Antiope – Tywysoges Thebes

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ym mytholeg Roeg, roedd Antiope, a adnabyddir hefyd fel Antiopa, yn dywysoges Theban a chanddi'r fath harddwch nes iddi ddenu llygad Zeus , duw mawr yr Olympiad. Mae pwysigrwydd Antiope ym myth Groeg yn ymwneud â’i  rôl fel un o gariadon niferus Zeus. Dioddefodd lawer o galedi yn ei bywyd gan gynnwys colli ei bwyll, ond llwyddodd i ddod o hyd i hapusrwydd yn y diwedd. Ni ddylid ei chymysgu â'r rhyfelwraig o Amazon, a elwir hefyd yn Antiope.

  Gwreiddiau Antiope

  Ganwyd Antiope i Nycteus, Brenin Thebes pan adwaenid Thebes fel Cadmea, a'i wraig hardd Polyxo. Dywed rhai ei bod yn ferch i Ares , duw rhyfel, tra bod cyfrifon eraill yn nodi mai Asopos, duw afon Boetaidd, oedd ei thad. Os felly, byddai'n golygu y byddai Antiope yn Naiad. Fodd bynnag, prin y cyfeirir ati fel Naiad.

  Dywedwyd mai Antiope oedd y forwyn Boeotian harddaf a welwyd erioed a phan oedd hi'n ddigon hen, daeth yn Faenad, yn ddilynwr benywaidd i Dionysus , duw'r gwin.

  Mae sawl fersiwn o stori Antiope gyda digwyddiadau ei bywyd yn digwydd mewn trefn wahanol. Fodd bynnag, mae ei stori yn cynnwys tair prif ran: Antiope yn cael ei hudo gan Zeus, gadael dinas Thebes a dychwelyd i Thebes.

  • Zeus Seduces Antiope
  2> Pan welodd Zeus Antiope am y tro cyntaf, roedd yn ei chael hi'n ddeniadol ac yn methu tynnu ei lygaidhi. Teimlodd fod yn rhaid iddo gael y dywysoges hyfryd a chymerodd ffurf Satyr, er mwyn iddo ymdoddi i weddill osgordd Dionysus. Dyma fe'n hudo Antiope, a gorfodi ei hun arni a chafodd wybod yn fuan ei bod hi'n feichiog gan y duw.
  • Antiope Leaves Thebes
  wedi dychryn pan ddeallodd ei bod yn disgwyl plentyn gan Zeus, oherwydd gwyddai y byddai ei thad Nycteus yn ddig pe cai wybod. Yn ôl rhai ffynonellau fe ffodd i Sicyon, ond dywed eraill iddi gael ei chipio gan Epopeus, Brenin Sicyon. Naill ffordd neu'r llall, hi a briododd Epopeus ac ymgartrefu yn Sicyon.

  Yn y cyfamser, roedd Nycteus eisiau adalw ei ferch a rhyfelodd yn erbyn Sicyon. Mewn brwydr, anafwyd Epopeus a Nycteus, ond roedd anaf Nycteus yn rhy ddifrifol a bu farw ar ôl dychwelyd i Thebes. Mewn rhai cyfrifon, dywedir bod Nycteus wedi gwenwyno ei hun oherwydd bod ganddo gywilydd o'r hyn yr oedd ei ferch wedi'i wneud.

  • Antiope yn Dychwelyd i Thebes

  Cyn iddo farw, gadawodd Nycteus hi i'w frawd Lycus, i adalw Antiope a lladd Epopeus. Gwnaeth Lycus fel y gofynnodd y Brenin ganddo ac ar ôl gwarchae byr iawn, Sicyon oedd ei eiddo. Lladdodd Epopeus ac o'r diwedd aeth â'i nith, Antiope, yn ôl i Thebes.

  Genedigaeth Amphion a Zethus

  Wrth basio trwy Eleutherae ar y ffordd yn ôl i Thebes, rhoddodd Antiope ddau fab i'r teulu. pwy a enwodd hi Zethus ac Amphion. Roedd hi’n caru ei dau fachgen ond gorchmynnodd ei hewythr, Lycus, iddi gefnu arnynt yn rhywle oherwydd ei fod yn meddwl mai meibion ​​Epopeus oeddent. Yr oedd Antiope yn dorcalonnus, ond heb ddewis, gadawodd y ddau fachgen ar Fynydd Cithairon i farw.

  Fel oedd yn gyffredin mewn llawer o chwedlau Groegaidd, ni fu farw y babanod a adawyd wedi'r cyfan, oherwydd cawsant eu hachub. gan fugail a'u magodd yn blant iddo ei hun. Roedd Zeus hefyd yn cadw llygad arnyn nhw ac yn anfon un arall o'i feibion, Hermes, i helpu i ofalu amdanyn nhw. Dysgodd Hermes , y duw negesydd, bopeth roedd yn ei wybod i'w ddau lysfrawd bach. O dan ei addysg, daeth Zethus yn heliwr rhagorol ac yn dda iawn am gadw gwartheg tra daeth Amphion yn gerddor penigamp.

