiadau Postthumus

   Aeth y Rhyfel Can Mlynedd ymlaen am 22 mlynedd arall cyn i'r Ffrancwyr ennill buddugoliaeth o'r diwedd a chael eu rhyddhau o'r Saeson dylanwad. Yn fuan wedi hyny, dechreuwyd ymchwiliad i brawf Joan of Arc gan yr eglwys. Gyda mewnbwn clerigwyr ledled Ewrop, cafodd ei rhyddhau yn y pen draw a datganwyd yn ddieuog i mewnGorffennaf 7, 1456, pum mlynedd ar hugain ar ôl ei marwolaeth.

   Erbyn hynny, roedd eisoes wedi dod yn arwr Ffrengig a sant gwerin o hunaniaeth genedlaethol Ffrainc. Roedd hi'n ffigwr pwysig i'r Cynghrair Catholig yn ystod Diwygiad Protestannaidd yr 16eg ganrif am ei chefnogaeth selog i'r Eglwys Gatholig.

   Yn ystod y Chwyldro Ffrengig gwanhaodd ei phoblogrwydd oherwydd ei chefnogaeth i goron Ffrainc a'r uchelwyr. Nid oedd yn olygfa boblogaidd yr adeg honno. Nid tan amser Napoleon y cododd ei phroffil yn ôl i amlygrwydd. Gwelodd Napoleon yn Joan of Arc gyfle i rali o amgylch hunaniaeth genedlaethol Ffrainc.

   Ym 1869, yn ystod dathliad 440 mlynedd ers gwarchae Orléans, buddugoliaeth fwyaf Joan, cyflwynwyd deiseb i’w chanoneiddio gan y Gymdeithas. Eglwys Gatholig. Rhoddwyd santdod iddi o'r diwedd ym 1920 gan y Pab Bened XV.

   Etifeddiaeth Joan of Arc

   > Poster wedi'i gyhoeddi gan lywodraeth UDA yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf i annog pobl i brynu War Saving Stampiau.

   Mae etifeddiaeth Joan of Arc yn hollbresennol ac yn eang ac yn cael ei hawlio'n eiddgar gan lawer o wahanol grwpiau o bobl. Mae hi'n symbol o genedlaetholdeb Ffrainc i lawer oherwydd ei pharodrwydd i ymladd dros ei gwlad.

   Mae Joan of Arc hefyd wedi dod yn ffigwr cynnar yn achos ffeministiaeth, gan ei bod yn un o'r merched 'yn ymddwyn yn wael' a greodd hanes. Aeth y tu allan i'r rolau diffiniedigo fenywod yn ei dydd, wedi haeru ei hun ac wedi gwneud gwahaniaeth yn ei byd.

   Mae hi hefyd yn esiampl i lawer o’r hyn y gellid ei alw’n eithriadoldeb cyffredin, sef y syniad y gall pobl eithriadol ddod o unrhyw gefndir neu gefndir bywyd. Yr oedd hi, wedi'r cyfan, yn ferch werin anllythrennog o'r wlad.

   Gwelir Joan of Arc hefyd yn esiampl i Gatholigion traddodiadol. Mae llawer sydd wedi cefnogi’r Eglwys Gatholig yn erbyn dylanwad allanol, gan gynnwys moderneiddio dan Fatican Dau, wedi edrych ar Joan am ysbrydoliaeth. ysbrydoliaeth, mae Joan yn amlwg yn un o'r bobl fwyaf cymhellol yn holl hanes. Mae hi'n parhau i fod yn ysbrydoliaeth yn wleidyddol, yn ddiwylliannol ac yn ysbrydol i lawer.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.