Duwiau Primordial mewn Mytholeg Roeg

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Yn ôl Mytholeg Roeg, y Duwiau Primordial oedd yr endidau cyntaf a ddaeth i fodolaeth. Mae'r bodau anfarwol hyn yn ffurfio union ffrâm y bydysawd. Fe'u gelwir hefyd yn Protogenoi, enw cywir, gan fod protos yn golygu yn gyntaf, a genos yn golygu geni. Gan mwyaf, bodau cwbl elfennol oedd y duwiau primordial.

  Dyma olwg ar fodau cyntaf chwedloniaeth Roegaidd, y rhai a'i gwnaeth yn bosibl i bopeth arall eu dilyn.

  Faint Oedd Duwiau Archesgob Oedd Yno?

  Mae duwiau primordial ym mytholeg Roeg yn cyfeirio at y genhedlaeth gyntaf o dduwiau a duwiesau, sef epil y gwreiddiol yn Anrhefn. Gan gynrychioli grymoedd sylfaenol a sylfeini ffisegol y byd, yn gyffredinol nid oedd y Duwiau hyn yn cael eu haddoli’n weithredol, gan eu bod yn bersonoliaethau a chysyniadau goruwchnaturiol i raddau helaeth.

  Yn Theogony, mae Hesiod yn amlinellu hanes tarddiad y duwiau. Yn unol â hynny, y pedwar duw cyntaf oedd:

  • Anhrefn
  • Gaia
  • Tartarus
  • Eros

  O'r cyplysu y duwiau uchod, yn ogystal a genedigaethau gwyryfol ar ran Gaia, daeth y cam nesaf o dduwiau primordial i fod. Mae union nifer a rhestr y duwiau primordial yn amrywio, yn dibynnu ar y ffynhonnell. Wedi dweud hynny, dyma'r duwiau primordial mwyaf adnabyddus.

  1- Khaos/Anhrefn – Y gwagle primordial gwreiddiol ac ymgorfforiad obywyd.

  Khaos oedd y bodau cyntaf oll, wedi’u cymharu ag atmosffer y Ddaear, gan gynnwys yr aer anweledig, niwl, a niwl. Mae’r gair khaos yn golygu ‘bwlch’ gan gyfeirio at statws Khaos fel y cyswllt rhwng y nefoedd a’r Ddaear. Mae hi fel arfer yn cael ei phersonoli fel benyw.

  Khaos yw mam a nain y duwiau niwlog, primordial eraill, Erebos, Aither, Nyx, a Hemera. Fel duwies aer ac awyrgylch, Khaos oedd mam pob aderyn yn yr un modd ag yr oedd Gaia yn fam i bob anifail sy'n byw ar y tir. Yn ddiweddarach,

  2- Gaia – duw cyntefig y Ddaear.

  2> Gaia, hefyd wedi'i sillafu Gaea, oedd duwies y Ddaear. Digwyddodd ei genedigaeth ar doriad gwawr y greadigaeth, ac felly Gaia oedd mam fawr yr holl greadigaeth. Fe'i dangoswyd yn aml fel gwraig famol sydd wedi codi o'r Ddaear, gyda hanner isaf ei chorff yn dal i fod yn guddiedig oddi tano.

  Gaia oedd antagonist cychwynnol y duwiau oherwydd dechreuodd trwy wrthryfela yn erbyn ei gŵr Ouranos, yr hwn oedd wedi carcharu amryw o'i meibion ​​o fewn ei chroth. Wedi hynny, pan heriodd ei mab Kronos hi trwy garcharu'r un meibion ​​hyn, ochrodd Gaia â Zeus yn ei wrthryfel yn erbyn ei dad Kronos.

  Fodd bynnag, trodd yn erbyn Zeus gan ei fod wedi rhwymo ei meibion ​​Titan yn Tartarus . Tartarus oedd rhanbarth dyfnaf y byd ac roedd yn cynnwys yr isaf o ddwy ran yr isfyd. Yr oedd llecloiodd y duwiau eu gelynion, ac yn raddol daeth yn adnabyddus fel yr isfyd.

