Pwy yw Babilon Fawr?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae’r cyfeiriad cyntaf am Babilon Fawr i’w weld yn Llyfr y Datguddiad yn y Beibl. Yn symbolaidd i raddau helaeth, mae Babilon Fawr, a elwir hefyd yn butain Babilon, yn cyfeirio at le drwg ac at fenyw butain.

  Fel symbol, mae Babilon Fawr yn cynrychioli unrhyw beth sy'n ormesol, yn ddrwg, ac yn frad. Mae hi'n cynrychioli diwedd amseroedd ac yn gysylltiedig â'r Antichrist. Mae hi'n ddirgel, ac mae ei tharddiad a'i hystyr yn dal i gael eu dadlau.

  Sut daeth Babilon yn archdeip brad, awdurdod gormesol a drygioni? Ceir yr ateb yn hanes hir Israel a Christnogaeth Orllewinol.

  Cyd-destun Hebraeg Babilon Fawr

  Roedd gan y bobl Hebraeg berthynas wrthwynebus â'r ymerodraeth Babilonaidd. Yn y flwyddyn 597 CC, arweiniodd y cyntaf o nifer o warchaeau yn erbyn Jerwsalem at frenin Jwda yn dod yn fassal i Nebuchodonosor. Ar ôl hyn, daeth cyfres o wrthryfeloedd, gwarchaeau, ac alltudio pobl Hebraeg yn y degawdau dilynol. Mae hanes Daniel yn enghraifft o hyn.

  Arweiniodd hyn at y cyfnod yn hanes yr Iddewon a elwir yn gaethiwed Babylonaidd. Dinistriwyd dinas Jerwsalem a dinistrwyd teml Solomon.

  Mae effaith hyn ar y gydwybod Iddewig i'w gweld trwy'r ysgrythurau Hebraeg mewn llyfrau fel Eseia, Jeremeia, a Galarnad.

  >Mae'r naratif Iddewig yn erbyn Babilon yn cynnwys ymyth tarddiad Tŵr Babel yn Genesis 11 a galwad Abraham gan Dduw allan o'i gartref yn Ur y Caldeaid, pobl sy'n uniaethu â rhanbarth Babilon.

  Mae Eseia pennod 47 yn broffwydoliaeth o'r dinistrio Babilon. Ynddo mae Babilon yn cael ei darlunio fel merch ifanc o deulu brenhinol “heb orsedd” y mae'n rhaid iddi eistedd yn y llwch, gan ddioddef cywilydd a gwarth. Mae'r motiff hwn yn cario drosodd i ddisgrifiad y Testament Newydd o Babilon Fawr.

  Symbolaeth Gristnogol Gynnar

  Dim ond ychydig o gyfeiriadau at Babilon sydd yn y Testament Newydd. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn adroddiadau achyddol ar ddechrau Efengyl Mathew. Mae'r ddau gyfeiriad at Babilon sy'n berthnasol i Babilon Fawr neu butain Babilon i'w gweld yn ddiweddarach o lawer yng nghanon y Testament Newydd. Mae'r ddau yn tynnu'n ôl at y disgrifiad o Babilon fel archdeip ar gyfer gwrthryfel yn y Beibl Hebraeg.

  St. Mae Pedr yn cyfeirio’n fyr at Fabilon yn ei lythyr cyntaf – “Y mae hi sydd ym Mabilon, yr un a ddewisir, yn anfon cyfarchion atoch” (1 Pedr 5:13). Yr hyn sy'n ddiddorol am y cyfeiriad hwn yw nad oedd Pedr yn agos at ddinas neu ranbarth Babilon. Mae tystiolaeth hanesyddol yn gosod Pedr ar yr adeg hon yn ninas Rhufain.

  Mae’r ‘hi’ yn gyfeiriad at yr eglwys, y grŵp o Gristnogion a ymgasglodd gydag ef. Mae Pedr yn gwneud defnydd o'r cenhedlu Iddewig o Fabilon ac yn ei gymhwyso i ddinas ac ymerodraeth fwyaf ei ddydd,Rhufain.

  Mae'r cyfeiriadau penodol at Babilon Fawr i'w cael yn Llyfr y Datguddiadau a ysgrifennwyd gan Ioan yr Hynaf tua diwedd y Ganrif 1af OC. Ceir y cyfeiriadau hyn yn Datguddiad 14:8, 17:5 a 18:2. Ceir y disgrifiad llawn ym pennod 17 .

