Duwiau Babylonaidd - Rhestr Gynhwysfawr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Pantheon o dduwiau a rennir yw pantheon duwiau Babilonaidd. Mae'n eithaf anodd adnabod duw Babilonaidd gwreiddiol, heblaw efallai Marduk neu Nabu. O ystyried sut y dylanwadodd Swmer hynafol ar Babylonia, nid yw'n syndod bod y pantheon o dduwiau hwn yn cael ei rannu rhwng y ddau ddiwylliant.

  Nid yn unig hynny, cyfrannodd Asyriaid ac Akkadiaid hefyd at y grefydd Mesopotamaidd, ac effeithiodd y cyfan ar hynny. y gyfundrefn gredo Babilonaidd.

  Erbyn i Hammurabi gymryd y llyw ar Fabilonia, newidiodd duwiau eu bwriadau, gan ymgyrraedd yn fwy at ddinistr, rhyfel, trais, a lleihaodd cyltiau duwiesau benywaidd. Mae hanes duwiau Mesopotamiaidd yn hanes credoau, gwleidyddiaeth, a rolau rhyw. Bydd yr erthygl hon yn ymdrin â rhai o dduwiau a duwiesau cyntaf y ddynoliaeth.

  Marduk

  Cerflun o Marduk wedi’i bortreadu ar sêl silindr o’r 9fed ganrif. Mae Parth Cyhoeddus.

  Marduk yn cael ei ystyried yn brif dduwdod Babylonia ac yn un o ffigyrau mwyaf canolog y grefydd Mesopotamaidd. Ystyriwyd Marduk yn Dduw cenedlaethol Babylonia ac yn aml fe'i gelwid yn syml yn “Arglwydd”.

  Yn ystod cyfnodau cynnar ei gwlt, ystyrid Marduk fel duw stormydd a tharanau . Fel y mae'n digwydd fel arfer gyda duwiau hynafol, mae credoau'n newid dros amser. Aeth cwlt Marduk trwy sawl cam. Gelwid ef yn Arglwydd o 50 o wahanol enwau neu briodoleddau , megysrhowch ystyr i'r dioddefaint a ddioddefasant yn ystod rhyfeloedd, newyn, a salwch ac eglurwch y digwyddiadau dramatig cyson a darfu ar eu bywydau.

  Nabu

  Nabu yw hen dduw doethineb Babilonaidd, yn ysgrifennu, dysg, a phrophwydoliaethau. Cysylltid ef hefyd ag amaethyddiaeth a chynaeafau a galwyd ef y “Cyhoeddwr” sy'n awgrymu ei wybodaeth broffwydol o bob peth. Ef yw ceidwad gwybodaeth a chofnodion dwyfol yn llyfrgell y duwiau. Weithiau roedd Babiloniaid yn ei gysylltu â'u duw cenedlaethol Marduk. Cyfeirir at Nabu yn y Beibl fel Nebo.

  Ereshkigal

  Duwies hynafol oedd yn rheoli'r isfyd oedd Ereshkigal. Cyfieithir ei henw i “Brenhines y Nos”, sy’n awgrymu ei phrif bwrpas, sef gwahanu byd y byw a’r meirw a sicrhau na fyddai’r ddau fyd byth yn croesi llwybrau.

  Rheolodd Ereshkigal dros y isfyd y tybid ei fod o dan y Mynydd Haul. teyrnasodd hi mewn unigedd nes i Nergal/Erra, duw dinistr a rhyfel, ddod i deyrnasu gyda hi am hanner blwyddyn bob blwyddyn. anhrefn ac fe'i crybwyllir mewn nifer o weithiau Babylonaidd. Trwy ei chyplysu hi ag Apsu y crewyd yr holl dduwiau a duwiesau. Fodd bynnag, mae mythau amdani yn amrywio. Mewn rhai, dangosir ei bod yn fam i bob duw, ac yn ffigwr dwyfol. Mewn eraill, mae hi'n cael ei disgrifio fel môr ofnadwyanghenfil, yn symbol o'r anhrefn primordial.

  Nid yw diwylliannau Mesopotamaidd eraill yn sôn amdani, a dim ond mewn olion hyd at gyfnod y Brenin Hammurabi ym Mabilon y gellir ei chanfod. Yn ddiddorol, mae hi fel arfer yn cael ei darlunio fel rhywun sy'n cael ei threchu gan Marduk, felly mae rhai haneswyr yn honni bod y stori hon yn gwasanaethu fel sylfaen i dyfiant diwylliant patriarchaidd a dirywiad duwiau benywaidd.