  O ganlyniad, rhoddodd enedigaeth i lwyth o Gigantes. Yn ddiweddarach, esgorodd ar yr anghenfil Typhon i ddymchwel Zeus, ond methodd yn y ddau ymgais i'w drechu. Mae Gaia yn parhau i fod yn bresenoldeb trwy'r mythau Groegaidd ac mae'n cael ei addoli hyd yn oed heddiw ymhlith grwpiau neo-baganaidd.

  3- Wranws ​​– duw cyntefig yr awyr.

  Wranws ​​ , hefyd wedi'i sillafu Ouranos, oedd duw primordial yr awyr. Yr oedd y Groegiaid yn gweled yr awyr yn gromen gadarn o bres wedi ei haddurno â ser, a'i hymylon yn plymio i orphwys ar derfynau pellaf y Ddaear, yr hon y credid ei bod yn wastad. Felly Ouranos oedd yr awyr, a Gaia oedd y Ddaear. Disgrifiwyd Ouranos yn aml fel bod yn dal ac yn gyhyrog, gyda gwallt hir a thywyll. Ni wisgai ond lliain lwyn, a newidiodd ei groen liw dros y blynyddoedd.

  Bu gan Ouranos a Gaia chwech o ferched a deuddeg mab. Cafodd yr hynaf o'r plant hyn eu cloi y tu mewn i fol y Ddaear gan Ouranos. Gan ddioddef poen aruthrol, darbwyllodd Gaia ei meibion ​​Titan i wrthryfela yn erbyn Ouranos. Gan ochri gyda'u mam, aeth pedwar o feibion ​​​​Titan i gorneli'r byd. Yno roedden nhw'n aros i gael gafael ar eu tad wrth iddo ddisgyn i gysgu gyda Gaia. Fe wnaeth Kronos, y pumed mab Titan, ysbaddu Ouranos gyda chryman adamantine. Syrthiodd gwaed Ouranos ar y ddaear, gan arwain at y dial Erinyes ay Gigantes (Cewri).

  Rhagfynegodd Ouranos gwymp y Titaniaid, yn ogystal â'r cosbau y byddent yn eu dioddef am eu troseddau. Yn ddiweddarach cyflawnodd Zeus y broffwydoliaeth pan ddiorseddodd y pum brawd a'u taflu i bwll Tartarus.

  4- Ceto (Keto) – duw Primordial y Cefnfor.

  Roedd Ceto, sydd hefyd yn cael ei sillafu Keto, yn dduwdod primordial y môr. Darlunid hi yn fynych fel gwraig, ac yn ferch i'r Titaniaid Pontus a Gaea.

  Felly, hi oedd personoliad yr holl beryglon a'r drygioni oedd yn perthyn i'r môr. Ei phriod oedd Phorcys, a gâi ei darlunio'n aml fel môr-leidr cynffon-bysgod gyda blaenegau crafanc a chroen coch, pigog. Bu iddynt amryw o blant, pob un yn angenfilod, a elwid Phorcydes.

  5- Yr Ourea – duwiau primordial y Mynyddoedd.

  Y Ourea yw epil Gaia a Hamadryas. Disgynnodd yr Ourea i lawr i'r Ddaear i gymryd lle deg o fynyddoedd, a geir o amgylch ynysoedd Groeg. Mae naw epil y Ddaear yn aml yn cael eu darlunio fel dynion hynafol gyda barfau llwyd yn eistedd ar ben mynyddoedd enfawr Gwlad Groeg.

  6- Tartarus – duw Primordial yr Abyss.

  Tartarus oedd yr affwys a hefyd y pwll dyfnaf a thywyllaf yn yr isfyd. Fe'i gelwir yn aml yn dad i'r Typhon gwrthun a ddeilliodd o'i undeb â Gaia. Ar brydiau, cafodd ei enwi yn dad i bartner Typhon,Echidna.

