Cadmus - Yr Arwr Groegaidd Cyntaf

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Adnabyddir fel yr arwr Groegaidd cyntaf, Cadmus, ynghyd â Perseus a Bellerophon, oedd un o'r arwyr mwyaf a lladdwr bwystfilod cyn amser Heracles . Yn adnabyddus am ei anturiaethau ac am ladd draig ofnadwy, Cadmus hefyd oedd sylfaenydd a brenin Thebes. Cyn hyn, fodd bynnag, yr oedd yn dywysog Ffenicaidd.

  Yn ddyn ifanc, anfonwyd Cadmus gan ei rieni, y Brenin Agenor a'r Frenhines Telephassa o Tyrus, i ddod o hyd i'w chwaer a herwgipiwyd, Europa, a'i dwyn yn ôl. , a gymerwyd o'u mamwlad gan y duw Groegaidd Zeus .

  Credir i Cadmus ddechrau llinach lle bu ei ddisgynyddion yn llywodraethwyr Thebes am genedlaethau lawer.

  Pwy yw Cadmus?

  Roedd Cadmus o ddwyfol riant. Ar ochr ei dad, roedd yn ŵyr i dduw'r môr, Poseidon , a'r dywysoges Eifftaidd, Libya. Yn y cyfamser, ar ochr ei fam credid ei fod yn ddisgynnydd i Nilus, y Potamoi (duw) o'r afon Nîl. Roedd Cadmus yn aelod o'r bumed genhedlaeth o fodau yn dilyn creu'r byd chwedlonol Groegaidd.

  Mae ei stori'n dechrau pan anfonwyd ef gan ei dad i ddod o hyd i'w chwaer Europa a dywedwyd wrtho am beidio â dychwelyd hebddi. Fel y digwyddodd pethau, ni fyddai Cadmus byth yn dychwelyd adref.

  Yn ei chwiliad, daeth Cadmus yn y diwedd i Samothrace, ynys gysegredig i'r Caberi - grŵp o dduwiau a oedd yn gysylltiedig â'r ddaear a'r isfyd. Gydag ef yr oeddei fam, Telephassa, a'i frawd Thasus. Wedi iddo gael ei gychwyn i ddirgeledigaethau, sef gwahanol ddefodau a thraddodiadau crefyddol Samothrace, gwelodd Cadmus Harmonia , duwies cytgord a chydgordiad, a merch Aphrodite.

  Mewn rhai hanesion , mae'n ei chario i ffwrdd gydag ef gyda chymorth y dduwies Athena . Mae hwn yn dro eironig o ddigwyddiadau yn stori Cadmus, yn dynwared cipio ei chwaer ei hun, Europa. Fodd bynnag, mewn eraill, mae'n ei phriodi yn nes ymlaen.

  Anturiaethau Cadmus

  Mae Cadmus yn ymgynghori â'r Oracle yn Delphi

  Yn ystod ei gyfnod. chwilio am ei chwaer, daeth Cadmus i Delphi lle bu'n ymgynghori â'r oracl. Ar ôl ymgynghori â'r duwiau, dywedodd yr oracl wrtho am roi'r gorau i geisio dod o hyd i'w chwaer. Yna cafodd gyfarwyddyd i ddilyn buwch arbennig.

  • Cadmus a'r Fuwch
  >Roedd Cadmus i fod i ddilyn y fuwch nes iddi orwedd. , wedi blino'n lân, ac i yna adeiladu tref ar y fan honno. Rhoddwyd y fuwch hanner lleuad wedi'i marcio i Cadmus gan Frenin Phocis, Pelagon. Ufuddhaodd Cadmus i'r oracl a dilyn y fuwch, a mynd ag ef i Boeotia - y wlad y byddai'n dod o hyd iddi i ddinas Thebes.

  Roedd Cadmus eisiau aberthu'r fuwch i Athena, felly anfonodd rai o'i gymdeithion teithiol i ffynnon gyfagos am ddŵr. Lladdwyd ei gymdeithion wedi hynny gan y ddraig ddŵr oedd yn gwarchod y ffynnon.