  Nisaba

  Nisaba yn aml yn cael ei gymharu â Nabu. Roedd hi'n dduwdod hynafol yn gysylltiedig â chyfrifyddu, ysgrifennu, a bod yn ysgrifennydd duwiau. Yn yr hen amser, roedd hi hyd yn oed yn dduwies grawn. Mae hi'n ffigwr eithaf dirgel yn y pantheon Mesopotamiaidd a dim ond fel duwies grawn y cafodd ei chynrychioli. Nid oes unrhyw ddarluniau ohoni fel duwies ysgrifennu. Unwaith i Hammurabi gymryd awenau Babilon, dirywiodd ei chwlt a chollodd ei bri a daeth Nabu yn ei le.

  Anshar/Assur

  Assur oedd yr enw arall ar Anshar ac ar un adeg roedd yn bennaeth duw Asyriaid, gyda'i bwerau o'u cymharu â rhai Marduk. Ystyriwyd Anshar yn dduw cenedlaethol Asyriaid a benthycwyd llawer o'i eiconograffeg gan y Marduk Babilonaidd. Fodd bynnag, gyda chwymp Babylonia a thwf Asyria, bu ymdrechion i gyflwyno Anshar yn lle Marduk, a bu cwlt Anshar yn cysgodi cwlt Marduk yn araf.

  Amlapio<8

  Yr Ymerodraeth Babylonaidd oedd un o daleithiau mwyaf pwerus y wladbyd hynafol, a daeth dinas Babilon yn ganolfan i'r gwareiddiad Mesopotamiaidd. Er bod y grefydd Swmeraidd yn dylanwadu'n bennaf ar y grefydd, gyda llawer o dduwiau Babilonaidd yn cael eu benthyca'n gyfanwerth gan y Sumeriaid, roedd eu prif dduwdod a'u duw cenedlaethol Marduk yn amlwg yn Mesopotamian. Ynghyd â Marduk, mae'r pantheon Babilonaidd yn cynnwys duwiau niferus gyda llawer yn chwarae rhan hanfodol ym mywydau'r Babiloniaid.

  Duw nef a daear, a holl natur a dynoliaeth.

  Roedd Marduk yn wir dduw annwyl ac adeiladodd Babiloniaid ddwy deml iddo yn eu prifddinas. Roedd y temlau hyn wedi'u haddurno â chysegrfeydd ar eu pennau a byddai Babiloniaid yn ymgynnull i ganu emynau iddo.

  Roedd symbolaeth Marduk yn cael ei harddangos ym mhobman o amgylch Babilon. Câi ei ddarlunio'n aml yn marchogaeth cerbyd ac yn dal teyrnwialen, bwa, gwaywffon , neu daranfollt.

  Bel

  Mae llawer o haneswyr a chwilwyr o hanes a chrefydd Babilon yn honni bod Roedd Bel yn enw arall a ddefnyddiwyd i ddisgrifio Marduk. Mae Bel yn air Semitig hynafol sy'n golygu "Arglwydd". Mae'n bosibl mai'r un dwyfoldeb oedd Bel a Marduk yn y dechrau a oedd yn mynd wrth wahanol enwau. Fodd bynnag, dros amser, daeth Bel yn gysylltiedig â thynged a threfn a dechreuodd gael ei addoli fel duw gwahanol.

  Sin/Nannar

  Fasâd Ziggurat o Ur – Main cysegrfa Nannar

  Gelwid pechod hefyd yn Nannar, neu Nanna, ac yr oedd yn dduwdod a rennir gan Sumeriaid, Asyriaid, Babiloniaid, ac Accadiaid. Roedd yn rhan o'r grefydd Mesopotamiaidd ehangach ond roedd hefyd yn un o dduwiau anwylaf Babilon.

  Siggurat Ur yn yr ymerodraeth Swmeraidd oedd sedd Sin, lle cafodd ei addoli fel un o'r prif dduwiau. Erbyn i Babilon ddechrau codi, roedd temlau Sin wedi mynd yn adfeilion, ac yn cael eu hadfer gan Frenin Nabonidus o Fabilon.

  temlau hyd yn oed yn Babylonia. Roedd yn cael ei addoli fel duw y lleuad a chredir ei fod yn dad i Ishtar a Shamash. Cyn i'w gwlt ddatblygu, roedd yn cael ei adnabod fel Nanna, duw bugeiliaid gwartheg a bywoliaeth pobl yn ninas Ur.

