Chang'e - Duwies Tsieineaidd y Lleuad

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Myth Duwies y Lleuad Tsieineaidd Chang’e yw un o aberth yn enw cariad. Mewn iteriadau eraill o'r stori, mae'n stori am frad cariad, ac mewn rhai fersiynau eraill, mae'n stori am ddianc rhag perthynas anhapus.

  Mewn geiriau eraill, mae myth Chang'e yn newid yn dibynnu ar bwy rydych chi'n gofyn. Ond mae’n eithaf cyfareddol yn ei holl fersiynau.

  Pwy yw Chang’e?

  Mae enw Chang’e mor unigryw ag y mae’n syml. Mae’r rhan gyntaf – Chang – yn gwbl unigryw i enw’r dduwies ac mae’r é , yn y diwedd, yn golygu merch ifanc bert . Felly, mae Chang’e yn llythrennol yn golygu Pretty, Young Chang .

  Nid dyma oedd enw’r cymeriad bob amser. Yn y fersiynau hŷn o'r myth, enw'r dduwies oedd Heng'e. Roedd yr eirdarddiad yn debyg iawn, gan fod Heng unwaith eto yn enw personol unigryw. Fodd bynnag, ar ôl i'r ymerawdwr Tsieineaidd Liu Heng gyrraedd ei orsedd, penderfynodd na allai rannu enw â'r dduwies, gan fod ymerawdwr i fod i gael enw unigryw.

  Felly, ailenwyd y dduwies I newid. Cymaint yw grym a hunan-bwysigrwydd y teulu brenhinol fel eu bod yn fodlon ailenwi’r duwiau.

  Er hynny, roedd Chang’e yn un o dduwiau mwyaf annwyl llên gwerin Tsieina ac mae’n dal i fod. Mae ei stori yn syml ond yn rhamantus ac yn swynol, cymaint fel bod Gŵyl Canol yr Hydref yn dal i gael ei dathlu bob blwyddyn yn Tsieina yn Chang’e’s.enw.

  Sylwer na ddylid camgymryd Chang’e â Changxi – duwies lleuad enwog ond mân Tsieineaidd . Yr olaf yw Mam y Deuddeg Lleuad o chwedl wahanol. Mae rhai ysgolheigion yn dyfalu y gallai Chang'e fod yn fam i Changxi oherwydd eu tebygrwydd ond mae hynny'n aneglur. Serch hynny, yn bendant nid yw'r ddau yr un person.

  Y Stori Garu Fwyaf Yn Llên Gwerin Tsieina?

  Paentiad o Dduwies Change'e yn yr Amgueddfa Gelf Fetropolitan, Efrog Newydd. PD.

  Mae Chang’e yn fwyaf enwog mewn perthynas â’i phriodas â Hou Yi – y saethwr Tsieineaidd chwedlonol. Mae hi'n fwy na dim ond ei wraig, fodd bynnag, a hi yw'r un sy'n dod â'u perthynas i ben mewn modd unigryw iawn (neu sawl moes gwahanol, yn dibynnu ar y myth).

  Yn union fel y gall y diwedd amrywio, felly hefyd y dechreuadau. Yn y sawl fersiwn o chwedl Chang'e a Hou Yi, mae'r cwpl naill ai'n feidrolion mewn cariad sy'n mynd trwy antur hynod ddiddorol neu'n bâr o dduwiau.

  • Chang'e a Hou Yi fel Duwiau

  Hou Yi yn cael ei anfon i lawr i'r Ddaear i helpu'r Ymerawdwr Lao i gael gwared ar ychydig o angenfilod sy'n poeni ei deyrnas yn ogystal â'r broblem o gael gormod o haul yn yr awyr . Gan fod y Ddaear yn rhy bell a Chang'e ddim eisiau bod i ffwrdd oddi wrth ei chariad, mae hi'n dod i lawr gydag ef.

  Mewn rhai mythau, roedd Chang'e yn arfer bod yn was i'r Ymerawdwr Jade yn y nefoedd, ond hi a anfonwydi'r Ddaear fel marwol fel cosb am dorri un o botiau porslen yr Ymerawdwr.

