Traddodiadau Priodas Cristnogol a Beth Maen nhw'n Ei Olygu

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae priodas Gristnogol yn hen draddodiad sy’n pwysleisio monogami, sef undeb un dyn ag un fenyw am oes. Mae hefyd yn anrhydeddu presenoldeb Crist fel ei chanolfan, a chredir ei fod yn cynrychioli uno Crist â'i briodferch, yr Eglwys.

  Disgwylir i briodasau dan y ffydd Gristnogol ymgorffori'r credoau hyn yn ystod y seremoni. O'r gerddoriaeth, i bregeth y gweinydd, ac addunedau'r cwpl eu hunain, dylai popeth yn y briodas osod Crist yn y canol. Gall yr arsylwi ffydd llym hwn weithiau ymestyn i wisg y cwpl a'u gwesteion, y manylion a'r ategolion a ddefnyddir yn y seremoni, a hyd yn oed sut y cynhelir y derbyniad wedyn.

  Mae’r oes fodern wedi caniatáu ymwahanu ac ysgariad pan fo amgylchiadau’n galw am hynny, ac mae hyn hyd yn oed wedi’i ganiatáu gan yr Eglwys mewn rhai gwledydd. Fodd bynnag, mae priodasau Cristnogol yn cael eu cymryd fel cyfamod sanctaidd yn hytrach na chytundeb sifil, felly mae llawer o Gristnogion yn credu na all yr addunedau a wnaed yn ystod y briodas byth gael eu torri mewn gwirionedd, ac mae'r cwpl yn parhau i fod yn briod yng ngolwg Duw hyd yn oed ar ôl cael eu gwahanu gan y gyfraith .

  Ystyrion a Symbolau mewn Traddodiadau Priodasol Gristnogol

  Mae priodas Gristnogol yn gyforiog o draddodiadau a symbolaeth, ac mae gofyn i barau ddilyn y rhain er mwyn cael eu derbyn i’w dewis eglwys. Pob cam a'r eitemau a ddefnyddir yn y rhainmae gan gamau i gyd ystyron sy'n ymwneud ag arfer y ffydd Gristnogol.

  • Cynrychiolir ffydd yn yr ymrwymiad gydol oes y mae'r pâr yn ei wneud pan fyddant yn mynd i briodas. Er gwaetha’r wybodaeth am y treialon a’r heriau sy’n aros am eu dyfodol, maen nhw’n cerdded ymlaen gyda’r gred, gyda Christ yn y canol, y byddan nhw’n gallu goresgyn unrhyw beth.
  • Unity yn cael ei fynegi ar sawl achlysur yn ystod y briodas, megis y modrwyau a gyfnewidiwyd gan y pâr, y gorchudd a ddefnyddir i'w gorchuddio ill dau, ac adduned “Till death do us part” eu bod Mae'n ofynnol iddynt ddweud yn uchel o flaen eu tystion
  • Cymorth gan y Gymuned hefyd yn amlwg mewn priodasau Cristnogol gan ei bod yn ofynnol iddynt ddod â thystion sy'n agos atynt a eu perthynas. Bydd presenoldeb y tystion yn selio'r addunedau priodas fel y disgwylir i gefnogi'r pâr yn ystod y gwyntoedd garw a allai fygwth eu rhwygo'n ddarnau.

  Traddodiadau Priodas yn Y Ffydd Gristnogol

  Fel seremoni hynod hanesyddol, mae yna lawer o ddefodau a thraddodiadau sy'n orfodol i'r cwpl cyn y gellir caniatáu iddynt briodi. Dyma pam mae'r rhan fwyaf o briodasau Cristnogol yn cymryd misoedd neu hyd yn oed flynyddoedd i'w paratoi.

  1- Cwnsela Cyn-briodasol

  Disgwylir i briodas Gristnogol fod yn ymrwymiad gydol oes. nid yn unig yn clymu'r cwpl at ei gilydd, ondhefyd yn clymu eu teuluoedd ynghyd. Oherwydd hyn, mae'n ofynnol i'r cwpl gael cwnsela cyn priodi gyda'u hoffeiriad neu weinidog cyn y briodas, er mwyn sicrhau eu bod yn barod ac yn deall yn llawn y cyfrifoldebau y maent yn eu hysgwyddo.

  Gall y cwnsela cyn priodi hefyd bod yn llwybr i fynd i'r afael â materion seicolegol, meddyliol, emosiynol ac ysbrydol sydd heb eu datrys rhwng y cwpl ac fel unigolion gan y gallai'r rhain yn y pen draw godi i'r wyneb ac effeithio ar eu hundeb.

