Arfau Japaneaidd Hynafol - Rhestr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae rhyfelwyr Japan yn adnabyddus am eu teyrngarwch, cryfder, pŵer, a cod ymddygiad . Maen nhw hefyd yn adnabyddus am yr arfau roedden nhw'n eu cario - yn nodweddiadol, y cleddyf katana, gyda llafn crwm cain.

  Ond tra bod y cleddyfau hyn ymhlith yr arfau enwocaf i ddod allan o Japan, mae yna lawer o mwy o arfau a ddefnyddiwyd gan ymladdwyr Japaneaidd cynnar. Bydd yr erthygl hon yn ymdrin â rhai o arfau hynafol mwyaf diddorol Japan.

  Llinell Amser Fer

  Yn Japan, tarddodd yr arfau cynharaf fel arfau hela, ac fe'u gwnaed yn gyffredin o garreg, copr, efydd , neu haearn. Yn ystod cyfnod Jomon, defnyddiwyd cyfnod hanesyddol cynharaf Japan, sy'n cyd-fynd â'r Oesoedd Neolithig, Efydd a Haearn yn Ewrop ac Asia, pennau gwaywffyn carreg, bwyeill, a chlybiau. Darganfuwyd bwâu pren a saethau hefyd yn safleoedd Jomon, ynghyd â phennau saethau carreg.

  Erbyn cyfnod Yayoi, tua 400 CC i 300 CE, pennau saethau haearn, cyllyll, ac efydd cleddyfau yn cael eu defnyddio. Dim ond yn ystod cyfnod Kofun y cafodd y cleddyfau dur cynharaf eu crefftio, a gynlluniwyd ar gyfer brwydrau. Tra heddiw rydym yn cysylltu cleddyfau Japan â'r samurai, roedd y rhyfelwyr o'r cyfnod hwn yn elitiaid milwrol o grwpiau clan cynnar ac nid samurai. Roedd arwyddocâd crefyddol a chyfriniol i'r cleddyfau hefyd, yn deillio o'r credoau yn kami o Shinto, brodor Japan.crefydd .

  Erbyn y 10fed ganrif, daeth rhyfelwyr samurai i gael eu hadnabod fel gwarchodwyr ymerawdwr Japan. Er eu bod yn adnabyddus am eu katana (cleddyf), saethwyr ceffylau oeddent yn bennaf, gan mai dim ond ar ddiwedd yr oesoedd canol yr esblygodd y grefft o gofaint cleddyfau Japaneaidd.

  Rhestr o Arfau Hynafol Japaneaidd

  Cleddyf Efydd

  Mae’r hanes cynharaf a gofnodwyd o Japan yn dod o ddau lyfr – y Nihon Shoki ( Chronicles of Japan ) a'r Kojiki ( Cofnod o Faterion Hynafol ). Mae'r llyfrau hyn yn adrodd mythau am bŵer hudol cleddyfau. Er bod pobl Yayoi yn defnyddio offer haearn ar gyfer ffermio, roedd cleddyfau'r cyfnod Yayoi wedi'u gwneud o efydd. Fodd bynnag, roedd gan y cleddyfau efydd hyn arwyddocâd crefyddol ac nid oeddent yn cael eu defnyddio ar gyfer rhyfela. Cleddyf dur syth, dwy ymyl o ddyluniad Tsieineaidd hynafol yw tsurugi , ac fe'i defnyddiwyd yn Japan o'r 3ydd i'r 6ed ganrif. Fodd bynnag, fe'i disodlwyd yn y pen draw gan y chokuto , sef math o gleddyf y datblygodd holl gleddyfau Japaneaidd eraill ohono.

  Y tsurugi yw un o'r mathau hynaf o gleddyfau, ond erys yn berthnasol oherwydd ei arwyddocâd symbolaidd. Yn wir, wedi ei ymgorffori yn seremonïau Shinto ac yn arbennig o bwysig mewn Bwdhaeth.

  Dywedir bod Shinto wedi priodoli kami neu dduw i'r cleddyf, gan ysbrydoli'r modern.defod dydd lle mae offeiriaid yn gwneud symudiad harai , yn seiliedig ar symudiadau torri'r arf.

