Duwiau Groeg (Deuddeg Olympiad) a'u Symbolau

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Mae yna lawer o dduwiau ym mytholeg Groeg a Rhufain hynafol. Fodd bynnag, y deuddeg duw Olympaidd oedd y pwysicaf o'r pantheon o dduwiau yng Ngwlad Groeg hynafol. Credwyd eu bod yn byw ar Fynydd Olympus, gyda phob duw â'i hanes, ei ddiddordebau a'i bersonoliaethau ei hun, a phob un yn cynrychioli rhai delfrydau a chysyniadau pwysig. Credwyd bod y duwiau yn arglwyddiaethu ar dyngedau dynol ac y byddent yn ymyrryd yn uniongyrchol ym mywydau bodau dynol fel y mynnant.

  Mae rhywfaint o anghytuno ar union restr y 12 duw, gyda rhai rhestrau yn cynnwys Hestia, Hercules neu Leto , yn nodweddiadol yn disodli Dionysos. Dyma gip ar restr safonol y 12 duw Olympaidd, eu harwyddocâd a'u symbolau. Rydyn ni hefyd wedi cynnwys rhai o'r duwiau pwysig eraill sydd weithiau'n gwneud y rhestr.

  Zeus (Enw Rhufeinig: Iau)

  Duw'r Awyr

  Siambr y Cewri gan Giulio Romano, yn darlunio Iau yn hyrddio taranfolltau

  Y mwyaf pwerus o'r duwiau, Zeus oedd y duwdod goruchaf a Brenin y Duwiau. Gelwir ef yn aml yn dad duwiau a dynion . Roedd Zeus yn dduw digalon ac roedd ganddo lawer o gariadon gyda merched a duwiesau marwol. Roedd Zeus yn llywodraethu dros yr awyr, y tywydd, tynged, tynged, brenhiniaeth a chyfraith a threfn.

  Mae ei symbolau yn cynnwys:

  • Thunderbolt
  • Eagle
  • Tarw
  • Derw

  Hera (Enw Rhufeinig: Juno)

  Duwies ofpriodas a brenhines y duwiau

  Hera yw gwraig Zeus a brenhines y duwiau Groegaidd hynafol. Fel gwraig a mam, roedd hi'n symbol o'r fenyw ddelfrydol. Er bod Zeus yn enwog am fod â llawer o gariadon a phlant anghyfreithlon, arhosodd Hera yn ffyddlon iddo er ei bod yn genfigennus ac yn ddial. Roedd hi hefyd yn ddial yn erbyn meidrolion a aeth yn ei herbyn.

  Mae ei symbolau yn cynnwys:

  • Diadem
  • Pomgranad
  • Buwch
  • Pluen
  • Panther
  • Llew
  • Peacock

  Athena (Enw Rhufeinig: Minerva)

  Duwies of Roedd doethineb a dewrder

  Athena yn cael ei hystyried yn amddiffynfa llawer o ddinasoedd Groeg, yn enwedig dinas Athen a enwyd er anrhydedd iddi. Adeiladwyd teml Parthenon er anrhydedd Athena ac mae'n parhau i fod yn gofeb fawreddog ac arwyddocaol yn acropolis Athen. Yn wahanol i'r rhan fwyaf o'r duwiau eraill, nid oedd Athena yn ymroi i berthnasoedd anghyfreithlon, gan aros yn ddigywilydd a rhinweddol.

  Mae ei symbolau'n cynnwys:

  • Tylluan
  • Coeden olewydd

  Poseidon (Enw Rhufeinig: Neifion)

  2> Duw'r moroedd

  Roedd Poseidon yn bwerus. duw, llywodraethwr y moroedd. Ef oedd amddiffynwr morwyr a goruchwyliodd lawer o ddinasoedd a threfedigaethau. Ef oedd prif dduw llawer o ddinasoedd Hellenic ac yn Athen ystyriwyd Poseidon yn ail i Athena yn unig.

