Lammas (Lughnasadh) – Symbolau a Symbolau

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Roedd gan y Celtiaid barch mawr at y newid tymor, gan anrhydeddu'r haul wrth iddo fynd trwy'r nefoedd. Ynghyd â'r heuldroadau a'r cyhydnosau, roedd y Celtiaid hefyd yn nodi'r diwrnodau traws-chwarter rhwng sifftiau tymhorol mawr. Mae Lammas yn un o'r rhain, ynghyd â Beltane (Mai 1af), Samhain (Tachwedd 1af) a Imbolc (Chwefror 1af).

  Fe'i gelwir hefyd yn Lughassadh neu Lughnasad (ynganu lew-na-sah), mae Lammas yn disgyn rhwng Heuldro'r Haf (Litha, Mehefin 21ain) a'r Fall Equinox (Mabon, Medi 21ain). Dyma gynhaeaf grawn cyntaf y tymor ar gyfer gwenith, haidd, corn, a chynnyrch eraill.

  Lammas – Y Cynhaeaf Cyntaf

  Roedd grawn yn gnwd hynod o bwysig i lawer o wareiddiadau hynafol ac nid oedd y Celtiaid yn eithriad. Yn yr wythnosau cyn Lammas, yr oedd y perygl o newyn ar ei uchaf wrth i'r ystoriau a gadwyd am y flwyddyn ddod yn beryglus o agos i ddisbyddu.

  Pe bai'r grawn yn aros yn rhy hir yn y caeau, yn cael ei gymryd i mewn yn rhy gynnar, neu os nad oedd pobl yn cynhyrchu nwyddau wedi'u pobi, daeth newyn yn realiti. Yn anffodus, roedd y Celtiaid yn gweld y rhain fel arwyddion o fethiant amaethyddol wrth ddarparu ar gyfer y gymuned. Roedd perfformio defodau yn ystod Lammas yn help i warchod rhag y methiant hwn.

  Felly, gweithgaredd pwysicaf Lammas oedd torri'r ysgubau cyntaf o wenith a grawn yn gynnar yn y bore. Erbyn y nos, roedd y torthau bara cyntaf yn barodar gyfer y wledd gymunedol.

  Credoau a Thollau Cyffredinol yn Lammas

  Olwyn Geltaidd y flwyddyn. PD.

  Cyhoeddodd Lammas ddychwelyd i ddigonedd gyda defodau yn adlewyrchu’r angen i ddiogelu bwyd a da byw. Roedd yr ŵyl hon hefyd yn nodi diwedd yr haf ac yn dod â'r gwartheg i bori yn ystod y Beltane.

  Defnyddiodd pobl yr amser hwn hefyd i derfynu neu adnewyddu cytundebau. Roedd hyn yn cynnwys cynigion priodas, llogi/tanio gweision, masnach, a mathau eraill o fusnes. Roeddent yn cyflwyno rhoddion i'w gilydd fel gweithred o ddidwylledd gwirioneddol a chytundeb cytundebol.

  Er bod Lammas yn gyffredinol yr un fath drwy'r byd Celtaidd, roedd gwahanol ardaloedd yn arfer arferion gwahanol. Mae'r rhan fwyaf o'r hyn a wyddom am y traddodiadau hyn yn dod o'r Alban.

  Lammastide yn yr Alban

  Ffair gynhaeaf 11 diwrnod oedd “Lammastide,” “Lùnastal” neu “Gule of August”, a roedd rôl merched yn gyfystyr. Roedd y mwyaf o'r rhain yn Kirkwall yn Orkney. Am ganrifoedd, roedd ffeiriau o'r fath yn rhywbeth i'w gweld ac yn gorchuddio'r wlad gyfan, ond erbyn diwedd yr 20fed ganrif, dim ond dwy o'r rhain oedd ar ôl: St Andrews ac Inverkeithing. Mae gan y ddwy Ffeiriau Lammas heddiw ynghyd â stondinau marchnad, bwyd a diod.

  Priodasau Treialu

  Lammastide oedd yr amser ar gyfer cynnal priodasau prawf, a elwir heddiw yn ymprydio dwylo. Roedd hyn yn caniatáu i barau fyw gyda'i gilydd am flwyddyn a diwrnod. Os bydd y gêmddim yn ddymunol, nid oedd disgwyl aros gyda'n gilydd. Byddent yn “clymu cwlwm” o rubanau lliw a merched yn gwisgo ffrogiau glas. Petai popeth yn mynd yn iawn, bydden nhw'n priodi'r flwyddyn wedyn.

