Tattoo Aderyn y To Ystyr a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Un o adar mwyaf cyffredin y byd, mae adar y to yn cario llawer o ofergoelion ac yn gysylltiedig â llawer o chwedlau, llên gwerin a mytholegau. Yn fwyaf adnabyddus am ei big miniog a'i gorff tew, mae'r aderyn bach brown hwn yn annwyl mewn dyluniadau tatŵ. Gadewch i ni edrych ar symbolaeth adar y to mewn tatŵs, mathau o datŵs aderyn y to ac arwyddocâd yr aderyn hwn mewn diwylliannau amrywiol.

  Beth Mae Tatŵs Aderyn y To yn ei olygu?

  Symbol o Hunanwerth

  Mae adar y to yn ein hatgoffa o hunanwerth. Mae’r sail ar gyfer y symbolaeth hon yn dod o Gristnogaeth, lle mae’r aderyn y to yn cael ei grybwyll sawl gwaith yn y Beibl fel atgof o ofal Duw. Yn unol â hynny, mae dau aderyn y to yn gwerthu am ddarn arian o werth bach, ond nid yw Duw byth yn eu hanghofio. Nid yw'r stori ond yn dangos bod yr adar bach hyn mor fach yn cael eu gwerthfawrogi gan Dduw, felly trwy estyniad, faint yn fwy y byddech chi'n cael eich gwerthfawrogi? Er bod gan hwn gyd-destun crefyddol, gall tatŵ aderyn y to hefyd eich atgoffa i garu eich hun.

  Symlrwydd a Bodlonrwydd

  Efallai na fydd yr aderyn y to yn dal y llygad mwy adar lliwgar yn gwneud, ond maent yn hynod ddiddorol ar eu pen eu hunain. Dim ond ychydig o fwyd sydd ei angen arnyn nhw ac nid ydyn nhw'n gadael dim i'w wastraffu, gan ein hatgoffa i fod yn fodlon ar y pethau sydd gennym ni'n barod. Gall tatŵ aderyn y to fod yn atgof gwych i chi ganolbwyntio ar y pethau da yn eich bywyd.

  Joy and Compassion

  Aderyn y To ynadar sy’n caru hwyl ac maen nhw’n gantorion dawnus, gan ddod â llawenydd i’w hamgylchedd. Fel adar eraill, mae adar y to yn canu i ddenu benywod ac mae'n ymddangos eu bod bob amser mewn hwyliau da. Credir y byddai breuddwydio am adar y to yn clecian yn dyst i lawenydd rhywun er gwaethaf yr anhrefn y maent yn ei brofi yn ei fywyd. Gall tatŵ aderyn y to eich atgoffa i ganu eich cân hyd yn oed pan fydd bywyd yn mynd yn anodd.

  Cydymaith a Chyfeillgarwch

  Mae'r adar hyn yn gymdeithasol iawn, fel y gwelwn nhw fel arfer yn y cwmni adar y to eraill, yn enwedig yn ystod y tymor magu. Hefyd, maen nhw wrth eu bodd yn nythu mewn tai, coed ac adeiladau. Mewn rhai diwylliannau Brodorol America, credir bod adar y to yn gyfeillion i'r werin a'r bobl gyffredin.

  Dyfalbarhad a Gwaith Caled

  Os ydych yn arsylwi'r adar hyn, byddwch Bydd yn gwybod bod adar y to bob amser yn symud. O adeiladu nythod yn gyson i fwydo'r ifanc, maent yn ein hatgoffa i fod yn fwy cynhyrchiol mewn bywyd a bod yn greadigol wrth ddatrys ein problemau. Does dim rhyfedd eu bod yn gysylltiedig â gwerthoedd fel diwydrwydd, dyfalbarhad a gwaith caled. Os ydych chi eisiau osgoi oedi, mae tatŵ aderyn y to yn ddewis gwych.

