Terpsichore - Amgueddfa Ddawns a Chorws Groegaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Yng Ngwlad Groeg hynafol, roedd naw duwies a oedd yn cael eu hystyried yn arweinwyr pob prif faes artistig a llenyddol. Roedd y duwiesau hardd a deallus hyn yn cael eu hadnabod fel y Muses. Terpsichore oedd yr Muse o gerddoriaeth, canu a dawns ac mae'n debyg yr enwocaf o'r Muses.

  Pwy Oedd Terpsichore?

  Rieni Terpsichore oedd duw Olympaidd yr awyr, Zeus , a Thitaniaeth y cof, Mnemosyne . Yn ôl y stori bu Zeus yn gorwedd gyda Mnemosyne am naw noson yn olynol a bod ganddi naw merch wrth ei ochr. Daeth eu merched yn enwog fel yr Younger Muses , duwiesau ysbrydoliaeth a'r celfyddydau. Chwiorydd Terpsichore oedd: Calliope, Euterpe , Clio, Melpomene, Urania, Polyhymnia, Thalia ac Erato.

  Wrth dyfu i fyny, dysgwyd yr Muses gan Apollo , duw'r haul a cherddoriaeth, ac yn cael ei nyrsio gan yr Oceanid Eupheme. Rhoddwyd parth yn y celfyddydau a'r gwyddorau i bob un ohonynt a rhoddwyd enw i bob un sy'n adlewyrchu ei pharth. Cerddoriaeth, cân a dawns oedd parth Terpsichore ac mae ei henw (sydd hefyd wedi’i sillafu fel ‘Terpsikhore’) yn golygu ‘hyfrydwch mewn dawnsio’. Defnyddir ei henw fel ansoddair, terpsichorean , wrth ddisgrifio pethau perthynol i ddawns.

  Fel ei chwiorydd, roedd Terpsichore yn brydferth, felly hefyd ei llais a'r gerddoriaeth a chwaraeai. Roedd hi'n gerddor hynod dalentog a allai ganu ffliwtiau a thelynau amrywiol. Mae hi fel arfer yn cael ei phortreadu fel amerch ieuanc hardd yn eistedd, a phlectrwm yn un llaw a thelyn yn y llall.

  Plant Terpsichore

  Yn ôl y mythau, yr oedd gan Terpsichore amryw o blant. Un ohonynt oedd Biston, a dyfodd i fod yn frenin Thracian a dywedir mai Ares , duw rhyfel oedd ei dad. Yn ôl Pindar, bardd o Theban, roedd gan Terpsichore fab arall o'r enw Linus, a oedd yn enwog fel y cerddor chwedlonol. Fodd bynnag, mae rhai ffynonellau hynafol yn nodi mai naill ai Calliope neu Urania a ddygodd Linus, ac nid Terpsichore.

  Mewn rhai cyfrifon, ystyrir yr Muse of music hefyd fel mam y Sirens wrth y duw afon Achelous. Fodd bynnag, mae rhai awduron yn honni nad Terpsichore, ond Melpomene , ei chwaer, oedd yn fam i'r Sirens. Roedd y Sirens yn nymffau môr a oedd yn adnabyddus am ddenu morwyr oedd yn mynd heibio i'w tynged. Roeddent yn hanner-aderyn, hanner morwynion a oedd wedi etifeddu harddwch a doniau eu mam.

  Rôl Terpsichore ym Mytholeg Roeg

  Nid oedd Terpsichore yn ffigwr canolog ym mytholeg Roegaidd ac ni ymddangosodd hi erioed yn y mythau yn unig. Pan ymddangosodd hi mewn mythau, roedd bob amser gyda'r Muses eraill, yn canu a dawnsio gyda'i gilydd.