  Chokuto

  Cleddyfau un ymyl syth, ystyrir bod y chokuto yn rhagddyddio'r cleddyf Japaneaidd fel y'i gelwir, gan nad oes ganddynt y nodweddion Japaneaidd a fyddai'n datblygu'n ddiweddarach. Maent o ddyluniad Tsieineaidd ond fe'u cynhyrchwyd yn Japan yn yr hen amser.

  Y ddau gynllun poblogaidd oedd y kiriha-zukuri a'r hira-zukuri . Roedd y cyntaf yn fwy addas ar gyfer hacio a gwthio, tra bod gan yr olaf fantais fach o ran sleisio oherwydd ei ddyluniad tomen. Mae rhai ysgolheigion yn dyfalu bod y ddau gynllun wedi'u huno'n ddiweddarach i greu'r tachi cyntaf, neu gleddyfau â llafnau crwm.

  Yn ystod cyfnod Kofun, tua 250 i 538 CE, y chokuto Defnyddiwyd fel arfau ar gyfer rhyfela. Erbyn cyfnod Nara, roedd cleddyfau gyda dreigiau dŵr wedi'u gosod ar y llafn yn cael eu galw'n Suiryuken , sy'n golygu Cleddyf Draig Ddŵr . Roeddent yn parhau i gael eu defnyddio yn y cyfnod Heian, o 794 i 1185 OC.

  Tachi (Cleddyf Hir)

  Yn ystod y cyfnod Heian, dechreuodd gofaint cleddyfau bwyso tuag at lafn crwm, sy'n torri'n haws. Yn wahanol i ddyluniad syth a swmpus y tsurugi , roedd y tachi yn gleddyfau un ymyl gyda llafn crwm. Cawsant eu defnyddio ar gyfer torri yn hytrach na gwthio, ac fe'u cynlluniwyd i'w dal ag un llaw, fel arfer tra ymlaenmarch. Mae'r tachi hefyd yn cael ei ystyried yn gleddyf swyddogaethol cyntaf cynllun gwirioneddol Japaneaidd.

  Cafodd y tachi eu dylanwadu i ddechrau gan lafnau o linach Han yn Tsieina, ond yn y pen draw roedd siâp cleddyfau o Benrhyn Corea. Wedi'i wneud fel arfer o haearn, copr, neu aur, roedd y cyfnod Kofun tachi yn cynnwys addurniadau draig neu phoenix ac fe'u gelwid y kanto tachi . Ystyrir bod y tachi o'r cyfnodau Asuka a Nara wedi'u gwneud yn Tsieina, ac roeddent ymhlith y cleddyfau gorau ar y pryd.

  Hoko (Spear)

  Defnyddiwyd o amseroedd Yayoi hyd at ddiwedd cyfnod Heian, roedd yr hoko yn gwaywffyn syth a ddefnyddiwyd fel arfau trywanu. Roedd gan rai lafnau gwastad, ag ymyl dwbl, tra bod eraill yn debyg i halberds.

  Credir mai addasiad o arf Tsieineaidd oedd yr hoko , ac esblygodd yn ddiweddarach i'r naginata . Roeddent hefyd yn cael eu defnyddio ar gyfer arddangos pennau gelynion a laddwyd, a gafodd eu tyllu i ben yr arf a'u paredio trwy'r brifddinas.

  Tosu (Cyllyll Pen)

  Yng nghyfnod Nara, roedd aristocratiaid yn gwisgo tosu , neu gyllyll pen bach, i ddangos eu statws. Roedd y tosu yn arf Japaneaidd cynnar a oedd yn cyfateb i'r gyllell ddefnyddioldeb boced. Weithiau, byddai sawl cyllyll ac offer bach yn cael eu rhwymo at ei gilydd, a'u clymu i'r gwregys trwy linynnau bach. YumiWedi'i dynnu i Raddfa. PD – Bicephal.

  Yn groes i’r gred gyffredin, nid y cleddyf oedd yr arf cyntaf i’r samurai ei ddewis ar faes y gad. Yn hytrach, y bwa a'r saethau ydoedd. Yn ystod cyfnodau Heian a Kamakura, roedd yna ddywediad mai'r samurai oedd yr un sy'n cario bwa . Eu bwa oedd y yumi , y bwa hir Japaneaidd, oedd â siâp ac adeiladwaith gwahanol i fwâu diwylliannau eraill.

