12 Symbol o New Jersey (Rhestr gyda Delweddau)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  New Jersey (NJ) yw’r drydedd o’r tair ar ddeg o daleithiau gwreiddiol yr Unol Daleithiau, a dderbyniwyd i’r Undeb ym mis Rhagfyr 1787. Mae’n un o daleithiau harddaf a mwyaf poblog yr Unol Daleithiau, sy’n adnabyddus am ei phrysurdeb. ffyrdd, bwyd blasus, golygfeydd godidog a diwylliant amrywiol. Mae hefyd yn un o'r taleithiau cyfoethocaf ac yn gartref i wyth o biliwnyddion y byd fel y crybwyllwyd yn 33ain safle biliwnydd blynyddol Forbes.

  Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i edrych ar rai o symbolau gwladwriaethol Jersey Newydd. Mae rhai, fel y ddawns sgwâr, yn symbolau swyddogol o lawer o daleithiau eraill yr UD yn ogystal ag eraill fel yr A.J. Mae Meerwald yn unigryw i New Jersey.

  Baner New Jersey

  Mae baner talaith New Jersey yn arddangos arfbais y dalaith yng nghanol cefndir lliw llwydfelyn. Mae'r arfbais yn cynnwys y symbolau canlynol:

  • helmed ar frig y darian : yn wynebu ymlaen, mae'n dynodi sofraniaeth.
  • Ceffyl y ceffyl pen (anifail talaith New Jersey) uwchben yr helmed.
  • Liberty a Ceres: Mae rhyddid (gyda chap Phrygian ar ei ffon) yn symbol o ryddid a Ceres ( y dduwies grawn Rufeinig), sy'n dal cornucopia yn llawn o gynnyrch wedi'i gynaeafu, yn symbol o ddigonedd.
  • Darlleniad baner: 'Liberty and Prosperity': arwyddair talaith New Jersey.

  Mabwysiadwyd cynllun presennol y faner fel baner swyddogol y wladwriaeth NewyddDewiswyd Jersey ym 1896 a'i liwiau, llwydfelyn a glas tywyll (neu las Jersey), gan George Washington ar gyfer catrodau byddin y dalaith yn ystod y Rhyfel Chwyldroadol.

  Sêl Talaith New Jersey

  Y mae'r dyluniad yn cynnwys yr arfbais wedi'i hamgylchynu gan y geiriau 'SÊL FAWR SEFYLLFA NEW JERSEY'.

  Yn y cynllun gwreiddiol, darluniwyd Liberty yn dal ei ffon yng nghrombil ei braich dde yn hytrach nag ynddi. llaw dde a'r ddwy ffigwr benywaidd, sydd bellach yn wynebu ymlaen, yn edrych i ffwrdd oddi wrth y darian yn y canol. Gwrthdrowyd y cornucopia yn llaw Ceres gyda'i ben agored ar y ddaear ond yn y fersiwn gyfredol mae'n dal yn unionsyth.

  Addaswyd ac ail-ddyluniwyd yn 1777 gan Pierre Eugene du Simitiere, mae'r sêl hefyd i'w gweld ar y baner talaith New Jersey ac a ddefnyddir ar ddogfennau swyddogol a deddfwriaeth.

  Adeilad Capitol New Jersey

  Mae adeilad capitol New Jersey, a elwir yn 'New Jersey State House' wedi'i leoli yn Trenton, prifddinas y dalaith a sedd sirol Sir Mercer. Dyma'r trydydd tŷ gwladwriaeth hynaf sy'n cael ei ddefnyddio'n barhaus yn ddeddfwriaethol yn yr Unol Daleithiau. Cwblhawyd yr adeilad gwreiddiol ym 1792, ond ychwanegwyd nifer o estyniadau yn fuan wedyn.

  Ym 1885, dinistriwyd rhan helaeth o'r State House gan dân ac ar ol hyny gwnaed adnewyddiad helaeth. Ers hynny, ychwanegwyd sawl adran at yr adeilad mewn gwahanol arddulliau arhoi ei olwg unigryw iddo. Mae'r capitol ar agor i'r cyhoedd ac mae miloedd o bobl yn ymweld ag ef bob blwyddyn.

  Blodeuyn Fioled

  Mae'r fioled yn flodyn hardd, cain a welir yn gyffredin ar hyd a lled lawntiau, dolydd a chaeau New Jersey yn y gwanwyn. Mae iddo bum petal sydd gan mwyaf yn las i borffor.