  Cynrychiolwyd pechod gan leuad cilgant neu gyrn tarw mawr yn dynodi ei fod hefyd yn dduw cynnydd dyfroedd, bugeiliaid gwartheg, a ffrwythlondeb. Ei gymar oedd Ningal, duwies y gorsen.

  Ningal

  Duwies cyrs hynafol o Swmeriaid oedd Ningbo, ond goroesodd ei chwlt hyd at esgyniad Babilon. Roedd Ningal yn gymar i Sin neu Nanna, duw'r lleuad a bugeiliaid gwartheg. Roedd hi'n dduwies annwyl, yn cael ei haddoli yn ninas Ur.

  Mae enw CNC yn golygu “Brenhines” neu “Y Foneddiges Fawr”. Roedd hi'n ferch i Enki a Ninhursag. Yn anffodus, ni wyddom lawer am Ningal heblaw ei bod yn bosibl iddi gael ei haddoli gan y bugeiliaid gwartheg yn ne Mesopotamia a oedd yn doreithiog o gorsydd. Mae'n debyg mai dyma pam y cafodd ei labelu'n dduwies y cyrs, y planhigion sy'n tyfu ar hyd corsydd neu lannau afonydd.

  Yn un o'r straeon prin sydd wedi goroesi am Nanty, mae'n clywed pledion dinasyddion Babilon a fu. a adawyd gan eu duwiau, ond ni all hi eu cynorthwyo ac atal y duwiau rhag dinistrio'r ddinas.

  Utu/Shamash

  Tabled Shamash yn yr Amgueddfa Brydeinig ,Llundain

  Mae Utu yn hen dduwdod haul o Mesopotamia, ond ym Mabilon roedd hefyd yn cael ei adnabod fel Shamash ac roedd yn gysylltiedig â gwirionedd, cyfiawnder, a moesoldeb. Roedd Utu/Shamash yn efaill i Ishtar/ Inanna , duwies Mesopotamaidd hynafol cariad, harddwch, cyfiawnder, a ffrwythlondeb .

  Disgrifir Utu fel marchogaeth a nefol gerbyd a ymdebygai i'r haul. Roedd yn gyfrifol am ddangos cyfiawnder dwyfol nefol. Mae Utu yn ymddangos yn Epig Gilgamesh ac yn ei helpu i drechu ogre.

  Disgrifiwyd Utu/Shamash weithiau i fod yn fab i Sin/Nanna, duw'r lleuad, a'i wraig Ningal, duwies y cyrs.

  Goroesodd Utu hyd yn oed yr ymerodraethau Assyriaidd a Babilonaidd a chafodd ei addoli am fwy na 3500 o flynyddoedd hyd nes i Gristnogaeth atal y grefydd Mesopotamaidd. yn rhagflaenu'r oes Babilonaidd. Roedd yn dduwdod Mesopotamaidd o wynt, aer, daear, a stormydd a chredir ei fod yn un o dduwiau pwysicaf y pantheon Swmeraidd.

  Fel dwyfoldeb mor bwerus, roedd Enlil hefyd yn cael ei addoli gan y Accadianiaid, Asyriaid, a Babiloniaid. Adeiladwyd temlau ar hyd a lled Mesopotamia yn enwedig yn ninas Nippur lle'r oedd ei gwlt cryfaf.

  Syrthiodd Enlil i ebargofiant pan ddatganodd Babiloniaid nad ef oedd y prif dduw a chyhoeddi Marduk fel y gwarchodwr cenedlaethol. Still, brenhinoedd Babilonaidd yroedd yn hysbys bod cyfnodau cynnar yr ymerodraeth yn mynd i ddinas sanctaidd Nippur i ofyn am gydnabyddiaeth a chymeradwyaeth Enlil.

  Inanna/Ishtar

  7> The Burney Relief a all fod yn o Ishtar. PD.

  Mae Inanna, a elwir hefyd yn Ishtar, yn dduwies rhyfel, rhyw a ffrwythlondeb Sumeraidd hynafol. Yn y pantheon Akkadian, roedd hi'n cael ei hadnabod fel Ishtar ac roedd yn un o dduwiau pennaf yr Akkadiaid.

  Credai Mesopotamiaid ei bod yn ferch i Sin/Nanna, y duw lleuad. Yn yr hen amser roedd hi hefyd yn gysylltiedig â gwahanol eiddo y byddai bodau dynol yn ei gasglu ar ddiwedd blwyddyn dda fel cig, grawn, neu wlân.