  • Cadmus a'rY Ddraig

  Cadmus yn lladd y Ddraig

  Aeth Cadmus i ladd y ddraig i ddial ar ei gymdeithion oedd wedi cwympo. Yna ymddangosodd Athena iddo a dweud wrtho am gladdu dannedd y ddraig yn y ddaear. Gwnaeth Cadmus fel y mynnai ac o'i ddannedd tyfodd hil o ryfelwyr a elwid y Spartoi. Taflodd Cadmus garreg atyn nhw a bu'r rhyfelwyr yn ymladd yn erbyn ei gilydd nes mai dim ond y pump cryfaf oedd ar ôl. Yna cafodd y pump hynny y dasg o helpu Cadmus i adeiladu cadarnle Thebes ac yn ddiweddarach daethant yn sylfaenwyr teuluoedd pendefigaidd Thebes.

  • Gwaith Cadmus am Wyth Mlynedd
  • <1

   Yn anffodus i Cadmus, roedd y ddraig a laddodd yn gysegredig i Ares , duw rhyfel. Fel ad-daliad, gwnaeth Ares i Cadmus wneud penyd am wyth mlynedd trwy ei wasanaethu. Dim ond ar ôl y cyfnod hwn y cafodd Cadmus Harmonia yn wraig. Am weddill ei oes, cafodd Cadmus ei bla gan anffawd o ganlyniad i ladd y ddraig gysegredig.

   • Plant a Chydymaith Cadmus
   2> Priodas Cadmus a Harmonia oedd y gyntaf erioed i gael ei dathlu ar y Ddaear. Yn y briodas, roedd pob un o'r duwiau yn bresennol, a derbyniodd Harmonia lawer o anrhegion priodasol - yn fwyaf arbennig peplos (dilledyn hyd corff a ystyrid yn wisg merched Groegaidd nodweddiadol) a grëwyd gan Athena a mwclis wedi'i ffugio gan Hephaestus.

   Gelwir y gadwyn adnabod yn syml fel y Necklace of Harmonia , rhoddodd y person sy'n gwisgo.y gallu i aros yn dragwyddol ieuanc a phrydferth ar y gost o ddwyn anffawd ofnadwy i bawb a'i meddiannai. Tybir iddo ddod ag anffawd i Cadmus a Harmonia a chwaraeodd ran yn stori Oedipus a Jacosta yn ogystal â llawer o rai eraill.

   Dechreuodd Cadmus a Harmonia linach gyda'u meibion ​​Polydorus ac Illyrius a'u pedair merch, Agave, Autonoë, Ino, a Semele .

   Mae undeb Cadmus a Harmonia yn symbol o uno dysg y Dwyrain, a gynrychiolir gan Cadmus o Phoenicia, â chariad y Gorllewin o harddwch, wedi'i symboleiddio gan Harmonia Gwlad Groeg. Yn ogystal, credir hefyd bod Cadmus wedi dod â'r wyddor Phoenician i'r Groegiaid, a'i defnyddiodd wedyn fel sylfaen i'w wyddor Roegaidd eu hunain.

   • Cadmus yn Dod yn Sarff

   Yn rhwystredig gyda'i fywyd, dywedodd Cadmus os oedd y duwiau mor hoff gan y sarff a laddodd, fe dymuno y gallai fod yn un ei hun. Ar unwaith, dechreuodd newid, a daeth graddfeydd i'r amlwg o'i groen. Ar ôl gweld trawsnewidiad ei gŵr, erfyniodd Harmonia ar y duwiau hefyd i'w newid yn sarff i gyd-fynd â'i ffurf. Caniataodd y duwiau ei dymuniad a thrawsnewidiwyd y ddau yn seirff.

   Cadmus yn y Cyfnod Modern

   Defnyddir enw Cadmus yn aml mewn ffuglen fel llaw-fer ar gyfer uchelwyr neu dras ddwyfol neu greadigaeth. Yn y DC Comic Universe, mae Project Cadmus, yn enetig ffuglennolprosiect peirianneg sy'n creu'r archarwyr pwerus: Golden Guardian, Auron, Superboy, a Dubbilex.

