Cerdded Dan Ysgolion – Ystyr yr Ofergoeliaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Un o ofergoelion mwyaf cyffredin y byd yw cerdded o dan ysgol. Mae gan bob diwylliant ei amrywiad ei hun o sut y gallai cerdded o dan ysgol ddod ag anlwc a difetha bywydau. Ond o ble y tarddodd yr ofergoeliaeth hon a beth yw'r ystyr y tu ôl iddo? Mae'r gwir reswm braidd yn syndod.

  Tarddiad Hanesyddol yr Ofergoeliaeth

  Roedd trionglau yn union fel y pyramidiau yn ffigurau cysegredig i'r Hen Eifftiaid ac fe arweiniodd eu torri at anffawd. Ystyriwyd bod pyramidau a thrionglau fel ei gilydd yn rymoedd pwerus natur. Roedd cyfuniad o ysgol ar ogwydd a wal yn gwneud y triongl perffaith. Byddai cerdded oddi tanynt yn torri grym natur hwn.

  Roedd ysgolion hefyd yn un o'r hanfodion a adawyd gyda gweddillion mymiedig ym meddrod yr hen Aifft. Yn union fel y credent fod y meirw wedi mynd â'u cyfoeth i'w bywyd ar ôl marwolaeth, fe dybient fod yr ysgolion hyn yn cael eu defnyddio gan yr ymadawedig i'w helpu i'w cyfeirio ar eu llwybr i'r nefoedd.

  Fodd bynnag, yr ofn cerdded dechreuodd dan ysgolion yn yr Oesoedd Canol pan oedd ysgolion yn pwyso yn erbyn wal yn annhebyg i'r crocbren. Yn wir, defnyddid ysgolion yn y crocbren i gael y personau oedd yn cael eu crogi i ddringo yn ddigon uchel i gyrraedd y rhaff. Nid dyna'r cyfan - gorfu i droseddwyr hefyd gerdded o dan yr ysgol cyn iddynt ddringo i'w marwolaeth.

  Ysbrydion y troseddwyr oedd wedi eu crogi oeddmeddwl i aflonyddu'r ardal rhwng yr ysgol a'r wal. Felly, cododd y gred y byddai'r rhai a gerddai oddi tano yn cael eu dienyddio wrth y crocbren hefyd ac felly dechreuodd y chwedl fod cerdded o dan ystolion yn achosi anlwc ac yn yr achosion gwaethaf hyd yn oed farwolaeth.

  Cysylltiadau Crefyddol

  Ond mae gan ofergoeledd cerdded o dan ysgolion wreiddiau crefyddol dwfn hefyd. Mae'r Drindod Sanctaidd , sy'n cynnwys y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, yn symbolaeth bwysig mewn Cristnogaeth. Arweiniodd hyn at gadw'r rhif tri yn ogystal â'r triongl yn gysegredig.

  Fel y soniasom eisoes, wrth orffwys yn erbyn wal, mae ysgol yn ffurfio triongl a dywedir wrth gerdded oddi tano, mae'r triongl sanctaidd wedi torri. Mae gweithred o'r fath yn drosedd gableddus sy'n deilwng o alw'r diafol i fywyd y sawl sy'n ei wneud ac yn bechod yn erbyn yr Ysbryd Glân.

  Mae rhai yn credu y gall y wal gyda'r ysgol yn gorffwys arno fod yn symbol o groeshoeliad sy'n symbol o frad, marwolaeth, a drygioni. Byddai unrhyw un sy'n anlwcus i gerdded drwyddi yn cael ei felltithio gan anlwc.

  Storïau Mytholegol ac Ofergoelion Ysgol

  Roedd yr Eifftiaid yn credu, wrth gerdded o dan ysgolion, y gallai pobl hap a damwain ar dduwiau a duwiesau sy'n disgyn i'r Ddaear neu esgyn i'w preswylfeydd yn y nefoedd a gallai hyn fod yn annifyrrwch i'r duwiau, gan eu gwylltio yn y broses.

  Roedden nhw hefyd yn credu bod o fewny gwagle rhwng yr ysgol a'r mur, yr oedd ysbrydion byw, da a drwg. Gwaherddir cerdded o dan yr ysgol gan y byddai unrhyw un a fyddai'n gwneud yn tarfu ar y cydbwysedd perffaith ac yn ei dro yn achosi digofaint yr ysbrydion hyn.

  Moddion i Wrthdroi'r Lwc Drwg

  Mae yna ychydig o bethau i geisio osgoi cael eich taro ag anlwc wrth gerdded o dan ysgol. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Gwneud dymuniad yn ddiffuant wrth basio o dan yr ysgol
  • Cerdded o dan yr ysgol gyda dwylo yn gwneud yr arwydd ffigys h.y., cadw’r bawd rhwng y mynegai a’r bysedd canol a gwneud dwrn
  • Dweud yr ymadrodd “bara menyn” tra hefyd yn ei ddelweddu
  • Cerdded yn ôl eto o dan yr ysgol a dilyn llwybr cyferbyn.
  • Croesi bysedd wrth fynd o dan yr ysgol a pheidio â'u dad-groesi nes bod ci yn cael ei weld ar y ffordd
  • Poeri unwaith ar sgidiau heb edrych arnyn nhw nes bod y tafod wedi sychu neu boeri deirgwaith rhwng grisiau'r ysgol hefyd yn gweithio i'w cadw y felltith yn y man.
  <17>Rhesymwaith Tu Ôl i'r Lwc Drwg

  Gall unrhyw un sydd â chryn dipyn o synnwyr cyffredin ddweud mai cerdded o dan ysgol yw gweithgaredd peryglus ac anniogel y mae angen ei osgoi ar bob cyfrif. Mae'n beryglus nid yn unig i'r sawl sy'n cerdded islaw, ond hefyd i'r un sy'n sefyll ar ben yr ysgol.

  Gall cerdded o dan ysgolion achosi niwed i'r sawl sy'n cerdded.Gallai rhywbeth ddisgyn ar ben rhywun oedd yn mynd heibio'n ddiarwybod, neu yn y diwedd fe allent ddisgyn dros yr enaid tlawd wrth weithio ar yr ysgol honno.

  Pe bai rhywun yn cerdded o dan ysgol y crocbren pan oedd crocbren yn dal o gwmpas, roedd posibilrwydd uchel y byddai corff yn disgyn arnynt, yn eu hanafu neu'n eu lladd yn syth gyda'i bwysau.

  Amlapio

  P'un a fydd cerdded o dan ystolion yn achosi anlwc ai peidio, byddwch yn ofalus wrth yn gwneud hynny. Mae cred yn yr ofergoeledd hwn ar draws y byd mewn gwirionedd wedi atal llawer o ddamweiniau a allai fod wedi digwydd pe bai'r person yn ddigon diofal i gerdded o dan ysgolion. Y tro nesaf mae ysgol ar y ffordd, yn lle cerdded oddi tani, dim ond cerdded o'i chwmpas!

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.