  Symbol o Ryddid

  Mae gallu'r aderyn i hedfan er gwaethaf ei faint bach yn ei gysylltu â rhyddid . Ar y llaw arall, credir bod breuddwydio am adar y to mewn cawell yn arwydd o ormes, lle mae'r nodau, y dyheadau a'r breuddwydion.a reolir.

  Awdl Marwolaeth

  Cyn y 19eg ganrif, roedd adar Prydain yn anthropomorffeiddio eang, gan briodoli nodweddion iddynt. Yn anffodus, roedd adar y to yn cael eu hystyried yn arwydd drwg o farwolaeth sydd ar ddod, yn enwedig pan fyddent yn hedfan i mewn i gartref rhywun. Roedd hyd yn oed ofergoeliaeth bod yn rhaid i berson a welodd yr aderyn ei ladd, neu fel arall byddai'n dod â marwolaeth iddynt hwy neu eu hanwyliaid.

  Aderyn y To vs. Gwenoliaid

  Y ddau yma mae adar yn aml yn ddryslyd gan eu bod ill dau yn fach o ran maint, ond mae llawer o wahaniaethau rhwng y ddau fath hyn. Mae adar y to yn llai na gwenoliaid. Gallwch wahaniaethu rhwng y ddau yn ôl eu lliwiau, gan fod gan adar y to â phlu llwyd, brown a du, tra bod gan wenoliaid fel arfer liw glas llachar ar y cefn. Hefyd, mae gan adar y to farciau gwahanol ar y pen a phlu brith brown.

  Fodd bynnag, gall fod yn anodd eu gwahaniaethu mewn tatŵs du a gwyn. Fel rheol gyffredinol, mae gan adar y to gynffon fach, gron - ac nid yw byth yn cael ei fforchio na'i gwahanu gan ofod eang fel un y wennol. Mae gan adar y to hefyd ffurfiant mwy stoc ac adenydd ehangach na gwenoliaid.

  Mathau o Tatŵs Aderyn y To

  Er ei fod yn fach, mae gan aderyn y to y gallu i wneud rhyfeddodau mewn cynlluniau tatŵ. P'un a ydych am fynd yn fawr neu aros yn fach, dyma rai o ddyluniadau tatŵ i'ch ysbrydoli:

  Tatŵ Aderyn y To Realistig

  Mae aderyn y to yn swynoladeryn bach, felly beth am ddarlunio ei ddelwedd realistig yn eich celf corff? Mae gan aderyn y to fel arfer goron lwyd a bochau, tra bod gan aderyn y to Ewrasiaidd gap castan a bochau gwynaidd. Mae eu pig pigfain, eu llygaid crwn a'u cynffonnau bach yn annwyl hefyd! Mae'r dyluniad tatŵ hwn yn berffaith ar gyfer y rhai sydd am gael effaith weledol ar inc eu corff.

  Tatŵs Aderyn y To 3D

  Os ydych chi am fynd â'ch tatŵs aderyn y to i'r lefel nesaf, gallwch ddewis dyluniadau 3D neu hyper realistig. Fel y mae'r enw'n awgrymu, mae'n cymryd dyluniadau realistig i fersiynau 3D fel pe baent yn neidio allan atoch chi. Cyflawnir y dechneg hon gyda manylion strategol, uchafbwyntiau a chysgodion, gan ei gwneud yn ffotorealistig.

  Tattoo Aderyn y To Americanaidd Traddodiadol

  Os ydych chi mewn hen gynllun tatŵ ysgol, a Mae aderyn y to traddodiadol Americanaidd yn cynnwys lliwiau llachar, amlinellau du, llai o fanylion a lleiafswm o gysgod. Mae'r dewis lliw yn yr arddull hon wedi'i gyfyngu i liwiau syml, felly disgwyliwch liwiau brown, ynghyd â du a gwyn.