   Yn yr un modd, yn y gêm Warhammer 40K, mae'r House Cadmus yn Dŷ Marchog Ymerodrol sy'n adnabyddus am eu gallu ymladd ac am eu gallu hir yn sefyll yn gwrthdaro â bwystfilod arswydus y wlad.

   Gwersi o Stori Cadmus

   • Tasg Amhosibl – Mae’r dasg amhosibl yn cael ei rhoi fel ffordd i gychwyn fel arfer oddi ar stori prif gymeriad, ei werth yn deillio o'r ffaith ei fod yn gwasanaethu fel man cychwyn ar gyfer datblygiad yn hytrach na'i gwblhau go iawn. Yn achos Cadmus, mae’n cael y dasg amhosibl o ddod o hyd i’w chwaer, Europa, ac yn y pen draw hyd yn oed yn cael gorchymyn gan y duwiau eu hunain i roi’r gorau i’w hymgais.
   • Byddwch yn Ofalus Beth rydych chi’n ei Ddweud – Ar unwaith ar ôl gwneud y sylw, os yw bod yn neidr cystal, yr hoffai ddod yn un - mae Cadmus yn cael ei drawsnewid yn sarff. Dyma wers mewn bod yn ymwybodol o'r hyn a ddywedwch. Neu mewn geiriau eraill: Byddwch yn ofalus am yr hyn yr ydych yn ei ddymuno, oherwydd efallai y cewch y cyfan.
   • Eitem Melltithiedig – Roedd Mwclis Harmonia yn dyngedfennol i felltithio pawb. y rhai a ddaethant i'w meddiannu. Dioddefodd llawer o ddisgynyddion Cadmus yr anffawd a ddaeth yn sgil y gadwyn adnabod, a laddwyd oherwydd na allent edrych heibio eu gwagedd a gwrthod addewid ieuenctid tragwyddol. Mae hyn yn debyg i lawer o dlysau melltigedig eraill mewn hanes, megisy Diemwnt Hope, hefyd y credir ei fod yn felltigedig.

   Ffeithiau Cadmus

   1- Am beth y mae Cadmus yn adnabyddus?

   Cadmus yw y sylfaenydd Thebes a'r arwr Groegaidd cyntaf.

   2- A yw Cadmus yn dduw?

   Meidrol oedd Cadmus, mab brenin Phoenicia. Yn ddiweddarach trowyd ef yn sarff.

   3- Pwy yw brodyr a chwiorydd Cadmus?

   Mae brodyr a chwiorydd Cadmus yn cynnwys Europa, Cilix a Phoenix.

   4- A yw Cadmus yn achub Europa ac yn dod â hi yn ôl i Phoenicia?

   Cynghorir Cadmus gan y duwiau i roi'r gorau i'r ymchwil am Europa ac yn hytrach yn priodi Harmonia ac yn sefydlu Thebes.

   5- Pwy yw cymar Cadmus?

   Cadmus yn priodi Harmonia, merch Aphrodite.

   6- Pwy yw plant Cadmus?

   Mae gan Cadmus bump o blant – Semele, Polydorus, Autonoe, Ino ac Agave.

   7- Pam mae Cadmus yn cael ei droi’n sarff?

   Cadmus yn rhwystredig gyda llu o anffodion ei fywyd ac yn dymuno cael dod yn sarff i fyw yn fwy rhydd.

   Amlapio

   Cadmus oedd tad sawl cenhedlaeth o frenhinoedd a breninesau Thebes. Yn y pen draw, bron ar ei ben ei hun sefydlodd un o ddinasoedd mawr Gwlad Groeg tra hefyd yn silio llinach o reolwyr. Tra bod stori Cadmus yn llai hysbys na rhai o'i gyfoeswyr, mae adleisiau ohoni i'w gweld o hyd mewn ffuglen gyfoes.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.