Ofn Gorta – Zombies “Pob Lwc” Gwyddelig

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae'n ymddangos bod gan y rhan fwyaf o ddiwylliannau a chrefyddau un fersiwn neu'i gilydd o greadur tebyg i sombi, ond ychydig sydd mor rhyfedd â'r Fear Gorta. Wedi'i gyfieithu fel Man of Hunger neu Phantom of Hunger o'r Wyddeleg, gall yr enw hefyd olygu Hungry Grass (féar gortach). Ac, ydy, mae’r holl gyfieithiadau gwahanol hyn yn gwneud synnwyr o ystyried chwedloniaeth ddiddorol yr Fear Gorta.

  Pwy yw’r Fear Gorta?

  Ar yr olwg gyntaf, yn llythrennol, zombies yw’r Fear Gorta. Hwy yw cyrff marw pobl wedi codi o’u beddau, yn cerdded o gwmpas yn eu cnawd pydredd, yn dychryn pawb sy’n eu taro.

  Fodd bynnag, yn wahanol i’r zombies ystrydebol o’r rhan fwyaf o fytholegau eraill, ac er gwaethaf eu henw brawychus , mae'r Gorta Fear yn wahanol iawn. Yn lle chwilio am ymennydd dynol i wledda arnynt, cardotwyr yw’r Fear Gorta mewn gwirionedd.

  Maen nhw’n crwydro tirwedd Iwerddon gan gario dim byd mwy na’r carpiau o amgylch eu canol a’r cwpanau elusen yn eu dwylo. Maen nhw'n chwilio am bobl a fyddai'n rhoi darn o fara neu ffrwyth iddyn nhw.

  Ymgorfforiad Corfforol o'r Newyn Yn Iwerddon

  Fel sombi, yn llythrennol, dim ond croen ac esgyrn yw'r Fear Gorta. Mae’r ychydig gnawd sydd ganddyn nhw ar ôl fel arfer yn cael ei ddarlunio fel stribedi gwyrdd sy’n pydru sy’n mynd ati i ddisgyn oddi ar gyrff Ofn Gorta ar bob cam.

  Maen nhw hefyd yn cael eu disgrifio fel rhai â gwallt hir a chlytiog a barf sydd naill ai’n wyn neu’n wyn.llwyd. Mae eu breichiau yn denau fel canghennau ac mor wan fel mai prin y gall yr Fear Gorta ddal eu cwpanau elusen.

  Gwyddai pobl Iwerddon yn iawn sut brofiad oedd dioddef newyn cenedlaethol. Yr Ofn Gorta oedd y trosiad perffaith ar gyfer hyn.

  A oedd y Fear Gorta yn Gymwynasgar?

  Os edrychwch ar lun o Fear Gorta, mae’n annhebyg o ymddangos fel creadur caredig. Wedi'r cyfan, dyna beth oedd leprechauns i fod.

  Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir. Roedd y Gorta Ofn yn cael eu hystyried yn dylwyth teg llesol. Eu prif ysfa yw erfyn am fwyd a chymorth o unrhyw fath, ond pan fo rhywun yn trugarhau wrthyn nhw ac yn eu helpu, maen nhw bob amser yn dychwelyd y ffafr trwy ddod â lwc dda a chyfoeth i'r enaid caredig.

  A oedd y Ofn Gorta Treisgar?

  Tra bod Ofn Gorta bob amser yn ad-dalu'r rhai sydd wedi eu helpu, gallant hefyd fynd yn dreisgar os bydd rhywun yn ceisio ymosod arnynt. Er eu bod yn eiddil ac yn wan ar y cyfan, gall Fear Gorta blin fod yn elyn peryglus o hyd, yn enwedig i'r rhai nad ydynt yn barod. mewn trafferth os ewch heibio iddynt heb roi elusen iddynt. Yn yr achosion hynny, ni fyddai'r Gorta Ofn yn ymosod arnoch chi ond byddai'n eich melltithio yn lle hynny. Roedd melltith yr Fear Gorta yn hysbys i ddod ag anffawd a newyn difrifol i unrhyw un y cyfeiriwyd ato.

  Pam Mae'r Enw'n Cyfieithu yn NewynGlaswellt?

  Un o gyfieithiadau cyffredin yr enw Fear Gorta yw Hungry Grass . Daw hyn o'r gred gyffredin, pe bai rhywun yn gadael corff ar lawr heb roi claddedigaeth iawn iddo a phe bai glaswellt yn tyfu yn y pen draw dros y corff, byddai'r darn bach hwnnw o dir glaswelltog yn troi'n Ofn Gorta.

  Wnaeth y math yna o Ofn Gorta ddim cerdded o gwmpas yn cardota am elusen, ond roedd yn dal i allu melltithio pobl. Yn yr achos hwnnw, roedd y bobl a fyddai'n cerdded drosto wedi'u melltithio â newyn tragwyddol. Er mwyn osgoi creu Fear Gorta o'r fath, aeth pobl Iwerddon i gryn drafferth o ran eu defodau claddu.

  Symbolau a Symboledd yr Ofn Gorta

  Symboledd yr Fear Gorta yn eithaf amlwg – mae newyn a thlodi yn feichiau mawr a disgwylir i bobl bob amser helpu’r rhai mewn angen.

  Pan fyddwn yn gwneud hynny, rydym fel arfer yn cael ein bendithio â lwc dda, boed hynny gan dduw, karma, y ​​bydysawd , neu sombi Gwyddelig sy'n cerdded.

  Pan fyddwn yn methu â helpu'r rhai mewn angen, fodd bynnag, gallwn ddisgwyl yn fuan fod yn dioddef ac angen cymorth ein hunain.

  Fel hyn, yr Ofn Roedd myth Gorta yn atgoffa pobl i helpu rhai llai ffodus na nhw eu hunain.

  Pwysigrwydd Ofn Gorta mewn Diwylliant Modern

  Tra bod zombies yn hynod boblogaidd mewn ffantasi cyfoes a ffuglen arswyd, yr Irish Fear Nid yw Gorta yn perthyn mewn gwirionedd i'r myth zombie modern.Eu peth eu hunain yw'r Ofn Gorta, fel petai, ac nid ydynt yn cael eu cynrychioli mewn gwirionedd yn y rhan fwyaf o ddiwylliant modern. Ceir ambell i sôn mewn llenyddiaeth indie megis llyfr Fear Gorta 2016 Cory Cline ond prin yw’r rheini.

  Amlapio

  Mae chwedloniaeth Iwerddon yn llawn dirgelwch creaduriaid , da a drwg. Fodd bynnag, nid oes yr un ohonynt yn fwy diddorol na'r Fear Gorta, sydd ag elfennau o dda a drwg. Yn hyn o beth, maen nhw ymhlith creadigaethau mwy unigryw mytholeg Geltaidd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.