Tsukuyomi - Duw Siapan y Lleuad ac Etiquette

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Y Shinto kami duw Tsukuyomi, a elwir hefyd yn Tsukuyomi-no-Mikoto, yw un o'r ychydig iawn o dduwiau lleuad gwrywaidd yn y byd. Mae rhai o’r duwiau lleuad gwrywaidd eraill yn cynnwys y duw Hindŵaidd Chandra, y duw Llychlynnaidd Mani, a’r duw Eifftaidd Khonsu , ond merched yw’r mwyafrif helaeth o dduwiau’r lleuad yng nghrefyddau’r byd. Yr hyn sydd wirioneddol yn gosod Tsukuyomi ar wahân, fodd bynnag, yw mai ef yw'r unig dduw lleuad gwrywaidd i fod hefyd yn ffigwr amlwg ym mhantheon ei grefydd, gan ei fod yn gyn-gymar-frenin y Nefoedd mewn Shintoiaeth.

  Pwy yw Tsukuyomi?

  Tsukuyomi yw un o dri phlentyn cyntaf y crëwr gwrywaidd kami Izanagi . Ar ôl i Izanagi adael ei wraig farw, Izanami, dan glo yn y Shinto Underworld Yomi, purodd ei hun mewn gwanwyn a rhoddodd enedigaeth i dri o blant yn ddamweiniol. Ganed y dduwies haul Amaterasu o lygad chwith Izanagi, ganwyd y duw lleuad Tsukuyomi o lygad de ei dad, a ganwyd y môr a'r storm duw Susanoo o drwyn Izanagi.<7

  Ar ôl ei eni plentyn cyntaf, penderfynodd Izanagi y byddai ei dri phlentyn cyntaf-anedig yn rheoli Nefoedd Shinto. Sefydlodd Amaterasu a Tsukuyomi yn bâr oedd yn llywodraethu ar ôl iddynt briodi, a phenododd Susanoo yn warcheidwad y Nefoedd.

  Ychydig a wyddai Izanagi, fodd bynnag, na fyddai priodas ei blant yn para'n hir.

  Lladd er Mwyn Etiquette

  Mae Tsukuyomi yn fwyaf adnabyddus fel sticeram reolau moesau. Ystyrir kami'r lleuad fel y gwryw ceidwadol Japaneaidd traddodiadol sydd bob amser yn ceisio cynnal a gorfodi trefn. Fel Brenin y Nefoedd, cymerodd Tsukuyomi hyn o ddifrif a hyd yn oed aeth mor bell â lladd cyd-kami am beidio â chadw at arferion da. Yn ôl pob tebyg, ni wnaeth y ffaith bod lladd rhywun yn “dorri moesau” drafferthu kami’r lleuad.

  Dioddefwr anffodus digofaint Tsukuyomi oedd Uke Mochi, y kami benywaidd o fwyd a gwleddoedd. Digwyddodd y digwyddiad yn un o'i gwleddoedd traddodiadol yr oedd hi wedi gwahodd Tsukuyomi a'i wraig, Amaterasu iddynt. Fodd bynnag, roedd duwies yr haul yn anhwylus, felly aeth ei gŵr ar ei ben ei hun.

  Unwaith yn y wledd, roedd Tsukuyomi wedi dychryn o weld nad oedd Uke Mochi yn cadw at unrhyw un o'r arferion gweini bwyd traddodiadol. I'r gwrthwyneb, roedd y ffordd yr oedd hi'n gweini bwyd i'w gwesteion yn wrthhyrfus - roedd hi'n poeri reis, ceirw, a physgod o'i cheg i blatiau ei gwesteion, ac yn tynnu hyd yn oed mwy o seigiau o'i hargraffau eraill. Cythruddodd hyn Tsukuyomi gymaint nes iddo ladd y kami bwyd yn y fan a'r lle.

  Pan gafodd ei wraig, Amaterasu, wybod am y llofruddiaeth, fodd bynnag, roedd hi wedi dychryn cymaint gyda'i gŵr nes iddi ysgaru ef a'i wahardd rhag dychwelyd ati i'r Nefoedd.

  Erlid yr Haul

  Ysgariad rhwng Amaterasu a Tsukuyomi yw esboniad Shinto pam mae'r haul a'r lleuad bob amser“erlid” ei gilydd ar draws yr awyr - mae Tsukuyomi yn ceisio dychwelyd at ei wraig yn y Nefoedd ond ni fydd ganddi hi yn ôl. Mae hyd yn oed eclipsau solar lle mae'r haul a'r lleuad i'w gweld wedi'u huno yn dal i gael eu gweld fel rhywbeth a fu bron â digwydd - mae Tsukuyomi bron yn llwyddo i ddal i fyny at ei wraig ond mae hi'n llithro i ffwrdd ac yn rhedeg oddi wrtho eto.

  Darllen Lleuad

  Mae enw Tsukuyomi yn llythrennol yn cael ei gyfieithu fel M darllen-dyna neu Darllen y Lleuad. Weithiau cyfeirir at y kami hefyd fel Tsukuyomi-no-Mikoto neu Y Duw Mawr Tsukuyomi . Gellir ynganu ei symbol Kanji hieroglyffig hefyd fel Tsukuyo sy'n golygu golau lleuad a Mi sy'n gwylio.