  Y yumi a ya caniatáu peth pellter rhwng milwyr a gelynion, felly dim ond yn ystod camau olaf y frwydr y defnyddiwyd y cleddyf. Y dull ymladd ar y pryd oedd saethu saethau tra ar gefn ceffyl.

  Naginata (Polearm)

  Menyw Samurai Tomoe Gozen yn defnyddio naginata ar gefn ceffyl

  Yn ystod y cyfnod Heian, defnyddiwyd naginata gan samurai dosbarth is. Mae’r term naginata yn cael ei gyfieithu’n draddodiadol fel halberd , ond mewn gwirionedd mae’n agosach at glifeir yn nherminoleg y Gorllewin. Weithiau fe'i gelwir yn gleddyf polyn , ac mae'n polyn gyda llafn crwm, tua dwy droedfedd o hyd. Roedd hefyd yn aml yn hirach na'r halberd Ewropeaidd.

  Cynlluniwyd y naginata i wneud y mwyaf o allu'r rhyfelwr i ddelio â gelynion lluosog ar unwaith. Mewn gwirionedd, gellir ei ddefnyddio i ysgubo a thorri'r gelyn i lawr a gellid ei throelli fel baton. Mae'r Taiheiki Emaki, llyfr o sgroliau darluniadol, yn darlunio rhyfelwyr wedi'u harfogi â naginata mewn golygfa frwydr, gyda rhai darluniau yn portreadu'r arf yn troelli fel olwyn ddŵr. Hwn hefyd oedd prif arf milwyr traed, ynghyd â bwâu a saethau.

  Yn 1274, ymosododd byddin Mongol ar Iki a Tsushima yng ngorllewin Japan. Gwnaed nifer fawr o gleddyfau i'r samurai o'r radd flaenaf eu cymryd i frwydro. Credir bod rhai o'r naginata wedi'u bwriadu ar gyfer ymbil dwyfol yng nghysegrfeydd Shinto a themlau Bwdhaidd. Erbyn cyfnod Edo, o 1603 i 1867, roedd y defnydd o'r naginata yn ysbrydoli math o grefft ymladd, a elwir yn naginata jutsu .

  Odachi, a.k.a. Nodachi (Great Tachi )

  Gwain Odachi. PD.

  Erbyn cyfnod Nanbokucho rhwng 1336 a 1392, roedd cleddyfau hir iawn o'r enw odachi yn cael eu defnyddio gan ryfelwyr Japaneaidd. Fel arfer rhwng 90 a 130 centimetr o hyd, cawsant eu cario ar draws cefn y diffoddwr.

  Fodd bynnag, roeddent yn anodd eu trin a dim ond yn ystod y cyfnod hwn y cawsant eu defnyddio. Roedd y cyfnod Muromachi dilynol yn ffafrio hyd cleddyf cyfartalog cyfnodau Heian a Kamakura, tua 75 i 80 centimetr.

  Yari (Spear)

  Darlun Samurai Dal Yari. PD.

  Yn ystod cyfnod Muromachi, yari neu waywffyn gwib oedd y prif arfau sarhaus o ddewis, ynghyd â chleddyfau hir. Erbyn y 15fed a'r 16eg ganrif, disodlodd yr yari y naginata .

  Fe'i defnyddiwyd yn helaeth yn ystod y Cyfnod Sengoku (Cyfnod Gwladwriaethau Rhyfelgar) o 1467 i 1568. Yn ddiweddarach yn y cyfnod Edo, daeth yn arwyddlun o statws samurai, yn ogystal â seremonïol arf rhyfelwyr uchel eu statws.

  Uchigatana neu Katana

  Ar ôl goresgyniad y Mongoliaid yn ystod cyfnod Kamakura, gwelwyd newidiadau sylweddol i gleddyf Japan. Fel y tachi , mae'r katana hefyd yn grwm ac yn un ymyl. Fodd bynnag, fe'i gwisgwyd gyda'r ymyl yn wynebu i fyny, wedi'i guddio yng ngwregysau'r rhyfelwr, a oedd yn caniatáu i'r cleddyf gael ei gario'n gyfforddus heb arfwisg. Yn wir, gellid ei dynnu a'i ddefnyddio ar unwaith i wneud cynigion sarhaus neu amddiffynnol.