  Mae ei symbolau yn cynnwys:

  • Trident

  Apollo (Rhufeinigenw: Apollo)

  Duw y celfyddydau

  Duw saethyddiaeth, y celfyddydau, iachâd, afiechydon a llawer mwy oedd Apollo. Ef oedd yr harddaf o'r duwiau Groegaidd a hefyd un o'r rhai mwyaf cymhleth. Ef yw dyfeisiwr cerddoriaeth llinynnol.

  Mae ei symbolau yn cynnwys:

  • Lyre
  • Python
  • Cigfran
  • Alarch
  • Bwa a saeth
  • torch Laurel

  Ares (Enw Rhufeinig: Mars)

  Duw rhyfel

  Ares yw duw rhyfel , ac mae'n symbol o agweddau treisgar, creulon a chorfforol rhyfel. Mae'n rym cryf a phwerus, a ystyrir yn beryglus ac yn ddinistriol. Mae hyn yn cyferbynnu â'i chwaer Athena, sydd hefyd yn dduw rhyfel, ond sy'n defnyddio strategaeth a deallusrwydd mewn brwydr. Mae'r symbolau sy'n cynrychioli Ares i gyd yn gysylltiedig â rhyfel ac anifeiliaid. Mae'n debyg mai ef oedd y mwyaf amhoblogaidd o'r duwiau Groegaidd.

  Mae ei symbolau'n cynnwys:

  • Cleddyf
  • Tarian
  • Gwaywffon
  • Thortsh fflamio helmed
  • Ci
  • Fwltur
  • Baedd
  • Cerbyd

  Demeter (Enw Rhufeinig: Ceres)<5

  Duwies y cynhaeaf, amaethyddiaeth, ffrwythlondeb a chyfraith sanctaidd

  Demeter yw un o dduwiau hynaf a phwysicaf y Groegiaid. Fel duw cynhaeaf a ffermio, sicrhaodd ffrwythlondeb a llystyfiant y byd. Pan gymerwyd ei merch, Persephone gan Hades i fod yn briodferch iddo yn yr isfyd, arweiniodd chwiliad Demeter amdani at esgeulustod oy ddaear a newyn a drafftiau ofnadwy.

  Mae ei symbolau yn cynnwys:

  • Cornucopia
  • Gwenith
  • Bara
  • Fagl

  Artemis (Enw Rhufeinig: Diana)

  Gwyliwyd duwies hela, natur wyllt a diweirdeb

  Artemis fel noddwr merched ac amddiffynwraig merched yn ystod genedigaeth. Hi yw un o dduwiau mwyaf parchus y Groegiaid, ac roedd ei theml yn Effesus yn un o Saith Rhyfeddod yr Hen Fyd. Parhaodd yn forwyn a thyngodd na fyddai byth yn priodi, gan ei gwneud yn symbol o ddiweirdeb a rhinwedd. Roedd hi'n cael ei haddoli ledled yr hen Roeg.

  Mae ei symbolau'n cynnwys:

  • Bwa a saeth
  • Quiver
  • Cyllyll hela
  • Lleuad
  • Ceirw
  • Cypreswydden

  Aphrodite (Enw Rhufeinig: Venus)

  Duwies cariad, harddwch a rhywioldeb

  Roedd Aphrodite yn dduwies rhyfelgar ac yn aml yn cael ei hystyried yn symbol o harddwch benywaidd. Hi oedd noddwr a gwarchodwr morwyr, cwrtiaid a phuteiniaid. Gallai Aphrodite hudo duwiau a dynion gyda'i harddwch a'i fflyrteiddrwydd ac roedd ganddi lawer o faterion. Mae'r gair affrodisaidd, sy'n golygu bwyd neu ddiod sy'n achosi chwant rhywiol, yn tarddu o'r enw Aphrodite.