  Aeth Echidna a Tyffon i ryfel yn erbyn Zeus a duwiau Mynydd Olympus. Fodd bynnag, roedd ffynonellau hynafol yn aml yn lleihau'r cysyniad o Tartarus fel duw. Yn hytrach, roedd ganddo gysylltiad agosach â phwll uffern Isfyd Groeg.

  7- Erebus – duw tywyll y tywyllwch.

  Duw tywyllwch Groegaidd oedd Erebus. , gan gynnwys tywyllwch y nos, ogofeydd, agennau, a'r isfyd. Nid yw’n amlwg mewn unrhyw chwedlau mytholegol, ond mae Hesiod ac Ovid yn sôn amdano.

  Dywedir i Nyx ac Erebus gydweithio a cheisio dod â thywyllwch nos i’r byd. Yn ffodus, bob bore byddai eu merch Hemera, yn eu gwthio o'r neilltu, a golau dydd yn gorchuddio'r byd.

  8- Nyx – duw Primordial y nos.

  Nyx oedd duwies nos, a phlentyn i Khaos. Cysylltodd ag Erebos a mamodd Aither a Hemera. Roedd Nyx yn hŷn na Zeus a'r duwiau a duwiesau Olympaidd eraill.

  Dywedir bod Zeus hyd yn oed yn ofni Nyx oherwydd ei bod hi'n hŷn ac yn fwy pwerus nag ef. A dweud y gwir, hi yw'r unig dduwies yr oedd yn ymddangos bod Zeus wedi'i hofni erioed.

  9- Thanatos – duw cyntefig Marwolaeth.

  Hades yw'r duw Groeg sy'n cael ei gysylltu amlaf â Marwolaeth. Fodd bynnag, Hades yn syml oedd arglwydd Marwolaeth, ac nid oedd mewn unrhyw ffordd yn ymgnawdoliad Marwolaeth. Mae'r anrhydedd hwnnw'n mynd i Thanatos .

  Thanatos oedd ypersonoliad o farwolaeth, a ymddangosodd ar ddiwedd oes person i'w arwain i ffwrdd i'r isfyd, gan eu gwahanu oddi wrth deyrnas y byw. Nid oedd Thanatos yn cael ei ystyried yn greulon, ond fel duw amyneddgar a gyflawnodd ei ddyletswyddau heb emosiwn. Ni ellid siglo Thanatos â llwgrwobrwyon na bygythiadau.

  Roedd parthau eraill Thanatos yn ymwneud â thwyll, swyddi arbennig, a brwydr llythrennol dros fywyd rhywun.

  10- Moirai – Primordial duwiesau tynged.

  Tair duwies oedd y Chwiorydd Tynged, a adwaenir hefyd fel y Tyngedau neu'r Moirai , a roddai dynged unigol i feidrolion pan gawsant eu geni. Eu henwau oedd Clotho, Lachesis, ac Atropos.

  Bu anghytundeb ynglŷn â'u tarddiad, gyda'r mythau hŷn yn nodi eu bod yn ferched i Nyx a chwedlau diweddarach yn eu portreadu fel epil Zeus a Themis . Y naill ffordd neu'r llall, roedd ganddyn nhw gryfder mawr a phwer anhygoel, ac ni allai hyd yn oed Zeus gofio eu penderfyniadau.

  Mae'r tair duwies hyn wedi'u darlunio'n gyson fel tair menyw yn nyddu. Roedd gan bob un ohonyn nhw dasg wahanol, wedi'i datgelu wrth eu henwau.

  Cyfrifoldeb Clotho oedd nyddu edefyn bywyd. Tasg Lachesis oedd mesur ei hyd penodedig, ac Atropos oedd yn gyfrifol am ei dorri i ffwrdd â'i gwellaif.