  Oherwydd ei fod yn hawdd i'w ddefnyddio a'i hyblygrwydd mewn brwydr, daeth y katana yn arf safonol i ryfelwyr. Mewn gwirionedd, dim ond samurai oedd yn ei wisgo, fel arf ac fel symbol. Dechreuodd gofaint cleddyf hefyd gerfio dyluniadau talisman neu horimono ar y cleddyfau.

  Erbyn cyfnod Momoyama, disodlodd katana y tachi oherwydd ei fod yn haws i'w wneud. defnyddio ar droed gydag arfau eraill fel gwaywffyn neu ddrylliau. Cynlluniwyd y rhan fwyaf o lafnau Japan i fod yn symudadwy o weddill y cleddyf, felly gallai'r un llafn gael ei drosglwyddo i lawr am genedlaethau fel etifedd teuluol. Dywedir hefyd bod rhai o'r llafnau a wnaed yn wreiddiol fel tachi wedi'u torri i lawr yn ddiweddarach a'u hailosod fel katana .

  Wakizashi (Cleddyf Byr)

  Cynllun i'w wisgo yn yr un modd â'r katana , cleddyf byr yw'r wakizashi . Erbyn yr 16eg ganrif, roedd yn gyffredin i samurai wisgo dau gleddyf - un hir ac un byr - trwy'r gwregys. Ffurfiolwyd set daisho , a oedd yn cynnwys katana a wakizashi , yn ystod cyfnod Edo.

  Mewn rhai achosion, byddai rhyfelwr yn cael ei ofyn. gadael ei gleddyf wrth y drws wrth ymweld â chartrefi eraill, felly byddai'r wakizashi yn mynd gydag ef i'w warchod. Hwn hefyd oedd yr unig gleddyf y caniatawyd ei wisgo gan grwpiau cymdeithasol eraill ac nid y samurai yn unig.

  Wrth i heddwch cyfnod Edo barhau i'r 18fed ganrif, gostyngodd y galw am gleddyfau. Yn lle arf ymarferol, daeth y cleddyf yn drysor symbolaidd. Heb frwydrau cyson i ymladd, roedd yn well gan y samurai Edo gerfiadau addurniadol yn hytrach na'r horimono crefyddol ar eu llafnau.

  Ar ddiwedd y cyfnod, daeth dyddiau rhyfelwyr yn gwisgo arfwisgoedd i'r amlwg. diwedd. Ym 1876, roedd archddyfarniad Haitorei yn gwahardd gwisgo cleddyfau yn gyhoeddus, a roddodd derfyn ar ddefnyddio cleddyfau fel arfau ymarferol, yn ogystal â ffordd draddodiadol samurai o fyw, a'u braint yng nghymdeithas Japan.

  Tanto (Dagger)

  Mae'r tanto yn gleddyf byr iawn, llai na 30 centimetr yn gyffredinol, ac fe'i hystyrir yn dagr .Yn wahanol i'r wakizashi , nid oes gan y tanto wain fel arfer. Dywedir eu bod yn cael eu cario gan ninja a oedd yn cuddio i fod yn fynachod Bwdhaidd.

  Defnyddiwyd y tanto ar gyfer hunanamddiffyn ac ymladd chwarteri agos, yn ogystal â swyn amddiffynnol. Oherwydd ei arwyddocâd ysbrydol, fe'i cyflwynwyd i fabanod newydd-anedig a'i wisgo gan briodferched Japan. Yn y cyfnod Edo, daeth y tanto yn ganolbwynt i ffurf tantojutsu o grefft ymladd.

  Amlapio

  Mae hanes arfau Japan yn lliwgar a chyfoethog. Byddai llawer o arfau yn mynd ymlaen i sefydlu gwahanol fathau o grefft ymladd, a thra bod rhai yn cael eu creu i'w defnyddio gan bob dosbarth o gymdeithas, roedd rhai arfau, fel y katana, yn fathodynnau o rengoedd mawreddog ac wedi'u cynllunio i dorri gelyn i lawr mor effeithlon â phosibl. posib.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.