  Fel noddwr cerddoriaeth, canu a dawns, rôl Terpsichore ym mytholeg Roeg oedd ysbrydoli ac arwain meidrolion i feistroli'r sgiliau yn ei pharth penodol. Roedd arlunwyr yng Ngwlad Groeg hynafol yn gweddïo ac yn gwneudoffrymau i Terpsichore a'r Muses eraill i elwa o'u dylanwad trwy'r hwn y gallai eu celfyddydau ddod yn gampweithiau gwirioneddol.

  Mount Olympus oedd y man y treuliodd yr Muses y rhan fwyaf o'u hamser yn diddanu duwiau'r pantheon Groegaidd. Buont yn llywyddu pob digwyddiad gan gynnwys gwleddoedd, priodasau a hyd yn oed angladdau. Dywedwyd bod eu canu a’u dawnsio hyfryd yn codi ysbryd pawb ac yn gwella calonnau toredig. Byddai Terpsichore yn canu ac yn dawnsio i galon gyda'i chwiorydd a dywedwyd bod eu perfformiadau yn wirioneddol brydferth ac yn bleser i'w gwylio.

  Terpsichore and the Sirens

  Er bod Terpsichore yn hyfryd, yn dda. dduwies natur, roedd ganddi dymer danllyd ac roedd unrhyw un a fyddai'n ei mygu neu'n bygwth ei safle yn sicr o wynebu canlyniadau enbyd. Yr un oedd ei chwiorydd a phan heriodd y Sireniaid hwy i ornest ganu, teimlent wedi eu sarhau a'u digio.

  Yn ôl y mythau, enillodd y Muses (Terpsichore yn cynnwys) y gystadleuaeth gan gosbi'r Seireniaid drwy dynnu'r cyfan allan. o blu yr adar i wneud coronau iddynt eu hunain. Mae'n dipyn o syndod bod Terpsichore yn ymwneud â hyn hefyd, o ystyried y ffaith y dywedir mai ei phlant ei hun oedd y Sirens, ond mae'n dangos nad oedd hi'n un i chwarae â hi.

  Terpsichore's Associations

  Mae Terpsichore yn Muse hynod boblogaidd ac mae'n ymddangos yn ysgrifau llawerawduron gwych.

  Honnodd Hesiod, yr hen fardd Groegaidd, iddo gyfarfod â Terpsichore a'i chwiorydd, gan ddweud eu bod yn ymweld ag ef pan oedd yn pori defaid ar Fynydd Helicon, lle'r oedd meidrolion yn addoli'r Muses. Rhoddodd yr Muses ffon llawryf iddo sy'n cael ei ystyried yn symbol o awdurdod barddonol, ac wedi hynny cysegrodd Hesiod adran gyntaf gyfan Theogony iddynt. Crybwyllwyd Terpsichore hefyd yn yr Orphic Hyms a gweithiau Diodorus Siculus.

  Yn raddol daeth enw Terpsichore i mewn i’r Saesneg cyffredinol fel ‘terpsichorean’, ansoddair sy’n golygu ‘pertaining to dancing’. Dywedir i’r gair gael ei ddefnyddio gyntaf yn Saesneg yn 1501.

  Mae The Muse of dance, song and music hefyd yn cael ei ddarlunio’n aml mewn paentiadau a gweithiau celf eraill, ac mae hefyd yn bwnc poblogaidd yn y diwydiant ffilm. Ers y 1930au, mae hi wedi cael sylw mewn nifer o ffilmiau ac animeiddiadau.

  Yn Gryno

  Heddiw, mae Terpsichore yn parhau i fod yn ffigwr pwysig ym maes dawns, cân a cherddoriaeth. Dywedir bod rhai artistiaid yng Ngwlad Groeg yn dal i weddïo iddi am ysbrydoliaeth ac arweiniad yn y celfyddydau. Mae ei phwysigrwydd ym mytholeg Roeg yn pwyntio i'r graddau yr oedd yr hen Roegiaid yn gwerthfawrogi cerddoriaeth, fel symbol o soffistigedigrwydd a gwareiddiad.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.