Tatŵ Adar Ystyr ac Arwyddocâd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Adar yw un o'r mathau mwyaf cyffredin o ddyluniadau tatŵ sy'n cael eu ffafrio gan weithwyr newydd a hyd yn oed inkers hynafol. Pam? Wel, mae adar yn greaduriaid hardd, lliwgar a rhyfeddol o natur a all fod â gwahanol ystyron yn dibynnu ar eu math, eu lliw, a'u rhif eilrif. Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar rai o'r cynlluniau tatŵ adar mwyaf poblogaidd a'r hyn y gallent ei olygu i chi.

  Symbolaeth Poblogaidd Tatŵs Adar

  Cyn deifio yn ddwfn i'r hyn y mae rhywogaethau adar penodol yn ei gynrychioli pan fyddwch chi'n eu cael fel tatŵs, gadewch i ni edrych ar yr hyn y mae tatŵau adar yn ei gynrychioli'n gyffredinol:

  • Rhyddid: Y peth pwysicaf a gynrychiolir gan rhyddid yw adar. Oherwydd eu gallu i hedfan, mae adar yn rhydd i fynd ble bynnag y gall eu hadenydd fynd â nhw. Fel symbol, mae adar yn cynrychioli nid yn unig ymreolaeth gorfforol, ond hefyd rhyddid meddwl, cyfeiriad a dewis. swn, helynt, a chymhlethdodau'r byd fel yr ydym yn ei adnabod. Felly, mae tatŵs adar yn ennyn teimladau o heddwch ac ymwahaniad oddi wrth helbulon bydol.
  • >
   • Cysylltiad: Oherwydd y gall adar esgyn i'r awyr o'r ddaear mewn amrantiad, yn symbol o'r ffordd y gall pobl gysylltu â bodau nid yn unig y ddaear, ond holl fyd yr holl greadigaethau.
   • Safbwynt: Cael llygad aderyn barn ar bethau yn rhoi i ni newyddpersbectif mewn bywyd ac yn ein galluogi i weld y darlun ehangach wrth i ni gael gweld pethau mewn ffordd na all neb arall. O'u cymryd fel hyn, mae tatŵs adar hefyd yn cynrychioli ffordd newydd o edrych ar bethau a meddwl y tu allan i'r bocs.
    • Annibyniaeth: Adar, cyn belled â'u bod heb gawell, dilyn eu synnwyr cyfeiriad eu hunain ble bynnag y maent yn mynd. Felly, credir bod tatŵ aderyn yn cynrychioli annibyniaeth person wrth fynd i ble bynnag y mae'n dymuno a gwneud beth bynnag y mae ei galon yn ei ddymuno. peidiwch ag ofni yn hawdd, gan eu bod yn gallu codi uwchlaw adfyd. Efallai y bydd pobl sydd â thatŵs adar yn gwerthfawrogi'r nodwedd hon ac efallai y byddant am ysbrydoli eu hunain i fod yn ddigon dewr i fentro i'r anhysbys, gan wybod y gallant bob amser dynnu eu hunain allan o fannau cyfyng.

    Mathau o Tatŵs Adar a'u Rhain Ystyron Penodol

    Tra bod gan adar gynodiadau cyffredinol ynghlwm wrthynt, mae gan bob rhywogaeth hefyd ei hystyron symbolaidd a’i phwysigrwydd ei hun mewn diwylliant a chelf. Gadewch i ni edrych ar y rhywogaethau penodol o adar a beth maen nhw'n ei gynrychioli.

    1- Robin

    Mae robin goch yn adar bach, ciwt sy'n adnabyddus am eu cyfeillgarwch, eu canu a'u lliwiau hardd. Mae yna ddywediad bod robin goch yn ymddangos pan mae anwylyd yn agos at , gan eu gwneud yn symbol o hapusrwydd a disgwyliad. Mae Robiniaid hefyd yn symbol o harmoni, optimistiaeth a gobaith.

    2- Cardinals

    Cardinalmae tatŵs yn boblogaidd, yn enwedig yn yr Almaen, ac mae'n cynrychioli angerdd, cariad a chroen am oes. Priodolir hyn i blu coch llachar cardinaliaid. Os ydych chi eisiau tatŵ sy'n dathlu sut rydych chi'n caru'n llawn ac yn byw bob dydd gyda digon o angerdd i danio oes o antur a hapusrwydd, dylai tatŵ aderyn cardinal fod yn berffaith i chi.

    3- Brain neu Unrhyw Aderyn Du

    Mae cigfrain, mwyalchen, fwlturiaid, a brain, fel unrhyw aderyn du arall, fel arfer yn cael eu cysylltu â chynodiadau negyddol, megis marwolaeth a thywyllwch. Fodd bynnag, mae llawer o bobl yn dod o hyd i harddwch yn y dirgelwch a hud y byd ysbryd. Iddynt hwy, mae cael tatŵ o aderyn du yn cynrychioli lefelau uwch a dyfnach o ddeallusrwydd a chymundeb â byd yr ysbrydion.