  Tattoo Aderyn y Lleiaf

  Pwy sy'n dweud y dylai tatŵau adar fod yn lliwgar ac ymhelaethu? Yn lle cymryd ei ddarlun realistig, meddyliwch am silwét aderyn y to mewn dyluniad minimalaidd. Mae'n ffordd wych o fynegi'ch hun heb dynnu gormod o sylw. Hefyd, gall amlinelliad aderyn y to syml wneud datganiad beiddgar yr un mor gryf â dyluniad lliw llawn. Gallwch hyd yn oed ei gael i mewnstrôc brwsh paent neu mewn llinellau tenau, tenau.

  Tattoo Aderyn y To ar batrwm

  Os ydych chi eisiau trwytho rhywfaint o gelf yn eich tatŵ aderyn y to, meddyliwch am ymgorffori patrymau gwahanol, megis paisley , les, sieciau, siapiau geometrig a motiffau llwythol. Mae'n ein hatgoffa o'r Spirograph gyda chromlinau roulette mathemategol, ond eto gall fod mor greadigol ag y dymunwch. Mae'n fwy hawdd mynd ato na thatŵ o waith du, ond eto'n amlycach na chynlluniau dyfrlliw.

  Sut mae Aderyn y To i'w Weld mewn Diwylliannau Gwahanol

  Mae adar y to i'w cael ledled America, Ewrop, Gogledd Affrica a Asia, ac wedi ymddangos mewn llenyddiaeth ers canrifoedd ar draws amrywiaeth o genres.

  Yn Niwylliant Ewropeaidd

  Ar wahân i argoelion marwolaeth, mae'r aderyn wedi ennill symbolaeth wahanol mewn llenyddiaeth Ewropeaidd . Yn The Canterbury Tales Geoffrey Chaucer, defnyddir adar y to i ddynodi ymddygiad chwantus. Hefyd, yn Mesur Mesur William Shakespeare, defnyddir yr aderyn y to i gyfeirio at ymddygiad anweddus.

  Peth gwych, mae aderyn y to hefyd yn cael ei ddarlunio fel ffrind ffyddlon yn stori dylwyth teg y Grimms Y Ci ac Aderyn y To . Daw'r aderyn yn ffrind mawr i gi sy'n newynu, a hyd yn oed peryglu ei fywyd trwy ddwyn bara a darnau o gig i'r ci.

  Yn Niwylliant Tsieina

  Yn ystod y rheolaeth Mao Zedong yn Tsieina, roedd adar y to yn cael eu hystyried yn bla mawr, ynghyd â phryfed, llygod mawr amosgitos. Mae'r adar hyn yn bwyta grawn, a effeithiodd ar y cynhyrchiad cnwd ar y pryd. Dywedir bod cannoedd o filiynau neu biliynau ohonynt, felly gorchmynnodd y rheolwr i'w gydwladwyr eu lladd.

  Er eu bod yn meddwl y byddai'r wlad yn profi ffyniant unwaith y byddai'r adar hyn yn marw, cafwyd canlyniadau mwy. Tra bod cynhyrchiant cnydau wedi cynyddu am beth amser, ymddangosodd nifer o blâu pryfed, a effeithiodd yn fawr ar gynhyrchu reis a styffylau bwyd eraill.

  Yn y pen draw, darganfu gwyddonwyr fod adar y to yn fuddiol hyd yn oed os oeddent yn cael eu hystyried gan y Tsieineaid fel plâu. Tra bod golfan y mynydd yn bwyta grawn, mae eu babanod yn bwyta pryfed. Am y rheswm hwn, gorchmynnodd Mao warchod yr adar hyn, gan iddo weld yn ddiweddarach y gwerth ynddynt.

  Yn Niwylliant Japaneaidd

  Yr aderyn yw uchafbwynt y Japaneaid traddodiadol chwedl Shita-kiri Suzume , sy'n cyfieithu fel Aderyn y Ton Tongue . Mae’n adrodd hanes dyn caredig, ei wraig farus ac aderyn y to wedi’i anafu. Un diwrnod, roedd y dyn wedi dod o hyd i aderyn y to wedi'i anafu yn y mynyddoedd, felly penderfynodd fynd ag ef i'w gartref a helpu'r aderyn i wella.