  • Chang'e a Hou Yi as Mortals

  Y fersiynau o'r myth sydd fwyaf poblogaidd, fodd bynnag, yw'r rhai lle mae'r cwpl yn farwol ar y dechrau. Mae'r rhagosodiad sylfaenol yn debyg. Mae’r Ymerawdwr Lao yn gorfodi Hou Yi i saethu rhai o’r haul yn yr awyr cyn iddyn nhw losgi’r wlad, a daw Chang’e draw oherwydd ei bod hi’n caru ei gŵr. Gall hyn swnio'n ddibwys ar y dechrau ond daw'r rhan unigryw yn y diwedd.

  Elixir Anfarwoldeb

  Fel gwobr i arwriaeth Hou Yi wrth achub y wlad rhag angenfilod a chyrff nefol gormodol, yr Ymerawdwr Mae Lao (ac, mewn rhai mythau, Xiwagmu, Mam Frenhines y Gorllewin) yn rhoi rhodd anfarwoldeb i'r saethwr. Daw'r anrheg ar ffurf elixir, ond mewn rhai mythau mae'n bilsen.

  I wneud pethau'n ddiddorol, mae Hou Yi yn penderfynu peidio â chymryd yr elixir neu'r bilsen ar unwaith. O'r fan hon, mae'r stori'n ymwahanu i sawl diweddglo posib:

  • Chang'e yn Achub yr Elixir rhag Lleidr

  Fodd bynnag, Peng Meng, un o brentisiaid Hou Yi, yn darganfod bod ganddo elicsir mor hudolus ac yn penderfynu ei ddwyn. Mae Peng Meng yn torri i mewn i gartref y cwpl pan oedd Hou Yi i ffwrdd ond mae Chang'e yn llwyddo i gyrraedd yr elixir yn gyntaf a'i yfed fel nad yw Peng Meng yn ei gael.

  Yn anffodus, mae hyn yn golygu na all hi aros yn hirach ar y Ddaear ac wedii esgyn i'r nefoedd. Felly, mae hi'n penderfynu gwneud y lleuad yn breswylfa barhaol iddi fel y gall fod mor agos at Hou Yi â phosibl a gwylio drosto.

  Nid yw hyn yn mynd yn ôl y cynlluniau hyd yn oed, gan fod Hou Yi yn mynd i iselder. ac yn lladd ei hun, gan adael Chang'e ar ei ben ei hun ar y lleuad (yn ôl pob tebyg yn meddwl tybed pam na wnaeth hi adael yr elixir i Peng Meng a byw'n hapus byth wedyn gyda Hou Yi).

  • Chang 'e Dwyn yr Elixir

  Mae amrywiad arall o'r myth yn llawer llai rhamantus ond yn dod â diweddglo hapus. Ynddi, mae'r berthynas rhwng Hou Yi a Chang'e yn anhapus gan fod y saethwr yn ormesol iawn ac yn poenydio ei wraig mewn gwahanol ffyrdd.

  Yma, fodd bynnag, mae Chang'e yn llwyddo i ddwyn elixir anfarwoldeb a diod. cyn i Hou Yi gael cyfle i wneud hynny.

  Mae'r saethwr yn ceisio saethu Chang'e wrth iddi esgyn i'r lleuad, yn yr un modd roedd wedi saethu naw o'r deg haul allan o'r awyr, ond fe colli. Yn rhydd o'i gormeswr, mae Chang'e yn byw fel duwies ar y lleuad hyd heddiw.

  • Chang'e yn Cymryd yr Elixir i Achub Tsieina
  2> Mewn fersiwn arall eto, mae Hou Yi yn cael bilsen anfarwoldeb ac mae'n penderfynu unwaith eto i beidio â'i yfed ar unwaith. Yma, mae hefyd yn cael arglwyddiaeth dros y wlad fel gwobr am ei arwrol ac mae'n dechrau cyd-lywodraethu â'i wraig.

  Buan y bydd Hou Yi yn profi ei hun yn rheolwr gormesol sy'n plagio ei bobl ei hun.Mae Chang'e yn poeni, os bydd yn cymryd y bilsen anfarwoldeb, y bydd Hou Yi yn dod yn ffrewyll barhaus ar bobl Tsieina, felly mae hi'n cymryd y bilsen ei hun i arbed y rhai sy'n ymladd.