  Mewn diwylliannau eraill, roedd Ishtar yn cael ei hadnabod fel duwies stormydd a tharanau a glaw. Cynrychiolwyd hi fel ffigwr ffrwythlondeb a oedd yn crynhoi twf, ffrwythlondeb, ieuenctid a harddwch. Esblygodd cwlt Ishtar efallai yn fwy nag unrhyw dduwdod Mesopotamiaidd arall.

  Mae'n anodd iawn dod o hyd i agwedd uno ar Ishtar a ddathlwyd ym mhob cymdeithas Mesopotamiaidd. Y cynrychioliad mwyaf cyffredin o Inanna/Ishtar oedd fel seren wyth pwynt neu lew oherwydd y gred oedd bod ei tharanau yn debyg i ruad llew.

  Ym Mabilon, roedd hi'n gysylltiedig â'r blaned Venus. Yn ystod teyrnasiad y Brenin Nebuchodonosor II, codwyd un o byrth niferus Babilon a'i haddurno'n gelfydd yn ei henw.

  Anu

  Roedd Anu yn bersonoliad dwyfol o'r awyr. Bod yn hynafolduw goruchaf, roedd yn cael ei ystyried gan lawer o ddiwylliannau ym Mesopotamia i fod yn hynafiad i bawb. Dyma pam na chafodd ei addoli fel duwiau eraill, gan ei fod yn cael ei ystyried yn fwy fel duw hynafiaid. Roedd yn well gan y Mesopotamiaid addoli ei blant.

  Disgrifir bod gan Anu ddau fab, Enlil ac Enki. Weithiau byddai Anu, Enlil, ac Enki yn cael eu haddoli gyda'i gilydd a'u hystyried yn driawd dwyfol. Defnyddiodd y Babiloniaid ei enw i labelu gwahanol rannau'r awyr. Roeddent yn galw’r gofod rhwng y Sidydd a’r cyhydedd yn “Ffordd Anu”.

  Erbyn amser rheolaeth Hammurabi, roedd Anu yn cael ei ddisodli’n araf a’i ymylu tra bod ei bwerau’n cael eu priodoli i dduw cenedlaethol Babylonia, Marduk.

  Apsu

  Delwedd o Apsu. Ffynhonnell.

  Dechreuodd addoli Apsu yn ystod yr Ymerodraeth Akkadian. Roedd yn cael ei ystyried yn dduw dŵr ac yn gefnfor primordial a amgylchynodd y ddaear.

  Mae Apsu hefyd yn cael ei bortreadu fel un a greodd y duwiau cyntaf a gymerodd reolaeth wedyn a dod yn brif dduwiau. Disgrifir Apsu hyd yn oed fel cefnfor dŵr croyw a fodolai cyn unrhyw beth arall ar y ddaear.

  Unodd Apsu â'i gydymaith Tiamat, sarff môr gwrthun, a chreodd yr uno hwn bob duwiau eraill. Roedd Tiamat eisiau dial marwolaeth Apsu a chreodd ddreigiau dieflig a laddwyd gan y duw Babilonaidd Marduk. Yna mae Marduk yn cymryd drosodd rôl y crëwr ac yn creu'rddaear.

  Enki/Ea/Ae

  Enki hefyd oedd un o brif dduwiau'r grefydd Sumeraidd. Gelwid ef hefyd yn Ea neu Ae yn hen Fabilon.

  Duw hud, creu, crefftau a drygioni oedd Enki. Ystyrir ef yn un o'r hen dduwiau yn y grefydd Mesopotamiaidd a chyfieithir ei enw yn llac fel Arglwydd y ddaear.

  Dumuzid/Tammuz

  Dumuzid, neu Tammuz, oedd amddiffynnydd bugeiliaid. a chymar y dduwies Ishtar/Inanna. Mae cred yn Dumuzid yn mynd mor bell yn ôl â Sumer hynafol a chafodd ei ddathlu a'i addoli yn Uruk. Credai Mesopotamiaid mai Dumuzid a achosodd y newid tymhorau.

  Mae myth poblogaidd yn ymwneud â Ishtar a Tamuz yn debyg i stori Persephone ym mytholeg Roeg . Yn unol â hynny, mae Ishtar yn marw ond nid yw Dumuzid yn galaru am ei marwolaeth, gan achosi i Ishtar ddychwelyd o'r Isfyd mewn dicter, a'i anfon yno yn ei le. Fodd bynnag, mae hi'n newid ei meddwl yn ddiweddarach, gan ganiatáu iddo aros gyda'i hanner y flwyddyn. Roedd hyn yn egluro cylch y tymhorau.