  Yn ystod ei absenoldeb, darganfu ei wraig fod yr aderyn wedi bwyta pob un ohonynt. grawn, a thorri ei dafod a'i anfon yn ôl i'r coed. Aeth y dyn i chwilio am yr aderyn a’i achub, gyda chymorth adar y to eraill yn y goedwig. Cyn iddochwith, cyflwynodd yr adar y to ddewis iddo rhwng basged fechan a basged fawr yn anrheg.

  Gan fod y fasged fechan yn ysgafnach i'w chario, dewisodd y dyn hi dros y fasged fawr drom. Pan gyrhaeddodd adref, roedd yn synnu ei fod wedi'i lenwi â thrysor. Gwyddai'r wraig fod basged fwy, felly aeth i'r goedwig yn y gobaith o ennill mwy o drysor iddi ei hun. Rhoddwyd y fasged fawr iddi gan yr adar y to, ond cyfarwyddwyd hi i beidio â'i hagor cyn dychwelyd adref.

  Yn farus am y trysor, agorodd y wraig ef ar unwaith a darganfod ei fod yn llawn nadroedd marwol. Wedi’i synnu gan gynnwys y fasged, baglodd i lawr y mynydd a bu farw. Moesol y stori yw bod purdeb cyfeillgarwch yn goresgyn cenfigen, a gall y trachwant ei hun arwain at anffawd a hyd yn oed farwolaeth.

  Yn Niwylliant India

  Y <14 Mae Panchatantra , sef casgliad o chwedlau anifeiliaid Indiaidd, yn adrodd stori am adar y to a ddialodd ar eliffant a ddinistriodd ei nyth a’i wyau. Gyda chymorth broga, gwybedog a chnocell y coed, llwyddodd y adar bach i drechu'r creadur pwerus. Mae’r stori’n amlygu gwerth gwaith tîm a chydweithrediad, gan y dywedir i’r gwybedyn suo yng nghlust yr eliffant i gau ei lygaid, tra bod y broga yn denu’r creadur i bwll cyfagos.

  Yn Niwylliant y Dwyrain Canol

  Mae'r adar hyn yn doreithiog ynIsrael, yn enwedig adar y to cyffredin. Yn ystod 301 CE, mae arysgrif cyfraith tariff yr Ymerawdwr Diocletian yn datgelu bod adar y to yn cael eu defnyddio ar gyfer bwyd a nhw oedd y rhataf ymhlith adar. Yn y cyfnod modern, mae'r adar hyn yn dal i gael eu gwerthu ym marchnadoedd y Dwyrain Canol fel bwyd ac maen nhw'n cael eu rhostio'n gyffredin fel cebabs.

  Sêr gyda Tatŵs Aderyn y To

  Hyd yn oed os yw tatŵs aderyn y to yn llai Yn gyffredin, mae'r adar bach hyn yn ystyrlon a hefyd yn niwtral o ran rhywedd. Mewn gwirionedd, mae gan seren Game of Thrones' Lena Headey sawl tatŵ ar draws ei chefn ac aderyn y to yw un ohonyn nhw. Mae ei thatŵ yn darlunio'r aderyn yn hedfan, wedi'i amgylchynu gan flodau. Mae llawer o gefnogwyr yn dyfalu ei fod yn cynrychioli ei rhyddid a'i gwaith caled wrth ddilyn ei huchelgeisiau mewn bywyd.

  Yn Gryno

  Yn gymharol gyffredin mewn ardaloedd trefol a gwledig, mae'r adar bach hyn yn aml yn cael eu cymryd yn ganiataol. Fel yr ydym wedi dysgu, gallant ddysgu gwersi gwerthfawr mewn bywyd inni. O fod yn symbol o hunan-werth i ymgorfforiad o symlrwydd a bodlonrwydd, bydd tatŵ aderyn y to yn ysbrydoliaeth yn eich bywyd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.