  Addurno Da Byw

  Gwragedd yn bendithio gwartheg i gadw drwg draw am y tri mis nesaf, defod o'r enw “ yn canu.” Byddent yn rhoi tar ynghyd ag edafedd glas a choch ar gynffonau a chlustiau’r anifeiliaid. Roeddent hefyd yn hongian swyn o gadeiriau a gyddfau. Roedd yr addurniadau yn cyd-fynd â nifer o weddïau, defodau, a chymelliadau. Er ein bod yn gwybod bod y merched wedi gwneud hyn, mae amser yn mynd ar goll beth oedd yr union eiriau a defodau.

  Bwyd a Dŵr

  Defod arall oedd godro gwartheg gan ferched yn gynnar yn y bore. Rhoddwyd y casgliad hwn yn ddau ddogn. Byddai gan un belen o wallt ynddo i gadw'r cynnwys yn gryf ac yn dda. Neilltuwyd y llall i wneud ceuled caws bach i blant ei fwyta gyda'r gred y byddai'n dod â lwc ac ewyllys da iddynt.

  I amddiffyn beudai a chartrefi rhag niwed a drwg, gosodwyd dŵr wedi'i baratoi'n arbennig o amgylch pyst y drws. . Byddai darn o fetel, weithiau cylch menyw, yn serth yn y dŵr cyn ei daenellu o gwmpas.

  Gemau a Gorymdeithiau

  Ffermwyr Caeredin yn cymryd rhan mewn gêm lle roedden nhw adeiladu twr i gymunedau cystadleuol ei ddymchwel. Byddent, yn eu tro, yn ceisio dymchwel tyrau eu gwrthwynebydd. hwnyn ornest ddychrynllyd a pheryglus a derfynai yn fynych mewn marwolaeth neu anaf.

  Yn Queensferry, ymgymerasant â defod o'r enw y Burryman. Mae'r Burryman yn cerdded trwy'r dref, wedi'i goroni â rhosod a ffon ym mhob llaw ynghyd â baner Albanaidd wedi'i chlymu o amgylch y darn canol. Byddai dau “swyddog” yn mynd gyda’r dyn hwn ynghyd â chlychau’r gloch a llafarganu plant. Casglodd yr orymdaith hon arian fel gweithred o lwc.

  Lughnasad yn Iwerddon

  Yn Iwerddon, roedd Lammas yn cael ei hadnabod fel “Lughnasad” neu “Lúnasa”. Roedd y Gwyddelod yn credu bod cynaeafu grawn cyn Lammas yn anlwc. Yn ystod Lughnasad, roedden nhw hefyd yn ymarfer tocynnau priodas a chariad. Roedd dynion yn cynnig basgedi o lus i ddiddordeb serch ac yn dal i wneud hyn heddiw.

  Dylanwadau Cristnogol ar Lammas

  Daw’r gair “Lammas” o’r hen Saesneg “haf maesse” sy’n cyfieithu’n llac i “ màs torth”. Felly, addasiad Cristnogol o’r ŵyl Geltaidd wreiddiol yw Lammas ac mae’n cynrychioli ymdrechion yr eglwys Gristnogol i atal traddodiadau paganaidd Lughnasad.

  Heddiw, dethlir Lammas fel Diwrnod Offeren y Dorth, gwyliau Cristnogol ar 1af Awst. . Mae'n cyfeirio at y brif litwrgi Cristnogol sy'n dathlu'r Cymun Bendigaid. Yn y flwyddyn Gristnogol, neu galendr litwrgaidd, mae'n nodi bendithion Ffrwythau Cyntaf y cynhaeaf.

  Fodd bynnag, mae neopaganiaid, Wiciaid ac eraill yn parhau i ddathlu fersiwn paganaidd wreiddiol y cynhaeaf.gŵyl.

  Mae dathliadau Lammas/Lughnasad heddiw yn parhau i gynnwys bara a chacennau ynghyd ag addurniadau allor. Mae'r rhain yn cynnwys symbolau fel pladuriau (ar gyfer torri grawn), ŷd, grawnwin, afalau, a bwydydd tymhorol eraill.

  Symbolau Lammas

  Gan mai dathlu dechrau'r digwyddiad yw pwrpas Lammas. cynhaeaf, mae'r symbolau sy'n gysylltiedig â'r ŵyl yn perthyn i'r cynhaeaf ac amser y flwyddyn.

  Mae symbolau Lammas yn cynnwys:

  • Grawn
  • Blodau, yn enwedig blodau'r haul
  • Dail a pherlysiau
  • Bara
  • Ffrwythau sy'n cynrychioli'r cynhaeaf, fel afalau
  • Gwiail
  • Y dwyfoldeb Lugh<14

  Gellir gosod y symbolau hyn ar allor Lammas, sydd fel arfer yn cael ei chreu i wynebu’r gorllewin, y cyfeiriad sy’n gysylltiedig â’r tymor.

  Lugh – Duwdod Lammas

  Cerflun o Lugh gan Godsnorth. Gweler ef yma .