  Ar adegau roedd cyfnod penodol o amser yn cael ei neilltuo iddynt. Byddai Atropos yn gyfrifol am y gorffennol,Clotho ar gyfer y presennol, a Lachesis ar gyfer y dyfodol. Mewn llenyddiaeth, mae The Sisters of Fates yn aml yn cael eu portreadu fel hyll, hen wragedd yn gweu neu'n rhwymo edau. Ar brydiau gallwn weld un, neu bob un ohonynt, yn darllen neu'n ysgrifennu yn llyfr tynged.

  11- Tethys – duwies primordaidd dŵr croyw.

  Roedd gan Tethys rolau mytholegol amrywiol. Roedd hi'n cael ei gweld amlaf fel nymff môr, neu un o'r 50 Nereids. Parth Tethys oedd llif dŵr croyw, gan ei gwneud yn un agwedd ar natur faethlon y ddaear. Oceanus oedd ei chymar.

  12- Hemera – duw cyntefig y dydd.

  Hermera oedd personoliad dydd ac yn cael ei hystyried yn dduwies y dydd. Roedd Hesiod o'r farn ei bod hi'n ferch i Erebus a Nyx. Ei swyddogaeth oedd gwasgaru'r tywyllwch a achoswyd gan ei mam Nyx a gadael i olau dydd ddisgleirio.

  >

  11>13- Ananke – Prif dduw anorfod, gorfodaeth, ac anghenraid. <13

  Ananke oedd personoliad anochel, gorfodaeth, ac anghenraid. Yr oedd yn arferiad iddi gael ei darlunio fel gwraig yn dal gwerthyd. Roedd ganddi bŵer aruthrol dros amgylchiadau a chafodd ei addoli'n eang. Ei chymar yw Chronos, personoliad amser, a thybir weithiau ei bod yn fam i'r Moirai.

  14- Phanes – duw cyntefig y genhedlaeth.

  Phanes oedd duw primordial goleuni a daioni, megysa dystiolaethir gan ei enw sy'n golygu "dod â goleuni" neu "i ddisgleirio". Mae'n dduw creawdwr, a gafodd ei ddeor o'r wy cosmig. Cyflwynwyd Phanes i'r mythau Groegaidd gan yr ysgol feddwl Orphig.

  15- Pontus – duw cyntefig y môr.

  Duw môr primordial oedd Pontus, a oedd yn rheoli ar y Ddaear cyn dyfodiad yr Olympiaid. Gaea oedd ei fam a'i gydymaith, a bu iddo bump o blant gyda hwy: Nereus, Thaumas, Phorcys, Ceto, ac Eurybia.

  16- Thalassa – duw cyntefig y môr ac wyneb y môr.<12

  Thalassa oedd ysbryd y môr, gyda'i henw yn golygu 'cefnfor' neu 'môr'. Ei chymar gwrywaidd yw Pontus, a chanddi dduwiau'r storm a physgod y môr gyda nhw. Fodd bynnag, er mai Thalassa a Pontus oedd duwiau'r môr primordial, fe'u disodlwyd yn ddiweddarach gan Oceanus a Tethys, a disodlwyd Poseidon ac Amphitrite eu hunain.

  17- Aether – Primordial duw niwloedd a goleuni

  Personadu'r awyr uchaf, roedd Aether yn cynrychioli'r aer pur yr oedd y duwiau'n ei anadlu, yn wahanol i'r awyr arferol a anadlwyd gan feidrolion. Gorweddai ei barth ychydig o dan fwa cromenni'r nef, ond yn llawer uchel uwchlaw teyrnas meidrolion.

  Crynodeb

  Nid oes consensws ar restr union dduwiau cyntefig Groeg. Mae'r niferoedd yn amrywio, yn dibynnu ar y ffynhonnell. Fodd bynnag, er nad yw hon yn rhestr gyflawn o'r hollduwiau primordial mytholeg Groeg, mae'r rhestr uchod yn cynnwys y rhan fwyaf o'r duwiau poblogaidd. Mae pob un ohonynt yn gymhleth, yn ddeniadol, a bob amser yn anrhagweladwy.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.