  Dirce ac Antiope

  Dychwelodd Antiope i Thebes gyda Lycus, gan gredu bod ei phlant yn farw, ond nid oedd ei dychweliad yn un hapus. Roedd gwraig Lycus, Dirce, yn cadwyno Antiope fel na fyddai'n gallu dianc a'i chadw fel ei chaethwas personol ei hun.

  Mae rhai dyfalu bod Dirce yn casáu Antiope oherwydd bod Antiope wedi bod yn briod â Lycus, fel ei wraig gyntaf, cyn iddi ymadael â Thebes. Os felly, efallai mai dyna pam y gwnaeth Dirce ei cham-drin.

  Antiope Escapes

  Ar ôl blynyddoedd lawer, cafodd Antiope gyfle o’r diwedd i ddianc o grafangau Dirce. Nid oedd Zeus wedi anghofio am ei gariad ac un diwrnod, roedd y cadwyni a oedd yn rhwym i Antiopeymlaciodd a llwyddodd i ymryddhau.

  Yna, gyda chymorth ac arweiniad Zeus, dihangodd a chyrraedd Mynydd Cithairon lle curodd ar ddrws tŷ bugail. Croesawodd y bugail hi a rhoi bwyd a lloches iddi ond ni wyddai Antiope mai hwn oedd yr un tŷ lle’r oedd ei meibion, sydd bellach wedi tyfu i fyny, yn byw hefyd.

  Marwolaeth Dirce

  Ychydig amser wedyn, daeth Dirce i Fynydd Cithairon oherwydd ei bod hi hefyd yn Faenad ac am wneud offrymau i Dionysus. Cyn gynted ag y gwelodd Antiope, gorchmynnodd i ddau ddyn oedd yn sefyll gerllaw, ei chipio a'i chlymu ar darw. Meibion ​​Antiope oedd y dynion, Zethus ac Amphion, nad oeddent yn ymwybodol mai eu mam eu hunain oedd hon.

  Ar hyn o bryd camodd y bugail i'r adwy a datguddio'r gwir am y ddau fachgen. Yn lle Antiope, cafodd Dirce ei glymu i gyrn y tarw a chaniatáu iddo gael ei lusgo gan yr anifail wrth iddo redeg. Wedi iddi farw, taflodd Zethus ac Amffion ei chorff i bwll a enwyd ar ei hôl.

  Cosb Antiope

  Dychwelodd meibion ​​Antiope i Thebes a lladd Lycus (neu ei orfodi i ymwrthod â'r orsedd. ). Cymerodd y ddau frawd y deyrnas drosodd. Roedd popeth yn iawn yn Thebes, ond roedd helynt Antiope ymhell o fod ar ben.

  Yn y cyfamser, roedd y duw Dionysus yn ddig fod ei ddilynwr, Dirce, wedi ei ladd a'i fod eisiau dial. Fodd bynnag, roedd yn gwybod na allai niweidio Zethus ac Amphion gan eu bod yn feibion ​​​​iZeus. Nid oedd Dionysis am ddigofaint y duw goruchaf, felly yn hytrach, tynnodd ei ddicter ar Antiope a'i gyrru'n wallgof yn llythrennol.

  Crwydrodd Antiope yn aflonydd ar hyd a lled Gwlad Groeg, nes iddi ddod o'r diwedd at Phocis, dan reolaeth. gan y Brenin Phocus, mab Ornytion. Iachaodd y Brenin Phocus Antiope o'i gwallgofrwydd a syrthiodd mewn cariad â hi. Priododd hi a bu'r ddau fyw yn hapus hyd ddiwedd eu dyddiau. Wedi marw, claddwyd y ddau gyda'i gilydd yn yr un bedd ar Fynydd Parnassus.

  Ffeithiau am Antiope

  1. Pwy oedd Antiope? Roedd Antiope yn dywysoges Theban a ddenodd lygad Zeus.
  2. Pam newidiodd Zeus ei hun i fod yn Satyr? Roedd Zeus eisiau cysgu gydag Antiope a defnyddiodd guddwisg y satyr fel ffordd i ymdoddi i osgordd Dionysus a dod yn agos at Antiope.
  3. Pwy yw plant Antiope? Yr efeilliaid, Zethus ac Amphion.

  Lapio I fyny

  Mae llawer yn anghyfarwydd â stori Antiope gan ei bod hi'n un o'r mân gymeriadau ym mytholeg Roeg. Er iddi ddioddef yn aruthrol, roedd hi’n un o’r cymeriadau mwy ffodus ers iddi lwyddo i ddod o hyd i heddwch tua diwedd ei hoes yn ei phriodas â Phocus.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.