  Mae holl ddathliadau Lammas yn anrhydeddu duw'r gwaredwr a'r twyllwr, Lugh (ynganu LOO). Yng Nghymru, fe'i gelwid yn Llew Law Gyffes ac ar Ynys Manaw yr oeddent yn ei alw'n Lug. Ef yw duw crefftau, crebwyll, gof, saernïaeth ac ymladd ynghyd â dichellwaith, cyfrwystra a barddoniaeth.

  Mae rhai pobl yn dweud mai dathlu Awst 1af yw dyddiad gwledd briodas Lugh ac eraill yn cystadlu ei fod yn anrhydedd. o'i fam faeth, Tailtiu, a fu farw o flinder ar ol clirio'r tiroedd amgan blannu cnydau ledled Iwerddon.

  Yn ôl chwedloniaeth, ar orchfygu'r ysbrydion sy'n trigo yn Tír na nÓg (yr Arallfyd Celtaidd yn cyfieithu i “Gwlad yr Ifanc”), coffodd Lugh ei fuddugoliaeth gyda Lammas. Ffrwythau cynnar y cynhaeaf a gemau cystadleuol oedd er cof am Tailtiu.

  Mae gan Lugh lawer o epithetau sy'n rhoi cliwiau i'w alluoedd a'i gysylltiadau, gan gynnwys:

  • Ildánach (y Duw medrus)
  • mac Ethleen/Ethnenn (mab Ethliu/Ethniu)
  • mac Cien (mab Cian) <14
  • Macnia (Y Rhyfelwr Ifanc)
  • Lonnbéimnech (yr Ymosodwr Ffyrnig)
  • Conmac (Mab y Cŵn)

  Gallai’r enw Lugh ei hun ddod o’r gair gwraidd Proto-Indo-Ewropeaidd “lewgh” sy’n golygu rhwymo trwy lw. Mae hyn yn gwneud synnwyr o ran ei rôl mewn llwon, cytundebau, ac addunedau priodas. Mae rhai pobl yn credu bod enw Lugh yn gyfystyr â golau, ond nid yw'r rhan fwyaf o ysgolheigion yn tanysgrifio i hyn.

  Er nad ef yw personoliad golau, mae gan Lugh gysylltiad pendant ag ef trwy'r haul a'r tân. Gallwn gael gwell cyd-destun trwy gymharu ei ŵyl â gwyliau traws chwarter eraill. Ar Chwefror 1af mae'r ffocws o gwmpas tân amddiffynnol y dduwies Brigid a'r dyddiau cynyddol o olau i'r haf. Ond yn ystod Lammas, mae'r sylw ar Lugh fel asiant dinistriol tân a chynrychiolydd diwedd yr haf. Y cylch hwnyn dod i ben ac yn ailddechrau yn ystod Samhain ar Dachwedd 1af.

  Gall enw Lugh hefyd olygu “dwylo celfydd”, sy’n cyfeirio at farddoniaeth a chrefftwaith. Mae'n gallu creu gweithiau hardd, heb eu hail ond mae hefyd yn epitome grym. Mae ei allu i drin tywydd, dod â stormydd, a thaflu mellt gyda'i waywffon yn amlygu'r gallu hwn.

  Cyfeirir ato'n fwy serchog fel “Lámfada” neu “Lugh y Fraich Hir”, mae'n strategydd brwydr mawr ac yn penderfynu buddugoliaethau rhyfel. Mae'r dyfarniadau hyn yn derfynol ac ni ellir eu torri. Yma, mae nodweddion rhyfelgar Lugh yn glir – malu, ymosod, ffyrnigrwydd ac ymddygiad ymosodol. Byddai hyn yn esbonio’r llu o gemau athletaidd a chystadlaethau ymladd yn ystod Lammas.

  Roedd anheddau a safleoedd sanctaidd Lugh yn Loch Lugborta yn Swydd Louth, Tara yn Sir Meath a Moytura, yn Sir Sligo. Tara oedd lle enillodd yr holl frenhinoedd uchel eu sedd trwy'r Dduwies Maeve ar Samhain. Fel duw'r llwon, daliai goruchafiaeth ar uchelwyr a holltodd i'w briodoledd o farn a chyfiawnder. Bu ei benderfyniadau yn gyflym a di-drugaredd, ond yr oedd hefyd yn dwyllwr cyfrwys a fyddai'n dweud celwydd, twyllo, a lladrata i orchfygu gwrthwynebwyr.

  Yn Gryno

  Mae Lammas yn amser digon o ddigon gyda dyfodiad Lugh yn arwydd o ddechrau diwedd yr haf. Mae’n gyfnod o ddathlu’r ymdrechion a aeth i’r cynhaeaf. Mae Lammas yn cysylltu'r plannu hadau o Imbolc alluosogi yn ystod Beltane. Daw hyn i ben gyda'r addewid o Samhain, lle mae'r cylch yn ailddechrau.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.