  Mae hyn i gyd yn cyfeirio at yr arfer poblogaidd o ddarllen y lleuad. Yn llysoedd uchelwyr Japan, byddai'r arglwyddi bonheddig a'r merched yn aml yn ymgynnull gyda'r nos ac yn darllen barddoniaeth wrth syllu ar y lleuad. Gan fod moesau priodol bob amser yn cael eu hystyried yn hynod bwysig yn y cynulliadau hyn, roedd Tsukuyomi yn dduw uchel ei barch.

  Symbolau a Symboledd Tsukuyomi

  Mae Tsukuyomi yn symbol o'r lleuad mewn sawl ffordd. Ar gyfer un, fe'i disgrifir fel un hardd a theg, yn union fel y mwyafrif o dduwiesau lleuad mewn crefyddau eraill. Mae Tsukuyomi hefyd yn oer ac yn llym, fodd bynnag, sy'n cyd-fynd yn dda iawn â golau glas golau'r lleuad. Mae'n rhedeg ar draws yr awyr yn anhrefnus, yn ystod y nos a'r dydd, gan erlid yr haul, byth yn gallu ei ddal.

  Yn bwysicaf oll, fodd bynnag,Mae Tsukuyomi yn symbol o foesau aristocrataidd llysoedd bonheddig Japan. Byddai dilynwyr llym rheolau moesau, arglwyddi a merched Japan hefyd yn aml yn cadw at y rheol moesau gyda phenderfyniad marwol wrth ddarllen y lleuad gyda'r nos.

  Fel y mwyafrif o Shinto kami, mae Tsukuyomi yn cael ei ystyried yn foesol- cymeriad amwys. Mae llawer yn ei ystyried yn kami “drwg” a dyna a alwyd gan ei gyn-wraig Amaretasu hefyd. Ar yr un pryd, fodd bynnag, mae llawer yn dal i addoli a pharchu ef. Mae gan Tsukuyomi lawer o demlau a chysegrfeydd ar draws Japan hyd heddiw.

  Pwysigrwydd Tsukuyomi mewn Diwylliant Modern

  Er nad ef yw'r kami mwyaf poblogaidd yn niwylliant Japan, mae Tsukuyomi yn dal i ymddangos mewn llawer o ddiwylliant Japan. diwylliant modern – wedi'r cyfan, ef yw cyn frenin y Nefoedd.

  Nid yw ymddangosiadau mwyaf nodedig Tsukuyomi yn union fel ef ei hun, fodd bynnag, ond yn fwy fel diferion enw.

  • Tsukuyomi yw enw techneg ymladd y ninjas Sharingan yn yr anime poblogaidd Naruto. Yn naturiol, mae'r dechneg yn sefyll i'r gwrthwyneb i sgil arall o'r enw Amaterasu.
  • Yn y Chou Super Robot Anime Rhyfeloedd , mae Tsukuyomi yn dduw ac yn enw robot mecha a grëwyd gan addolwyr y duwdod.
  • Yn y gêm fideo Final Fantasy XIV , mae Tsukuyomi yn cael ei bortreadu fel lleuad bos y mae'n rhaid i'r chwaraewr ei oresgyn ond, yn ddigon doniol, mae'n cael ei bortreadu fel benyw.
  • Mae yna hefyd y Tsukuyomi: Cyfnod y Lleuad anime sydd wedi'i enwi ar ôl y lleuad kami er nad oes a wnelo o ddim ag ef na'i stori.

  Ffeithiau Tsukuyomi

  1- Beth yw duw Tsukuyomi?

  Tsukuyomi yw duw y lleuad. Mae hyn yn eithaf anarferol gan fod y rhan fwyaf o dduwiau'r lleuad yn y rhan fwyaf o ddiwylliannau'n tueddu i fod yn fenywaidd.

  2- Pwy yw cymar Tsukuyomi?

  Tsukuyomi yn priodi ei chwaer Amaterasu, duwies yr haul . Mae eu priodas yn cynrychioli'r berthynas rhwng yr haul a'r lleuad.

  3- Pwy yw rhieni Tsukuyomi?

  Ganwyd Tsukuyomi mewn amgylchiadau gwyrthiol, o lygad de Izanagi .

  4- Pwy yw mab Tsukuyomi?

  Mab Tsukuyomi yw Ama-no-Oshihomimi sy'n arwyddocaol oherwydd mai'r mab hwn sy'n dod yn ymerawdwr cyntaf Japan. Fodd bynnag, nid yw hwn yn bersbectif cyffredin iawn.

  5- Beth mae Tsukuyomi yn ei symboleiddio?

  Mae Tsukuyomi yn symbol o'r lleuad, gan gynrychioli tangnefedd, tawelwch, trefn a moesau .

  6- Ydy Tsukuyomi yn dda neu'n ddrwg?

  Mae Tsukuyomi yn aml yn cael ei ystyried yn ffigwr negyddol ym mytholeg Japan. Mae hyd yn oed ei wraig ei hun, sydd ymhlith y mwyaf parchedig o holl dduwiau Japan, wedi ei alltudio o'r nefoedd ac yn edrych arno'n ddirmygus. mae dwyfoldeb lleuad gwrywaidd yn ffigwr diddorol. Mae'n dduwdod anhyblyg a arbennig, y mae ei ymddygiad yn aml yn groes i'w gilydd, gan ddangos tawelwch,ffyrnigrwydd, gwallgofrwydd a threfn, i enwi ond ychydig. Mae ei gariad parhaus at ei wraig a'i ymdrech barhaus i'w hennill yn ôl yn ei baentio mewn golau meddalach, er bod ei safle ym mytholeg Japan braidd yn negyddol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.