  Yn y disgrifiad hwn, gwraig odinebus yw Babilon sy'n eistedd ar fwystfil mawr â saith pen. Mae hi wedi'i gwisgo mewn gwisgoedd brenhinol a thlysau ac mae ganddi enw wedi'i ysgrifennu ar ei thalcen - Babilon Fawr, Mam Harlotiaid a Ffieidd-dra'r Ddaear . Dywedir ei bod yn feddw ​​o waed seintiau a merthyron. O’r cyfeiriad hwn daw’r teitl ‘Pwy o Fabilon’.

  Pwy yw butain Babilon?

  Custin Babilon gan Lucas Cranach. PD .

  Mae hyn yn dod â ni at y cwestiwn:

  Pwy yw'r fenyw hon?

  Ar hyd y canrifoedd ni fu prinder atebion posibl. Mae'r ddwy olygfa gyntaf wedi'u seilio ar ddigwyddiadau a lleoedd hanesyddol.

  • Yr Ymerodraeth Rufeinig fel Butain Babilon

  Efallai y gynharaf a'r mwyaf cyffredin yr ateb fu uniaethu Babilon â'r ymerodraeth Rufeinig. Daw hyn o sawl cliwiau ac mae’n cyfuno’r disgrifiad yn Datguddiad Ioan â chyfeiriad Pedr.

  Yna mae esboniad ar y bwystfil mawr. Mae'r angel sy'n siarad ag Ioan yn dweud wrtho mai saith bryn yw'r saith pen, cyfeiriad posibl at y saith bryn y mae'rdywedir i ddinas Rhufain gael ei sefydlu.

  Mae archeolegwyr wedi darganfod darn arian a fathwyd gan yr ymerawdwr Vespasian tua 70 OC sy'n cynnwys darlun o Rufain fel gwraig yn eistedd ar saith bryn. Mae un o'r haneswyr eglwysig cyntaf, Eusebius, sy'n ysgrifennu ar ddechrau'r 4edd ganrif, yn cefnogi'r farn fod Pedr yn cyfeirio at Rufain.

  Os mai Rhufain yw butain Babilon, ni fyddai hyn oherwydd ei grym gwleidyddol yn unig. , ond oherwydd ei ddylanwad crefyddol a diwyllianol a dynodd bobl oddi wrth addoliad y Duw Cristnogol a chanlyn Iesu Grist.

  Mae ganddo hefyd gryn dipyn i'w wneud â chreulondeb y llywodraeth Rufeinig tuag at Gristnogion cynnar. Erbyn diwedd y ganrif 1af, byddai sawl ton o erledigaeth wedi digwydd yn yr eglwys gynnar oherwydd archddyfarniadau ymerawdwyr a swyddogion llywodraeth leol. Yr oedd Rhufain wedi yfed gwaed merthyron.

  • Jerwsalem yn butain o Babilon
  Dealltwriaeth ddaearyddol arall i butain Babilon yw dinas Babilon. Jerusalem. Mae’r disgrifiad a geir yn y Datguddiad yn darlunio Babilon fel brenhines anffyddlon sydd wedi puteinio gyda brenhinoedd o wledydd tramor.

  Byddai hyn yn tynnu ar fotiff arall a geir yn yr Hen Destament (Eseia 1:21, Jeremeia 2:20, Eseciel 16) lle disgrifir Jerwsalem, sy'n cynrychioli pobl Israel, fel putain yn ei hanffyddlondeb i Dduw.

  Y cyfeiriadau yn Datguddiad 14 aMae 18 at “gwymp” Babilon yn gyfeiriadau at ddinistrio’r ddinas yn 70 CE. Yn hanesyddol dywedwyd hefyd fod Jerwsalem wedi'i hadeiladu ar saith bryn. Mae'r olygfa hon o Fabilon Fawr yn cyfeirio'n benodol at yr arweinwyr Iddewig yn gwrthod Iesu fel y Meseia addawedig.

  Gyda chwymp yr ymerodraeth Rufeinig ac esgyniad dilynol yr eglwys Gatholig Rufeinig, mae syniadau Ewropeaidd yr Oesoedd Canol ar newidiodd y pwnc. Tyfodd y golygfeydd amlycaf o waith arloesol St. Augustine a elwir yn Dinas Dduw .