  Mae ei symbolau'n cynnwys:

  • Colomen
  • Dolffin
  • Rhosyn
  • Plisgyn cregyn bylchog
  • Alarch
  • Myrtwydd
  • Drych

  Dionysos (Enw Rhufeinig: Bacchus)

  Duw gwin, theatr, ffrwythlondeba llawenydd

  Dionysos oedd duw gwin , ffrwythlondeb, theatr, ecstasi a ffrwythlondeb. Roedd yn ffigwr poblogaidd ym mytholeg Groeg, yn nodedig am ei eni a'i fagwraeth anarferol. Mae Dionysos yn lled-ddwyfol gan fod ei fam yn feidrol. Ef yw'r unig dduw Olympaidd sydd â mam farwol ac felly fe'i magwyd ar fynydd chwedlonol o'r enw Mount Nysa. Mae’n cael ei ystyried yn aml fel y ‘rhyddfrydwr’ gan fod ei win, ei ddawns ecstatig a’i gerddoriaeth wedi rhyddhau ei ddilynwyr rhag cyfyngiadau’r hunan a chymdeithas.

  Mae ei symbolau yn cynnwys:

  • Grapevine
  • Chalis
  • Panther
  • Eiddew

  Hermes (Enw Rhufeinig: Mercwri)

  Duw masnach, cyfoeth, ffrwythlondeb, iaith cwsg, lladron, hwsmonaeth anifeiliaid a theithio

  Darlunnir Hermes fel un o'r rhai mwyaf deallus a direidus y duwiau Olympaidd. Efe oedd arwyddair a chennad Mt. Olympus, ac yr oedd ei sandalau asgellog yn ei gwneud yn bosibl iddo symud yn rhwydd rhwng teyrnasoedd duwiau a meidrolion. Mae hefyd yn cael ei weld fel tywysydd ysbryd - un sy'n arwain eneidiau i fywyd ar ôl marwolaeth.

  Mae ei symbolau'n cynnwys:

  • Lyre
  • Caduceus
  • Crwban

  Hephaistos (Enw Rhufeinig: Vulcan/Volcanus)

  Duw tân, crefftau, gofaint a gwaith metel

  Hephaistos oedd gof y duwiau Olympaidd, yn creu eu holl arfau ar eu cyfer. Mae'n sefyll allan fel yr unig dduw ag anabledd ac felly'n cael ei ystyried‘llai na pherffaith’. Roedd Hephaistos yn cael ei addoli gan y rhai sy'n ymwneud â gweithgynhyrchu a diwydiant, yn enwedig yn Athen.

  Mae ei symbolau'n cynnwys:

  • Morthwyl
  • Gordd
  • Tongs
  • Llosgfynydd

  Dyma restr o dduwiau pwysig eraill, sydd weithiau’n cael eu cynnwys yn rhestr y 12 duw Olympaidd.

  Hestia (enw Rhufeinig : Vesta)

  Duwies y cartref, gwyryfdod, teulu a’r aelwyd

  Roedd Hestia yn dduw hynod bwysig, ac yn symbol o fywyd domestig ymhlith eraill pethau. Rhoddwyd yr offrwm cyntaf o bob aberth iddi a phryd bynnag y sefydlid trefedigaeth Groegaidd newydd, byddai fflamau o aelwyd gyhoeddus Hestia yn cael eu cario i'r wladfa newydd.

  Ymhlith ei symbolau mae:

  • Aelwyd a thân

  Leto (Enw Rhufeinig: Latona)

  Duwies mamolaeth

  Mae Leto yn ffigwr dirgel ym mytholeg Roegaidd, gyda dim llawer o sôn amdani. Mae hi'n fam i efeilliaid Apollo ac Artemis, a genhedlwyd ar ôl i'w harddwch ddenu sylw Zeus.

  Mae ei symbolau'n cynnwys:

  • Veil
  • Dyddiadau
  • Gwenci
  • Rooster
  • Gryphon

  Heracles (Enw Rhufeinig: Hercules)

  Duw’r arwyr a’r nerth

  Hercules yw’r mwyaf poblogaidd o blith ffigurau chwedlonol Groeg, sy’n adnabyddus am ei gryfder, ei nerth, ei ddygnwch a’i anturiaethau lu. Mae'n fod lled-ddwyfol, gyda mam farwol ac roedd ymhlith y mwyaf dynol o'rduwiau, gyda threialon a gorthrymderau y gallai meidrolion uniaethu â nhw.

  Mae ei symbolau'n cynnwys:

  • Clwb
  • Bwa a saeth
  • Llew Nemen

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.