    4- Crane

    Yn Nwyrain Asia, mae'n cyffredin iawn i weld brethyn a phapur wedi'u plygu i mewn i origami craen. Mae hyn oherwydd bod craeniau'n symbol o lwc a ffortiwn da yn Japan a Tsieina. Yn y diwylliannau hyn, mae pobl yn credu, os gallwch chi wneud 1,000 o graeniau origami, y bydd eich dymuniad yn dod yn wir. Mae cael un ar gyfer tatŵ felly'n galw am obaith am lwc dda a chyflawni beth bynnag fo'ch chwantau.

    5- Aderyn y To

    Mae adar y to a gwenoliaid yn datŵ poblogaidd syniadau i forwyr. Gan y gall yr adar hyn ymestyn ymhellach i'r môr na'r rhan fwyaf o adar eraill, fel arfer dyma'r signal cyntaf sy'n cyrraedd mordeithwyr pan fyddantar fin cyrraedd tir ar ôl taith hir ar y môr oer. Felly mae adar y to a gwenoliaid yn syniadau tatŵ neis i ennyn teimladau o obaith a sicrwydd. Fodd bynnag, mae'r adar hyn hefyd yn enwog ymhlith gangiau carchar, oherwydd dywedir eu bod yn cynrychioli gwrthryfel yn erbyn cymdeithas anghyfiawn.

    6- Cyw Iâr (Ceiliog neu Iâr)

    Hyd yn oed er na all ieir hedfan mor uchel yn dechnegol â'r adar eraill ar y rhestr hon, maen nhw'n un o'r creaduriaid bach mwyaf dewr, ffyrnicaf a mwyaf tiriogaethol, na fydd yn oedi cyn ymosod pan fydd eu coop neu eu rhai ifanc dan fygythiad. Mae cael tatŵ o geiliog neu iâr yn symbol o deyrngarwch a dewrder filial.

    7- Colomen neu Unrhyw Aderyn Gwyn

    Mae colomennod yn symbolau pwerus o heddwch, cariad, a gobaith, oherwydd eu harwyddocâd yn stori Feiblaidd Arch Noa. Fe'i defnyddir hefyd i ddarlunio'r Ysbryd Glân neu'r Ysbryd Glân a fyddai fel arall yn anweledig pryd bynnag y caiff ei ymgorffori mewn celf grefyddol. Felly, mae tatŵs colomennod yn boblogaidd ymhlith y rhai sydd mewn cysylltiad â'u hochr ysbrydol.

    8- Blue Bird

    Defnyddiwyd adar glas i ddarlunio hapusrwydd yn y gwaith celf cynhyrchu mewn llawer o wahanol ddiwylliannau. Er enghraifft, mae gan hen gân Cole Porter y llinell: Byddwch fel yr aderyn glas sydd byth yn las, oherwydd mae'n gwybod o'i fagwraeth beth all canu ei wneud. Mae The Wizard of Oz hefyd yn sôn am aderyn glas hapus a all hedfan dros yenfys. Felly, os ydych chi eisiau mynegi hapusrwydd a bywyd di-bryder, mynnwch datŵ o aderyn glas.

    9- Eagle

    Ar gyfer Americanwyr Brodorol, a sawl un. diwylliannau eraill, mae eryrod yn cael eu parchu fel anifeiliaid cysegredig sy'n cynrychioli cryfder, gweledigaeth, dewrder a deallusrwydd. Mae cael llygad eryr yn golygu'r gallu i weld y tu hwnt i'r hyn y mae eraill yn ei feddwl fel arfer, felly mae cael yr aderyn pwerus hwn fel tatŵ yn symbolaidd iawn o gryfder mawreddog a chael gweledigaeth dda am fywyd rhywun.

    10- Tylluan

    Ym mhob stori, pan fydd tylluan yn ymddangos, rydych chi'n gwybod ei bod ar fin gollwng rhywfaint o ddoethineb, gwirionedd, a gwybodaeth y gall y prif gymeriad eu defnyddio i ladd dihirod neu i lwyddo yn eu hymgyrchoedd anturus. . Credir bod llygaid enfawr a gweledigaeth nos drawiadol yr aderyn yn rhoi gallu rhyfeddol i feddwl yn ddwfn a gweld pethau mewn ffordd na all eraill ei wneud. Mae tylluanod hefyd yn ffrindiau ffyddlon i bobl hudolus, felly mae'r aderyn yn gysylltiedig â'r ocwlt a'r pŵer a ddaw o fyd yr ysbrydion.

    11- Phoenix

    Mae'r aderyn chwedlonol hwn yn adnabyddus am ffrwydro'n fflamau bob 500 mlynedd, dim ond i gael ei aileni o'r lludw. Mae cael tatŵ phoenix felly yn ddisgrifiadol o'n gallu i oroesi, esblygu, a chael ein haileni ar ôl marwolaeth. Mae'n boblogaidd ymhlith pobl sy'n gwerthfawrogi dyfalbarhad, dycnwch, a dewrder.