  Mae yna hefyd rai gwyn gyda gwythiennau tywyll sy'n pelydru o wddf y blodau. Fodd bynnag, mae'r rhain yn llawer llai cyffredin. Dim ond ar waelod y planhigyn y mae dail y planhigion hyn yn tyfu.

  Mabwysiadodd New Jersey y fioled fel ei blodyn swyddogol yn ôl ym 1913, ond ni phasiwyd y ddeddfwriaeth tan 1971 i nodi'r blodyn hwn fel y blodyn swyddogol. blodyn y dalaith.

  Gweld Ci Llygad

  Cŵn sy'n cael eu hyfforddi i gynorthwyo pobl â nam ar eu golwg neu ddall drwy eu harwain yw Cŵn Llygaid Gweld. Mae'r brid o gi a ddewisir ar gyfer y gwasanaeth hwn yn dibynnu ar ei anian a'i allu i hyfforddi.

  Ar hyn o bryd, Golden Retrievers, Poodles a Labrador yw'r bridiau mwyaf poblogaidd a ddewiswyd gan y mwyafrif o gyfleusterau anifeiliaid gwasanaeth yn UDA. Nid yw cŵn Seeing Eye yn cael eu parchu'n fawr. dim ond yn UDA, ond ledled y byd ar gyfer y gwasanaeth y maent yn ei ddarparu.

  Ym mis Ionawr 2020, llofnododd y Llywodraethwr Phil Murphy y ddeddfwriaeth yn dynodi ci Seeing Eye yn gi talaith swyddogol New Jersey ym mis Ionawr, 2020<3

  Dogwood

  Mae'r goeden Dogwood (a elwid gynt yn yYn gyffredinol, nodweddir y goeden chwiplen gan ei blodau, rhisgl nodedig ac aeron. Llwyni neu goed collddail yw'r coed hyn yn bennaf ac maent yn hynod brydferth i'w gweld pan fyddant yn eu blodau llawn.

  Mae coed Dogwood yn frodorol i Ogledd America ac wedi cael eu defnyddio trwy gydol hanes at lawer o ddibenion. Mae pren y goeden Dogwood yn hynod o galed a dyna pam mae'n cael ei ddefnyddio ar gyfer gwneud dagrau, gwennol gwŷdd, dwylo offer, saethau a llawer o eitemau eraill sydd angen pren cryf.

  Cafodd y Dogwood ei dynodi yn goeden goffa swyddogol y talaith New Jersey ym 1951 fel ffordd o gydnabod ei werth aruthrol.

  Square Dance

  //www.youtube.com/embed/0rIK3fo41P4

  Ers 1983, mae'r dawns werin Americanaidd swyddogol New Jersey fu'r Ddawns Sgwâr sydd hefyd yn ddawns swyddogol sawl 21 talaith arall yn yr UD. Mae'n ffurf dawns gymdeithasol gyda gwreiddiau Ffrengig, Albanaidd-Gwyddelig a Saesneg, a berfformir trwy drefnu pedwar cwpl yn sefyll mewn ffurfiant sgwâr gyda chwpl ar bob ochr yn wynebu'r canol. Mae cerddoriaeth ddawns sgwâr yn fywiog iawn ac mae'r dawnswyr yn gwisgo dillad lliwgar. Roedd y math hwn o ddawns yn rhoi cyfleoedd i’r arloeswyr adloniant a chyswllt cymdeithasol â’u cymdogion a hyd yn oed heddiw mae’r ddawns sgwâr yn ffordd boblogaidd o gymdeithasu a chael hwyl.

  A.J. Meerwald Oyster Schooner

  A lansiwyd ym 1928, yr A.J. Sgwner wystrys o Fae Delaware yw Meerwald, a adeiladwyd idarparu ar gyfer anghenion y diwydiant wystrys yn New Jersey. Roedd yn un o gannoedd o sgwneri wystrys a adeiladwyd ar hyd glannau Bae Delaware ychydig cyn i'r diwydiant adeiladu llongau ddirywio a ddigwyddodd tua'r un adeg â'r Dirwasgiad Mawr.

  Ychwanegwyd y llong at y Gofrestr Genedlaethol o Hanesyddol Lleoedd yn 1995 ac fe'i dynodwyd yn llong dal swyddogol New Jersey dair blynedd yn ddiweddarach. Mae bellach yn rhan o Ganolfan Bayshore ger Deufalf, New Jersey sy'n cynnig rhaglenni addysgiadol unigryw ar y llong.