  2- Ffrogiau Priodas

  Er bod ffrogiau yn draddodiadol yn wyn, mae rhai eglwysi wedi caniatáu i briodferched wisgo ffrogiau priodas lliw yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

  Daeth gwisg briodas wen yn boblogaidd ar ôl i'r Frenhines Fictoria wisgo gwyn i'w phriodas, gan ei gwneud yn un o'r merched cyntaf i ddewis gwyn ar gyfer eu priodasau. Fodd bynnag, mae gwyn hefyd yn arwydd o ddiniweidrwydd a phurdeb y briodferch, a hapusrwydd a dathliad eu ffrindiau a'u perthnasau.

  Mae'r lliw gwyn hefyd yn cynrychioli sancteiddrwydd i'r Cristnogion, ac felly mae'r wisg wen i fod i ymgorffori'r presenoldeb Crist yn y briodas a sancteiddrwydd yr Eglwys.

  3- Gorchudd Priodas

  Mae’r wahanlen hefyd yn cynrychioli purdeb y briodferch a sancteiddrwydd yr Eglwys. priodas a'r eglwys. Fodd bynnag, mae hefyd yn symbol o aberth Crist pan fu farw ar y groes. Mae'r Beibl yn adroddfel, wrth i Iesu farw, fod y gorchudd oedd yn hongian yn y deml wedi'i rannu'n hanner, gan ddileu'r rhwystr rhwng Eglwys a Duw.

  Mae ei ystyr, pan gaiff ei ddefnyddio mewn priodas, yn eithaf tebyg. Wrth i'r priodfab godi'r gorchudd a datgelu'r briodferch i weddill y gynulleidfa, mae'n cynrychioli diddymu'r rhwystr a oedd yn arfer eu gwahanu fel cwpl. O'r amser hwnnw ymlaen, fe'u hystyrir yn un.

  Rhoi'r Briodferch i'r Afael

  Ar gychwyn cyntaf y seremoni, ar ôl gorymdaith yr entourage , mae'r briodferch yn cerdded i lawr yr eil yn araf. Cyfarfyddir â hi hanner ffordd naill ai gan ei rhieni, neu rywun o awdurdod sy'n agos ati, fel brawd neu riant bedydd. Maen nhw'n parhau i gerdded at yr allor, lle maen nhw'n trosglwyddo'r briodferch yn ffurfiol i'w priodfab.

  Ar wahân i ddarparu eiliad arall sy'n berffaith i'r ffotograffwyr, mae'r weithred hon o drosglwyddo'r briodferch yn symbol o drosglwyddiad o cyfrifoldeb gan y rhieni i'r gŵr. Tra'n ddi-briod, mae merch yn aros dan nodded ei rhieni, yn enwedig ei thad, sydd i fod yn biler yr aelwyd.

  Pan fydd yn gadael ei chartref i ymuno â'i gŵr, mae ei thad yn trosglwyddo'r baton. i'r gŵr a fydd yn bartner iddi ac yn darian iddi am weddill ei hoes.

  Galwad i Addoli

  Nid ymrwymiad rhwng y pâr a’r ddau yn unig yw priodas Gristnogol. eu perthnasau, mae hefyd yn cynnwyseu heglwys, y gynnulleidfa, a'r gymmydogaeth. Dyma pam y byddai priodas Gristnogol bob amser yn dechrau gyda galwad i addoli, wrth i'r gweinyddwr ofyn i'r gwesteion ymgynnull mewn gweddi i ofyn am fendithion i'r cwpl a'u helpu i ddiolch i'r Arglwydd am y gras a roddwyd iddynt. Mae hefyd yn gadarnhad bod y gwesteion yn hael yn rhoi cadarnhad i'r cwpl ac yn fodlon tystio i'w haddunedau.

  Addunedau Priodas

  Mae priodasau Cristnogol hefyd yn gofyn y cwpl i wneud adduned o flaen tystion sy'n agos atynt ac sy'n gyfarwydd â'u stori. Bydd y tystion yn gwasanaethu fel tywysydd a chefnogaeth y cwpl yn y dyfodol pan fyddant yn mynd trwy dreialon yn eu priodas.

  Yn yr hen amser, cyflwynwyd addunedau priodas ar ffurf cyfamod gwaed, fel y nodir. yn Genesis. I wneud hyn, mae teuluoedd y briodferch a'r priodfab yn aberthu anifail ac yn eu gosod ar bob ochr i'r ystafell, ac mae'r gofod rhyngddynt yn cael ei adael i'r cwpl gerdded trwyddo, gan gynrychioli uno dwy ran wahanol yn un cyfan. .