  Unwaith eto, mae hi'n esgyn i y lleuad lle mae hi'n byw'n dragwyddol, tra bod Hou Yi yn marw yn y pen draw ac yn peidio â phoeni ar ei ddeiliaid.

  Yn y naill fersiwn neu'r llall o'r stori, mae Chang'e yn cymryd y cam penderfynol i gymryd rhodd anfarwoldeb gan Hou Yi – naill ai i dianc rhag ef, i achub y bobl oddi wrtho, neu i rwystro lleidr rhag dwyn trysor ei gŵr.

  A’r cyfan mae’r canlyniad yn ymarferol bob amser yr un peth – y ddau yn y pen draw wedi eu gwahanu – yr ystyr y tu ôl i’r diwedd bob amser yw gwahanol.

  Symbolau a Symbolaeth Chang'e

  Mae stori Chang'e yn syml ond yn bwerus ac wedi parhau'n boblogaidd hyd heddiw. Mae’n cael ei hailadrodd gan amlaf fel stori ramantus am ddau gariad arwrol a gafodd eu tynghedu ac na allent heneiddio gyda’i gilydd. Yn dibynnu ar ba fersiwn o'r myth a ddewiswch, fodd bynnag, gall yr ystyr fod yn dra gwahanol. Un ffordd neu’r llall, mae bob amser yn stori am gariad anhapus neu anfoddhaol.

  Pwysigrwydd Chang’e mewn Diwylliant Modern

  Mae myth Chang’e a Hou Yi yn hynod boblogaidd yn niwylliant Tsieina. Dethlir Gŵyl Canol yr Hydref bob blwyddyn a cheir myrdd o ganeuon, dramâu, a sioeau dawns am berthynas Chang’e a Hou Yi.

  Cyn belled ag y mae diwylliant pop yn y cwestiwn, y mwyafmae'n debyg mai'r enghraifft ddiweddar yw'r ffilm animeiddiedig Tsieineaidd/Americanaidd Over the Moon a ryddhawyd ar Netflix yn 2020. Yn ogystal, gelwir y Rhaglen Archwilio Lunar Tsieineaidd (CLEP) yn Chang'e Project .

  Mae yna hefyd stori enwog am lansiad Apollo 11 i'r lleuad – wrth i'r llong ofod lanio ar y lleuad, adroddodd rheolwr yr awyren wrth Ronald Evens stori Chang'e a sut mae hi'n byw ar y lleuad gyda cwningen wen. Atebodd y gofodwr yn enwog y byddai'n cadw llygad allan am y “ferch gwningen”.

  Cwestiynau Cyffredin Ynglŷn â Chang'e

  Sut mae Chang'e yn edrych?

  Dywedir, cyn iddi ddod yn dduwies y lleuad, fod Chang'e yn hardd, gyda chroen gwelw, blodau ceirios gwefusau, a gwallt tywyll, llifeiriol.

  8>Pwy yw teulu Chang'e?

  Heblaw ei gŵr enwog, y saethwr Hou Yi, nid oes llawer yn hysbys am weddill teulu Chang'e.

  >A yw Chang'e a Changxi yr un peth?

  Er eu bod yn aml yn ddryslyd oherwydd tebygrwydd eu henwau a'u parthau (mae'r ddau yn dduwiesau lleuad), mae'r ddau gymeriad hyn yn dduwiesau gwahanol.

  Sut mae Chang'e yn cael ei addoli?

  Yn ystod Gŵyl Ganol yr Hydref, sefydlodd y ffyddloniaid allor agored i Chang'e, lle maen nhw'n gosod crwst ffres i dduwies y lleuad bendith. Dywedir y bydd y dduwies yn bendithio ffyddloniaid â harddwch.

  Amlapio

  Gallai stori Chang’e fod yn astrus a gallcael sawl diweddglo, sy'n gwneud ei myth yn un amheus, ond mae hi'n parhau i fod yn dduwdod poblogaidd iawn yn Tsieina. Waeth beth ddigwyddodd mewn gwirionedd i Chang'e, erys y ffaith bod pob fersiwn yn ddiddorol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.