    12- Raven

    Yn union fel tylluanod, dywedir bod cigfrain yn meddu arrhinweddau hudol, gan eu gwneud yn anifail anwes perffaith ar gyfer gwrachod a bodau chwedlonol eraill. Mae cigfrain yn aml yn cael eu hystyried yn symbol o Farwolaeth ei hun. Felly mae'r aderyn yn cael ei ddefnyddio'n aml fel arwydd i farwolaeth a bod yn un â'n hanwyliaid ymadawedig. Mae’n gyffredin gweld pobl yn cael tatŵ cigfran ar ôl colli rhywun agos atyn nhw. Fel arall, mae'r aderyn hwn hefyd yn cael ei ddefnyddio i ddarlunio deallusrwydd, doethineb, a gwybodaeth sydd ond yn dod gyda bod yn un â'r byd arall.

    13- Paun

    Yr aderyn hardd hwn yn cael ei leihau weithiau i fod yn ofer neu'n or-falch, ond rhaid cydnabod fod gan beunod rywbeth i fod yn gyfeiliornus yn ei gylch. Mae ei gefnogwr mawreddog o blu yn drawiadol ac yn drawiadol dros ben, felly byddai'r rhai sy'n cael eu swyno gan sioe a drama ar y trywydd iawn i gael tatŵ paun.

    14- Hebog neu Hebog<9

    Mae'r ddau aderyn rheibus hyn yn cael eu cofio am eu sgiliau hela gwych, a ddaw yn sgil eu gallu i ganolbwyntio ar ysglyfaeth a chuddio eu hunain mewn ffyrdd cyfrwys nes eu bod o fewn pellter trawiadol. Mae un swp o uchder gwych yn caniatáu i'r bwystfilod hyn ddal eu hysglyfaeth, felly gall y rhai sydd am dalu teyrnged i'w dycnwch, eu ffocws, a'u hagwedd byth-farw gael tatŵ o hebog neu hebog.

    15- Parot

    Ar wahân i fod yn anifeiliaid anwes teyrngar, llawen, mae parotiaid i'w cael bob amser yn eistedd ar ysgwyddau môr-ladron.Mae hyn oherwydd y credir bod yr aderyn hwn mor glyfar, chwareus, a doeth ag unrhyw fôr-leidr da. Mae cael tatŵ o'r aderyn hwn felly'n cynrychioli cysylltiadau filial, cwmnïaeth a chlyfrwch. Wedi'r cyfan, faint o adar eraill sy'n gallu dynwared y ffordd mae bodau dynol yn siarad yn berffaith, tra hefyd yn gallu copïo synau eraill o fyd natur a hyd yn oed offerynnau cerdd?

    16- Dedwydd neu Unrhyw Aderyn Melyn

    Mae adar melyn yn aml yn gysylltiedig â digonedd a llawenydd. Maent, mewn gwirionedd, yn anifeiliaid anwes gwych oherwydd gallant ddod â heulwen i unrhyw ystafell. Felly, os cewch chi datŵ aderyn melyn, rydych chi'n galw am hapusrwydd a llawenydd ble bynnag yr ewch chi, gan ddod â symbol o hwyl gyda chi a gobeithio y bydd pethau'n troi allan yn iawn.

    Adar Pluen: Sut mae'r Nifer yr Adar yn Effeithio ar Ystyr Eich Tatŵ

    Gall y lliw a'r math o aderyn a ddefnyddir ar gyfer tatŵs fod â nifer o gynrychioliadau i'w gludwr eisoes. Felly, nid yw'n syndod mewn gwirionedd i ddarganfod y gall nifer yr adar sydd wedi'u tatŵio ar eich corff hefyd gael dehongliadau gwahanol.

    Er ei fod yn dal i ddibynnu ar y person mewn gwirionedd, gall aderyn unigol olygu annibyniaeth a ffocws. Gall dau aderyn gynrychioli cariad, partneriaeth, neu lawenydd. Mae tri a naw yn cael eu hystyried yn rhifau hud a gellir eu defnyddio fel talisman i'r cludwr, tra bod 7 yn rhif lwcus a all ddod â lwc dda.

    Amlapio

    O ran tatŵio, dim ond un peth sydd ynamae angen ichi gadw mewn cof. Mae inking eich corff yn dal i fod yn beth parhaol. Er bod sawl gweithdrefn bellach ar gael i dynnu, dileu, neu dynnu ar ben eich tatŵs, byddwch chi'ch hun yn gwybod ei fod yno, waeth beth mae eraill yn ei weld. Felly, mae tatŵio yn benderfyniad bywyd mawr y dylech chi feddwl yn ddwfn amdano cyn ei wneud. Yn ffodus, gall dyluniadau tatŵ adar roi dewis eang o ddewisiadau i chi i ddarganfod pa aderyn sy'n siarad â chi a gallant gynrychioli rhan o'ch bywyd rydych chi am ei hysgythru am byth ar eich croen.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.