  Er bod priodasau Cristnogol bellach yn cael eu gweinyddu gan yr Eglwys, mae traddodiad y cyfamod gwaed wedi gadael ei olion mewn priodasau modern o hyd. Mae'r entourage priodas yn dal i gerdded i lawr eil sydd wedi'i rhannu'n ddau grŵp, lle mae un ochr yn cynnwys perthnasau'r briodferch, tra bod perthnasau'r briodferch yn meddiannu'r ochr arall.priodfab.

  Modrwyau Priodas

  Mae modrwyau priodas yn aml yn cael eu gwneud o fetel gwerthfawr, aur neu blatinwm fel arfer, y profwyd eu bod yn sefyll prawf amser. Ar ôl blynyddoedd o wisgo, byddai'r modrwyau hyn hefyd yn colli eu disgleirio ac yn dangos ychydig o grafiadau ar yr wyneb, ond nid yw'n gwneud iddynt golli eu gwerth. I'r gwrthwyneb, mae metelau gwerthfawr ond yn gwerthfawrogi mewn gwerth wrth i flynyddoedd fynd heibio.

  Mae hyn hefyd yn symbol o brofiad priodasol y cwpl. Efallai y bydd dadleuon, heriau, ac efallai y byddant yn anafu ei gilydd yn anfwriadol, ond bydd eu ffydd yn eu helpu i ddeall nad yw'r un o'r rhain yn golygu bod y briodas wedi colli ei hystyr. Mae angen ychydig o ofal, yna bydd yn edrych yn newydd sbon eto. yr offeiriad neu'r gweinidog i'w penodi'n swyddogol fel rhwymiad symbolaidd o ddau berson ar wahân. Yn ystod y seremoni, gofynnir i'r cwpl roi'r fodrwy ar fys y llall wrth iddynt ddweud eu haddunedau yn uchel, gan symboleiddio eu hymrwymiad i'w gilydd, i'r eglwys, ac i'w cymuned.

  Fel y mae'r modrwyau Yn grwn heb ddechrau a diwedd gweladwy, mae'n symbol o dragwyddoldeb, cariad tragwyddol, a chydraddoldeb. Mae'n symbol y byddant yn cadw at yr ymrwymiad hwn am weddill eu hoes. Yn draddodiadol, mae modrwyau priodas wedi cael eu gwisgo ar y pedwerydd modrwy, a elwir hefyd yn “bys cylch” fel yr oeddcredir ei fod yn uniongyrchol gysylltiedig â'r galon. Ond mae p'un ai i'w wisgo ar y dde neu'r llaw chwith yn dibynnu ar y diwylliant, ac arferion y wlad y mae'r cwpl yn byw ynddi. Mae'r rhan fwyaf o eglwysi yn caniatáu i'r cwpl ddewis adnod o'r Beibl ar gyfer y darlleniadau yn ystod y seremoni. Mae hyn yn caniatáu i'r cwpl ddewis darlleniad ystyrlon y maen nhw'n cysylltu ag ef neu sydd â rhywbeth i'w wneud â'u bywydau personol.

  Fodd bynnag, dylid gwirio hyn o hyd gyda’r offeiriad neu’r gweinidog sy’n gweinyddu, sy’n sicrhau bod yr adnodau dethol yn ymwneud â dysgeidiaeth am gariad, sancteiddrwydd y sacrament, anrhydeddu’r rhieni, a rhoi Crist yn y canol. y briodas.

  Mae'r homili ei hun yn canolbwyntio ar yr urddas, cyfrifoldeb, a'r ddyletswydd gysegredig a fydd yn rhwymo'r pâr unwaith y byddan nhw'n cyfnewid eu haddunedau a'r offeiriad neu'r gweinidog yn cyhoeddi eu priodas. Mae hefyd yn eu hatgoffa mai gras oddi wrth Dduw yw eu cariad, ac felly rhaid iddynt drin ei gilydd â chariad a pharch gan ei fod yn adlewyrchiad o'u ffydd.

  Casgliad

  Defodau priodas a gall traddodiadau priodasau Cristnogol ymddangos yn gymhleth ac weithiau, hyd yn oed yn anodd eu cyflawni. Fodd bynnag, cofiwch fod pob cam wedi'i gynnwys i bwrpas, gyda'r nod o greu priodas hapus, gariadus, a hirbarhaol sydd bob amser yn rhoi Crist yn y canol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.