  Yn y gwaith hwn, mae'n darlunio'r holl greadigaeth fel brwydr fawr rhwng dwy ddinas wrthwynebol, Jerwsalem a Babilon. Mae Jerwsalem yn cynrychioli Duw, ei bobl, a grymoedd daioni. Maen nhw'n brwydro yn erbyn Babilon sy'n cynrychioli Satan, ei gythreuliaid, a phobl mewn gwrthryfel yn erbyn Duw.

  Y farn hon oedd yn tra-arglwyddiaethu ar hyd yr Oesoedd Canol.

  • Yr Eglwys Gatholig fel y butain Babilon

  Yn ystod cyfnod y Diwygiad Protestannaidd, amlinellodd ysgrifenwyr fel Martin Luther mai butain Babilon oedd yr Eglwys Gatholig.

  Gan dynnu ar y darluniad o’r eglwys fel “Priodferch Crist,” edrychai diwygwyr boreuol ar lygredigaeth yr Eglwys Gatholig, gan ei hystyried yn anffyddlon, gan godinebu â'r byd i ennill cyfoeth a nerth.

  Martin Luther, a ddechreuodd y Diwygiad Protestannaidd, ysgrifennodd draethawd yn 1520 o'r enw Ar Gaethiwed Babilonaidd yEglwys . Nid ef oedd ei ben ei hun yn cymhwyso darluniau’r Hen Destament o bobl Dduw fel puteiniaid anffyddlon i’r Pabau ac arweinwyr eglwysig. Nid oedd yn ddisylw fod esgobaeth awdurdod y Pab yn yr union ddinas a sylfaenwyd ar y saith bryn. Dengys datganiadau lluosog o butain Babilon o'r pryd hwn ei bod yn amlwg yn gwisgo y tiara Pabaidd.

  Y mae Dante Alighieri yn cynnwys y Pab Boniface VIII yn yr Inferno yn ei gymharu â Phuteindra Babilon oherwydd yr arferiad o simoni, sef gwerthu swyddfeydd eglwysig, a oedd yn rhemp o dan ei arweiniad.

  • Dehongliadau Eraill

  Yn y cyfnod modern, mae nifer y damcaniaethau sy'n nodi butain Babilon wedi parhau i gynyddu. Mae llawer yn tynnu ar syniadau o'r canrifoedd blaenorol.

  Mae'r farn bod yr butain yn gyfystyr â'r Eglwys Gatholig wedi parhau i aros, er ei bod yn gwanhau yn y blynyddoedd diwethaf wrth i ymdrechion eciwmenaidd gynyddu. Safbwynt mwy cyffredin yw priodoli’r teitl i’r eglwys “apostate”. Gallai hyn gyfeirio at unrhyw nifer o bethau yn dibynnu ar yr hyn sy'n gyfystyr ag apostasi. Cysylltir y farn hon yn aml â grwpiau sydd wedi ymwahanu oddi wrth enwadau Cristnogol mwy traddodiadol.

  Golwg mwy prif ffrwd heddiw yw gweld y butain o Fabilon fel ysbryd neu rym. Gall fod yn ddiwylliannol, yn wleidyddol, yn ysbrydol, neu'n athronyddol, ond fe'i ceir mewn unrhyw beth sy'n wrthwynebus i Gristnogaeth.dysgeidiaeth.

  Yn olaf, mae rhai sy'n edrych ar ddigwyddiadau cyfoes ac yn cymhwyso'r teitl Whore of Babylon i endidau gwleidyddol. Gallai hynny fod yn America, pwerau geo-wleidyddol aml-genedlaethol, neu grwpiau cyfrinachol sy'n rheoli'r byd o'r tu ôl i'r llenni.

  Yn Gryno

  Ni ellir gwahanu dealltwriaeth Babilon Fawr oddi wrth brofiad yr hen bobl Hebraeg. Ni ellir ei ddeall ychwaith ar wahân i'r profiadau o oresgyniad, rheolaeth estron ac erledigaeth a deimlwyd gan nifer o grwpiau ar hyd y canrifoedd. Gellir ei weld fel lleoedd penodol sy'n gysylltiedig â digwyddiadau hanesyddol. Gall fod yn rym ysbrydol anweledig. Ni waeth pwy neu ble mae butain Babilon, mae hi wedi dod yn gyfystyr â brad, gormes a drygioni.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.