  Geshtinanna

  Duwies hynafol y Sumeriaid oedd Geshtinanna, yn gysylltiedig â ffrwythlondeb, amaethyddiaeth, a dehongli breuddwydion.

  Geshtinanna oedd chwaer Dumuzid, gwarchodwr bugeiliaid. Bob blwyddyn, pan fydd Dumuzid yn esgyn o'r isfyd i gymryd ei le gan Ishtar, mae Geshtinanna yn cymryd ei le yn yr isfyd am hanner blwyddyn gan arwain at newidy tymhorau.

  Yn ddiddorol, roedd Mesopotamiaid hynafol yn credu nad yw ei bod yn yr Isfyd yn arwain at y gaeaf ond yr haf pan fo'r ddaear yn sych ac wedi llosgi gan yr haul.

  Ninurta/Ningirsu

  Darlun y credir ei fod o Ningirsu yn ymladd yn erbyn Tiamat. PD.

  Duw Rhyfel hynafol o Swmeriaid ac Akkadian oedd Ninurta. Roedd hefyd yn cael ei adnabod fel Ningirsu ac weithiau roedd yn cael ei bortreadu fel duw hela. Roedd yn fab i Ninhursag ac Enlil, a chredai'r Babiloniaid ei fod yn rhyfelwr dewr yn marchogaeth ar lew â chynffon sgorpion. Fel duwiau Mesopotamaidd eraill, newidiodd ei gwlt dros amser.

  Mae'r disgrifiadau cynharaf yn honni mai ef oedd duw amaethyddiaeth a duw lleol dinas fechan. Ond beth a newidiodd dduw amaethyddiaeth i ddod yn dduw rhyfel? Wel, dyma pryd y daw datblygiad gwareiddiad dynol i chwarae. Unwaith y trodd Mesopotamiaid hynafol eu syllu o ffermio i goncwest, gwnaeth Ninurta, eu duw amaethyddiaeth, hefyd.

  Ninhursag

  Duwdod hynafol yn y pantheon Mesopotamaidd oedd Ninhursag. Disgrifir hi fel mam duwiau a dynion a chafodd ei haddoli fel dwyfoldeb magwraeth a ffrwythlondeb.

  Dechreuodd Ninhursag hefyd fel duwies leol yn un o ddinasoedd Swmeraidd, a chredir mai hi oedd y wraig o Enki, duw doethineb. Roedd Ninhursag yn gysylltiedig â'r groth a llinyn bogail yn symbol o'i rôl fel mamdduwies.

  Mae rhai haneswyr yn credu mai hi oedd y Fam Ddaear wreiddiol ac yn ddiweddarach daeth yn ffigwr mamol cyffredin. Daeth mor amlwg nes bod Mesopotamiaid hynafol yn cydraddoli ei phwer ag Anu, Enki, ac Enlil. Yn y gwanwyn, mae hi'n dechrau gofalu am natur a bodau dynol. Yn ystod y cyfnod Babilonaidd, yn enwedig teyrnasiad Hammurabi, daeth duwiau gwrywaidd yn gyffredin, a daeth Ninhursag yn dduwdod llai. cerfiad hynafol Parthian. PD.

  Duw hynafol arall o amaethyddiaeth oedd Nergal, ond daeth yn adnabyddus ym Mabilon tua 2900 BCE. Yn y canrifoedd diweddarach, roedd yn gysylltiedig â marwolaeth, dinistr, a rhyfel. Cafodd ei gymharu â grym yr haul crasboeth yn y prynhawn sy'n atal planhigion rhag tyfu ac yn llosgi'r ddaear.

  Ym Mabilon, roedd Nergal yn cael ei hadnabod fel Erra neu Irra. Roedd yn ffigwr dominyddol, brawychus a oedd yn dal byrllysg mawr ac wedi'i addurno â gwisgoedd hir. Ystyrid ef yn fab i Enlil neu Ninhursag. Nid yw'n glir pryd y daeth yn gwbl gysylltiedig â marwolaeth, ond ar un adeg dechreuodd offeiriaid offrymu aberthau i Nergal. Roedd Babiloniaid yn ei ofni gan eu bod yn credu mai ef oedd yr un a oedd yn gyfrifol am ddinistrio Babilon unwaith.

  O ystyried amlder rhyfel a chythrwfl cymdeithasol yng nghamau diweddarach hanes Mesopotamia, mae'n bosibl bod Babiloniaid wedi defnyddio Nergal a'i ddrwg. anian i

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.