  Y Cregyn Cigog

  Math o falwen fôr rheibus sy'n fawr o ran maint yw'r mochyn cregyn bylchog. , yn tyfu hyd at 12 modfedd. Mae ei gragen yn ddeheuig yn bennaf, sy'n golygu ei fod yn llaw dde, ac yn arbennig o drwchus a chryf, gyda 6 coil clocwedd arno. Mae gan yr arwyneb rychiadau mân a thafluniadau tebyg i fonyn. Mae'r cregyn hyn fel arfer yn lliw ifori neu'n llwyd golau ac mae tu fewn yr agoriad yn oren. torri blaen ei meindwr i ffurfio darn ceg. Mae'n frodorol i Ogledd America ac fe'i henwyd yn gragen dalaith swyddogol New Jersey ym 1995.

  Y Wenynen Fêl

  Pryfyn sy'n hedfan yw'r wenynen fêl sy'n adnabyddus am adeiladu nythod lluosflwydd, trefedigaethol o cwyr. Mae gwenyn mêl yn byw mewn cychod gwenyn mawr o hyd at 80,000gwenyn, pob cwch gwenyn yn cynnwys brenhines wenynen, grŵp bach o dronau gwrywaidd a mwyafrif helaeth o wenyn gweithwyr benywaidd di-haint.

  Mae’r gwenyn iau yn cael eu galw’n ‘wenynen tŷ’ ac yn chwarae rhan enfawr yn y gwaith o gynnal a chadw y cwch. Maent yn ei adeiladu, yn gofalu am y larfa a'r wyau, yn gofalu am y dronau a'r frenhines, yn rheoli tymheredd y cwch gwenyn ac yn ei amddiffyn.

  Ym 1974, ymddangosodd grŵp o fyfyrwyr o Ysgol Sunnybrae yn Nhy Talaith New Jersey gofyn iddo gael ei ddynodi'n byg swyddogol cyflwr New Jersey a bu eu hymdrechion yn llwyddiannus.

  Lus Highbush

  Yn gynhenid ​​i New Jersey, mae llus y llwyn uchel yn hynod o iach, yn cynnwys ffibr uchel, fitamin C a gwrthocsidyddion. Gallant hefyd atal canser a chlefyd y galon. Cawsant eu tyfu'n fasnachol am y tro cyntaf oherwydd gwaith arloesol Dr. Frederick Covile ac Elizabeth White a ymroddodd i astudio, bridio a dofi llus yn Browns Mills, New Jersey.

  Cydnabyddir yn eang fel y 'prifddinas llus. o'r genedl', mae New Jersey yn ail yn yr Unol Daleithiau am dyfu llus. Fe'i gelwir hefyd yn 'Llus New Jersey', enwyd llus y llwyn uchel yn ffrwyth swyddogol talaith New Jersey yn 2003.

  Crwban y Gors

  Rhywogaeth sydd mewn perygl difrifol, a chrwban y gors yw'r lleiaf o'r rhain. holl grwbanod Gogledd America, yn tyfu hyd at tua 10 centimetr o hyd yn unig. Mae'rmae pen y crwban yn frown tywyll neu’n ddu ac mae ganddo smotyn oren, melyn llachar neu goch bob ochr i’w wddf sy’n ei gwneud hi’n hawdd ei adnabod. Crwbanod dyddiol ydyw yn bennaf, sy’n golygu ei fod yn actif yn ystod y dydd ac yn cysgu’r nos.

  Mae crwbanod y gors wedi dioddef llawer iawn o golli cynefinoedd, casglu anghyfreithlon a llygredd yn New Jersey sydd wedi cyfrannu at ei phoblogaeth sy’n lleihau. Mae bellach yn ymlusgiad prin iawn ac mae mesurau'n cael eu cymryd i'w warchod. Fe'i dynodwyd yn ymlusgiad swyddogol talaith New Jersey yn 2018.

  Edrychwch ar ein herthyglau cysylltiedig ar symbolau gwladwriaeth poblogaidd eraill:

  Symbolau Hawaii

  Symbolau Pennsylvania

  Symbolau Efrog Newydd

  Symbolau o Texas 3>

  Symbolau o California

  Symbolau o Fflorida

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.